Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 183Verdrag

59 (1973) Nr. 25

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij (met Protocollen en Bijlagen);

Londen, 2 november 1973

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002390, 013354 en 013355 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 22 april 2016 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.270(69)) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlage II bij het Verdrag, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978. De Engelse tekst1) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.270(69)
(Adopted on 22 April 2016)

Amendments to the Annex of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto

Amendments to MARPOL Annex II

(Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

Noting Article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments thereto,

Having considered, at its sixty-ninth session, proposed amendments to Appendix I of MARPOL Annex II concerning the abbreviated legend to the revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to Appendix I of MARPOL Annex II, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 March 2017 unless prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 September 2017 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.


Annex
Amendments to MARPOL Annex II

(Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure)

Annex II

REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Appendix I

Guidelines for the categorization of noxious liquid substances

The tables under the title “Abbreviated legend to the revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure” are replaced with the following:

The Revised GESAMP hazard evaluation procedure


Op 22 april 2016 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.274(69)) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlage IV bij het Verdrag, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978. De Engelse tekst2) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.274(69)
(Adopted on 22 April 2016)

Amendments to the Annex of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto

Amendments to MARPOL Annex IV

(Baltic Sea Special Area and Form of ISPP Certificate)2

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

Noting Article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments thereto,

Having considered, at its sixty-ninth session, proposed amendments to regulations 1 and 11 and to the appendix to MARPOL Annex IV,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to regulations 1 and 11 of MARPOL Annex IV concerning the Baltic Sea Special Area and to the appendix to MARPOL Annex IV concerning the Form of the International Sewage Pollution Prevention Certificate, the texts of which are set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 March 2017, unless prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 September 2017 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.


Annex
Amendments to MARPOL Annex IV

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY SEWAGE FROM SHIPS

CHAPTER 1 GENERAL
Regulation 1 Definitions

1. Paragraph 10 is replaced by the following:

 • “10. A passenger ship means a ship which carries more than twelve passengers.

  For the application of regulation 11.3 a new passenger ship is a passenger ship:

  • .1 for which the building contract is placed, or in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is in similar stage of construction, on or after 1 June 2019; or

  • .2 the delivery of which is on or after 1 June 2021.

An existing passenger ship is a passenger ship which is not a new passenger ship.”

CHAPTER 3 EQUIPMENT AND CONTROL OF DISCHARGE
Regulation 11 Discharge of sewage

2. Paragraph 3 is replaced by the following:

“B. Discharge of sewage from passenger ships within a special area
 • 3. Subject to the provisions of regulation 3 of this Annex, the discharge of sewage from a passenger ship within a special area shall be prohibited:

  • .1 for new passenger ships, on a date determined by the Organization pursuant to regulation 13.2 of this Annex, but in no event prior to 1 June 2019; and

  • .2 for existing passenger ships, on a date determined by the Organization pursuant to regulation 13.2 of this Annex, but in no event prior to 1 June 2021, except when the following conditions are satisfied: the ship has in operation an approved sewage treatment plant which has been certified by the Administration to meet the operational requirements referred to in regulation 9.2.1 of this Annex, and the effluent shall not produce visible floating solids nor cause discoloration of the surrounding water.”


Appendix
Form of International Sewage Pollution Prevention Certificate

International Sewage Pollution Prevention Certificate

 • 3. The final paragraph under section 1.1 is replaced by the following:

  “The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in the Guidelines on implementation of effluent standards and performance test for sewage treatment plants, adopted by resolution MEPC.227(64), as amended, including/excluding* the standards of section 4.2 thereof.”

  With the following footnote:

  * Delete as appropriate”


C. VERTALING

In Trb. 2005, 299 dient in de vertaling van Resolutie MEPC.115(51) van 1 april 2004 een correctie te worden aangebracht.

Op blz. 30, boven de titel „MODEL VAN HET CERTIFICAAT”, dient het woord „Bijlage” te worden vervangen door „Aanhangsel”.


Resolutie MEPC.270(69)
(Aangenomen op 22 april 2016)

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij

Wijzigingen van Bijlage II bij MARPOL

(Herziene GESAMP-schade-evaluatieprocedure)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van de zee door schepen,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij (MARPOL), dat de procedure voor wijziging aangeeft en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdraagt wijzigingen van het Verdrag te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering, tijdens haar negenenzestigste zitting, van de ontwerp wijzigingen van Aanhangsel I van Bijlage II bij MARPOL inzake de verkorte legenda bij de herziene GESAMP-schade-evaluatieprocedure,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van MARPOL, wijzigingen aan van Aanhangsel I van Bijlage II bij MARPOL, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van MARPOL dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 maart 2017, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste 50% vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van MARPOL, in werking treden op 1 september 2017 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal voor de toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen aan alle partijen bij MARPOL;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL.


Bijlage
Wijzigingen van Bijlage II bij MARPOL

(Herziene GESAMP-schade-evaluatieprocedure)

Bijlage II

VOORSCHRIFTEN VOOR HET BEHEERSEN VAN VERONTREINIGING DOOR SCHADELIJKE VLOEISTOFFEN DIE IN BULK WORDEN VERVOERD

Aanhangsel I

Richtlijnen voor de indeling in categorieën van schadelijke vloeistoffen

De tabellen onder de kop „Verkorte legenda bij de herziene GESAMP-schade-evaluatieprocedure” worden vervangen door de volgende:

De herziene GESAMP-schade-evaluatieprocedure


Resolutie MEPC.274(69)
(Aangenomen op 22 april 2016)

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij

Wijzigingen van Bijlage IV bij MARPOL

(Bijzonder gebied de Oostzee en Model van het ISPP-certificaat)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van de zee door schepen,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij (MARPOL), dat de procedure voor wijziging aangeeft en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdraagt wijzigingen van het Verdrag te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering, tijdens haar negenenzestigste zitting, van ontwerp wijzigingen van de voorschriften 1 en 11 en van het aanhangsel van Bijlage IV bij MARPOL.

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van MARPOL, wijzigingen aan van de voorschriften 1 en 11 van Bijlage IV bij MARPOL inzake het bijzondere gebied de Oostzee en van het aanhangsel bij Bijlage IV bij MARPOL inzake het Model van het Internationaal Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair Afval, waarvan de teksten zijn vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van MARPOL dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 maart 2017, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste 50% vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van MARPOL, in werking treden op 1 september 2017 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal voor de toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen aan alle partijen bij MARPOL;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL.


Bijlage
Wijzigingen van Bijlage IV bij MARPOL

VOORSCHRIFTEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING DOOR SANITAIR AFVAL VAN SCHEPEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Voorschrift 1 Begripsomschrijvingen

1. Paragraaf 10 wordt vervangen door:

„10. „een passagiersschip”,

een schip dat meer dan twaalf passagiers vervoert.

Voor de toepassing van voorschrift 11.3 wordt onder een „nieuw passagiersschip” verstaan een passagiersschip:

 • .1 waarvoor het bouwcontract wordt afgesloten of waarvan, bij het ontbreken van een bouwcontract, de kiel wordt gelegd of waarvan de bouw zich in een soortgelijk stadium bevindt op of na 1 juni 2019; of

 • .2 waarvan de oplevering plaatsvindt op of na 1 juni 2021.

Een „bestaand passagiersschip” is een passagiersschip dat geen nieuw passagiersschip is.”

HOOFDSTUK 3 UITRUSTING EN BEHEERSING VAN LOZINGEN
Voorschrift 11 Lozen van sanitair afval

2. Paragraaf 3 wordt vervangen door de volgende tekst:

„B. Het lozen van sanitair afval van passagiersschepen in een bijzonder gebied
 • 3. Onverminderd de bepalingen van voorschrift 3 van deze Bijlage is het lozen van sanitair afval van een passagiersschip in een bijzonder gebied verboden:

  • .1 voor nieuwe passagiersschepen op een datum die door de Organisatie wordt vastgesteld ingevolge voorschrift 13.2 van deze Bijlage, maar in geen geval eerder dan 1 juni 2019; en

  • .2 voor bestaande passagiersschepen op een datum die door de Organisatie wordt vastgesteld ingevolge voorschrift 13.2 van deze Bijlage, maar in geen geval eerder dan 1 juni 2021, behalve wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   het schip heeft een installatie voor het behandelen van sanitair afval in gebruik die door de Administratie gecertificeerd is teneinde te voldoen aan de operationele vereisten bedoeld in voorschrift 9.2.1 van deze Bijlage, en het geloosde effluent veroorzaakt geen zichtbare drijvende vaste deeltjes noch verkleuring van het omringende water.”Aanhangsel

Model van het Internationaal Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair Afval

Internationaal Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair Afval

 • 3. De laatste paragraaf van sectie 1.1 wordt vervangen door:

  „De installatie voor het behandelen van sanitair afval is door de Administratie gecertificeerd en voldoet aan de effluentnormen voorzien in de Richtlijnen voor de implementatie van effluentnormen en prestatieproeven voor installaties voor het behandelen van sanitair afval, aangenomen bij resolutie MEPC.227(64), zoals gewijzigd, met inbegrip/uitgezonderd* de normen van sectie 4.2 daarvan.”

  Met de volgende voetnoot:

  * Doorhalen wat niet van toepassing is.”


D. PARLEMENT

De wijzigingen van 22 april 2016 van Bijlage II bij het Verdrag (MEPC.270(69)) en van Bijlage IV bij het Verdrag (MEPC.274(69)) behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MEPC.270(69) van 22 april 2016

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de wijzigingen van 22 april 2016 van Bijlage II bij het Verdrag (MEPC.270(69)), geacht te zijn aanvaard op 1 maart 2017 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 september 2017 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

Resolutie MEPC.274(69) van 22 april 2016

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de wijzigingen van 22 april 2016 van Bijlage IV bij het Verdrag (MEPC.274(69)), geacht te zijn aanvaard op 1 maart 2017 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 september 2017 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

Uitgegeven de negenentwintigste november 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen. Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
2)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen. Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.