24 (2012) Nr. 5

A. TITEL

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (met bijlagen, aanhangsels en verklaringen);

Brussel, 26 juni 2012

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 012411 en 013106 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 11 november 2016 is te Brussel een Protocol, met bijlagen, bij de Overeenkomst tot stand gekomen in verband met de toetreding van Ecuador. De Nederlandse tekst1) , 2) van dit Protocol luidt als volgt:


Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland„

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd,

en

de Europese Unie,

enerzijds, en

de Republiek Colombia (hierna „Colombia” genoemd),

de Republiek Peru (hierna „Peru” genoemd)

en

de Republiek Ecuador (hierna „Ecuador” genoemd),

hierna „de overeenkomstsluitende Andeslanden” genoemd,

anderzijds,

Overwegende dat de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (hierna de „overeenkomst” genoemd), op 26 juni 2012 te Brussel is ondertekend en dat een aantal van haar bepalingen zijn toegepast op grond van artikel 330 ervan, tussen de Europese Unie en Peru sinds 1 maart 2013 en tussen de Europese Unie en Colombia sinds 1 augustus 2013;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden;

Overwegende dat het aanvullend protocol bij de overeenkomst om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (hierna het „aanvullend protocol” genoemd) op 30 juni 2015 te Brussel door de Europese Unie, Colombia en Peru is ondertekend;

Overwegende dat artikel 6 van de overeenkomst bepaalt dat, voor de toepassing van de overeenkomst, onder „partij” wordt verstaan: de Europese Unie of haar lidstaten of de Europese Unie en haar lidstaten, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna „EU” genoemd), of elk van de overeenkomstsluitende Andeslanden;

Overwegende dat artikel 7, lid 1, van de overeenkomst bepaalt dat de overeenkomst van toepassing is op de bilaterale economische en handelsbetrekkingen tussen, enerzijds, elk overeenkomstsluitend Andesland en, anderzijds, de EU, maar niet op de economische en handelsbetrekkingen tussen de overeenkomstsluitende Andeslanden”;

Overwegende dat artikel 329 van de overeenkomst de bepalingen bevat met betrekking tot de toetreding van andere lidstaten van de Andesgemeenschap tot de overeenkomst;

Overwegende dat de Europese Unie en Ecuador de onderhandelingen op 17 juli 2014 hebben afgesloten,

Overwegende dat het op grond van de overeenkomst opgerichte Handelscomité op 5 september 2014 in kennis werd gesteld van het afsluiten van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Ecuador;

Overwegende dat de toetreding van Ecuador tot de overeenkomst in werking treedt door middel van de sluiting van een protocol van toetreding;

Overwegende dat met het oog op de toetreding van Ecuador tot het aanvullend protocol, de bepalingen van dat aanvullend protocol moeten worden geïntegreerd in de bepalingen van dit protocol;

Overwegende dat de tekst van dit protocol is goedgekeurd door het op grond van de overeenkomst opgerichte Handelscomité, in overeenstemming met de procedures en vereisten in artikel 329, lid 4, van de overeenkomst;

Overwegende dat de partijen derhalve zijn overeengekomen de toetreding van Ecuador tot de overeenkomst door middel van het onderhavige protocol te formaliseren,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 1

Ecuador wordt een partij bij de overeenkomst, met inbegrip van de in het aanvullend protocol opgenomen wijzigingen daarvan.

AFDELING II BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 2

De titel, de lijst van „overeenkomstsluitende Andeslanden”, de elfde overweging en de artikelen 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 en 324 van de overeenkomst worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit protocol.

AFDELING III LIJSTEN INZAKE TARIEFAFSCHAFFING

Artikel 3

1. De tekst in bijlage II bij dit protocol wordt toegevoegd aan sectie B van aanhangsel 1 van bijlage I bij de overeenkomst.

2. De tekst in bijlage III bij dit protocol wordt ingevoegd na „Lijst inzake tariefafschaffing van de EU voor goederen van oorsprong uit Peru” in bijlage I bij de overeenkomst.

Artikel 4

1. De tekst in bijlage IV bij dit protocol wordt toegevoegd aan aanhangsel 1 van bijlage I bij de overeenkomst.

2. De tekst in bijlage V bij dit protocol wordt toegevoegd na „Lijst inzake tariefafschaffing van Peru voor goederen van oorsprong uit de Europese Unie” in bijlage I bij de overeenkomst.

Artikel 5

De titel van sectie A van aanhangsel 2 van bijlage I bij de overeenkomst wordt vervangen door:

„COLOMBIA EN ECUADOR”.

AFDELING IV OORSPRONGSREGELS

Artikel 6

Bijlage II bij de overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VI bij dit protocol.

AFDELING V LANDBOUWVRIJWARINGSMAATREGELEN

Artikel 7

De tekst in bijlage VII bij dit protocol wordt toegevoegd aan bijlage IV bij de overeenkomst.

AFDELING VI SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN

Artikel 8

Aanhangsel 1 van bijlage VI bij de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage VIII bij dit protocol.

Artikel 9

De volgende contactpunten en websites voor Ecuador worden toegevoegd onder „A. Contactpunten” en „B. Gratis websites” in aanhangsel 4 van bijlage VI bij de overeenkomst:

A. Contactpunten

„Voor Ecuador

Instituto Nacional de Pesca (INP)

Postadres: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ecuador

Tel.:+593 4 241 6042, 4 240 2304

E-mail: direccion_inp@institutopesca.gob.ec

Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

Postadres: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito – Ecuador

Tel.:+593 2 292 1552, 2 226 3445

E-mail: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec, registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,

registro.medicamentos@controlsanitario.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)

Postadres: Av. De los Shyris N° 34-152 y Holanda, Quito – Ecuador

Tel.:+593 2 393 5460

E-mail: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec”;

B. Gratis websites

„Voor Ecuador

www.agrocalidad.gob.ec

www.institutopesca.gob.ec

www.controlsanitario.gob.ec

www.comercioexterior.gob.ec”.

AFDELING VII HANDEL IN DIENSTEN, VESTIGING EN ELEKTRONISCHE HANDEL

Artikel 10

Sectie B van bijlage VII bij de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage IX bij dit protocol.

Artikel 11

De tekst in bijlage X bij dit protocol wordt toegevoegd aan bijlage VII bij de overeenkomst.

Artikel 12

Sectie B van bijlage VIII bij de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage XI bij dit protocol.

Artikel 13

De tekst in bijlage XII bij dit protocol wordt toegevoegd aan bijlage VIII bij de overeenkomst.

Artikel 14

Deel B van aanhangsel 1 van bijlage IX bij de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage XIII bij dit protocol.

Artikel 15

De tekst in bijlage XIV bij dit protocol wordt toegevoegd aan aanhangsel 1 van bijlage IX bij de overeenkomst.

Artikel 16

Deel B van aanhangsel 2 van bijlage IX bij de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage XV bij dit protocol.

Artikel 17

De tekst in bijlage XVI bij dit protocol wordt toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage IX bij de overeenkomst.

Artikel 18

Het volgende informatiepunt voor Ecuador wordt toegevoegd aan bijlage X bij de overeenkomst:

„ECUADOR

Ministerio de Comercio Exterior

Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda

Edificio Shyris Center

Quito, Ecuador

E-mail: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec”.

Artikel 19

De tekst in bijlage XVII bij dit protocol wordt toegevoegd als bijlage XI bis na bijlage XI bij de overeenkomst.

AFDELING VIII OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 20

Sectie B van aanhangsel 1 van bijlage XII bij de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage XVIII bij dit protocol.

Artikel 21

De tekst in bijlage XIX bij dit protocol wordt toegevoegd aan aanhangsel 1 van bijlage XII bij de overeenkomst.

Artikel 22

De volgende tekst wordt toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage XII bij de overeenkomst:

 • „4. Ecuador

  Portaal voor aanbestedingen van Ecuador: http://www.compraspublicas.gob.ec”.

Artikel 23

De volgende tekst wordt toegevoegd aan aanhangsel 3 van bijlage XII bij de overeenkomst:

 • „4. Ecuador

  Portaal voor aanbestedingen van Ecuador: http://www.compraspublicas.gob.ec”.

AFDELING IX GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Artikel 24

De volgende tekst wordt toegevoegd aan aanhangsel 1 van bijlage XIII bij de overeenkomst:

 • „d) Geografische aanduidingen van Ecuador voor landbouwproducten en levensmiddelen, wijnen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen

Geografische aanduiding

Product

Cacao Arriba

Cacao

 

”.

Artikel 25

De volgende tekst wordt toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage XIII bij de overeenkomst:

 • „c) Geografische aanduidingen van Ecuador andere dan voor landbouwproducten en levensmiddelen, wijnen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen

Geografische aanduiding

Productomschrijving

Montecristi

Ambachtelijke producten – hoeden van toquillastro

 

”.

AFDELING X GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN

Artikel 26

De in bijlage XX bij dit protocol opgenomen gezamenlijke verklaringen van Ecuador en de EU worden ingevoegd na de gezamenlijke verklaring van Colombia, Peru en de EU.

AFDELING XI ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 27
 • 1. Dit protocol wordt gesloten door de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland overeenkomstig hun respectieve interne procedures.

 • 2. De EU en elk overeenkomstsluitend Andesland stelt alle partijen en de in lid 5 genoemde depositaris schriftelijk in kennis van de voltooiing van hun interne procedures die nodig zijn om dit protocol in werking te doen treden.

 • 3. Dit protocol treedt tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland in werking op de eerste dag van de maand na de ontvangst door de depositaris van de laatste van de in lid 2 bedoelde kennisgevingen door de EU en het desbetreffende overeenkomstsluitende Andesland.

 • 4. Niettegenstaande lid 3 komen de partijen overeen dat dit protocol voorlopig kan worden toegepast, in afwachting van de afronding van de interne procedures van de EU voor de inwerkingtreding ervan. De voorlopige toepassing van dit protocol tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland gaat in op de eerste dag van de maand na de datum van ontvangst door de depositaris van:

  • a) de kennisgeving van de EU dat de voor dat doel vereiste procedures zijn voltooid; en

  • b) het ratificatie-instrument van elk overeenkomstsluitend Andesland, overeenkomstig zijn respectieve procedure en wetgeving.

 • 5. Deze kennisgevingen worden gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit protocol is.

 • 6. Indien een bepaling uit de overeenkomst in overeenstemming met lid 4 door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding van dit protocol wordt toegepast, wordt elke verwijzing in die bepaling naar de datum van inwerkingtreding van dit protocol beschouwd als verwijzing naar de datum met ingang waarvan de partijen overeenkomen die bepaling overeenkomstig lid 4 toe te passen.

Artikel 28

Dit protocol is opgesteld in viervoud, in de volgende talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 29

Dit protocol maakt integrerend deel uit van de overeenkomst.

De bijlagen bij dit protocol maken er een integrerend deel van uit.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.


Bijlage I

De Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1) de titel wordt vervangen door:

  „HANDELSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN COLOMBIA, PERU EN ECUADOR, ANDERZIJDS”;

 • 2) de lijst van overeenkomstsluitende Andeslanden wordt vervangen door:

  „DE REPUBLIEK COLOMBIA (hierna „Colombia” genoemd),

  DE REPUBLIEK PERU (hierna „Peru” genoemd)

  en

  DE REPUBLIEK ECUADOR (hierna „Ecuador” genoemd),

  hierna „de overeenkomstsluitende Andeslanden” genoemd,

  anderzijds,”;

 • 3) de elfde overweging wordt vervangen door:

  „GEZIEN de verschillen in economische en sociale ontwikkeling tussen de overeenkomstsluitende Andeslanden onderling en tussen de overeenkomstsluitende Andeslanden en de Europese Unie en haar lidstaten;”;

 • 4) in artikel 9, lid 1, worden de woorden „op het grondgebied van Colombia en Peru” vervangen door de woorden: „op het grondgebied van Colombia, Peru en Ecuador ”;

 • 5) in artikel 11 wordt het vijfde streepje vervangen door:

  • „– „persoon”: een natuurlijke persoon(3a) of een rechtspersoon.

  (3a) In het Ecuadoraanse recht wordt een „fysieke persoon” („persona física”) aangeduid als een „natuurlijke persoon” („persona natural”).”;

 • 6) in artikel 12 wordt lid 3 vervangen door:

  • „3. Het Handelscomité komt afwisselend bijeen in Bogota, Brussel, Lima en Quito, tenzij de partijen anders besluiten. Het Comité wordt door de partijen beurtelings voor een jaar voorgezeten.”;

 • 7) in artikel 13 wordt lid 3 vervangen door:

  • „3. Het Handelscomité kan onderzoek doen naar de gevolgen van deze overeenkomst voor micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen, hierna „micro-ondernemingen en KMO's” genoemd(4a), met inbegrip van eventuele baten.

  (4a) In het geval van Ecuador kan dit onderzoek ook de gevolgen voor de Actores de la Economía Popular y Solidaria („AEPYS”) (Belanghebbenden van de volks- en solidaire economie) omvatten.”;

 • 8) in artikel 30 wordt punt a) vervangen door:

  • „a) mogen Colombia en Ecuador het prijstranchesysteem toepassen dat bij Besluit 371 van de Andesgemeenschap, alsmede wijzigingen daarop, is vastgesteld, dan wel latere systemen voor de landbouwproducten die onder dat besluit vallen;”;

 • 9) artikel 41 wordt vervangen door:

„ARTIKEL 41 Onderzoeksautoriteiten

„Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

„onderzoeksautoriteit”:

 • a) met betrekking tot Colombia: het ministerie van Handel, industrie en toerisme, dan wel de opvolger daarvan;

 • b) met betrekking tot Peru: het Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, dan wel de opvolger daarvan;

 • c) met betrekking tot Ecuador: het ministerie van Buitenlandse Handel, dan wel de opvolger daarvan; en

 • d) met betrekking tot de EU: de Europese Commissie.”;

 • 10) artikel 46 wordt vervangen door:

„ARTIKEL 46 Onderzoeksautoriteit

„Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder „onderzoeksautoriteit” verstaan:

 • a) met betrekking tot Colombia: het ministerie van Handel, industrie en toerisme, dan wel de opvolger daarvan;

 • b) met betrekking tot Peru: het Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual;

 • c) met betrekking tot Ecuador: het ministerie van Buitenlandse Handel, dan wel de opvolger daarvan; en

 • d) met betrekking tot de EU: de Europese Commissie.”;

 • 11) in artikel 48 wordt lid 1 vervangen door:

  • „1. Niettegenstaande het bepaalde in afdeling 2 (Multilaterale vrijwaringsmaatregelen) mag de partij van invoer onder de in deze afdeling vervatte voorwaarden en volgens de in deze afdeling neergelegde procedures passende maatregelen vaststellen, indien als gevolg van concessies uit hoofde van deze overeenkomst een product van oorsprong uit een partij in dermate toegenomen hoeveelheden – in absolute zin of in verhouding tot de binnenlandse productie – en onder zodanige voorwaarden op het grondgebied van een andere partij wordt ingevoerd dat binnenlandse producenten die soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten vervaardigen, daarvan ernstige schade ondervinden of dreigen te ondervinden(9a).

