SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen

Deze lijst bevat 3 aparte lijsten:

1 Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen

2 Lijst met mutagene stoffen

3 Lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

1 Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen

Deze lijst geeft onder andere aan welke stoffen en processen in ieder geval bedoeld worden in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (de lijst is niet-limitatief).

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de EU ingedeeld zijn als kankerverwekkend in categorie 1A of 1B en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,

en/of

  • door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend in categorie 1A of 1B.

* Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

A Lijst van kankerverwekkende processen

1

Vervaardiging van auramine.

2

Werkzaamheden die blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen aanwezig in roet, teer of pek van steenkool, met zich brengen.

3

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of nevels die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen.

4

Procédé met sterk zuur bij de fabricage van isopropylalcohol.

5

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout. Definitie International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hardhout = hout van bedektzadigen. Voorbeelden van hardhout: berk, beuk, eik, els, es, esdoorn, esp, haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, populier, walnoot, wilg en van tropisch hardhout: balsa, ebbe, iroko, kauriden, mahonie, mansonia, meranti, palissander, teak.

6

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd respirabel kristallijn silicastof.

7

Werkzaamheden waarbij sprake is van dermale blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen.

8

Werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren.

9

Emissie tijdens kolenvergassing

10

Emissies van ijzer- en staalgieten

Er zijn geen processen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst van julii 2022 (Staatscourant 2022, nr. 17428).

B Lijst van kankerverwekkende stoffen

Voor de classificatie worden hydraten van een stof en de watervrije (anhydraten) stof als dezelfde stof beschouwd. In deze lijst zijn daarom alleen anhydraten opgenomen, uitzonderingen daargelaten.

Bij een aantal stoffen is de valentie aangegeven als bijvoorbeeld (II) of (2+) vanwege dezelfde notatie in bijlage VI van de CLP verordening of de adviezen van de Gezondheidsraad.

Deze lijst bevat meerdere groepen stoffen waarvan niet alle individuele stoffen en CAS nummers worden vermeld. De voorbeelden zijn waar mogelijk gebaseerd op stoffen geregistreerd onder REACH of stoffen die volgens ECHA onderdeel zijn van deze groep. Een voorbeeld:

zouten van 2-naftylamine, waaronder:

  • 2-naftylammonium chloride

  • 2-naftylammonium acetaat

Dit betekent dat alle andere niet genoemde zouten van 2-naftylamine ook geclassificeerd zijn als kankerverwekkend en dus niet zijn uitgezonderd. Als er wel uitzonderingen zijn wordt dit specifiek aangegeven.

Naam

Synoniemen, praktijk- en handelsnamen

CAS-nummer

A

   

(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten:1

EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310

--

aceetaldehyde

acetic aldehyde, aldehyde, ethanal, ethylaldehyde

75-07-0

acrylamide

 

79-06-1

acrylnitril

 

107-13-1

adriamycine

(8S-cis)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-hexopyranosyl)oxy]- 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy- 8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphtacenedione; Doxorubicine

23214-92-8

aflatoxines, waaronder:

 

--

– aflatoxine B1

 

1162-65-8

– aflatoxine B2

 

7220-81-7

– aflatoxine G1

 

1165-39-5

– aflatoxine G2

 

7241-98-7

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd

 

94551-87-8

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat

 

92129-57-2

4-aminoazobenzeen

4-fenylazoaniline

60-09-3

o-aminoazotolueen

AAT;solvent yellow 3

97-56-3

4-aminobifenyl

bifenylamine;xenylamine

92-67-1

zouten van 4-aminobifenyl

 

–-

3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazool-3-ylamine

 

132-32-1

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1- ethaandiol hydrochloride [bevat ≥ 0,1% 4-chlooraniline (EC No 203-401-0)]

 

214353-17-0

4-amino-3-fluorfenol

 

399-95-1

ammoniumnikkelzout van citroenzuur

 

18283-82-4

o-anisidine

2-methoxyaniline; 2-methoxybenzeenamine

90-04-0

anthrachinon

 

84-65-1

arseen

 

7440-38-2

anorganische arseen verbindingen, waaronder:

 

–-

– arseen trioxide

 

1327-53-3

– lood arseniet

 

10031-13-7

– calcium arseniet

 

52740-16-6

– natrium dioxoareseniet

 

7784-46-5

– kalium arseniet

 

13464-35-2

– tricalcium diarseniet

 

27152-57-4

– koper arsenaat

 

10290-12-7

– kalium arsenaat

 

10124-50-2

asbest

 

1332-21-4

12001-28-4

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5

12001-29-5

5-azacytidine

 

320-67-2

azaserine

 

115-02-6

azathioprine

 

446-86-6

aziridine

ethyleenimine

151-56-4

azobenzeen

 

103-33-3

azokleurstoffen op basis van benzidine

 

–-

azokleurstoffen op basis van o-dianisidine

 

–-

B

   

benzeen

benzol

71-43-2

benzidine

4,4-diaminobifenyl; 1,1'-bifenyl-4,4'-diamine; bifenyl-4,4'-yleendiamine

92-87-5

benzidine zouten, waaronder:

 

–-

– benzidine sulfaat

 

21136-70-9

– benzidine dihydrochloride

 

531-85-1

– benzidine acetaat

 

36341-27-2

– benzidine hydrochloride

 

14414-68-7

benzo(a)anthraceen

 

56-55-3

benzo(b)fluorantheen

 

205-99-2

benzo(j)fluorantheen

 

205-82-3

benzo(k)fluorantheen

 

207-08-9

benzo(a)pyreen

benzo(def)chryseen

50-32-8

benzo(e)pyreen

 

192-97-2

benzofenon

 

119-61-9

benzotrichloride

α,α,α-trichloortolueen

98-07-7

benzylchloride

α-chloortolueen

100-44-7

beryllium

 

7440-41-7

berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat), waaronder:

 

–-

– beryllium acetylide

 

506-66-1

– beryllium carbonaat

 

13106-47-3

– beryllium diammonium tetrafluoride

 

14874-86-3

– beryllium diboride

 

12536-51-5

– beryllium dibromide

 

7787-46-4

– beryllium dijodide

 

7787-53-3

– beryllium hexaboride

 

12429-94-6

– beryllium hydroxide

 

13327-32-7

– beryllium trihydraat

 

7787-55-5

– beryllium orthosilicaat

 

15191-85-2

– beryllium oxide

 

1304-56-9

– beryllium oxyfluoride

 

63990-88-5

– beryllium fosfide

 

58127-61-0

– beryllium sulfide

 

13598-22-6

– beryllium telluride

 

12232-27-8

– beryllium zink silicaat

 

25638-88-4

4,4’-bi-o-toluïdine

3,3’-dimethylbenzidine; o-tolidine

119-93-7

zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine (o-tolidine, 3,3’-dimethylbenzidine), waaronder:

 

–-

– 5 o-toluïdine dihydrochloride

 

612-82-8

– [3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat)

 

64969-36-4

– 4,4-bi-o-toluïdinesulfaat

 

74753-18-7

bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine

daminobenzidine

91-95-2

2,2’-bioxiraan

1,2:3,4-diepoxybutaan

1464-53-5

2,2-bis(broommethyl)propaan-1,3-diol

 

3296-90-0

bis-(chloor)-methylether

dichloormethylether; BCME

542-88-1

4,4’-bis(dimethylamino)benzofenon

Michlers keton

90-94-8

bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel

 

71957-07-8

bleomycine

 

11056-06-7

broomdichloormethaan

dichloorbroommethaan

75-27-4

bunseniet

 

34492-97-2

1,3-butadieen

 

106-99-0

busulfan

myleran

55-98-1

butanonoxim

ethylmethylketoxim

96-29-7

2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet

aramiet; (2-(4-tert-butylfenoxy)-1-methylethyl 2-chloorethylsulfiet)

140-57-8

β-butyrolacton

 

3068-88-0

C

   

cadmium

 

7440-43-9

cadmiumcarbonaat

 

513-78-0

cadmiumchloride

 

10108-64-2

cadmiumfluoride

 

7790-79-6

cadmium hydroxide

cadmiumdihydroxide

21041-95-2

cadmiumoxide (niet-pyrofoor)

 

1306-19-0

cadmium nitraat

cadmiumdinitraat

10325-94-7

cadmiumsulfaat

 

10124-36-4

cadmiumsulfide

 

1306-23-6

calciumnikkelzout van fosforzuur

 

17169-61-8

captafol

 

2425-06-1

carbadox

 

6804-07-5

carmustine

BCNU, bischloorethylnitrosureum

154-93-8

chinoline

 

91-22-5

chloorambucil

 

305-03-3

p-chlooraniline

4-chlooraniline

106-47-8

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

 

51594-55-9

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

 

40722-80-3

chloormethine N-oxide

NMMO; stikstofmosterd-N-oxide; stikstofmosterd-N-oxide (hydrochloride)

126-85-2

chloormethyl-methylether

chloordimethylether

107-30-2

chloornafazine

 

494-03-1

4-chloor-o-fenyleendiamine

2-amino-4-chlooraniline

95-83-0

4-chloor-o-toluïdine

 

95-69-2

4-chloor-o-toluïdine hydrochloride

 

3165-93-3

chloropreen, gestabiliseerd

2-chloor-1,3-butadieen

126-99-8

chlorozoticin

D-glucopyranose

54749-90-5

chromyldichloride

chroomoxychloride

14977-61-8

chroom(VI)verbindingen, waaronder:

 

18540-29-9

– ammoniumdichromaat

 

7789-09-5

– calciumchromaat

 

13765-19-0

– chroomtrioxide; chroom(VI)oxide

 

1333-82-0

– dichroomtrischromaat

 

24613-89-6

– kaliumchromaat

 

7789-00-6

– kaliumdichromaat

 

7778-50-9

– natriumdichromaat

 

10588-01-9

– natriumchromaat

 

7775-11-3

– strontiumchromaat

 

7789-06-2

– zinkchromaten, diverse

 

13530-65-9

chryseen

 

218-01-9

cisplatine

cis-DDP, CP

15663-27-1

C.I. Basic red 9

4,4’-(4-iminocyclohexa-2-5-dienylideen­methyleen)dianilinehydrochloride

569-61-9

C.I. Basic Violet 3 met ≥0,1% Michlers keton

4-[4,4’-bis(dimethylamino)benzhydryli-deen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-dimethylammoniumhydrochloride

548-62-9

C.I. direct black 38

 

1937-37-7

C.I. direct blue 6

 

2602-46-2

C.I. direct brown 95

 

16071-86-6

C.I. direct red 28

 

573-58-0

C.I. disperse blue 1

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon

2475-45-8

C.I. Pigment Geel 157

C.I. 77900

68610-24-2

C.I. Pigment Red 104

loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

12656-85-8

C.I. Pigment Yellow 34

loodsulfochromaat yellow, C.I. 77603

1344-37-2

citrus red no.2

1-[(2,5-dimethoxyfenyl)-azo]-2-naftalenol

6358-53-8

p-cresidine

2-methoxy-5-methylbenzeenamine; 6-methoxy-m-toluïdine

120-71-8

cumeen

 

98-82-8

cycasine

 

14901-08-7

cyclofosfamide

 

50-18-0

cyclosporine

 

79217-60-0

D

   

dacarbazine

DTIC

4342-03-4

daunorubicine

daunomycine

20830-81-3

N,N'-diacetylbenzidine

4,4'-diacetylbenzidine

613-35-4

dialuminiumnikkeltetraoxide

 

12004-35-2

2,4-diaminoanisool

4-methoxy-m-fenyleendiamine

615-05-4

2,4-diaminoanisoolsulfaat

2,4-DAAS

39156-41-7

4,4’-diaminodifenylmethaan

MDA; 4,4’methyleendianiline

101-77-9

2,4-diaminotolueen

4-methyl-m-fenyleendiamine; 2,4-DAT

95-80-7

diammoniumnikkelbis(sulfaat)

 

15699-18-0

diammoniumnikkelhexacyanoferraat

 

74195-78-1

o-dianisidine

3,3'-dimethoxybenzidine

119-90-4

zouten van o-dianisidine, waaronder:

 

–-

– 3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylenediammonium dichloride

o-dianisidine dihydrochloride

20325-40-0

diazomethaan

azimethyleen

334-88-3

dibenzo(a,e)acridine

dibenzo(a,h)acridine

226-36-8

dibenzo(a,h)antraceen

 

53-70-3

dibenzo(a,h)pyreen

dibenzo[b,def]chryseen

189-64-0

dibenzo(a,i)pyreen

benzo[rst]pentafeen

189-55-9

dibenzo[a,l]pyreen

dibenzo[def,p]chryseen

191-30-0

7H-dibenzo(c,g)carbazool

 

194-59-2

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

 

96-12-8

1,2-dibroomethaan

ethyleendibromide

106-93-4

2,3-dibroompropaan-1-ol

2,3-dibroom-1-propanol

96-13-9

3,3'-dichloorbenzidine

 

91-94-1

3,3'-dichloorbenzidine zouten, waaronder:

 

–-

– 3,3’-dichloorbenzidine dihydrochloride

 

612-83-9

– 3,3'-dichloorbenzidine sulfaat

 

74332-73-3

2,4-dichloor-1-nitrobenzeen

 

611-06-3

1,4-dichloor-2-nitrobenzeen

 

89-61-2

1,3-dichloor-2-propanol

alfa-dichloorhydrine

96-23-1

1,4-dichloor-2-buteen

 

764-41-0

1,2-dichloorpropaan

propyleendichloride

78-87-5

dieselmotoremissies

 

–-

diethylstilboestrol

DES

56-53-1

diethylsulfaat

 

64-67-5

p-dimethylaminoazobenzeen

 

60-11-7

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide

 

84245-12-5

1,2-dihydroxybenzeen

pyrocatechol, 1,2-catechol

120-80-9

dimethylcarbamoylchloride

 

79-44-7

1,1-dimethylhydrazine

N,N-dimethylhydrazine

57-14-7

1,2-dimethylhydrazine

 

540-73-8

reactiemassa van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

diëthyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl) fosfonaat;

methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl) ethyl)fosfonaat

 

–-

2,2-dimethylpropaan-1-ol, tribroomderivaat

3-broom-2,2-bis (broommethyl)propaan1-ol

36483-57-5;

1522-92-5

dimethylsulfaat

DMS

77-78-1

dimethylsulfamoylchloride

 

13360-57-1

dinikkelboride

 

12007-01-1

dinikkeldifosfaat

 

14448-18-1

dinikkelfosfide

 

12035-64-2

dinikkelhexacyanoferraat

 

14874-78-3

dinikkelorthosilicaat

 

13775-54-7

dinikkelsilicide

 

12059-14-2

dinikkeltrioxide

 

1314-06-3

1,6-dinitropyreen

 

42397-64-8

1,8-dinitropyreen

 

42397-65-9

2,3-dinitrotolueen

 

602-01-7

2,4-dinitrotolueen

dinitrotolueen, technisch

121-14-2

2,5-dinitrotolueen

 

619-15-8

2,6-dinitrotolueen

 

606-20-2

3,4-dinitrotolueen

 

610-39-9

3,5-dinitrotolueen

 

618-85-9

dinitrotolueen

 

25321-14-6

1,4-dioxaan

 

123-91-1

E

   

E-glasvezels met een representatieve samenstelling; [Calcium-aluminium-silicaatvezels met willekeurige oriëntatie en de volgende representatieve samenstelling (in massapercentage): SiO2 50,0-56,0%, Al2O3 13,0-16,0%, B2O3 5,8-10,0%, Na2O < 0,6%, K2O < 0,4%, CaO 15,0-24,0%, MgO < 5,5%, Fe2O3 < 0,5%, F2 < 1,0%. Proces: gewoonlijk met roterende vlamdemping.

   

epichloorhydrine

1-chloor-2,3-epoxypropaan

106-89-8

2,3-epoxy-1-propanol

glycidol; oxiraanmethanol

556-52-5

R-2,3-epoxy-1-propanol

 

57044-25-4

2,3-epoxypropylmethacrylaat

glycidylmethacrylaat

106-91-2

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride

glycidyltrimethylammoniumchloride

3033-77-0

erioniet

 

66733-21-9

12510-42-8

ethanol

ethylalcohol

64-17-5

ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat

 

103112-35-2

ethyleendichloride

1,2-dichloorethaan

107-06-2

ethyleenoxide

oxiraan; 1,2-epoxyethaan

75-21-8

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel

 

84852-39-1

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

85508-45-8

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85135-77-9

ethylmethaansulfonaat

EMS

62-50-0

F

   

fenacetine

N-(4-ethoxyphenyl)acetamide, N-(4-ethoxyphenyl), acetyl-phenetidine, 1-acetamido-4-ethoxybenzene

62-44-2

fenazopyridine

3-(fenylazo)-2,6-pyridineamine

94-78-0

fenazopyridine hydrochloride

 

136-40-3

fenolftaleïne

 

77-09-8

fenylglycidylether

1,2-epoxy-3-fenoxypropaan; 2,3-epoxy-propylfenylether

122-60-1

fenylhydrazine

hydrazinebenzeen

100-63-0

fenylhydraziniumchloride

 

59-88-1

fenylhydrazinehydrochloride

 

27140-08-5

fenylhydraziniumsulfaat (2:1)

 

52033-74-6

formaldehyde

 

50-00-0

2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool

FNT

3570-75-0

furan

 

110-00-9

G

   

gallium arsenide

 

1303-00-0

H

   

heazlewoodiet [1]

trinikkeldisulfide;

nikkelsubsulfide [2]

12035-71-1 [1]

12035-72-2 [2]

hexachloorbenzeen

HCB

118-74-1

1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur

HETzuur; chlorendinezuur

115-28-6

hexamethylfosforzuurtriamide

hexamethylfosforamide; HMPA

680-31-9

hydrazine

diamine

302-01-2

hydrazine zouten, waaronder:

 

–-

– hydrazine acetaat

 

13255-48-6

– hydrazine difluoride

 

13537-45-6

– hydrazine dihydrobromide

 

23268-00-0

– hydrazine dihydrochloride

 

5341-61-7

– hydrazine monohydraat

 

7803-57-8

– hydrazine perchloraat

 

27978-54-7

– hydrazine selenaat

 

73506-32-8

– hydrazine tartraat

 

634-62-8

– hydrazine dinitraat

 

13464-98-7

– hydrazine fosfaat

 

23488-13-3

– hydrazine sulfaat

 

1184-66-3

o-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

 

–-

hydrazobenzeen

1,2-difenylhydrazine

122-66-7

hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeen­sulfonaat)

 

–-

hydrazinetrinitromethaan

 

–-

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[(4-fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril

 

85136-74-9

6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-bis-[(amino-1-methylethyl)-ammonium]formaat

 

108225-03-2

reactiemassa van: N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en

N-[2,3-bis-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en methacrylamide en

2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)-acrylamide en

N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide

 

–-

N-(hydroxymethyl) acrylamide

methylolacrylamide; NMA

924-42-5

I

   

ifosfamide

 

3778-73-2

indium fosfide

indium monofosfide

22398-80-7

indeno[1,2,3-cd]pyreen

 

193-39-5

o-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

 

103122-66-3

isobutylnitriet

 

542-56-3

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

84852-36-8

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85166-19-4

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85508-46-9

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85551-28-6

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

84852-35-7

isopreen, gestabiliseerd

2-methyl-1,3-butadieen

78-79-5

K

   

kaliumbromaat

 

7758-01-2

keramische vezels

 

–-

keramische vezels vuurvast

 

–-

kleurstoffen op basis van o-tolidine

 

–-

kobalt

 

7440-48-4

kobaltdi(acetaat)

 

71-48-7

kobaltcarbonaat

 

513-79-1

kobaltdichloride

 

7646-79-9

kobaltlithiumnikkeloxide

 

–-

kobaltmolybdeennikkeloctaoxide

 

68016-03-5

kobaltnikkeldioxide

 

58591-45-0

kobaltnikkelgrijs periklaas

C.I. Pigment Zwart 25; C.I. 77332

68186-89-0

kobaltnikkeloxide

 

12737-30-3

kobaltnitraat

 

10141-05-6

kobaltsulfaat

 

10124-43-3

kopernikkelzout van mierezuur

 

68134-59-8

L

   

lithiumnikkeloxide

 

12031-65-1

lomustine

CCNU; 1-(2-chloorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosoureum

13010-47-4

loodchromaat

 

7758-97-6

lood(II)waterstofarsenaat

 

7784-40-9

loodnikkelzout van kiezelzuur

 

68130-19-8

M

   

melfalan

L-vorm van merfalan

148-82-3

merfalan

4-bis(2-chloorethyl)amino-DL-fenylaniline; racemisch mengsel melfalan en medfalan

531-76-0

5-methoxypsoraleen + UV

 

484-20-8

8-methoxypsoraleen + UV

 

298-81-7

2-methylaziridine

propyleenimine

75-55-8

methylazoxymethanol

 

590-96-5

methylazoxymethylacetaat

 

592-62-1

5-methylchryseen

 

3697-24-3

4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

MOCA; 2,2-dichloor-4,4-methyleen-dianiline

101-14-4

zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline), waaronder:

 

–-

– 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) hydrochloride

 

64049-29-2

(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethyl-amino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-di-pyridiniumdichloridedihydrochloride

 

118658-99-4

4,4-methyleen-o-toluïdine

4,4'-methyleenbis(2-methylaniline), MBOT

838-88-0

N,N′-methyleendimorfoline;

N,N′-methyleenbismorfoline; formaldehyde afgegeven door N,N′-methyleenbismorfoline; MBM

5625-90-1

methylfenyleendiamine;

diaminotolueen;

[technisch product – reactiemassa van 4- methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 202- 453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 212-513-9)]

TDA; tolueendiamine

25376-45-8

N-methylhydrazine

monomethylhydrazine

60-34-4

methylmethaansulfonaat

MMS; methylmethaan-sulfonzuur

66-27-3

2-methyl-1-nitroanthraquinon

1-nitro-2-methylanthraquinon

129-15-7

4-(N-methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon

4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon

64091-91-4

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

MNNG

70-25-7

methylthiouracil

2-mercapto-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidine

56-04-2

metronidazol

 

443-48-1

milleriet

 

1314-04-1

mitomycine C

 

50-07-7

molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat

 

68130-36-9

molybdeennikkeloxide

 

12673-58-4

molybdeennikkeltetraoxide

 

14177-55-0

mosterdgas

1,1-thiobis(2-chloorethaan); yperiet

505-60-2

mustine

stikstofmosterd

51-75-2

N

   

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat

formaldehyde dat vrijkomt uit natrium-N- (hydroxymethyl)glycinaat

70161-44-3

2-naftylamine

b-naftylamine

91-59-8

zouten van 2-naftylamine, waaronder:

 

–-

– 2-naftylammonium chloride

 

612-52-2

– 2-naftylammonium acetaat

 

553-00-4

nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2)

 

52625-25-9

nikkelacetaat

 

14998-37-9

nikkelarsenide

 

27016-75-7

nikkelbenzoaat

 

553-71-9

nikkelbis(2-ethylhexanoaat)

 

4454-16-4

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

 

3906-55-6

nikkelbis(benzeensulfonaat)

 

39819-65-3

nikkelbis(diwaterstoffosfaat)

 

18718-11-1

nikkelbis(fosfinaat)

 

14507-36-9

nikkelbis(isononanoaat)

 

84852-37-9

nikkelbis(sulfamidaat)

nikkelsulfamaat

13770-89-3

nikkelbis(tetrafluorboraat)

 

14708-14-6

nikkelboorfosfide

 

65229-23-4

nikkelboride

 

12619-90-8

nikkelcarbonaat

koolzuur, nikkel(2+)zout

3333-67-3

nikkelcarbonaat

koolzuur, nikkelzout

16337-84-1

[μ-[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxytrinikkel

nikkelcarbionaathydroxide

65405-96-1

[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel

nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)

12607-70-4

nikkelchromaat

 

14721-18-7

nikkeldiacetaat

 

373-02-4

nikkeldiarsenide

 

12068-61-0

nikkeldibromaat

 

14550-87-9

nikkeldibromide

 

13462-88-9

nikkeldichloraat

 

67952-43-6

nikkeldichloride

 

7718-54-9

nikkeldichromaat

 

15586-38-6

nikkeldicyanide

 

557-19-7

nikkeldifluoride

 

10028-18-9

nikkeldiformiaat

 

3349-06-2

nikkeldihydroxide

 

12054-48-7

nikkeldijodide

 

13462-90-3

nikkeldikaliumbis(sulfaat)

 

13842-46-1

nikkeldilactaat

 

16039-61-5

• nikkeldinitraat [1]

salpeterzuur, nikkelzout [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]

nikkeldioxide

 

12035-36-8

nikkeldiperchloraat

 

13637-71-3

nikkeldisilicide

 

12201-89-7

nikkeldithiocyanaat

 

13689-92-4

nikkeldivanadiumhexaoxide

 

52502-12-2

nikkelfosfinaat

 

36026-88-7

nikkelhexafluorsilicaat

 

26043-11-8

nikkelhydroxide

 

11113-74-9

nikkel(II)isodecanoaat

 

85508-43-6

nikkelisooctanoaat

 

27637-46-3

nikkel(II)isooctanoaat

 

29317-63-3

nikkelkaliumfluoride

 

11132-10-8

nikkelmatte

 

69012-50-6

nikkelmonoxide

 

1313-99-1

nikkel(II)neodecanoaat

 

85508-44-7

nikkel(II)neononanoaat

 

93920-10-6

nikkel(II)neoündecanoaat

 

93920-09-3

nikkel(II)octanoaat

 

4995-91-9

nikkeloxalaat

 

547-67-1

nikkeloxide

 

11099-02-8

nikkelpalmitaat

 

13654-40-5

nikkel(II)propioaat

 

3349-08-4

nikkelselenaat

 

15060-62-5

nikkelselenide

 

1314-05-2

nikkel(II)seleniet

 

10101-96-9

nikkelsilicaat (3:4)

 

31748-25-1

nikkel(II)silicaat

 

21784-78-1

nikkel(II)stearaat

nikkel(II)octadecanoaat

2223-95-2

nikkelsulfaat

 

7786-81-4

nikkelsulfide

 

11113-75-0

nikkel(II)sulfide

 

16812-54-7

nikkel(II)sulfiet

 

7757-95-1

nikkeltelluride

 

12142-88-0

nikkeltelluurtetraoxide

 

15852-21-8

nikkeltelluurtrioxide

 

15851-52-2

nikkeltintrioxide

nikkelstannaat

12035-38-0

nikkeltitaanoxide

 

12653-76-8

nikkeltitaantrioxide

 

12035-39-1

nikkel(II)trifluoracetaat

 

16083-14-0

nikkeltriuraniumdecaoxide

 

15780-33-3

nikkel(II)waterstofcitraat

 

18721-51-2

nikkelwaterstoffosfaat

 

14332-34-4

nikkelwolfraamtetraoxide

 

14177-51-6

nikkelzirkoontrioxide

 

70692-93-2

nikkelzout van citroenzuur

 

22605-92-1

nikkel(II)zout van difosforzuur

 

19372-20-4

nikkelzout van dimethylhexaanzuur

 

93983-68-7

nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur

 

7580-31-6

nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat

 

71720-48-4

nikkelzout van kiezelzuur

 

37321-15-6

nikkelzout van mierezuur

 

15843-02-4

nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur

 

72319-19-8

nikkelzout van neodecaanzuur

 

51818-56-5

nikkelzout van oxaalzuur

 

20543-06-0

nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren

 

84776-45-4

nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren

 

91697-41-5

niridazol

nitrothiamidazol; nitrothiazol

61-57-4

5-nitroacenafteen

1,2-dihydro-5-nitroacenaftyleen

602-87-9

2-nitroanisool

 

91-23-6

4-nitrobifenyl

 

92-93-3

6-nitrochryseen

6-NC

7496-02-8

nitrofen

2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether

1836-75-5

2-nitrofluoreen

2-NF

607-57-8

N-(4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)aceetamide

NFTA

531-82-8

2-nitronaftaleen

 

581-89-5

2-nitropropaan

 

79-46-9

4-nitropyreen

4-NP

57835-92-4

N-nitrosodiethanolamine

2,2-(nitrosoimino)-bis-ethanol; diethanolnitrosamine; NDELA

1116-54-7

N-nitrosodiethylamine

diethylnitrosamine; NDEA; DENA

55-18-5

N-nitrosodiisopropylamine

di-isopropylamine; NDiPA; DiPNA

601-77-4

N-nitrosodimethylamine

dimethylnitrosamine; NDMA; DMNA

62-75-9

N-nitrosodi-n-butylamine

 

924-16-3

nitrosodipropylamine

 

621-64-7

N-nitrosoethylureum

ethylnitrosureum; NEU; ENU

759-73-9

N-nitrosomethylethylamine

 

10595-95-6

N-nitrosomethylureum

methylnitrosureum; NMU; MNU

684-93-5

N-nitroso-N-methylurethaan

N-nitrosomethylurethaan; NMUT

615-53-2

N-nitrosomethylvinylamine

 

4549-40-0

N-nitrosomorfoline

NMOR

59-89-2

N-nitrosonornicotine

NNOR

80508-23-2

N-nitrosopiperidine

NPIP

100-75-4

N-nitrosopyrrolidine

NPYR

930-55-2

N-nitrososarcosine

NSAR

13256-22-9

2-nitrotolueen

 

88-72-2

O

   

β-oestradiol

estradiol

50-28-2

olivijn, nikkelgroen

 

68515-84-4

4,4’-oxydianiline en zouten

4,4- diaminodifenylether; 4,4'DDE

101-80-4

oxiraanmethanol, 4-methylbenzeensulfo-naat,(S)-

 

70987-78-9

P

   

Panfuran S

dihydroxymethylfuratrizine; furaton

794-93-4

procarbazine hydrochloride

 

366-70-1

3-propanolide

1,3-propiolacton; b-propiolacton

57-57-8

1,3-propaansulton

1,2-oxathiolaan, 2,2-dioxide

1120-71-4

propyleenimine

2-methylaziridine

75-55-8

propyleenoxide

1,2-epoxypropaan; methyloxiraan

75-56-9

propylthiouracil

 

51-52-5

ptaquiloside

 

87625-62-5

R

   

reactieproduct van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)

formaldehyde afgegeven door 3,3′-methyleenbis [5-methyloxazolidine]; formaldehyde afgegeven door oxazolidin; MBO

reactieproduct van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1)

formaldehyde afgegeven door α,α,α-trimethyl- 1,3,5-triazine-1,3,5 (2H,4H,6H)-triethanol; HPT

resorcinol diglycidyl ether

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen

101-90-6

S

   

safrool

5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxool; 5-allyl-1,3-benzodioxool

94-59-7

semustine

me-CCNU; 1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosoureum

13909-09-6

siliciumcarbide vezels (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)

silicon monocarbide, carborundum, carbofrax m, carbon silicide

409-21-2

308076-74-6

silica (respirabel stof, kristallijn)

kwarts

14808-60-7

silica (respirabel stof, kristallijn)

cristoballiet

14464-46-1

silica (respirabel stof, kristallijn)

tridymiet

15468-32-3

spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1- oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl- 2,2-dimethylbutyraat

148477-71-8

sterigmatocystin

ß-chloorethylamine

10048-13-2

streptozocine

streptozotocine

18883-66-4

styreenoxide

fenyloxiraan

96-09-3

sulfallaat

2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat

95-06-7

T

   

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxine

TCDD

1746-01-6

α,α,α,4-tetrachloortolueen

p-chloorbenzotrichloride

5216-25-1

tetrafluorethyleen

 

116-14-3

N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methyleendianiline

 

101-61-1

tetranitromethaan

 

509-14-8

thioaceetamide

ethaanthioamide

62-55-5

4,4’-thiodianiline en zouten

bis(4-aminofenyl)sulfide

139-65-1

thiotepa

tris(1-aziridinyl)fosfinesulfide

52-24-4

tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

 

65321-67-7

o-toluïdine

2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine

95-53-4

treosulfan

dihydroxybusulfan

299-75-2

trichloorethyleen

trichlooretheen

79-01-6

trichlormethine hydrochloride

 

817-09-4

triethylarsenaat

 

15606-95-8

1,2,3-trichloorpropaan

 

96-18-4

2,4,5-trimethylaniline

 

137-17-7

2,4,5,-trimethylaniline hydrochloride

 

21436-97-5

trinatrium-[4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)-bifenyl-1,3’,-3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’]-koper(II)

 

164058-22-4

trinikkelbis(arsenaat), nikkel(II)arsenaat

 

13477-70-8

trinikkelbis(arseniet)

 

74646-29-0

trinikkelbis(orthofosfaat)

 

10381-36-9

trinikkelboride

 

12007-02-2

trinikkeltetrasulfide

 

12137-12-1

triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-)

 

12519-85-6

reactiemassa van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6- trion; reactiemassavanoligomerenvan: 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)1-poly[3,5-bis (3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5- (1H,3H,5H)-triazine-1-yl]-1,3,5 (1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

 

–-

tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat

TBPP

126-72-7

U

   

uramustine

uracilmosterd; fosfinesulfide

66-75-1

urethaan

ethylcarbamaat

51-79-6

V

   

vanadiumpentoxide

divanadiumpentaoxide

1314-62-1

vinylbromide

broomethyleen

593-60-2

vinylchloride

vinylchloridemonomeer; VCM; chlooretheen

75-01-4

4-vinylcyclohexeen diepoxide

7-oxa-3-oxiranylbicyclo [4.1.0]heptaan; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexaan;

106-87-6

Z

   

zwavelzuurnevels

 

7664-93-9

X Noot
1

Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als kankerverwekkend ingedeeld hoeven worden indien kan worden aangetoond dat ze minder dan 0.1% benzeen en/of 0.005% benzo[a]pyreen dan wel minder dan 0.1% 1,3-butadieen of 3% DMSO-extract bevatten. Voor een nadere specificatie hiervan zie: Publicatieblad L353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Het teken '•' in bovenstaande tabel geeft aan dat de stof is toegevoegd of significant gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2022 (Staatscourant 2022, nr. 17428).

Toelichting:

  • Nikkeldinitraat met casnummer 13138-45-9 is samengevoegd met Salpeterzuur, nikkelzout met casnummer 14216-75-2 conform Bijlage VI van CLP.

2 Lijst met mutagene stoffen

Deze lijst geeft onder andere aan welke stoffen in ieder geval bedoeld worden in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (de lijst is niet-limitatief).

Deze lijst bestaat uit stoffen die:

  • door de EU ingedeeld zijn als mutageen in categorie 1A of 1B en zijn opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008,

en/of

  • door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als mutageen in categorie 1A of 1B.

Voor de classificatie worden hydraten van een stof en de watervrije (anhydraten) stof als dezelfde stof beschouwd. In deze lijst zijn daarom alleen anhydraten opgenomen, uitzonderingen daargelaten.

Deze lijst bevat de groep aardoliegassen en residuen waarvan de individuele stoffen en CAS nummers niet worden vermeld.

a Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Naam

Synoniemen, praktijk- en handelsnamen

CAS-nummer

A

   

aardoliegassen en residuen

EG nrs.1 beginnend met 232, 265-267, 268-273, 274, 277, 283-285, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 306, 307, 308-310*

–-

acrylamide*

 

79-06-1

aziridine*

ethyleenimine

151-56-4

B

   

benomyl

methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat)

17804-35-2

benzeen*

benzol

71-43-2

benzo(a)pyreen*

benzo(def)chryseen

50-32-8

2,2’-bioxiraan*

1,2:3,4-diepoxybutaan

1464-53-5

2,2-bis(broommethyl)propaan-1,3-diol*

 

3296-90-0

1,3-butadieen*

 

106-99-0

C

   

cadmiumcarbonaat*

 

513-78-0

cadmiumchloride*

 

10108-64-2

cadmiumfluoride*

 

7790-79-6

cadmium hydroxide*

cadmiumdihydroxide

21041-95-2

cadmiumnitraat*

cadmiumdinitraat

10325-94-7

cadmiumsulfaat*

 

10124-36-4

carbendazim

methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

10605-21-7

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride*

 

40722-80-3

2-chloor-6-fluorfenol

 

2040-90-6

ammoniumdichromaat*

 

7789-09-5

chroomtrioxide*

chroom(VI)oxide

1333-82-0

chromyldichloride*

chroomoxychloride

14977-61-8

kaliumchromaat

 

7789-00-6

kaliumdichromaat*

 

7778-50-9

natriumdichromaat

 

10588-01-9

natriumchromaat*

 

7775-11-3

colchicine

 

64-86-8

D

   

1,2-dibroom-3-chloorpropaan*

 

96-12-8

diethylsulfaat*

 

64-67-5

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide*

 

84245-12-5

reactiemassa van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat*

diëthyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl) fosfonaat;

methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl) ethyl)fosfonaat

–-

3,7,dimethylocta-2,6-dieenenitril

 

5146-66-7

E

   

ethyleenoxide*

oxiraan; 1,2-epoxyethaan

75-21-8

H

   

hexamethylfosforzuurtriamide*

hexamethylfosforamide; HMPA

680-31-9

o-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat*

 

–-

N-(hydroxymethyl) acrylamide*

methylolacrylamide; NMA

924-42-5

I

   

o-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat*

 

103122-66-3

isobutylnitriet*

 

542-56-3

N

   

2-nitrotolueen*

 

88-72-2

O

   

4,4’-oxydianiline en zouten*

4,4- diaminodifenylether; 4,4'DDE

101-80-4

P

   

propyleenoxide*

1,2-epoxypropaan; methyloxiraan

75-56-9

T

   

1,3,5-tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine- 2,4,6-(1H,3H,5H)trion

 

59653-74-6

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine- 2,4,6(1H,3H,5H)-trion

TGIC

2451-62-9

* stoffen die ook voorkomen op de lijst met kankerverwekkende stoffen

X Noot
1

Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als mutageen ingedeeld worden indien kan worden aangetoond dat het gehalte 1,3-butadieen en/of benzeen minder bedraagt dan 0,1%. Zie voor een nadere specificatie: Publicatieblad L353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening EC 1272/2008.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in bovenstaande tabel sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2022 (Staatscourant 2022, nr. 17428). Wel zijn de synononiemen in een aparte kolom geplaatst in overeenkomst met de lijst van kankerverwekkende stoffen.

