54 (1983) Nr. 16

A. TITEL

Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen;

Brussel, 14 juni 1983

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 000238 en 013694 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2021, 119 dienen in de Engelse tekst van de wijzigingen van de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Verdrag de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 13, laatste regel, dient „2934.9” te worden vervangen door „2934.92”.

Op blz. 14, onder „Subheading 2936.24.”, dient „(Vitamin B5)” te worden vervangen door „(Vitamin B5)”.

Op blz. 20, onder „New subheadings 4412.5 to 4412.59.”, dient „4412.5” te worden vervangen door „4412.51”.

Op blz. 22, onder „Note 5.”, dient in onderdeel e) de zinsnede „e containing 3 % ash or less,” te worden vervangen door „containing 3 % ash or less,”.

Op blz. 29, onder „Subheadings 7419.9 to 7419.99.”, dient „7419.2” te worden vervangen door „7419.20”.

Op blz. 33, onder „Heading 84.62.”, dient „8462.51” een regel omhoog te worden geplaatst, voor „– Numerically controlled”.

Op blz. 36, onder „New Subheading Notes 1 to 3.”, onderdeel 2, tweede volzin, dient de zinsnede „at least 50 × 103 Gy(silicon) (5 × 106 RAD (silicon))” te worden vervangen door „at least 50 × 103 Gy(silicon) (5 × 106 RAD (silicon))”.

Op blz. 38, onder „New heading 85.49.”, in onderdeel 8549.19, dient de zinsnede „of a kind used principally for the recovery of precious metal :” op een nieuwe regel te beginnen, met aan het begin een hoofdletter.

Op blz. 41, eerste regel, dient het kopje „”88.06 Unmanned aircraft.” te worden geschrapt.

Op blz. 41, tiende regel, dient „8806.9” te worden vervangen door „8806.94”.

Op blz. 44, onder „Heading 95.08.”, dient „– Motion simulators and moving theatres” een regel omhoog te worden geplaatst, achter „9508.24”.

Uitgegeven de vijfde november 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. KNAPEN

Naar boven