Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2002, 231Verdrag

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, met Akkoord;

Berlijn, 18 april 2001

B. TEKST

De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2001, 99.

De tekst van het Administratief Akkoord ter uitvoering van het onderhavige Verdrag is geplaatst in rubriek J van Trb. 2001, 99.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 23 augustus 2001 (Kamerstukken 2000/2001, 27 899, nr. 1) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid J. F. HOOGERVORST, de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E. BORST-EILERS.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 5 oktober 2001.

E. BEKRACHTIGING

Op 21 november 2002 zijn te 's-Gravenhage in overeenstemming metartikel 13, eerste lid, de akten van bekrachtiging tussen beide Partijen gewisseld.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord zullen ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Verdrag, respectievelijk artikel 13 van het Akkoord, op 1 januari 2003 in werking treden.

De artikelen 8 en 9 van het Verdrag zullen echter ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Verdrag niet op 1 januari 2003 in werking treden, maar op het tijdstip van opneming van die artikelen in Bijlage III A en B van (EEG) Verordening nr. 1408/71 (zie rubriek J van Trb. 2001, 99).

Artikel 9 van het Akkoord zal ingevolge artikel 13 van het Akkoord evenmin op 1 januari 2003 in werking treden, maar op het tijdstip van opneming van dat artikel in Bijlage 5 van (EEG) Verordening nr. 547/72 (zie rubriek J van Trb. 2001, 99).

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2001, 99.

Ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Verdrag zullen op 1 januari 2003 de volgende verdragen buiten werking treden:

Titel:Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering; Bonn, 29 maart 1951
Laatste Trb. :Trb. 2002, 235
Titel:Tweede Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het Verdrag inzake sociale verzekering betreffende de verzekering van mijnwerkers en de met dezen gelijkgestelden; Bonn, 29 maart 1951
Laatste Trb. :Trb. 2002, 236
Titel:Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering houdende een Overeenkomst tot toepasselijkverklaring op het „land" Berlijn van het in 1951 gesloten Verdrag inzake sociale verzekering, met Slotprotocol, en van de te zelfder tijd gesloten Tweede Aanvullende Overeenkomst van dat Verdrag; Bonn, 8 en 27 november 1956
Laatste Trb. :Trb. 2002, 237
Titel:Vijfde Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het Verdrag inzake sociale verzekering van 29 maart 1951, betreffende de betaling van renten over de tijd vóór het in werking treden van het Verdrag; 's-Gravenhage, 21 december 1956
Laatste Trb. :Trb. 2002, 238
Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van de Nederlandse wetgeving inzake de algemene ouderdomsverzekering; 's-Gravenhage, 9 maart 1961
Laatste Trb. :Trb. 2002, 239
Titel:Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73, vierde lid, artikel 74, vijfde lid, en artikel 75, derde lid, van Verordening nr. 4 van de Raad van de Europese Gemeenschap inzake de sociale zekerheid inzake migrerende werknemers; Brussel, 27 juni 1963
Laatste Trb. :Trb. 2002, 240
Titel:Zesde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951, betreffende de toepassing van de Duitse wettelijke regeling inzake de ouderdomsvoorziening voor landbouwers;'s-Gravenhage, 24 mei 1965
Laatste Trb. :Trb. 2002, 241
Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het afzien van de in artikel 14, tweede lid, van EEG-Verordening nr. 36/63 voorziene vergoeding van uitgaven voor verstrekkingen, die aan gepensioneerde oud-grensarbeiders, aan nagelaten betrekkingen van grensarbeiders, alsmede aan hun gezinsleden bij ziekte zijn verleend; 's-Gravenhage, 3 september 1969
Laatste Trb. :Trb. 2002, 242
Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het afzien van vergoeding van uitkeringen aan werklozen; 's-Gravenhage, 22 juli 1976
Laatste Trb. :Trb. 2002, 243
Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vaststelling van de vergoeding van verstrekkingen
  van de ziekte- en moederschapsverzekering op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; Bonn, 1 oktober 1981
Laatste Trb. :Trb. 2002, 244
Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van artikel 20 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 voor gezinsleden van grensarbeiders; 's-Gravenhage, 15 februari 1982
Laatste Trb. :Trb. 2002, 245
Ingevolge artikel 14 van het Akkoord zullen op 1 januari 2003 de volgende verdragen geheel of gedeeltelijk buiten werking treden:
Titel:Eerste Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering; 's-Gravenhage, 18 juni 1954
Laatste Trb. :Trb. 2002, 235 (rubriek J)
Titel:Tweede Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering; Bonn, 10 januari 1956
Laatste Trb. :Trb. 2002, 236 (rubriek J)
Titel:Overeenkomst tussen de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van Nederland en de Bondsminister van Arbeid en Sociale Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het afzien van vergoeding van kosten van administratieve en medische controle met betrekking tot de verzekering in geval van invaliditeit, ouderdom en vroegtijdige dood (rentenverzekeringen); Luik, 27 mei 1964
Laatste Trb. :Trb. 2002, 246

Uitgegeven de achttiende december 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER