Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 254Overige besluiten van algemene strekking

Beheerkaart Keur waterschap Vechtstromen

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat het in zijn vergadering van 2 januari 2014 de Beheerkaart Keur heeft vastgesteld op basis van artikel 3.1 van de Keur waterschap Vechtstromen. Op deze kaart zijn ook waterstaatwerken opgenomen waarvoor nog geen legger in de zin van de Waterwet is vastgesteld. Deze kaart vervangt tijdelijk de legger.

Algemene regels

Daarnaast maakt het dagelijks bestuur bekend dat het in zijn vergadering van 14 januari 2014 de volgende algemene regels heeft vastgesteld:

1. Algemene regel uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan waterkeringen. In deze algemene regel is opgenomen dat het in een bepaalde periode verboden is buitengewoon onderhoud aan regionale waterkeringen uit te voeren.

2. algemene regel afrasteringen. In de Keur is opgenomen dat eigenaren van gronden gelegen langs waterstaatswerken die gebruikt worden voor het houden van dieren, verplicht zijn een voldoende kerende afrastering te plaatsen. In de algemene regel voor afrasteringen is opgenomen aan welke eisen een afrastering moet voldoen.

3. algemene regel kwantiteit. In deze algemene regel is een vrijstelling van de vergunningplicht opgenomen voor het leggen van kabels en leidingen, het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam en het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Aan de vrijstelling zijn criteria verbonden.

4. algemene regel grondwater. In deze algemene regel zijn vrijstellingen opgenomen voor het onttrekken van grondwater voor verschillende doelen. Ook hier zijn aan de vrijstelling criteria verbonden.

5. algemene regels onttrekken van grond- en oppervlaktewater ten behoeve van beregening. In deze algemene regels is een verbod opgenomen voor het onttrekken van water in aangewezen beschermde gebieden en oppervlaktewaterlichamen. Het verbod is alleen op nieuwe onttrekkingen ten behoeve van beregening van toepassing in de aangewezen gebieden en oppervlaktewaterlichamen.

Ter inzage

De Beheerkaart Keur en de algemene regels kunnen tot en met 3 maart 2014 tijdens kantooruren worden ingezien in het waterschapskantoor in Almelo (Kooikersweg 1), in het waterschapskantoor in Coevorden (Burg. Feithsingel 1) en op de website van waterschap Vechtstromen (www.vechtstromen.nl).

Almelo, 18 januari 2014