  (9a) Voor de toepassing van dit artikel wordt ten aanzien van Ecuador ernstige schade of een dreiging van ernstige schade voor de binnenlandse producenten ook opgevat als ernstige schade of een dreiging van ernstige schade voor een opkomende industrie.”;

 • 12) in artikel 54 wordt lid 2 vervangen door:

  • „2. Indien het overleg als bedoeld in lid 1 niet binnen 30 dagen nadat het aanbod daartoe is gedaan leidt tot overeenstemming over compensatie en de partij van invoer besluit de vrijwaringsmaatregel te verlengen, mag de partij waarvan de producten zijn onderworpen aan die maatregel, de toepassing opschorten van in wezen gelijkwaardige handelsconcessies aan de partij die de maatregel verlengt.(10a)

  (10a) Met betrekking tot Ecuador mag de compensatie in de vorm van concessies of de opschorting van in wezen gelijkwaardige concessies pas plaatsvinden nadat de bilaterale vrijwaringsmaatregel drie jaar is toegepast.”;

 • 13) artikel 57 wordt vervangen door:

„ARTIKEL 57 Bevoegde instantie

„Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder bevoegde instantie verstaan:

 • a) met betrekking tot Colombia: het ministerie van Handel, industrie en toerisme, dan wel de opvolger daarvan;

 • b) met betrekking tot Peru: het ministerie van Buitenlandse handel en toerisme, dan wel de opvolger daarvan;

 • c) met betrekking tot Ecuador: het ministerie van Buitenlandse Handel, dan wel de opvolger daarvan; en

 • d) met betrekking tot EU: de Europese Commissie.”;

 • 14) artikel 70 wordt vervangen door:

„ARTIKEL 70 Uitvoering

 • „1. Artikel 59, lid 2, onder f), en artikel 60 zijn in Peru van toepassing twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

 • 2. Artikel 60, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot bindende informatie vooraf inzake tariefindeling, en artikel 62 zijn in Ecuador van toepassing twee jaar na de inwerkingtreding van het protocol van toetreding tot deze overeenkomst, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador.”;

 • 15) in artikel 78 wordt lid 1, onder a), vervangen door:

  • „a) conformiteitsverklaringen van leveranciers(11a) te erkennen;

  (11a) Ecuador erkent een eigen verklaring van de leverancier dat de producten voldoen aan de technische voorschriften van de Europese Unie als voldoende bewijs van overeenstemming met de Ecuadoraanse technische voorschriften. Deze vorm van erkenning blijft van kracht tot de EU en Ecuador in het Handelscomité overeenstemming over een alternatief bereiken.”;

 • 16) in artikel 113 wordt het volgende lid ingevoegd:

  • „3 bis. Voor de sectoren waarvoor Ecuador in bijlage VII (Lijst van verbintenissen inzake vestiging) verbintenissen inzake markttoegang heeft opgenomen, en behoudens de daarin vermelde voorwaarden en kwalificaties, behandelt Ecuador vestigingen en investeerders van de EU niet minder gunstig dan zijn eigen soortgelijke vestigingen en investeerders in verband met alle maatregelen die gevolgen voor vestiging hebben.”;

 • 17) in artikel 120 wordt het volgende lid ingevoegd:

  • „3 bis. Voor de sectoren waarvoor Ecuador in bijlage VIII (Lijst van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening) verbintenissen inzake markttoegang heeft opgenomen, en behoudens de daarin vermelde voorwaarden en kwalificaties, behandelt Ecuador diensten en dienstverleners van de EU niet minder gunstig dan zijn eigen soortgelijke diensten en dienstverleners in verband met alle maatregelen die gevolgen voor grensoverschrijdende dienstverlening hebben.”;

 • 18) in artikel 123 wordt punt b) vanhet zesde streepje vervangen door:

  • „b) „specialisten”: bij een rechtspersoon werkzame personen die beschikken over bijzondere kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de onderzoeksuitrusting, de technische werkzaamheden of het management van de vestiging. Voor de beoordeling van die kennis wordt niet alleen specifiek met de vestiging verband houdende kennis in aanmerking genomen, maar ook of de persoon in hoge mate gekwalificeerd is voor een type werk of handel waarvoor specifieke technische kennis vereist is, evenals het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep(33a);

  (33a) De EU erkent dat lidmaatschap van een erkende beroepsgroep in Ecuador niet verplicht is.”;

 • 19) in artikel 124, lid 1, wordt de tekst van voetnoot (35) vervangen door:

  (35) Voor Colombia en Ecuador bedraagt de maximale verblijfsduur voor binnen de onderneming overgeplaatste personen twee jaar, welke termijn met een jaar kan worden verlengd. Voor Peru is de maximale duur van de arbeidsovereenkomst drie jaar. De maximale verblijfsduur voor binnen de onderneming overgeplaatste personen is echter één jaar, welke termijn kan worden verlengd als de voorwaarden waaronder de verblijfsvergunning is verstrekt nog steeds worden vervuld.”;

 • 20) in artikel 126 wordt het volgende lid ingevoegd:

  • „3 bis. Ecuador en de EU staan toe dat dienstverleners op contractbasis van de EU respectievelijk Ecuador door middel van de aanwezigheid van natuurlijke personen de volgende diensten verlenen op hun grondgebied, behoudens de voorwaarden die zijn neergelegd in lid 4 en aanhangsel 2 van bijlage IX (Voorbehouden betreffende de tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zaken):

   • a) rechtskundig advies met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht (in het geval van de EU wordt het EU-recht niet beschouwd als internationaal publiekrecht of buitenlands recht);

   • b) accountants en boekhouders;

   • c) architecten;

   • d) stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten;

   • e) ingenieurs;

   • f) ingenieurs: geïntegreerde diensten;

   • g) artsen (psychologen daaronder begrepen) en tandartsen;

   • h) dierenartsen;

   • i) diensten in verband met computers;

   • j) markt- en opinieonderzoek;

   • k) advies op het gebied van bedrijfsbeheer;

   • l) diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfsbeheer;

   • m) designers;

   • n) chemisch ingenieurs, farmacologen en fotochemici;

   • o) diensten op het gebied van de cosmeticatechnologie;

   • p) gespecialiseerde diensten op het terrein van technologie, engineering, marketing en verkoop voor de automobielindustrie;

   • q) commerciële design en marketing voor de mode-industrie (kleding, schoenen en andere modeartikelen); en

   • r) onderhoud en reparatie van werktuigen en transportmiddelen, met name in het kader van servicecontracten na verkoop of lease.”;.

 • 21) in artikel 127 wordt het volgende lid ingevoegd:

  • „3 bis. Ecuador en de EU staan toe dat beoefenaars van een vrij beroep van de EU respectievelijk Ecuador door middel van de aanwezigheid van natuurlijke personen de volgende diensten verlenen op hun grondgebied, behoudens de voorwaarden die zijn neergelegd in lid 4 en aanhangsel 2 van bijlage IX (Voorbehouden betreffende de tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zaken):

  • a) rechtskundig advies met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht (in het geval van de EU wordt het EU-recht niet beschouwd als internationaal publiekrecht of buitenlands recht);

  • b) architecten;

  • c) ingenieurs;

  • d) ingenieurs: geïntegreerde diensten;

  • e) diensten in verband met computers;

  • f) markt- en opinieonderzoek;

  • g) advies op het gebied van bedrijfsbeheer;

  • h) diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfsbeheer; en

  • i) gespecialiseerde diensten op het terrein van technologie, engineering, marketing en verkoop voor de automobielindustrie.”;

 • 22) in artikel 128, lid 1, wordt de tekst van voetnoot (39) vervangen door:

  (39) De onder c) en d) vermelde activiteiten gelden uitsluitend respectievelijk tussen Colombia en de EU, en tussen Ecuador en de EU.”;

 • 23) in artikel 137, lid 1, wordt de tekst van voetnoot (41) vervangen door:

  (41) In Colombia is de officiële postexploitant of concessiehouder een rechtspersoon die onder een concessieovereenkomst de universele postdienst verzorgt. De overige postdiensten worden toegekend via een versnelde vergunningprocedure onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Informatie- en Communicatietechnologie. In Peru is de officiële postexploitant een rechtspersoon die krachtens een bij wet verleende niet-exclusieve concessie in het hele land de postdienst moet verzorgen. Voor de overige postdiensten wordt door het ministerie van Transport en Communicatie een vergunning verleend. In Ecuador verleent de officiële postexploitant universele postdiensten in het hele land onder een bij wet verleende niet-exclusieve vergunning. De overige postdiensten worden toegekend via een door het nationaal postagentschap toegepaste procedure voor vergunningregistratie.”;

 • 24) artikel 139 wordt vervangen door:

„ARTIKEL 139 Toepassingsgebied

Deze afdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader voor telecommunicatiediensten, andere dan de omroep(43), waarvoor in overeenstemming met de hoofdstukken 2 (Vestiging), 3 (Grensoverschrijdende dienstverlening) en 4 (Tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zaken) verbintenissen zijn aangegaan. (44) (45) (45a).

(43) Een omroep is de ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de distributie van televisie- en radioprogrammasignalen naar het grote publiek. Het begrip omvat niet de toeleveringskoppelingen tussen exploitanten.

(44) Tussen de EU en Peru geldt het bepaalde in deze afdeling alleen voor telecommunicatiediensten die aan het grote publiek worden aangeboden en die bestaan uit de transmissie in werkelijke tijd van door de klant tussen twee of meer punten verzonden informatie, zonder dat de vorm of inhoud van die informatie van eindpunt tot eindpunt wordt gewijzigd.

(45) Tussen de EU en Colombia geldt het bepaalde in deze afdeling ook voor telecommunicatiediensten met een toegevoegde waarde. Voor de duidelijkheid en voor de toepassing van deze afdeling en van bijlage VII (Lijst van verbintenissen inzake vestiging) en bijlage VIII (Lijst van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening) geldt tussen Colombia en de EU dat onder telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde wordt verstaan telecommunicatiediensten waarbij „waarde wordt toegevoegd” aan de informatie van de klant door de vorm of inhoud van die informatie te verbeteren of te voorzien in mogelijkheden voor het opslaan en terugzoeken ervan.

(45a) Tussen de EU en Ecuador geldt het bepaalde in deze afdeling ook voor telecommunicatiediensten met een toegevoegde waarde. Voor de duidelijkheid: voor de toepassing van deze afdeling en van bijlage VII (Lijst van verbintenissen inzake vestiging) en bijlage VIII (Lijst van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening) geldt tussen Ecuador en de EU dat onder „telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde” wordt verstaan telecommunicatiediensten waarbij „waarde wordt toegevoegd” aan de informatie van de klant door de vorm of inhoud van die informatie te verbeteren of te voorzien in mogelijkheden voor het opslaan en terugzoeken ervan.”;

 • 25) in artikel 142 wordt de tekst van voetnoot (49) vervangen door:

  (49) Dit artikel maakt geen deel uit van de verbintenissen die Peru en de EU krachtens deze overeenkomst jegens elkaar aangaan, onverminderd de interne wetgeving van elke partij. Voor Colombia en de EU, respectievelijk voor Ecuador en de EU, is dit artikel uitsluitend van toepassing op telecommunicatiediensten die bestaan uit de transmissie in werkelijke tijd van door de klant tussen twee of meer punten verzonden informatie zonder dat de vorm of inhoud van die informatie van eindpunt tot eindpunt wordt gewijzigd.”;

 • 26) in artikel 154, lid 1, wordt de inleidende tekst vervangen door:

  „Niettegenstaande andere bepalingen van deze titel of titel V (Lopende betalingen en kapitaalverkeer) kan een partij om prudentiële redenen(52a) maatregelen vaststellen of handhaven, zoals:

  (52a) De uitdrukking „prudentiële redenen” kan het handhaven van de veiligheid, degelijkheid, integriteit of financiële verantwoordelijkheid van individuele verleners van financiële diensten omvatten.”;

 • 27) in artikel 167, lid 1, onder e), wordt de tekst van voetnoot (55) vervangen door:

  (55) Voor de duidelijkheid: in het geval van Peru en Ecuador wordt de tenuitvoerlegging van maatregelen die een geldelijke overmaking verhinderen door het op billijke en niet-discriminatoire wijze en te goeder trouw toepassen van Peruviaanse respectievelijk Ecuadoraanse wetten betreffende:

  • a) faillissement, insolventie of de bescherming van de rechten van schuldeisers;

  • b) de uitgifte van en de handel in effecten, futures, opties of derivaten;

  • c) strafbare feiten;

  • d) financiële verslaglegging of registratie van overdrachten, wanneer die registratie nodig is ter ondersteuning van met de rechtshandhaving of financiële regelgeving belaste instanties; of

  • e) waarborgen dat wordt voldaan aan beschikkingen of uitspraken in gerechtelijke of administratieve procedures,

   niet geacht in strijd te zijn met de bepalingen van deze titel en titel V (Lopende betalingen en kapitaalverkeer).”;

 • 28) artikel 170 wordt als volgt gewijzigd:

  • a) het volgende lid wordt ingevoegd:

   • „2 bis. Voor Ecuador geldt dat wanneer, in uitzonderlijke omstandigheden, betalingen en kapitaalverkeer ernstige moeilijkheden veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor de liquiditeit van de Ecuadoraanse economie, Ecuador de mogelijkheid heeft om voor een periode van maximaal een jaar vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot het kapitaalverkeer te nemen. Deze vrijwaringsmaatregelen kunnen op gerechtvaardigde gronden voor een langere periode worden toegepast wanneer de uitzonderlijke omstandigheden die aan deze maatregelen ten grondslag liggen, dat noodzakelijk maken. In dat geval stelt Ecuador de andere partijen van tevoren in kennis van de redenen die handhaving van de maatregelen rechtvaardigen.”;

  • b) leden 4 en 5 worden vervangen door:

   • „4. In geen geval worden de in de leden 1, 2 en 2 bis bedoelde maatregelen gebruikt als middel tot handelsbescherming of bescherming van een specifieke bedrijfstak.

   • 5. Wanneer een partij krachtens lid 1, 2, 2 bis of 3 vrijwaringsmaatregelen vaststelt of handhaaft, informeert zij de andere partijen onverwijld over het belang en het toepassingsgebied van die maatregelen en legt zij hun zo spoedig mogelijk een tijdschema voor de opheffing ervan voor.”;

 • 29) in artikel 202 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

  • „2. De Europese Unie en Colombia treden binnen tien jaar na de ondertekening van deze overeenkomst toe tot het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken dat op 27 juni 1989 in Madrid is aangenomen, hierna het „Protocol van Madrid” genoemd. Peru en Ecuador stellen, binnen redelijke grenzen, alles in het werk om toe te treden tot het Protocol van Madrid.

