Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931936 nr. 593

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 593 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2019

Mede namens de Staatssecretaris van Defensie heb ik uw Kamer met de brieven van 13 juli en 3 oktober 2018 geïnformeerd over de uitvoering van de Proefcasus Eindhoven Airport en de opdracht aan de heer Pieter van Geel om deze proefcasus als onafhankelijke verkenner uit te voeren.1 De Proefcasus maakt onderdeel uit van het gezamenlijke traject «Eindhoven Airport na 2019» van Rijk en regio (Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport). Ten behoeve van besluitvorming over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019 heb ik de heer Van Geel gevraagd om na afloop van de Proefcasus een advies uit te brengen.

Met de brief van 18 april 2019 heb ik mede namens de Staatssecretaris van Defensie uw Kamer laten weten dat de datum voor het overhandigen van het advies op verzoek van de heer Van Geel is uitgesteld van 1 april naar 25 april 2019.2 In deze brief is daarnaast aangegeven dat ik het advies inzake de Proefcasus zo snel mogelijk na de overhandiging aan uw Kamer zal doen toekomen. Vanochtend heeft de heer Van Geel zijn advies aan mij overhandigd. Hierbij zend ik u het advies toe en informeer ik u tevens over het vervolgtraject3.

Missie Proefcasus Eindhoven Airport

De missie van de Proefcasus was om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

Participatie en bouwstenen voor Luchtvaartnota

Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van de Proefcasus was een brede betrokkenheid van de omgeving: van omwonenden, belangenorganisaties, bedrijfsleven en overheden. De heer Van Geel heeft zich in de afgelopen maanden intensief ingespannen om de omgeving te informeren over het traject dat ten behoeve van de Proefcasus gevolgd zou worden. Maar ook om daarnaast de omgeving daadwerkelijk actief te betrekken en mee te laten denken bij de opzet van de Proefcasus, bij de onderzoeken die zijn uitgevoerd en bij de uitwerking van de denklijnen ten behoeve van het advies. Vanuit de omgeving is er ook veel belangstelling geweest voor de Proefcasus. De verschillende bijeenkomsten zijn steeds druk bezocht en via de zogenoemde Challenge Group is een actieve bijdrage geleverd aan de Proefcasus. De Proefcasus is daarmee bij uitstek een regionaal traject geweest om een slimme en duurzame toekomstvisie voor Eindhoven Airport te ontwikkelen.

Ik ben de heer Van Geel, zijn ondersteuning en ook alle betrokkenen vanuit de omgeving erkentelijk voor de vele inspanningen die in de afgelopen maanden zijn verricht om tot dit advies te komen.

Vervolgtraject

Aan uw Kamer heb ik laten weten dat de Proefcasus niet in de plaats komt van een formeel besluitvormingsproces, maar dient voor een steviger fundament hiervoor met meer draagvlak. Ten behoeve van het besluitvormingsproces zal ik mede namens de Staatssecretaris van Defensie de bestuurlijke partijen, samenwerkend in de «Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019» om een reactie vragen op het advies. Om in de regio een zorgvuldig proces mogelijk te kunnen maken zal ik de Stuurgroep de gelegenheid geven tot 15 juli 2019 om een reactie aan mij te doen toekomen.

Een onderdeel van de opdracht aan de heer Van Geel was om vanuit de Proefcasus een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de nieuwe Luchtvaartnota. Een regionaal traject dat ondersteunend kan zijn aan de totstandkoming van het nationale luchtvaartbeleid. Het besluit over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport zal ik mede in relatie tot de totstandkoming van de Luchtvaartnota 2020–2050 bezien. Ook hierover zal ik met de regio het overleg voeren. Ten behoeve van het gebruiksjaar 2020 zal in ieder geval tijdig het proces voor de afgifte van een nieuwe medegebruiksvergunning voor Eindhoven Airport worden gestart. Over verdere vervolgstappen zal ik uw Kamer blijven informeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstuk 31 936, nr. 513 en Kamerstuk 31 936, nr. 516.

X Noot
2

Kamerstuk 31 936, nr. 590.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl