Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 oktober 2023, nr. 4961139, directie Wetgeving en Juridische Zaken, houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.217’ vervangen door ‘€ 1.281’.

b. In de onderdelen b en c wordt ‘€ 675’ telkens vervangen door ‘€ 711’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 1.757’ vervangen door ‘€ 1.850’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 811’ vervangen door ‘€ 854’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 1.217’ vervangen door ‘€ 1.281’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 1.352’ vervangen door ‘€ 1.423’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 1.757’ vervangen door ‘€ 1.850’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 2.241’ vervangen door ‘€ 2.359’.

b. In de onderdelen b en c wordt ‘€ 2.568’ telkens vervangen door ‘€ 2.704’.

c. In onderdeel d wordt ‘€ 2.899’ vervangen door ‘€ 3.052’.

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.054’ vervangen door ‘€ 1.110’ en wordt ‘€ 923’ vervangen door ‘€ 972’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 220’ vervangen door ‘€ 232’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.245’ vervangen door ‘€ 1.311’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.611’ vervangen door ‘€ 1.696’.

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 586’ vervangen door ‘€ 617’ en wordt ‘€ 439’ vervangen door ‘€ 462’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 220’ vervangen door ‘€ 232’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.245’ vervangen door ‘€ 1.311’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.611’ vervangen door ‘€ 1.696’.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 586’ vervangen door ‘€ 617’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 3.235’ vervangen door ‘€ 3.406’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 3.419’ vervangen door ‘€ 3.600’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 3.529’ vervangen door ‘€ 3.716’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 3.712’ vervangen door ‘€ 3.908’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 3.602’ vervangen door ‘€ 3.792’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 3.712’ vervangen door ‘€ 3.908’.

7. In het achtste lid wordt ‘€ 3.894’ vervangen door ‘€ 4.100’.

8. In het negende lid wordt ‘€ 3.822’ vervangen door ‘€ 4.024’.

9. In het tiende lid wordt ‘€ 4.004’ vervangen door ‘€ 4.216’.

10. In het elfde lid wordt ‘€ 4.188’ vervangen door ‘€ 4.409’.

11. Het twaalfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.523’ vervangen door ‘€ 1.603’, wordt ‘€ 1.376’ vervangen door ‘€ 1.449’ en wordt ‘€ 1.449’ vervangen door ‘€ 1.526’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 264’ vervangen door ‘€ 278’.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 1.493’ vervangen door ‘€ 1.572’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 1.713’ vervangen door ‘€ 1.804’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 1.932’ vervangen door ‘€ 2.034’.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 703’ vervangen door ‘€ 740’, wordt ‘€ 526’ vervangen door ‘€ 554’ en wordt ‘€ 616’ vervangen door ‘€ 649’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 264’ vervangen door ‘€ 278’.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.241’ vervangen door ‘€ 2.359’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 2.568’ vervangen door ‘€ 2.704’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 2.899’ vervangen door ‘€ 3.052’.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.054’ vervangen door ‘€ 1.110’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.489’ vervangen door ‘€ 2.621’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 2.709’ vervangen door ‘€ 2.852’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 2.672’ vervangen door ‘€ 2.813’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 2.891’ vervangen door ‘€ 3.044’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 2.818’ vervangen door ‘€ 2.967’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 3.038’ vervangen door ‘€ 3.199’.

7. In het achtste lid wordt ‘€ 3.002’ vervangen door ‘€ 3.161’.

8. In het negende lid wordt ‘€ 3.221’ vervangen door ‘€ 3.391’.

9. Het tiende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.171’ vervangen door ‘€ 1.233’, wordt ‘€ 1.010’ vervangen door ‘€ 1.063’, wordt ‘€ 1.099’ vervangen door ‘€ 1.157’ en wordt ‘€ 1.083’ vervangen door ‘€ 1.140’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 264’ vervangen door ‘€ 278’.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 3.235’ vervangen door ‘€ 3.406’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 3.565’ vervangen door ‘€ 3.753’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 3.565’ vervangen door ‘€ 3.753’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 3.894’ vervangen door ‘€ 4.100’.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 3.529’ vervangen door ‘€ 3.716’.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 3.857’ vervangen door ‘€ 4.061’.

7. In het achtste lid wordt ‘€ 3.857’ vervangen door ‘€ 4.061’.

8. In het negende lid wordt ‘€ 4.188’ vervangen door ‘€ 4.409’.

9. Het tiende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.523’ vervangen door ‘€ 1.603’ en wordt ‘€ 1.392’ vervangen door ‘€ 1.466’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 366’ vervangen door ‘€ 385’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 578’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 220’ vervangen door ‘€ 232’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en is van toepassing op werkzaamheden die op of na die datum worden verricht.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

TOELICHTING

1. Algemeen

Artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bepaalt dat de indexering van de beloningen in de regeling jaarlijks plaatsvindt, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot één jaar ligt tussen de -1% en 1%. Verhoging vindt minimaal eens per drie jaar plaats wanneer in de twee voorgaande jaren geen verhoging heeft plaatsgevonden. De voorliggende regeling indexeert de beloningen voor 2024 omdat het indexeringspercentage voor 2024 hoger is dan 1%. Het indexeringspercentage voor 2024 bedraagt 5,2855%.

2. Artikelsgewijs

Artikel I

Voor de berekening van het indexeringspercentage wordt de formule uit artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering gehanteerd. De formule is: 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). A is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer van de CAO-lonen per uur, inclusief de bijzondere beloningen van het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaargemiddelde, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: het CBS) zijn bekendgemaakt. Voor 2024 is A: 3,2419%. B is gelijk aan de percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) per arbeidsjaar van het jaar t-2, zoals dat door het CBS is bekendgemaakt. Voor 2024 is B: 1,1%. C is gelijk aan het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindexcijfers voor alle huishoudens op de meest recente tijdsbasis van het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaargemiddelde, zoals die door het CBS zijn bekendgemaakt. Voor 2024 is C: 10,0009%. Onder ‘t-2’ wordt verstaan het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin de gewijzigde bedragen zullen gelden.

Het indexeringspercentage voor 2024 bedraagt: 0,6 x (3,2419 – 1,1) + (0,4 x 10,0009) = 5,2855% (afgerond op vier cijfers achter de komma). Om de beloningen voor 2024 te berekenen worden de beloningen voor 2023 vermenigvuldigd met 1,052855. Op grond van artikel 13, vierde lid, worden de beloningen afgerond op hele cijfers.

Het uurtarief voor 2024 bedraagt: 73,20 euro (voor 2023) x 1,052855 = 77,10 euro (afgerond op tientallen eurocenten).

Artikel II

Deze regeling treedt op 1 januari 2024 in werking en is van toepassing op werkzaamheden die op of na die datum worden verricht.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Naar boven