  • 3. De Europese Unie en Peru stellen, binnen redelijke grenzen, alles in het werk om te voldoen aan het Verdrag inzake het merkenrecht dat op 27 oktober 1994 in Genève werd aangenomen, hierna het „Verdrag inzake het merkenrecht” genoemd. Colombia en Ecuador stellen, binnen redelijke grenzen, alles in het werk om toe te treden tot het Verdrag inzake het merkenrecht.”;

 • 30) artikel 231 wordt als volgt gewijzigd:

  • a) in lid 1 wordt de tekst van voetnoot (72) vervangen door:

   „(72) Voor Colombia en de EU omvat deze bescherming gegevensbescherming van biologische en biotechnologische producten. Voor Peru en Ecuador wordt de niet openbaar gemaakte informatie over dergelijke producten bij gebreke van specifieke wetgeving ter zake en overeenkomstig artikel 39, lid 2, van de TRIPs-overeenkomst beschermd tegen openbaarmaking en praktijken die in strijd zijn met eerlijke handelsgebruiken.”;

  • b) lid 2 wordt vervangen door:

   • „2. In overeenstemming met lid 1 en onder voorbehoud van lid 4 verleent een partij die als voorwaarde voor het toelaten op de markt van farmaceutische producten of chemische producten voor de landbouw die nieuwe chemische eenheden bevatten, de overlegging van niet openbaar gemaakte test- of andere gegevens betreffende veiligheid en doeltreffendheid vereist, voor farmaceutische producten een exclusiviteitsperiode van gewoonlijk vijf jaar vanaf de datum waarop de vergunning voor het in de handel brengen op het grondgebied van die partij werd verleend, en voor chemische producten voor de landbouw een exclusiviteitsperiode van tien jaar; gedurende die periode mag een derde partij het product op basis van die gegevens niet in de handel brengen, tenzij deze bewijs overlegt van de expliciete toestemming van de houder van de beschermde informatie of zijn of haar eigen testgegevens(72a).

   (72a) Deze bepaling is van toepassing op Ecuador vijf jaar na de inwerkingtreding van het protocol van toetreding tot deze overeenkomst, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador.”;

 • 31) artikel 232 wordt vervangen door:

„ARTIKEL 232

De partijen werken samen om de bescherming van kwekersrechten op basis van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, hierna het „UPOV-verdrag” genoemd, zoals herzien op 19 maart 1991(72b), te bevorderen en te waarborgen, inclusief de facultatieve uitzondering op het kwekersrecht als bedoeld in artikel 15, lid 2, van dat verdrag.

(72b) Op het moment van de ondertekening van het protocol van toetreding tot deze overeenkomst, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, is het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien op 23 oktober 1978, van kracht in Ecuador.”;

 • 32) in artikel 258 wordt lid 1 vervangen door:

  • „1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

   • „mededingingswetgeving”:

    • a) voor de EU, de artikelen 101, 102 en 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Verordening (EG) nr. 139/2004 van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, hierna „de EU-concentratieverordening” genoemd, en de uitvoeringsverordeningen en wijzigingen daarvan;

    • b) voor Colombia, Ecuador en Peru, de volgende wetgeving, indien van toepassing:

     • i) interne wetgeving inzake mededinging(76a) die overeenkomstig artikel 260 wordt vastgesteld of gehandhaafd, en de uitvoeringsverordeningen en wijzigingen daarvan; en/of

     • ii) wetgeving van de Andesgemeenschap die in Colombia, Ecuador of Peru van toepassing is, en de uitvoeringsverordeningen en wijzigingen daarvan;

   • „mededingingsautoriteit” en „mededingingsautoriteiten”:

    • a) voor de EU, de Europese Commissie; en

    • b) voor Colombia, Ecuador en Peru, hun respectieve nationale mededingingsautoriteiten.

    (76a) Voor Ecuador, artikel 336 van de Constitución de la República del Ecuador (grondwet van Ecuador), waarin de verplichting van de staat om te zorgen voor transparantie en efficiëntie op de markten en concurrentie te bevorderen, is vastgesteld, en de Ley Orgánica de Regulación y control del poder de Mercado (organieke wet betreffende de regulering van en controle op de marktkrachten).”;

 • 33) in artikel 278 wordt de tekst van voetnoot (81) vervangen door:

  (81) Peru en Ecuador leggen dit artikel uit tegen de achtergrond van beginsel 15 van de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling.”;

 • 34) artikel 304 wordt als volgt gewijzigd:

  • a) in lid 1 wordt de eerste zin vervangen door:

   „Tijdens zijn eerste vergadering stelt het Handelscomité een lijst van 30 personen op die bereid en geschikt zijn om als scheidsrechter op te treden.”;

  • b) in lid 4 wordt de eerste zin vervangen door:

   „Het Handelscomité stelt bovendien extra lijsten op van 15 personen met sectortypische ervaring over specifieke onderwerpen die onder deze overeenkomst vallen.”;

 • 35) in artikel 324, lid 2, worden punten d) en e) vervangen door:

  • „d) het versterken van de commerciële en institutionele capaciteiten op dit gebied, met het oog op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst(88a) en een optimaal gebruik ervan; en

  • e) het inspelen op de behoefte aan samenwerking waarop in andere delen van deze overeenkomst(88b) is gewezen.

