A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol;

Chisinau, 3 juli 2000

B. TEKST

De Engelse en de Nederlandse tekst van Verdrag en Protocol zijn geplaatst in Trb. 2000, 78.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 14 november 2000 (kamerstukken II 2000/2001, 27 497, nr. 1) is het Verdrag, met Protocol, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën W. J. BOS en de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 17 december 2000.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van Verdrag en Protocol zijn ingevolge artikel 30 van het Verdrag op 1 juni 2001 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Verdrag, met Protocol, alleen voor Nederland.

Uitgegeven de vijftiende juni 2001

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

Naar boven