Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 25 januari 2023, nr. 2023-0000044650, tot wijziging van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in verband met het openstellen van een extra aanvraagtijdvak voor sectoranalyses en herstel van een omissie

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

Gelet op de artikelen 2, 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zevende en achtste lid tot achtste en negende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 7. Het zevende aanvraagtijdvak loopt van 3 april 2023 9.00 uur tot en met 28 april 2023 17.00 uur en is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een sectoranalyse als bedoeld in artikel 10 en het uitvoeren van een update van een sectoranalyse als bedoeld in artikel 10a. Het subsidieplafond voor het zevende aanvraagtijdvak bedraagt € 2.000.000.

2. In het achtste lid (nieuw) wordt ‘zesde’ vervangen door ‘zevende’.

B

Artikel 20, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van subonderdeel 2 vervalt ‘en’.

2. Onder toevoeging van ‘en’ aan het slot van subonderdeel 3 wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • 4°. kosten van maandelijkse uitkeringen voor eerder uittreden als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel c, die zijn gemaakt na afloop van de projectperiode, voor zover de eerste betaling heeft plaatsgevonden binnen de projectperiode.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel I, onderdeel B, terug tot en met 7 mei 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

TOELICHTING

I. Algemeen

Deze regeling wijzigt de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Hiermee wordt het vierde aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen van sectorale samenwerkingsverbanden voor sectoranalyses opengesteld en wordt het bijbehorende subsidieplafond vastgesteld. Omdat in artikel 5 alle aanvraagtijdvakken, die de MDIEU kent, bij elkaar worden opgeteld wordt in dat artikel melding gemaakt van het zevende aanvraagtijdvak. Daarnaast wordt een technisch herstel doorgevoerd. Deze wijzigingen worden hierna nader toegelicht.

Openstelling aanvraagtijdvak sectoranalyses en updates van sectoranalyses MDIEU

Sectorale samenwerkingsverbanden, die nog geen subsidie voor een sectoranalyse hebben ontvangen, kunnen van 3 april tot en met 28 april 2023 een subsidieaanvraag indienen voor een sectoranalyse. De subsidie hiervoor bedraagt een vast bedrag van € 20.000.

Hiernaast is het wederom mogelijk om een reeds gemaakte sectoranalyse van een update te voorzien. Wanneer een samenwerkingsverband al eerder subsidie heeft ontvangen om een sectoranalyse te maken, komt zij in aanmerking om met een vast bedrag van € 10.000 die sectoranalyse van een update te voorzien. Voor de mogelijkheid van een update is gekozen, omdat sinds het opstellen van voorgaande sectoranalyses de effecten van onder andere COVID-19 en de huidige arbeidsmarktkrapte niet of in mindere mate zijn meegenomen. Deze veranderde omstandigheden kunnen leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de sector en daarom wordt de mogelijkheid geboden de sectoranalyse van een update te voorzien. De update dient te bestaan uit een vernieuwde versie van de sectoranalyse, voorzien van twee toegevoegde hoofdstukken. In het eerste nieuwe hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier de update is uitgevoerd en welke bronnen hierbij zijn geraadpleegd. In het tweede nieuwe hoofdstuk wordt onderbouwd of er verschillen zijn tussen de geüpdatete sectoranalyse en de originele sectoranalyse en zo ja, welke verschillen dit zijn.

Voor dit aanvraagtijdvak is een subsidieplafond vastgesteld van € 2.000.000.

Bovendien zal later in het najaar van 2023 ook nog een aanvraagtijdvak worden opengesteld waarin subsidie kan worden aangevraagd voor het uitvoeren van een activiteitenplan. De sectoranalyse die op grond van deze wijziging kan worden uitgevoerd, kan in dat aanvraagtijdvak worden gebruikt.

Grondslag doorbetaling RVU na projectperiode

In de regeling ontbreekt op dit moment de grondslag voor verlening van subsidie voor kosten van maandelijkse uitkeringen voor eerder uittreden, zoals bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel c wanneer deze worden uitbetaald na de projectperiode. Dit is een omissie aangezien deze kosten wel voor subsidie in aanmerking dienen te komen zolang de eerste kosten van deze activiteiten zijn gemaakt binnen de projectperiode.

Bij de wijziging van de regeling van 6 mei 2021 (Stcrt. 2021, 22660) is de grondslag voor subsidie voor RVU’s die worden uitbetaald na afloop van de projectperiode onbedoeld uit de MDIEU verwijderd. Met deze wijziging wordt deze omissie met terugwerkende kracht hersteld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A (artikel 5)

In artikel 5, zevende lid, wordt een extra aanvraagtijdvak opengesteld voor het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse of update van een sectoranalyse. Het nieuwe achtste lid is aangepast, zodat duidelijk is dat na het zevende aanvraagtijdvak nog ten minste één aanvraagtijdvak volgt.

Onderdeel B (artikel 20)

Met deze wijziging wordt een omissie uit een eerdere regeling hersteld. Kosten van maandelijkse uitkeringen voor eerder uittreden als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel c, horen ook voor subsidie in aanmerking te komen als zij zijn gemaakt na afloop van de projectperiode, zolang de eerste betaling plaatsvond binnen de projectperiode. Op grond van artikel 20, onderdeel c van de huidige regeling worden deze kosten momenteel niet vergoed. Dit wordt gecorrigeerd aan de hand van deze wijziging.

In artikel 20, onderdeel c, subonderdelen 1, 2 en 3 worden overigens ook deze kosten van maandelijkse uitkeringen voor eerder uittreden bedoeld, maar in deze onderdelen zijn zij iets algemener geformuleerd door naar artikel 3, tweede lid, onderdeel e te verwijzen in plaats van naar artikel 19, eerste lid, onderdeel c.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling. De inwerkingtredingsdatum is de dag na plaatsing van deze wijzigingsregeling in de Staatscourant. Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 7 mei 2021 om een technisch herstel te bewerkstelligen.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Naar boven