  (88a) Ecuador onderstreept dat dergelijke initiatieven ook moeten bijdragen aan het versterken van de productiecapaciteit en aan de duurzame economische ontwikkeling van de partijen.

  (88b) In dit verband onderstreept Ecuador het belang om ook projecten die verband houden met hoofdstuk 4 van titel III van deze overeenkomst in overweging te nemen.”.


Bijlage XX

„GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN VAN ECUADOR EN DE EU

Intellectuele-eigendomsrechten

De partijen herbevestigen de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna de „TRIPs-overeenkomst” genoemd).

Ecuador voert uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst vergoedingen en administratiekosten voor de registratie en de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in die in overeenstemming met artikel 62, lid 4, van de TRIPs-overeenkomst zijn, en waarvan de hoogte vergelijkbaar is met door intellectuele-eigendomsinstanties van de andere WTO-leden vastgestelde vergoedingen. Ecuador verbindt zich ertoe aanvragen tot bescherming van intellectuele-eigendomsrechten nationaal te behandelen, overeenkomstig de TRIPs-overeenkomst, met name artikel 3 en artikel 27, lid 1, daarvan.

De partijen bevestigen opnieuw hun gehechtheid aan de verklaring inzake de TRIPS-overeenkomst en de volksgezondheid die op 14 november 2001 door de Ministeriële Conferentie van de WTO in Doha is aangenomen, en het recht van de partijen om gebruik te maken van de bepalingen van de TRIPS-overeenkomst die flexibiliteit bieden met het oog op de bescherming van de volksgezondheid. Voor de afgifte van dwanglicenties waarborgt Ecuador binnen het kader van zijn rechtsorde volledige naleving van de bepalingen en voorwaarden in de TRIPs-overeenkomst ten aanzien van het verlenen van dwanglicenties, met name artikel 31 daarvan.

Ecuador waarborgt de volledige naleving van de verplichtingen van artikel 61 van de TRIPs-overeenkomst.

De partijen komen overeen om het belang van Ecuador om hetzelfde niveau van bescherming te hebben voor geografische aanduidingen voor niet-agrarische producten als voor wijnen, gearomatiseerde wijnen, gedistilleerde dranken, landbouwproducten en levensmiddelen, nader te evalueren in het kader van het op grond van artikel 257 van de overeenkomst opgerichte subcomité Intellectuele eigendom. Indien de Europese Unie specifieke wetgeving ter bescherming van geografische aanduidingen voor niet-agrarische producten aanneemt, wordt bij de hierboven bedoelde evaluatie rekening gehouden met deze nieuwe juridische situatie.

Markttoegang

Ecuador mag de volgende maatregelen blijven toepassen, met inbegrip van wijzigingen en verdere regelingen daarvan, voor zover die wijzigingen en verdere regelingen geen voorwaarden scheppen die discriminatoir zijn of de handel meer beperken:

 • a) Maatregelen betreffende de toepassing van belastingen op alcoholhoudende dranken in overeenstemming met de artikelen 10 en 12 van de Ley de Fomento Ambiental Optimización de Ingresos del Estado, bekendgemaakt in Staatsblad nr. 583 van 24 november 2011, en artikel 2 van de Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, bekendgemaakt in het tweede supplement bij Staatsblad nr. 56 van 12 augustus 2013, tot twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst. Vanaf die datum moeten de maatregelen in overeenstemming zijn met hoofdstuk 1 (Markttoegang voor goederen) van titel III (Handel in goederen), en met name met artikel 21 daarvan.

 • b) Maatregelen betreffende de invoer van tweedehands kleding en schoeisel, en tweedehands voertuigen (COMEXI-Resolución nr. 182, COMEX-Resolución nr. 51). Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt opnieuw bezien of deze maatregelen moeten worden gehandhaafd.”


D. PARLEMENT

Het Protocol van 11 november 2016 behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Het Protocol van 11 november 2016 kan ingevolge artikel 27, vierde lid, voorlopig worden toegepast vanaf de eerste dag van de maand na de datum van ontvangst door de depositaris van de kennisgeving van de EU dat de voor dat doel vereiste procedures zijn voltooid en het ratificatie-instrument van elk overeenkomstsluitend Andesland, overeenkomstig zijn respectieve procedure en wetgeving.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol van 11 november 2016 zullen ingevolge artikel 27, derde lid, tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland in werking treden op de eerste dag van de maand na de ontvangst door de depositaris van de laatste van de in het tweede lid bedoelde kennisgevingen door de EU en het desbetreffende overeenkomstsluitende Andesland.

Uitgegeven de vijfde december 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn niet opgenomen.

De bijlagen II t/m XIX liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

X Noot
2)

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

Naar boven