Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1997, 10Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken, met bijlagen;

Straatsburg, 25 januari 1988

B. TEKST

De tekst van het Verdrag, met bijlagen, is geplaatst in Trb. 1991, 4.

Het Verdrag is voorts nog in overeenstemming met artikel 28, eerste lid, ondertekend voor:

België1 7 februari 1992
Denemarken 16 juli 1992
Polen 19 maart 1996
IJsland 22 juli 1996

C. VERTALING

Zie Trb. 1991, 4.

D. PARLEMENT

De artikelen 1, 2 en 3 van de Rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 382) luiden als volgt:

„Artikel 1

1. Het op 25 januari 1988 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende de wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken, waarvan de Engelse en Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 1991, 4, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

2. Goedgekeurd wordt dat bij de binding van het Koninkrijk aan het in het eerste lid genoemde Verdrag wordt verklaard dat het Verdrag mede van toepassing zal zijn op de Nederlandse Antillen en Aruba in de relatie met partijen waarmee het Koninkrijk een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat van toepassing is op de Nederlandse Antillen en/of Aruba en dat een bepaling inzake de uitwisseling van inlichtingen bevat.

Artikel 2

Goedgekeurd wordt dat bij de binding van het Koninkrijk aan het in artikel 1 genoemde Verdrag voor Nederland de in artikel 30, eerste lid, onder a, b, c en d van het Verdrag bedoelde voorbehouden worden gemaakt, dat bijstand niet wordt verleend ten aanzien van:

– de belastingen van de andere partijen, opgesomd in artikel 2, eerste lid, letter b, i, iii, letters B, C, D, E, F en G en iv;

– belastingen die reeds verschuldigd waren op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag voor Nederland;

– de uitreiking van documenten voor alle belastingen.

Artikel 3

Goedgekeurd wordt dat bij de binding van het Koninkrijk aan het in artikel 1 genoemde Verdrag voor de Nederlandse Antillen en Aruba de in artikel 30, eerste lid, onder a, b, c, d en e van het Verdrag bedoelde voorbehouden worden gemaakt, dat bijstand niet wordt verleend ten aanzien van:

– de belastingen van de andere partijen, opgesomd in artikel 2, eerste lid, letter b,;

– de invordering van verschuldigde belasting, of bij de invordering van een administratieve boete, voor alle belastingen;

– belastingen die reeds verschuldigd waren op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag voor de Nederlandse Antillen en Aruba;

– de uitreiking van documenten voor alle belastingen; en voorts de uitreiking van documenten per post, zoals voorzien in artikel 17, derde lid, niet toe te staan."

Deze Rijkswet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Financiën W. A. F. G. VERMEEND, de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid F. H. G. DE GRAVE.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 1995/96, 24 452 (R 1551); Hand. II 1995/96, blz. 5837; Kamerstukken I 1995/96, nr. 238; Hand. I 1995/96, zie vergadering van 25 juni 1996.

E BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1991, 4.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 28, eerste lid, van het Verdrag een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring nedergelegd bij een van de depositarissen:

de Verenigde Staten van Amerika113 februari 1991
Denemarken216 juli 1992
Finland315 december 1994
IJsland422 juli 1996
het Koninkrijk der Nederlanden5 (voor het gehele Koninkrijk)15 oktober 1996

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met bijlagen, zijn ingevolge artikel 28, tweede lid, op 1 april 1995 in werking getreden voor Denemarken, Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten van Amerika en Zweden.

Voor iedere lidstaat van de Raad van Europa of van de OESO die na 15 december 1994 zijn instemming door dit Verdrag te worden gebonden tot uitdrukking brengt, treedt het Verdrag ingevolge artikel 28, derde lid, in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum van nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Verdrag op 1 februari 1997 in werking treden voor het gehele Koninkrijk.

J. GEGEVENS

Voor het op 5 mei 1949 te Londen tot stand gekomen Statuut van de Raad van Europa zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 355.

Voor het op 14 december 1960 te Parijs tot stand gekomen Verdrag nopens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zie ook Trb. 1994, 193.

