Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 22 november 2023, nr. 5025375, directie Wetgeving en Juridische Zaken, houdende wijziging van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling wijziging indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.217’ vervangen door ‘€ 1.290’.

b. In de onderdelen b en c wordt ‘€ 675’ telkens vervangen door ‘€ 715’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 1.757’ vervangen door ‘€ 1.862’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 811’ vervangen door ‘€ 860’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 1.217’ vervangen door ‘€ 1.290’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 1.352’ vervangen door ‘€ 1.433’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 1.757’ vervangen door ‘€ 1.862’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 2.241’ vervangen door ‘€ 2.375’.

b. In de onderdelen b en c wordt ‘€ 2.568’ telkens vervangen door ‘€ 2.722’.

c. In onderdeel d wordt ‘€ 2.899’ vervangen door ‘€ 3.073’.

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.054’ vervangen door ‘€ 1.117’ en wordt ‘€ 923’ vervangen door ‘€ 978’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 220’ vervangen door ‘€ 233’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.245’ vervangen door ‘€ 1.320’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.611’ vervangen door ‘€ 1.707’.

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 586’ vervangen door ‘€ 621’ en wordt ‘€ 439’ vervangen door ‘€ 465’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 220’ vervangen door ‘€ 233’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.245’ vervangen door ‘€ 1.320’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.611’ vervangen door ‘€ 1.707’.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 586’ vervangen door ‘€ 621’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 3.235’ vervangen door ‘€ 3.429’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 3.419’ vervangen door ‘€ 3.624’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 3.529’ vervangen door ‘€ 3.740’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 3.712’ vervangen door ‘€ 3.934’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 3.602’ vervangen door ‘€ 3.818’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 3.712’ vervangen door ‘€ 3.934’.

7. In het achtste lid wordt ‘€ 3.894’ vervangen door ‘€ 4.127’.

8. In het negende lid wordt ‘€ 3.822’ vervangen door ‘€ 4.051’.

9. In het tiende lid wordt ‘€ 4.004’ vervangen door ‘€ 4.244’.

10. In het elfde lid wordt ‘€ 4.188’ vervangen door ‘€ 4.439’.

11. Het twaalfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.523’ vervangen door ‘€ 1.614’, wordt ‘€ 1.376’ vervangen door ‘€ 1.458’ en wordt ‘€ 1.449’ vervangen door ‘€ 1.536’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 264’ vervangen door ‘€ 280’.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 1.493’ vervangen door ‘€ 1.582’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 1.713’ vervangen door ‘€ 1.816’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 1.932’ vervangen door ‘€ 2.048’.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 703’ vervangen door ‘€ 745’, wordt ‘€ 526’ vervangen door ‘€ 557’ en wordt ‘€ 616’ vervangen door ‘€ 653’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 264’ vervangen door ‘€ 280’.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.241’ vervangen door ‘€ 2.375’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 2.568’ vervangen door ‘€ 2.722’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 2.899’ vervangen door ‘€ 3.073’.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.054’ vervangen door ‘€ 1.117’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.489’ vervangen door ‘€ 2.638’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 2.709’ vervangen door ‘€ 2.871’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 2.672’ vervangen door ‘€ 2.832’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 2.891’ vervangen door ‘€ 3.064’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 2.818’ vervangen door ‘€ 2.987’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 3.038’ vervangen door ‘€ 3.220’.

7. In het achtste lid wordt ‘€ 3.002’ vervangen door ‘€ 3.182’.

8. In het negende lid wordt ‘€ 3.221’ vervangen door ‘€ 3.414’.

9. Het tiende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.171’ vervangen door ‘€ 1.241’, wordt ‘€ 1.010’ vervangen door ‘€ 1.070’, wordt ‘€ 1.099’ vervangen door ‘€ 1.165’ en wordt ‘€ 1.083’ vervangen door ‘€ 1.148’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 264’ vervangen door ‘€ 280’.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 3.235’ vervangen door ‘€ 3.429’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 3.565’ vervangen door ‘€ 3.778’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 3.565’ vervangen door ‘€ 3.778’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 3.894’ vervangen door ‘€ 4.127’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 3.529’ vervangen door ‘€ 3.740’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 3.857’ vervangen door ‘€ 4.088’.

7. In het achtste lid wordt ‘€ 3.857’ vervangen door ‘€ 4.088’.

8. In het negende lid wordt ‘€ 4.188’ vervangen door ‘€ 4.439’.

9. Het tiende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.523’ vervangen door ‘€ 1.614’ en wordt ‘€ 1.392’ vervangen door ‘€ 1.475’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 388’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 582’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 220’ vervangen door ‘€ 233’.

J

Het tweede en derde lid van artikel 13 vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot het tweede lid.

ARTIKEL II

De Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024 wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. Artikel I, onderdelen A tot en met I, is van toepassing op werkzaamheden die op of na die datum worden verricht.

ARTIKEL IV

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze regeling strekt tot wijziging van artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Tevens zijn de beloningen opnieuw vastgesteld voor 2024, waarbij rekening is gehouden met de indexeringspercentages over 2023 en 2024.

1.1 Artikel 13 Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bepaalde dat de indexering van de beloningen in de regeling jaarlijks plaatsvindt, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot één jaar lag tussen de -1% en 1%. Verhoging vond minimaal eens per drie jaar plaats wanneer in de twee voorgaande jaren geen verhoging had plaatsgevonden. Artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bood daarmee geen ruimte om in een jaar waarin wel werd geïndexeerd terwijl in het voorgaande jaar een wijziging achterwege was gebleven, het indexeringspercentage van dat voorgaande jaar mee te nemen bij de indexering. Artikel 13, derde lid, van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren regelde immers uitsluitend de situatie dat de beloningen in twee opeenvolgende jaren niet waren gewijzigd en niet de situatie waarin de beloningen in één jaar niet waren gewijzigd.

Hierdoor lopen curatoren, bewindvoerder en mentoren feitelijk indexering mis terwijl hun kosten wel toenemen. Omdat hiervoor geen rechtvaardiging bestaat, heb ik besloten om artikel 13 van Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren per 1 januari 2024 te wijzigen in die zin dat steeds jaarlijks wordt geïndexeerd, ongeacht de hoogte van een indexeringspercentage in een jaar. De leden 2 en 3 uit artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren vervallen daarom per 1 januari 2024. De indexeringsmaatstaf die is opgenomen in artikel 13, eerste lid, van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, blijft ongewijzigd. De indexeringsmaatstaf voor de wettelijke vertegenwoordigers blijft daarmee gelijk aan die van de WSNP-bewindvoerders.1 Deze maatstaf wordt ook gehanteerd voor de gerechtsdeurwaarders en de rechtsbijstandverleners.2

1.2 Beloningen over 2024 en het indexeringspercentage over 2023

Eind oktober heeft publicatie plaatsgevonden van een wijzigingsregeling die per 1 januari 2024 in werking zou treden en waarin de voor 2024 te indexeren beloningen zijn opgenomen, overeenkomstig het tweede en derde lid van artikel 13 die met de nu voorliggende regeling vervallen.3 Hierbij is uitsluitend het indexeringspercentage over 2024 betrokken. Om redenen die hiervoor zijn aangegeven, zijn de beloningen voor 2024 opnieuw vastgesteld en zijn daarbij de indexeringspercentages over 2023 en 2024 betrokken. De nu voorliggende regeling vervangt daarom de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.

In de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024 is toegelicht dat het indexeringspercentage voor 2024, 5,2855% bedraagt. Het indexeringspercentage voor 2023 bedroeg 0,6649%. De beloningen zijn per 1 januari 2024 met deze percentages verhoogd.

2. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A–I

Voor de berekening van het indexeringspercentage wordt de formule uit artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering gehanteerd. De formule is: 0,6 x (A-B) + (0,4 x C).

A is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer van de CAO-lonen per uur, inclusief de bijzondere beloningen van het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaargemiddelde, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: het CBS) zijn bekendgemaakt.

B is gelijk aan de percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) per arbeidsjaar van het jaar t-2, zoals dat door het CBS is bekendgemaakt.

C is gelijk aan het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindexcijfers voor alle huishoudens op de meest recente tijdsbasis van het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaargemiddelde, zoals die door het CBS zijn bekendgemaakt.

Onder ‘t-2’ wordt verstaan het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin de gewijzigde bedragen zullen gelden.

Indexeringspercentage 2023

Voor 2023 is A: 2,1222%, B: 2,8% en C: 2,6788%. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt: 0,6 x (2,1222 – 2,8) + (0,4 x 2,6788) = 0,6649% (afgerond op vier cijfers achter de komma).

Indexeringspercentage 2024

Voor 2024 is A: 3,2419%, B: 1,1% en C: 10,0009%. Het indexeringspercentage voor 2024 bedraagt: 0,6 x (3,2419 – 1,1) + (0,4 x 10,0009) = 5,2855% (afgerond op vier cijfers achter de komma).

Wijziging beloning per 1 januari 2024

De berekening van de indexering is als volgt uitgevoerd. De beloning zoals vastgesteld over 20224 wordt vermenigvuldigd met 1,006649 (indexeringspercentage over 2023). De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met 1,052855 (indexeringspercentage over 2024). Op grond van artikel 13, tweede lid (het voormalige vierde lid), worden de beloningen afgerond op hele cijfers.

Het uurtarief voor 2024 bedraagt: (73,20 euro5 x 1,006649) x 1,052855 = 77,60 euro (afgerond op tientallen eurocenten).

Onderdeel J

Voor dit onderdeel verwijs ik naar paragraaf 1.1 van deze toelichting.

Artikel II

In oktober 2023 is de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024 gepubliceerd (Staatscourant 2023, nr. 29961). Omdat de beloningen voor 2024 opnieuw zijn vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met de indexeringspercentages over 2023 en 2024, wordt de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024 ingetrokken en komt deze regeling daarvoor in de plaats.

Artikel III

Deze regeling treedt op 1 januari 2024 in werking. De voor 2024 vastgestelde beloningen (artikel I, onderdelen A – I) zijn van toepassing op werkzaamheden die op of na die datum worden verricht.

Artikel IV

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind


X Noot
1

Door middel van een verwijzing naar artikel 2 lid 5 Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering.

X Noot
2

Zie artikel 14 Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en artikel 3 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

X Noot
3

Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024, Stcrt. 2023, 29961.

X Noot
4

Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2022, Stcrt. 2021, 44137.

X Noot
5

Zie de toelichting bij Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2022, Stcrt. 2021, 44137.

Naar boven