Verordening financiële bijdragen aan bestuursfracties Vechtstromen

Kenmerk: WVS – 38b

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 januari 2014;

gelet op de artikelen

BESLUIT

vast te stellen de Verordening financiële bijdragen aan bestuursfracties Vechtstromen.

Artikel 1
De financiële bijdrage

De fracties binnen het algemeen bestuur, zoals bedoeld in het reglement van orde van het algemeen bestuur, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

Deze bijdrage bestaat per jaar voor elke fractie uit:

 • a.een vast deel van € 1.250,- en

 • b.een bedrag van € 150,- per bestuurslid.

De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

 • a.uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

 • b.betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van diensten of goederen, geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

 • c.giften;

 • d.uitgaven waarvoor aan de leden op grond van een wettelijke regeling een gedeeltelijke tegemoetkoming is verstrekt;

 • e.opleidingen voor bestuursleden, anders dan opleidingen in het kader van de ontwikkeling van het functioneren van de fracties als geheel;

 • f.activiteiten in het kader van verkiezingscampagne.

De bijdrage mag in elk geval worden gebruikt voor:

 • a.vergaderkosten fractie, zoals onder meer huur vergaderlocatie, catering, materialen, administratieve ondersteuning;

 • b.opleidingskosten in het kader van de ontwikkeling van het functioneren van de fractie als geheel;

 • c.externe onderzoeken, gerelateerd aan het waterschapswerk;

 • d.kosten voor vakbladen ten behoeve van de fractie;

 • e.kosten voor lief en leed eigen fractieleden, ter hoogte van maximaal 50 euro per persoon op basis van integriteitnorm;

 • f.reiskosten van fractievertegenwoordigers, voor zover het bijeenkomsten betreft die niet vanuit het waterschap zijn georganiseerd en er anderszins geen declaratiemogelijkheid is;

 • g.eventuele verblijfkosten van fractievertegenwoordigers;

 • h.bankkosten fractierekening.

Artikel 2
Verstrekking als voorschot

De bijdrage voor fractieondersteuning wordt voor 31 januari van een kalenderjaar als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van het nieuwe gekozen algemeen bestuur plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van het jaar.

Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor het algemeen bestuur de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 5, derde lid.

Artikel 3

Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

 • a.bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van het nieuw gekozen algemeen bestuur plaatsvindt;

 • b.bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van het nieuwe gekozen algemeen bestuur plaatsvindt.

Bij splitsing van een fractie zijn de bepalingen uit deze verordening overeenkomstig van toepassing.

Artikel 4
Reservering voor volgende jaren

Het algemeen bestuur reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomende aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 1.

Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 5 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het algemeen bestuur als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 5
Verslaglegging en verantwoording

Elke fractie legt binnen drie maanden na het einde van het kalenderjaar aan het algemeen bestuur verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt advies uit aan het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van:

 • a.de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

 • b.de wijziging van de reserve;

 • c.de resterende reserve;

 • d.de verrekening tussen de in onderdeel a genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

Artikel 6

De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van waterschap Regge en Dinkel wordt ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening financiële bijdragen aan bestuursfracties waterschap Vechtstromen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2014 te Almelo.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, interim-watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris

Naar boven