Op 26 juni 1996 is tot stand gekomen de Wet houdende wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Stb. 361).

Uitgegeven de zestiende januari 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Onder de volgende voorbehouden:

«1.- Ad Article 30, § 1, (a), de la Convention

La Belgique se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes mentionnées à l'article 2, § 1, (b):

– (ii): cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public;

– (iii), B: impôts sur la propriété immobilière;

– (iii), E: impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur;

– (iii), F: impôts sur l'utilisation ou la propriéte de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;

– (iii), G: tout autre impôt;

– (iv), B: impôts sur la propriété immobilière;

– (iv), C: impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes;

– (iv), D: impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises;

– (iv), E: impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur;

– (iv), F: impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;

– (iv), G: tout autre impôt.

II.- Ad Article 30, § 1, (c) de la Convention

La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales:

– qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour la Belgique;

– qui ont fait l'objet d'une réserve de sa part sur la base de l'article 30 § 1, (a), de la Convention et qui existeraient à la date du retrait par la Belgique d'une telle réserve.»

en onder de volgende invulling van de Bijlagen A en B:

«ANNEXE A

Impôts auxquels s'applique la Convention

Belgique/Belgium

I.- Article 2, § 1, (a), (i):

Impôt des personnes physiques,

Impôt des sociétés,

Impôt des personnes morales,

Impôt des non-résidents,

Cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques,

Précompte mobilier, précompte professionnel,

Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents.

II.- Article 2, § 1, (b), (i):

Centimes et taxes additionnels à l'impôt des personnes physiques,

Précompte immobilier et centimes additionnels audit précompte.

III.- Article 2, § 1, (b), (iii):

Sous la rubrique A:

Droits d'enregistrement frappant les donations entre vifs.

Sous la rubrique C:

Taxe sur la valeur ajoutée,

Taxe à l'immatriculation.

Sous la rubrique D:

Droits d'accise,

Droits d'accise spéciaux,

Taxe annuelle sur les contrats d'assurance,

Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

IV.- Article 2, § 1, (b), (iv):

Sous la rubrique A:

Droits de succession et de mutation par décès.»

«ANNEXE B

Belgique/Belgium

Ministre des Finances ou un représentant autorisé.»

XNoot
1

Onder de volgende voorbehouden:

“(1) That the United States will not provide any form of assistance in relation to the taxes of other parties described in subparagraphs (b) (i) or (b) (iv) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention (taxes imposed by or on behalf of possessions, political subdivisions, or local authorities) (as permitted by paragraph 1(a) of Article 30 of the Convention);

(2) That the United States will not provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for any tax, pursuant to Articles 11 through 16 of the Convention (as permitted by paragraph 1(b) of Article 30 of the Convention); and

(3) That the United States will not provide assistance in the service of documents for any tax, pursuant to Article 17 of the Convention (as permitted by paragraph 1(d) of Article 30 of the Convention); this reservation does not apply to the service of documents by mail, pursuant to paragraph 3 of Article 17 of the Convention."

onder de volgende verklaringen:

“(1) Pursuant to Article 29, paragraph 1, this Convention shall apply to the United States of America, including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, Guam, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, and any other territory or possession.

(2) Pursuant to Article 4, paragraph 3, of the Convention, the United States may inform the persons concerned before transmitting information to another party, in conformity with Article 5 or Article 7 of the Convention."

en onder de volgende invulling van de Bijlagen A en B:

“ANNEX A

United States of America/Etats Unis d'Amérique

For the United States, this Convention shall apply to taxes imposed under Title 26 of the United States Code (the Internal Revenue Code of 1986), as amended, which correspond to the taxes in the categories referred to in paragraph 1.A and 1.B II and III of Article 2 of the Convention."

“ANNEX B

United States of America/Etats Unis d'Amérique

For the United States, the term “competent authority" means the Secretary of the Treasury or his designee."

