74 (2009) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Cookeilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken;

(met Protocol)

Rarotonga, 23 oktober 2009

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag, met Protocol, is geplaatst in Trb. 2009, 235.

C. VERTALING

Zie Trb. 2010, 150.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 13 september 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 32508) is het Verdrag, met Protocol, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Financiën J. C. DE JAGER en de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 17 oktober 2010.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Protocol, zijn ingevolge artikel 12 van het Verdrag juncto artikel 4 van het Protocol op 7 september 2011 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, met Protocol, alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2009, 235.

Uitgegeven de twintigste oktober 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

Naar boven