Omzetbelasting. Vervallen Besluit Omzetbelasting. Verlegging telecommunicatiediensten

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 7 maart 2023, nr. 2023-3059

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit komt een besluit te vervallen, omdat deze zijn belang heeft verloren.

1. Inleiding

Het is wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen. Met ingang van dit besluit vervalt een besluit, omdat deze zijn belang heeft verloren.

2. Vervallen regeling

Het besluit van 24 mei 2017, nr. BLKB2017/9158 (Stcrt. 2017, 30440), inzake de verlegging voor telecommunicatiediensten, komt te vervallen met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

De reden hiervoor is dat het besluit zijn belang heeft verloren, omdat de verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten per 1 september 2017 is opgenomen in artikel 24ba, eerste lid, onderdeel h, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 7 maart 2023

De Staatssecretaris van Financiën namens deze, H.G. Roodbeen hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Naar boven