Bekendmaking watervergunning voor het verbreden van een watergang en het aanleggen van een fontein en natuurvriendelijke oevers bij Baden Powellweg Utrecht (code 779060)

Bij besluit van 9 januari 2014 heeft het waterschap krachtens de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 vergunning verleend voor het verbreden van een watergang en het aanleggen van een fontein en natuurvriendelijke oevers, op de locatie bij Baden Powellweg in Utrecht, in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 9 januari 2014.

Stukken inzien

U kunt de aanvraag, de vergunning en de daarbij horende stukken inzien van 10 januari 2014 tot en met 21 februari 2014 bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Informatie

Wilt u meer informatie over een watervergunning of over de procedure rond watervergunningen? U kunt dan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 58 33.

Bezwaar

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent en u bent het niet eens met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen is dat € 165,- en voor rechtspersonen € 328,-. U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen!

Houten, 9 januari 2014

Naar boven