Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 143Verdrag

25 (1978) Nr. 13

A. TITEL

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlage;

Londen, 17 februari 1978

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 000870 en 013230 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2015, 153 dient een correctie te worden aangebracht.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Form of Safety Construction Certificate for Cargo Ships”, paragraaf 2., subparagraaf .2, dient aan het einde van de zin de zinsnede „fuel/N.A.4” te worden vervangen door „fuel/N.A.”.

C. VERTALING

In Trb. 2015, 187 dient een correctie te worden aangebracht.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Model van een veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen”, paragraaf 2., subparagraaf .2, dient aan het einde van de zin de zinsnede „brandstof gebruikt/n.v.t.4” te worden vervangen door „als brandstof gebruikt/n.v.t.”.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MSC.394(95) van 11 juni 2015

De wijzigingen zullen ingevolge artikel II van het Protocol juncto artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee op 1 januari 2017 in werking treden, voor de partijen bij het Protocol, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Protocol, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Protocol

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-05-1981

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

01-01-1986

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Het Protocol gold sinds 01-05-1981 voor de Nederlandse Antillen.

Uitgegeven de achtste september 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS