Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2011, 87Verdrag

12 (2001) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen;

(met Akkoord)

Berlijn, 18 april 2001

B. TEKST

De Nederlandse en de Duitse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2001, 99.

De Nederlandse en de Duitse tekst van het Administratief Akkoord ter uitvoering van het onderhavige Verdrag zijn geplaatst in rubriek J van Trb. 2001, 99.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2002, 231.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2002, 231.

Ingevolge de inwerkingtreding van de in rubriek J hieronder genoemde in nota’s vervatte overeenkomst van 4 februari 2010 is het onderhavige Verdrag met ingang van 28 oktober 2010 buiten werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2001, 99 en Trb. 2002, 231.

Verbanden

Titel

:

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;

Straatsburg, 29 april 2004

Tekst

:

Pb. EU L 166 van 30 april 2004, blz. 1–123

     

Titel

:

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot beëindiging van het op 18 april 2001 te Berlijn totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, en de op 21 januari 1969 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Overeenkomst inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid;

Berlijn, 4 februari 2010

Tekst

:

Trb. 2010, 101 (Nederlands en Duits)

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 89

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 47

Uitgegeven de negentiende mei 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


X Noot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.