7 (2010) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Grenada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken;

Saint George’s, 18 februari 2010

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2010, 97.

Voor correcties zie Trb. 2010, 140.

C. VERTALING

Zie Trb. 2010, 140.

In dat Tractatenblad dienen de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 4, artikel 4, derde lid, tweede regel, dient het woord „zijn” te worden vervangen door het woord „is” en dient het woord „op” te worden vervangen door het woord „bij”.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 13 september 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 32490) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Financiën J.C. DE JAGER en de Minister van Buitenlandse Zaken M.J.M. VERHAGEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 17 oktober 2010.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 13 op 20 januari 2012 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel c, voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2010, 97.

Uitgegeven de twaalfde december 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F. C. G. M. TIMMERMANS

Naar boven