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

“As regards Denmark the Convention shall apply to the territory of the Kingdom of Denmark including the territorial sea of Denmark as well as any other maritime area to the extent that that area in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the seabed or its sub-soil and the superjacent waters and with regard to other activities for the economic exploration and exploitation of the area; for the purpose of this Convention the term also includes the autonomous region within the Kingdom of Denmark of Greenland. The Convention does not apply to the Faroe Islands."

en onder de volgende invulling van de Bijlagen A en B:

Denmark (except for Greenland)/Danemark (à l'exception du Groenland)

Article 2, paragraph 1 (a):

(i)

income-tax to the State (indkomstskat til staten),

special income-tax (særlig indkomstskat),

tax on dividends (udbytteskat),

tax on interest (renteskat),

tax on royalties (royaltyskat),

taxes imposed under the Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven),

(ii)--

(iii)

the capital tax to the State (formueskatten til staten),

Article 2, paragraph 1 (b):

(i)

municipal income-tax (kommunal indkomstskat),

income-tax to the country municipalities (amtskommunal indkomstskat),

church tax (kirkeskat),

(ii)--

(iii)A

inheritance and gift tax (afgift af arv og gave),

(iii) B--

(iii) C

value added tax (merværdiafgift),

(iii) D

taxes and excise according to the laws on:

– excise duty on spirits (afgift af spiritus m.m.)

– excise duty on wine and fruit-wine (afgift af vin og frugtvin m.m.)

– excise duty on beer (afgift af øl),

– excise duty on mineral waters, etc. (afgift af mineralvand m.v.),

– excise duty on chocolate and sweets (afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.),

– excise duty on ice-cream (afgift af konsumis),

– excise duty on tobacco (tobaksafgifter),

– excise duty on petrol (afgift af benzin),

– excise duty on electricity (afgift af elektricitet),

– excise duty on certain petroleum products (afgift af visse olieprodukter),

– excise duty on gas (afgift af gas),

– excise duty on coal, lignite and coke etc. (afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.),

– tax on certain retail packaging (afgift af visse detailsalgspakninger),

– tax on certain air travels (afgift af visse flyrejser),

– certain consumption taxes (forskellige forbrugsafgifter),

– measures to limit the consumption (forbrugsbegrænsende foranstaltninger),

(iii) E

taxes according to laws on:

– weight tax on motor vehicles (vægtafgift af motorkøretøjer m.v.),

– registration tax on motor vehicles (registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.),

– tax on third-party insurance for motor vehicles, etc. (afgift af ansvarsforsikring af motorkøretøj m.v.),

(iii) F

taxes according to the law on tax on pleasure-craft insurance (lov om afgift af lystfartøjsforsikringer),

(iii) G

taxes and excise according to the laws on

– tax on casinos (afgift af spillekasinoer),

– tax on totalizator betting (afgift af totalisatorspil),

– tax on football-pool and lotto betting (afgift af tipning og lotto),

– share transfer duty (afgift ved overdragelse af aktier m.v.),

– duty on labour costs (afgift af lønsum),

(iv)

municipal land tax (kommunal grundskyld),

financial levy on commercial premises (dækningsafgift af forretningsejendomme),

land tax to the country municipalities (amtskommunal grundskyld).

Greenland/Groenland

Article 2, paragraph 1 (a) (i):

tax to the Local Government (landsskat),

special tax to the Local Government (særlig landsskat),

tax on dividends (udbytteskat),

Article 2, paragraph 1 (b) (i):

municipal tax (kommuneskat),

municipal equalisation tax (fælleskommunal skat),

Article 2, paragraph 1 (b) (ii):

employer's contributions for vocational training (arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag)

Article 2, paragraph 1 (b) (iii) A:

inheritance and gift tax (afgift af arv og gave)

Article 2, paragraph 1 (b) (iii) D:

tax on gambling machines (afgift på automatspil),

duty on passenger air travels domestic in Greeland (afgift på passagerflyvning internt i Grønland),

duty on shrimps (afgift på rejer),

Article 2, paragraph 1 (b) (iii) E:

tax on motor vehecles (afgift af motorkøretøjer),

Article 2, paragraph 1 (b) (iii) G:

tax on lottery (lotteriafgift),

stamp duty (stempelafgift)."

“ANNEX B

Denmark (except for Greenland)/Danemark (à l'exception du Groenland)

The Minister for Taxation or his authorised representative,

Greenland/Groenland

The Local Government or its authorised representative."

XNoot
3

Onder de volgende invulling van de Bijlagen A en B:

“ANNEX A

Taxes to which the convention would apply

Finland/Finlande

Article 2, paragraph 1 (a)

(i)

the state income taxes (valtion tuloverot); de statliga inkomstskatterna),

the corporate income tax (yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för samfund),

the tax withheld at source from non-residents' income (rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; källskatten för begränsat skattskyldig),

the tax withheld at source from interest (korkotulon lähdevero, källskatten på ränteinkomst),

(ii)

(iii)

the state capital tax (valtion varallisuusvero; den statliga förmögenhetsskatten),

Article 2, paragraph 1 (b):

(i)

the communal tax (kunnallisvero; kommunalskatten),

the church tax (kirkollisvero; kyrkoskatten),

the forestry duty (metsänhoitomaksu; skogsvårdsavgiften),

(ii)

the national pension insurance contribution (vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksu; försäkrads folkpensionsförsäkringspremie),

the health insurance contribution (vakuutetun sairausvakuutusmaksu; försäkrads sjukförsäkringspremie), the employer's social security contribution (työnantajan sosiaaliturvamaksu; arbetsgivares socialskyddsavgift),

(iii) A

the inheritance tax and the gift tax (perintövero ja lahjavero; arvsskatten och gåvoskatten),

(iii) B

(iii) C

the value added tax (arvonlisävero; mervärdesskatten),

(iii) D

the excise duty on tobacco (tupakkavero; tobaksaccisen),

the excise duty on sweets and soft drinks (makeis- ja virvoitusjuomavero; sötsaks- och läskedrycksaccisen),

the excise duty on liquid fuels (nestemäisten polttoaineiden valmistevero; accisen på flytande bränslen),

the excise duty on certain energy sources (eräiden energialähteiden valmistevero; accisen på vissa energikällor),

the excise duty on alcohol and alcoholic beverages (alkoholi- ja alkoholijuomavero; accisen pä alkohol och alkoholdrycker),

the tax on certain insurance premiums (eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero; skatten pä vissa försäkringspremier),

the oil waste duty (öljyjätemaksu; oljeavfallsavgiften),

the motor-car tax (autovero; bilskatten)

(iii) E

the tax on specific motor vehicles (moottoriajoneuvovero; motorfordonsskatten),

(iii) F

(iii) G

the stamp duty (leimavero; stämpelskatten),

the oil damage duty (öljysuojamaksu, oljeskyddsavgiften),

(iv)

the municipal tax on real property (kiinteistövero; fastighetsskatten)"

“ANNEX B

Competent authorities

Finland/Finlande

Article 3, paragraph 2 (d):

The Ministry of Finance, its authorised representative or the authority which, by the Ministry of Finance, is designated as competent authority."

XNoot
4

Onder de volgende verklaring:

“The Government of Iceland declares, pursuant to Article 29, paragraph 1, of the Convention, that with respect to Iceland the Convention shall apply to the territory of the Republic of Iceland, including any area adjacent to the territorial sea of Iceland within which, under Icelandic law and in accordance with international law, Iceland has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the sea-bed and sub-soil thereof."

XNoot
5

Onder de volgende voorbehouden:

“The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands) declares in accordance with Article 30, paragraph 1 (a), (b), (c) and (d) of the Convention that it reserves the right:

– not to provide assistance in relation to the taxes of other Parties listed in Article 2, paragraph 1, (b), (i), (iii), letters B, C, D, E, F and G, and (iv);

– not to provide assistance in respect of any tax claim which is in existence on the date of entry into force of the Convention for the Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands);

– not to provide assistance in the service of documents for all taxes.

The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands Antilles and Aruba) declares in accordance with Article 30, paragraph 1 (a), (b), (c), (d) and (e) of the Convention that it reserves the right:

– not to provide assistance in relation to the taxes of other Parties listed in Article 2, paragraph 1, (b);

– not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for all taxes;

– not to provide assistance in respect of any tax claim which is in existence on the date of entry into force of the Convention for the Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands Antilles and Aruba);

– not to provide assistance in the service of documents for all taxes;

– not to permit the service of documents through the post as provided for in paragraph 3 of Article 17."

onder de volgende verklaringen:

“The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands) declares:

– in accordance with Article 4, paragraph 3, that its authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7;

– in accordance with Article 9, paragraph 3, that it will not accept, as a general rule, the requests as referred to in Article 9, paragraph 1, of the Convention, in sofar as these requests concern social security contributions.

The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands Antilles and Aruba) declares:

– in accordance with Article 4, paragraph 3, that authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7;

– in accordance with Article 9, paragraph 3, that it will not accept, as a general rule, the requests as referred to in Article 9, paragraph 1, of the Convention.

The Kingdom of the Netherlands will apply the Convention to the Netherlands Antilles and Aruba only in respect of Parties to this Convention with which the Kingdom of the Netherlands has concluded a convention for the avoidance of double taxation which is applicable to the Netherlands Antilles and/or Aruba and which contains a provision concerning exchange of information.*)"

en onder de volgende invulling van de Bijlagen A, B en C:

“ANNEX A

Kingdom of the Netherlands/Royaume des Pays-Bas

Taxes to which the Convention applies:

for the Netherlands:

Article 2, paragraph 1 (a)

– Income Tax (Inkomstenbelasting)

– Salaries Tax (Loonbelasting)

– Corporation Tax (Vennootschapsbelasting)

– Dividend Tax (Dividendbelasting)

– Wealth Tax (Vermogensbelasting)

Article 2, paragraph 1 (b)

– Social Security Contributions (Premies sociale verzekering)

Article 2, paragraph 1 (c)

*) Op 5 december 1996 heeft de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden nog het volgende verklaard:

“Article 30, paragraph 2, of the Convention prohibits other reservations than those explicitly allowed under paragraph 1 of Article 30. In the present context, this means that all reservations further limiting the application of provisions of the Convention are prohibited. The declaration made in respect to the Netherlands Antilles and Aruba, however, is of a different nature as it refers to territorial application and does not, in the view of the Netherlands Government, constitute a reservation prohibited under Article 30 of the Convention. The Netherlands Antilles and Aruba will observe the Convention in relation to those Parties to the Convention with which a convention for the avoidance of double taxation has been concluded."

– Inheritance, Transfer or Gift Tax (Rechten van successie, overgang of schenking)

for the Netherlands Antilles:

Article 2, paragraph 1 (a)

– Income Tax (Inkomstenbelasting)

– Salaries Tax (Loonbelasting)

– Corporation Tax (Winstbelasting)

for Aruba:

Article 2, paragraph 1 (a)

– Income Tax (Inkomstenbelasting)

– Salaries Tax (Loonbelasting)

– Corporation Tax (Winstbelasting)"

“ANNEX B

Kingdom of the Netherlands/Royaume des Pays-Bas

Competent Authorities for the Netherlands:

– For tax purposes: the Minister of Finance or his authorised representative

– For social security purposes: the State Secretary for Social Affairs and Employment or his authorised representative

Competent Authorities for the Netherlands Antilles:

The Minister of Finance or his authorised representative

Competent Authorities for Aruba:

The Minister of Finance or his authorised representative"

“ANNEX C

Kingdom of the Netherlands/Royaume des Pays-Bas

Definition of the term “national" for the purpose of the Convention:

The term “national" means for the Netherlands:

1. all individuals possessing the Dutch nationality;

2. all legal persons, companies and associations deriving their status as such from the laws in force in the Netherlands.

The term “national" means for the Netherlands Antilles:

1. all individuals possessing the Dutch nationality;

2. all legal persons, companies and associations deriving their status as such from the laws in force in the Netherlands Antilles.

The term “national" means for Aruba:

1. all individuals possessing the Dutch nationality and having a legally valid title of residence for Aruba;

2. all legal persons, companies and associations deriving their status as such from the laws in force in Aruba."