16 (1979) Nr. 4

A. TITEL

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterend radioactief afval;

Parijs, 29 mei 1979

B. TEKST

De Franse tekst van de in brieven vervatte overeenkomst is geplaatst in Trb. 1979, 116.

De Nederlandse en de Franse tekst van de wijzigingsovereenkomst van 9 februari 2009 zijn geplaatst in Trb. 2009, 41.

C. VERTALING

Zie Trb. 1979, 116.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 208.


Artikel 1 van de Wet van 20 mei 2010 (Stb. 2010, 238) luidt als volgt:


„Artikel 1

De op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen, waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2009, 41, wordt goedgekeurd voor Nederland.”

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN, de Minister van Economische Zaken M. J. A. VAN DER HOEVEN en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. C. HUIZINGA-HERINGA.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2009/2010, 32042; Hand. II 2009/2010, 32042, blz. 6860 en blz. 6662-6671; Kamerstukken I 2009/2010, 32042; Hand. I 2009/2010, 32042, blz. 1221.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1981, 208.


De bepalingen van de wijzigingsovereenkomst van 9 februari 2009 zijn ingevolge zijn artikel 10 in werking getreden op 1 juli 2010.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijzigingsovereenkomst van 9 februari 2009 alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1979, 116 en Trb. 2009, 41.

Titel

:

Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie;

New York, 26 oktober 1956

Laatste Trb.

:

Trb. 2001, 135 1)

Uitgegeven de negentiende juli 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

In Trb. 2009, 41 is ten onrechte vermeld dat het laatste Tractatenblad Trb. 2001, 35 is.

Naar boven