Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 april 2024, nr. IENW/BSK-2024/103819, tot wijziging van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s in verband met het vaststellen van het subsidieplafond voor 2024

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, aanhef en onder b en f, 4, eerste en tweede lid, en 5 van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.5, vierde lid, komt te luiden:

  • 4. Het subsidieplafond voor 2024 is € 30.000.000.

B

In artikel 1.8, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. in 2024 van 23 april 2024, 7.00 uur tot en met 31 december 2024, 12.00 uur.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

TOELICHTING

Inhoud van de wijzigingen

Op 30 november 2023 is de Regeling tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023–2030, de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s en de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2023, 31831). Een subsidieplafond en een openstellingsperiode voor 2024 ontbraken nog in de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s, omdat deze op dat moment nog niet bekend waren. Met deze wijziging worden alsnog een subsidieplafond (artikel 1.5, vierde lid) en een openstellingsperiode (artikel 1.8, eerste lid) in de genoemde regeling toegevoegd. Omdat deze wijziging niet tot noemenswaardige gevolgen voor burgers, bedrijven of instellingen leidt, is afgezien van internetconsultatie. Om deze reden is deze regeling ook niet voor akkoord voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR).

Inwerkingtreding

Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de door het kabinet vastgestelde vaste verandermomenten. Tevens wordt afgeweken van de in het systeem van vaste verandermomenten opgenomen minimale invoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Aanleiding daarvoor is dat met een snelle inwerkingtreding de gewenste subsidieverlening voor emissieloze bedrijfsauto’s niet onnodig wordt opgehouden. Daarbij is de doelgroep van de subsidieregeling geïnformeerd middels informatie op de website van RVO. Hierdoor kunnen vanaf 23 april 2024 aanvragen worden ingediend.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

Naar boven