42 (1993) Nr. 5

A. TITEL

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens;

(met Bijlagen)

Genève, 3 september 1992

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 005140 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 1993, 162 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 94, in de Bijlage inzake Stoffen, titel B, Lijst 2, onder B, punt 11, dient registratienummer „(10801-0)” te worden vervangen door „(108-01-0)” en registratienummer „(100-378)” te worden vervangen door „(100-37-8)”.

Op blz. 156, in de Verificatiebijlage, Afdeling IV (A), titel C, onder 31, onderdeel c, „atechnical” dient te worden vervangen door „technical”.Op 23 april 2020 heeft de depositaris medegedeeld dat de veranderingen in Lijst 1 van de Bijlage inzake Stoffen bij het Verdrag, zoals voorgesteld in overeenstemming met artikel XV, vierde en vijfde lid van het Verdrag, op 27 november 2019 zijn aangenomen tijdens de 24e zitting van de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag. Deze veranderingen bestaan uit de invoeging van nieuwe stoffen na punt 8, onder A van Lijst 1, van titel B in de Bijlage inzake Stoffen. De Engelse en de Franse tekst1) van de in te voegen nieuwe stoffen luiden als volgt:

Schedule 1

(CAS registry number)

   

A.

Toxic chemicals

 
       

(13)

Р-alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or ≤C10, incl. cycloalkyl) phosphonamidic fluorides and corresponding alkylated or protonated salts

 
       
 

e.g.

N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)-P-decylphosphonamidic fluoride

(2387495-99-8)

   

Methyl-(1-(diethylamino)ethylidene) phosphonamidofluoridate

(2387496-12-8)

       

(14)

O-alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or ≤C10, incl. cycloalkyl) phosphoramidofluoridates and corresponding alkylated or protonated salts

 
       
 

e.g.

O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene) phosphoramidofluoridate

(2387496-00-4)

   

Methyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate

(2387496-04-8)

   

Ethyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate

(2387496-06-0)

       

(15)

Methyl-(bis(diethylamino)methylene)phosphonamidofluoridate

(2387496-14-0)

       

(16)

Carbamates (quaternaries and bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines)

 
       
 

Quaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:

 
       
 

1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]decane dibromide (n=1-8)

 
       
 

e.g.

1-[N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy)ethylammonio]-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dimethylammonio]decane dibromide

(77104-62-2)

       
 

Bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:

 
       
 

1,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)

 
       
 

e.g.

1,10-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio]decane-2,9-dione dibromide

(77104-00-8)Tableau 1

(N° CAS)

       

A.

Produits chimiques toxiques

 
       

13)

Phosphonamidofluoridates de P-alkyle (H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (≤C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants

 
       
 

ex.

Phosphonamidofluoridate de P-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène)

(2387495-99-8)

   

Phosphonamidofluoridate de méthyl-(1-diéthylamino)éthylidène)

(2387496-12-8)

       

14)

Phosphoramidofluoridates de O-alkyle (H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (≤C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants

 
       
 

ex.

Phosphoramidofluoridate de O-n-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène)

(2387496-00-4)

   

Phosphoramidofluoridate de méthyl (1-(diéthylamino)éthylidène)

(2387496-04-8)

   

Phosphoramidofluoridate d'éthyl (1-(diéthylamino)éthylidène)

(2387496-06-0)

       

15)

(Bis(diéthylamino)méthylène)phosphonamidofluoridate de méthyle

(2387496-14-0)

       

16)

Carbamates (quaternaires et biquaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines)

 
       
 

Quaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines :

 
       
 

1-[N,N-Dialkyl(С≤10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acétoxy)alkyl(С≤10)) ammonio]-n-[N-(3-diméthyl-carbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(С≤10) ammonio]décane dibromide (n=1-8)

 
       
 

ex.

1-[N,N-Diméthyl-N-(2-hydroxy)éthylammonio]-10-[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-diméthylammonio]décane dibromide

(77104-62-2)

       
 

Biquaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines :

 
       
 

1,n-Bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(С≤10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)

 
       
 

ex.

1,10-Bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N-éthyl-N-méthylammonio]-décane-2,9-dione dibromide

(77104-00-8)

C. VERTALING

In Trb. 1993, 162 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 331, in artikel VIII, deel C, onder 35, derde regel, dient „bezorgheid” te worden vervangen door „bezorgdheid”.

Op blz. 340, in artikel X, vijfde lid, tweede regel, dient „Seceretariaat” te worden vervangen door „Secretariaat”.

Op blz. 358, in de Verificatiebijlage, afdeling I, onder 9, tweede regel, dient „genspecteerde” te worden vervangen door „geïnspecteerde”.

Op blz. 364, in de Verificatiebijlage, afdeling II, titel B, onder 13, laatste regel, dient een spatie te worden ingevoegd tussen „heeft” en „plaatsgevonden”.

Op blz. 367, in de Verificatiebijlage, afdeling II, titel C, onder 26, dient „genspecteerde” te worden vervangen door „geïnspecteerde”.

Op blz. 368, in de Verificatiebijlage, afdeling II, titel C, onder 29, dient „genspecteerde” te worden vervangen door „geïnspecteerde”.

Op blz. 382, in de Verificatiebijlage, afdeling IV (A), titel C, onder 12, vijfde regel, dient eenmaal het woord „andere” te worden geschrapt.

Op blz. 400, in de Verificatiebijlage, afdeling V, titel A, onder 1, onderdeel b, derde regel, dient „vemelding” te worden vervangen door „vermelding”.

Op blz. 401, in de Verificatiebijlage, afdeling V, titel A, onder 1, onderdeel h, sub iii, dient „chemsiche” te worden vervangen door „chemische”.

Op blz. 405, in de Verificatiebijlage, afdeling B, titel B, onder 16, eerste regel, dient eenmaal het woord „worden” te worden geschrapt.

Op blz. 438, in de Verificatiebijlage, afdeling VIII, titel B, onder 17, vierde regel, „verifiren” wijzigen in „verifiëren”.

Op blz. 443, in de Verificatiebijlage, afdeling IX, titel B, onder 14, tweede regel, „verifiren” wijzigen in „verifiëren”.

Op blz. 446, in de Verificatiebijlage, afdeling X, titel B, onder 6, laatste regel, „genspecteerde” wijzigen in „geïnspecteerde”.

Op blz. 449, in de Verificatiebijlage, afdeling X, titel B, onder 21, tweede regel, „inspecteteam” wijzigen in „inspectieteam”.

Op blz. 453, in de Verificatiebijlage, afdeling X, titel C, onder 44, tweede regel, „inspecteteam” wijzigen in „inspectieteam”.

Op blz. 457, in de Verificatiebijlage, afdeling X, titel D, onder 60, derde regel, „inachtnemig” wijzigen in „inachtneming”.

Op blz. 464, in de Vertrouwelijkheidsbijlage, titel A, onder 2, onderdeel g, tweede regel, „noodzakeljk” wijzigen in „noodzakelijk”.

Op blz. 466, in de Vertrouwelijkheidsbijlage, titel C, onder 16, vijfde regel, „vaststellling” wijzigen in „vaststelling”.


De vertaling van de veranderingen van 27 november 2019 in Lijst 1 van de Bijlage inzake Stoffen bij het Verdrag luidt als volgt:


Lijst 1

(Registratienummer van de Chemical Abstracts Service)

       

A.

Giftige stoffen:

 
       

(13)

Р-Alkyl (H of ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. cycloalkyl)amino))alkylideen(H of ≤C10, incl. cycloalkyl) fosfonamidofluoriden en overeenkomstige gealkyleerde of geprotoneerde zouten

 
       
 

bijv.

N-(1-(di-n-decylamine)-n-decylideen)-P-decylfosfonamidofluoride

(2387495-99-8)

   

Methyl-(1-(diethylamino)ethylideen)fosfonamidofluoridaat

(2387496-12-8)

       

(14)

O-Alkyl (H of ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. cycloalkyl)amino))alkylideen(H of ≤C10, incl. cycloalkyl) fosforamidofluoridaten en overeenkomstige gealkyleerde of geprotoneerde zouten

 
       
 

bijv.

O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamine)-n-decylideen)fosforamidofluoridaat

(2387496-00-4)

   

Methyl-(1-(diethylamino)ethylideen)fosforamidofluoridaat

(2387496-04-8)

   

Ethyl-(1-(diethylamino)ethylideen)fosforamidofluoridaat

(2387496-06-0)

       

(15)

Methyl-(bis(diethylamino)methyleen)fosfonamidofluoridaat

(2387496-14-0)

       

(16)

Carbamaten (quaternairen en bis-quaternairen van dimethylcarbamoyloxypyridinen)

 
       
 

Quaternairen van dimethylcarbamoyloxypyridinen:

 
       
 

1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3- dimethyl carbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]decaan dibromide (n=1-8)

 
       
 

bijv.

1-[N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy)ethylammonio]-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α- picolinyl)-N,N-dimethylammonio]decaan dibromide

(77104-62-2)

       
 

Bis-quaternairen van dimethylcarbamoyloxypyridinen:

 
       
 

1,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkaan-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)

 
       
 

bijv.

1,10-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio]decaan-2,9-dione dibromide

(77104-00-8)


D. PARLEMENT

De veranderingen van 27 november 2019 in Lijst 1 van de Bijlage inzake Stoffen bij het Verdrag behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De veranderingen van 27 november 2019 in Lijst 1 van de Bijlage inzake Stoffen bij het Verdrag zijn ingevolge artikel XV, vijfde lid, onder g, van het Verdrag op 7 juni 2020 in werking getreden voor alle Staten die Partij zijn bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de veranderingen van 27 november 2019 in Lijst 1 van de Bijlage inzake Stoffen bij het Verdrag, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de veranderingen in Lijst 1 van de Bijlage inzake Stoffen bij het Verdrag zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrijk op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de tiende juni 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Naar boven