Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven Airport N.V.

12 december 2023

Nummer: MLA/088/2023

Kenmerk: BS2023021614

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 10.27, eerste lid, en 10.32 van de Wet luchtvaart;

Gelezen de aanvraag van Eindhoven Airport N.V. van 6 juni 2023, kenmerk 20230606/RH;

Gezien het advies van het Luchthaven Eindhoven Overleg, waaronder wordt begrepen de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu militaire luchthaven Eindhoven, van 7 november 2023;

Besluit:

Artikel 1

Aan Eindhoven Airport N.V., waaronder mede begrepen haar eventuele rechtsopvolgster onder algemene titel, wordt ten behoeve van de exploitatie van het commerciële burgerluchtverkeer op de militaire luchthaven Eindhoven vergunning verleend om in afwijking van het verbod van artikel 10.13, eerste lid, van de Wet luchtvaart onder haar verantwoordelijkheid burgerluchtvaartuigen op te doen stijgen van of te doen landen op de militaire luchthaven Eindhoven.

Artikel 2

  • 1. De bij de in artikel 4.2.1 van het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgestelde grenswaarde van 35 Ke behorende oppervlakte van de burgergeluidsruimte voor het medegebruik, bedoeld in artikel 1, bedraagt voor het gebruiksjaar 2024 8,9 km2 per jaar berekend zonder drempelwaarde.

  • 2. Onverminderd het eerste lid zijn er maximaal 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar toegestaan.

Artikel 3

Het medegebruik, bedoeld in artikel 1, wordt vergund voor de openstelling op dagen en tijdstippen, genoemd in artikel 4.2.2 van het Luchthavenbesluit Eindhoven, onder de voorwaarden dat:

  • a. er geen landingen van civiele luchtvaartuigen mogen worden gepland na 23.00 uur;

  • b. de luchthaven geopend is voor landend burgerluchtverkeer van 07.00 uur tot 24.00 uur, onder de voorwaarde dat, gelet op artikel 4.2.2, eerste lid, onder a, van het Luchthavenbesluit Eindhoven, er tussen 23.00 uur en 24.00 uur zonder opgave van reden niet meer dan acht (8) vertraagde landingen per dag zijn toegestaan, met dien verstande dat tussen 23.30 uur en 24.00 uur deze mogelijkheid is beperkt tot twee (2) vertraagde landingen per dag tot een maximum van 50 vertraagde landingen per jaar;

  • c. de extensieregeling voor landend vliegverkeer, zoals gesteld in artikel 4.2.2, tweede lid, van het Luchthavenbesluit Eindhoven, van toepassing is van 23.00 uur tot 24.00 uur op het burgerluchtverkeer dat volgens vliegschema gepland had moeten landen tussen 22.00 uur en 23.00 uur indien aan de voorwaarden uit vorengenoemd artikel is voldaan;

  • d. van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 op zondag:

    • 1°. tussen 07.00 uur en 07.30 uur maximaal zes (6) starts van civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan met een gemiddelde van maximaal vier (4) starts van civiele vliegtuigen per dag op jaarbasis en in totaal tussen 07.00 uur en 08.00 uur maximaal acht (8) starts van civiele vliegtuigen per dag zijn toegestaan;

    • 2°. al het overige luchtverkeer (starts en landingen) op zondag wordt gepland vanaf 08.00 uur, waarbij inkomende vluchten die in afwijking van de planning eerder arriveren, voor 08.00 uur mogen landen.

Artikel 4

Aan Eindhoven Airport N.V., waaronder mede begrepen haar eventuele rechtsopvolgster onder algemene titel, wordt ten behoeve van de exploitatie van een burgerareaal op de militaire luchthaven Eindhoven, zoals nader aangegeven op de kaart in bijlage bij deze beschikking, vergunning verleend om in afwijking van het verbod van artikel 10.32 van de Wet luchtvaart op de luchthaven bouwwerken of andere opstallen op te richten, te hebben of te wijzigen dan wel bomen, gewassen of planten te hebben. Deze vergunning is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het hebben van roerende zaken of het verrichten van graafwerk anders dan in verband met de exploitatie of het onderhoud van het burgerareaal.

Artikel 5

Van deze beschikking mag slechts, voor zover het niet het burgerareaal betreft, gebruik worden gemaakt indien de vereiste privaatrechtelijke toestemming is verkregen en de daarbij gestelde voorwaarden in acht worden genomen.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze, De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, J.P. Apon Commodore

BIJLAGE: BURGERAREAAL EINDHOVEN AIRPORT N.V.

TOELICHTING

Algemeen

Op de militaire luchthaven Eindhoven vindt, net als op alle andere militaire luchthavens, burgermedegebruik plaats. In hoofdlijnen zijn drie categorieën te onderscheiden binnen dit gebruik: commercieel (structureel en incidenteel), recreatief en algemeen maatschappelijk belang. Structureel commercieel medegebruik op de militaire luchthaven Eindhoven vindt plaats door tussenkomst van het platform Eindhoven Airport N.V. die wordt aangemerkt als burgerexploitant.

Luchthavenbesluit Eindhoven

Het Luchthavenbesluit Eindhoven legt de gebruiksmogelijkheden van de militaire luchthaven Eindhoven vast voor zowel het militaire luchtverkeer als voor het burgermedegebruik, en bevat de ruimtelijke beperkingen die daarmee samenhangen. Het daadwerkelijke burgermedegebruik van de militaire luchthaven Eindhoven door Eindhoven Airport N.V. dient te worden gereguleerd door een medegebruikvergunning. Deze medegebruikvergunning wordt door de Staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verleend.

Medegebruikvergunning ex artikel 10.27 Wet luchtvaart

De onderhavige beschikking ziet op de voortzetting in 2024 van het bestaande medegebruik waarbij het aantal vliegtuigbewegingen net als in 2023 wordt bevroren op 41.500 per jaar en er geen landingen meer worden gepland na 23.00 uur. Met laatstgenoemde maatregel wordt invulling gegeven aan het sturen op het verminderen van de civiele geluidsbelasting tijdens de dagranden.

In deze beschikking is in overeenstemming met het advies van de heer Van Geel1 voor de werkingsduur van deze beschikking een ‘pas op de plaats’ gemaakt om voor omwonenden van de militaire luchthaven Eindhoven tot minder hinder te komen. Voor de langere termijn – de periode tot 2030 – adviseert de heer Van Geel om te komen tot een nieuw sturingsmodel voor civiel geluid waarbij er wordt gestuurd op een afname van de geluidsbelasting als gevolg van het civiele vliegtuigverkeer. De verdere ontwikkeling en inrichting van een nieuw sturingsmodel voor civiel geluid voor de periode tot 2030 is op datum van deze beschikking nog gaande en de nieuwe sturingsmethodiek zal in het te wijzigen Luchthavenbesluit Eindhoven worden opgenomen.

Rechtspersoon

Kenmerkend voor een medegebruikvergunning is dat het medegebruik zich afspeelt door tussenkomst van een rechtspersoon, Eindhoven Airport N.V., waaraan bepaalde rechten en plichten worden toegedeeld. Zo zal deze rechtspersoon bepalen – binnen gestelde randvoorwaarden – welk burgerluchtverkeer van de militaire luchthaven gebruik mag maken en zal hij anderzijds in de regelgeving neergelegde verplichtingen op het gebied van registratie en handhaving van het betrokken medegebruik moeten naleven. De met het oog hierop noodzakelijke continuïteit vormt de reden dat een medegebruikvergunning alleen zal worden verleend aan de rechtspersoon. Wat betreft het omvangrijke structurele medegebruik op commerciële basis wordt hierbij aangesloten bij de feitelijke situatie die zich thans voordoet op de militaire luchthaven Eindhoven, waar het burgerluchtverkeer door tussenkomst van Eindhoven Airport N.V. wordt afgewikkeld.

Grenswaarden

Zoals eerder opgemerkt zijn voor het verlenen van de medegebruikvergunning de kaders van het Luchthavenbesluit Eindhoven bepalend. Dit betekent dat in de medegebruikvergunning niet meer kan worden toegestaan dan in het luchthavenbesluit is opgenomen.

De eerdergenoemde ‘pas op de plaats’ ten aanzien van het aantal vliegtuigbewegingen en geen geplande vluchten na 23.00 uur zal ook gelden in 2024. Voor het civiele medegebruik in 2022 en 2023 werd als grenswaarde voor de maximaal toegestane geluidbelasting niet het volledige oppervlakte van de burgergeluidsruimte van 10,3 km2 vergund zoals vastgesteld in artikel 4.2.1 en bijlage 8 van het Luchthavenbesluit. Die is in 2022 door aftrek van de meteomarge in de vergunning burgermedegebruik beperkt. In 2023 is deze verder beperkt door het gebruik van nieuwe, aanvullende invoergegevens en rekenen met het effect van de gemiddeld te verwachten vlootvernieuwing. Dit resulteerde voor 2023 in een burgergeluidsruimte met een oppervlakte van 9,15 km2 (berekend zonder drempelwaarde). Dezelfde systematiek is toegepast voor de bepaling van de grenswaarde voor de maximaal toegestane geluidbelasting voor 2024, en is dus berekend met de aangevulde invoergegevens (Appendices 14.3).

Bij deze berekening is gerekend met het effect van de gemiddeld te verwachten vlootvernieuwing in 2024, namelijk 27% (20% effectief) van het groot commercieel verkeer, met als basis de operatie van 2019 met een maximum aantal vliegtuigbewegingen van 41.500. De burgergeluidsruimte voor 2024 komt daarmee op 8.9 km2, berekend zonder drempelwaarde (berekening NLR 20230919 120132). Bij deze berekening is geen meteomarge toegepast. De grenswaarde voor de maximale geluidbelasting voor 2024 is lager dan de grenswaarde zoals die in de vergunning voor 2023 was opgenomen.

Met de onderhavige vergunning wordt de systematiek dat tussen 23.00 uur en 24.00 uur geen vluchten (landingen) gepland mogen worden, gecontinueerd. Vluchten die tot uiterlijk 23.00 uur waren gepland te landen maar eventueel vertraagd zijn, mogen – tot een maximum van acht (8) – zonder opgave van reden nog tot 24.00 uur worden uitgevoerd, met dien verstande dat tussen 23.30 uur en 24.00 uur deze mogelijkheid is beperkt tot twee (2) vertraagde landingen per dag tot een maximum van vijftig (50) per jaar. Deze acht (8) landingen vallen niet onder de extensieregeling.

Daarnaast is op grond van artikel 4.2.2, tweede lid, van het Luchthavenbesluit Eindhoven de extensieregeling voor landend vliegverkeer van toepassing van 23.00 uur tot 24.00 uur op het burgerluchtverkeer dat volgens vliegschema gepland had moeten landen tussen 22.00 uur en 23.00 uur, maar later binnenkomt en tevens voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden zoals gesteld in dit artikellid. Artikel 4.2.2, derde lid, van het Luchthavenbesluit regelt de extensieregeling voor startend verkeer.

De openingstijden op zondag zijn ongewijzigd ten opzichte van de twee voorafgaande vergunningen voor de gebruiksjaren 2022 en 2023. Op zondag mogen maximaal zes vliegtuigen vertrekken tussen 7.00 uur en 7.30 uur met een gemiddelde op jaarbasis van vier starts op zondag tussen 7.00 uur en 7.30 uur. Tussen 7.30 uur en 8.00 uur mogen voorts twee vliegtuigen vertrekken of meer, als er voor 7.30 uur minder dan zes vliegtuigen zijn vertrokken, mits het totaal aantal starts tussen 7.00 uur en 8.00 uur op zondag maar niet meer dan acht bedraagt. Overig vertrekkend verkeer mag vertrekken vanaf 8.00 uur. Inkomende vluchten die in afwijking van het schema eerder dan 8.00 uur arriveren, mogen voor 8.00 uur landen om geen onnodige extra overlast voor de omgeving te veroorzaken.

Handhaving

De Militaire Luchtvaart Autoriteit is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de onderhavige vergunning en het Luchthavenbesluit. Op basis van artikel 10.30 van de Wet Luchtvaart zullen bij overschrijding van een van de grenswaarden, die zijn vastgelegd ten behoeve van het vergunde burgermedegebruik van in dit geval Eindhoven Airport, maatregelen worden voorgeschreven om de geluidsbelasting van de burgerluchtvaart terug te dringen. De geluidsbelasting wordt berekend in Kosteneenheden, het juridisch kader hiervoor is vastgelegd in de Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden.

Advies LEO

In het Luchthaven Eindhoven Overleg, waaronder wordt begrepen de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu militaire luchthaven Eindhoven als bedoeld in artikel 10.25 Wet luchtvaart, (LEO) van december 2022 is besproken dat de vergunning burgermedegebruik voor 2024 volgens dezelfde principes opgesteld zal worden als de vergunning voor het gebruiksjaar 2023. De maximale burgergeluidsruimte is voor het gebruiksjaar 2024 dan ook net zo als in 2023 berekend aan de hand de gemiddeld te verwachten vlootvernieuwing. Per brief van 26 september 2023 is door de Militaire Luchtvaart Autoriteit namens de Staatssecretaris van Defensie advies gevraagd aan de voorzitter van het LEO. Op 7 november 2023 heeft de voorzitter van het LEO advies uitgebracht. Dit advies gaf geen aanleiding om de ontwerpvergunning te wijzigen.

Geen bezwaar en beroep

Tegen deze beschikking kan geen bezwaar worden gemaakt, noch beroep worden ingesteld. Tegen een besluit, genomen op grond van artikel 10.27 van de Wet luchtvaart, kan geen beroep worden ingesteld, voor zover het betreft een vergunning voor burgermedegebruik door tussenkomst van een burgerexploitant voor de luchthaven Eindhoven. De vergunning is op de zogeheten negatieve lijst van de Algemene wet bestuursrecht geplaatst. Overeenkomstig artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht is dan tevens het maken van bezwaar tegen deze beschikking uitgesloten.


X Noot
1

Het advies “Opnieuw verbonden” van 25 april 2019 zoals dat door de heer van Geel aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangeboden en met de brief van 25 april 2019 aan de Tweede Kamer is verzonden (Kamerstukken II 2018/19, 31 936 nr. 593).

Naar boven