Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 4Verdrag

59 (1973) Nr. 28

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij (met Protocollen en Bijlagen);

Londen, 2 november 1973

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002390, 013423 en 013424 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Resolutie MEPC.117(52) van 15 oktober 2004

In Trb. 2006, 260 dient in de Engelse tekst de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 64, in voorschrift 33, tweede lid, achtste tot en met elfde regel, dient de zin „for the design .... by resolution A.897(21).” te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.277(70) van 28 oktober 2016

In Trb. 2017, 72 dient in de Engelse tekst de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 5, in Aanhangsel I, dienen de voetnoten 1 tot en met 5 te worden geschrapt.


C. VERTALING

Resolutie MEPC.115(51) van 1 april 2004

In Trb. 2005, 299 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 30, in de bijlage, Model van het certificaat, Internationaal Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair Afval, dient in het opschrift, derde regel, „MEPC (..).” te worden vervangen door „MEPC.115(51)”.

Resolutie MEPC.118(52) van 15 oktober 2004

In Trb. 2006, 260 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 317, in voorschrift 12, derde lid, eerste regel, dient „juli” te worden vervangen door „januari”.

Resolutie MEPC.277(70) van 28 oktober 2016

In Trb. 2017, 72 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 11, in Aanhangsel I, dienen de voetnoten 1 tot en met 5 te worden geschrapt.


G. INWERKINGTREDING

Resolutie MEPC.276(70) van 28 oktober 2016

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 28 oktober 2016 van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.276(70)) op 1 september 2017 aanvaard.

De wijzigingen van 28 oktober 2016 zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 maart 2018 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van Finland dat op 11 juli 2017 bezwaar heeft gemaakt.

Resolutie MEPC.277(70) van 28 oktober 2016

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 28 oktober 2016 van Bijlage V bij het Verdrag (MEPC.277(70)) op 1 september 2017 aanvaard.

De wijzigingen van 28 oktober 2016 zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 maart 2018 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van Finland dat op 11 juli 2017 bezwaar heeft gemaakt.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Uitgegeven de elfde januari 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. ZIJLSTRA