3 Lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

Deze lijst geeft o.a. aan welke stoffen in ieder geval bedoeld worden in artikel 4.2a, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit (de lijst is niet-limitatief). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt deze lijst1 bij van voor de voortplanting giftige stoffen die voldoen aan de criteria voor indeling als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’ (H-zinnen 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362) als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen die:

  • door de EU ingedeeld zijn en in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’,

en/of,

  • door de Gezondheidsraad als zodanig zijn ingedeeld.

Voor de classificatie worden hydraten van een stof en de watervrije (anhydraten) stof als dezelfde stof beschouwd. In deze lijst zijn daarom alleen anhydraten opgenomen, uitzonderingen daargelaten.

Bij een aantal stoffen is de valentie aangegeven als bijvoorbeeld (II) of (2+) vanwege dezelfde notatie in bijlage VI van de CLP verordening of de adviezen van de Gezondheidsraad.

Deze lijst bevat meerdere groepen stoffen waarvan niet alle individuele stoffen en CAS nummers worden vermeld. De voorbeelden zijn waar mogelijk gebaseerd op stoffen geregistreerd onder REACH of stoffen die volgens ECHA onderdeel zijn van deze groep. Een voorbeeld voor een stofgroep met categorie 1B voor ontwikkeling:

indium (3+) zouten, oplosbaar, waaronder:

indium trichloride

indium trinitraat

etc.

Dit betekent dat alle andere niet genoemde oplosbare indium 3+ zouten ook geclassificeerd zijn als giftig voor de ontwikkeling en dus niet zijn uitgezonderd. Als er wel uitzonderingen zijn wordt dit specifiek aangegeven.

a Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Naam

Synoniemen, praktijk- en handelsnamen

CAS-nummer

Vruchtbaarheid *

Ontwikkeling *

Borstvoeding**

A

         

N-[2-(3-acetyl-5-nitrothiofeen-2-ylazo)-5-diëthylaminofenyl]aceetamide

 

777891-21-1

2

   

abamectine (combinatie avermectine B1a en B1b)

 

71751-41-2

 

2

 

acetamiprid (ISO)

(1E)-N- [(6-chloorpyridine-3-yl) methyl]-N'-cyaan-N- methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloor- 3-pyridyl) methyl]-N2-cyaan-N1-methylacetamidine

135410-20-7;

160430-64-8

 

2

 

acetochloor (ISO)

2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)acetamide

34256-82-1

2

   

acrylamide

 

79-06-1

1B

   

afvalslik en bezinksel, electrolytische koperzuivering, ontkoperd

 

94551-87-8

2

1A

 

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat

 

92129-57-2

2

1B

x

alkanen

C14-17, chloor; Chloorparaffines, C14-17

85535-85-9

   

x

6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur

 

2156592-54-8

1B

1B

 

6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]

hexaanzuur

 

–-

1B

1B

 

6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]

hexaanzuur, natrium en tris (2-hydroxyethyl)-ammoniumzouten

 

–-

1B

1B

 

aluminiumverbindingen, oplosbaar, waaronder:

 

–-

 

1B

x

– aluminium acetaat

 

142-03-0

 

1B

x

– aluminium bromide

 

7727-15-3

 

1B

x

– aluminium chloride

 

7446-70-0

 

1B

x

– aluminium fluoride

 

7784-18-1

 

1B

x

– aluminium jodide

 

7784-23-8

 

1B

x

– aluminium nitraat

 

7784-27-2

 

1B

x

– aluminium perchloraat

 

14452-39-2

 

1B

x

– aluminium sulfaat

 

10043-01-3

 

1B

x

– aluminium triformaat

 

7360-53-4

 

1B

x

1-allyloxy-2,3-epoxypropaan

allylglycidyl-ether

106-92-3

2

   

2-(2-aminoethylamino)ethanol

AEEA

111-41-1

2

1B

 

(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide

 

144177-62-8

2

   

reactiemassavan 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamineen 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy) but-2-ylamine

 

897393-42-9

2

   

reactiemassa van: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diëthoxyfenyl)azo]-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoëzuur

5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diëthoxyfenyl)azo]-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoëzuur

163879-69-4

2

   

amitrol (ISO)

3-amino-1,2,4-triazool

61-82-5

 

2

 

ammoniumbromide

 

12124-97-9

1B

1B

x

ammoniumnikkelzout van citroenzuur

 

18283-82-4

2

1B

x

ammonium nonadecafluordecanoaat

 

3108-42-7

2

1B

x

ammoniumpentadeca-fluoroctanoaat

 

3825-26-1

 

1B

x

ammoniumperfluoroctaansulfonaat

ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat

29081-56-9

 

1B

x

2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[hydroxy- 3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylfenyl- azo)-2-sulfonato-7-naftylamino]-1,3,5- triazi-2-ylamino}-2-aminopropylformaat

 

–-

2

   

androsta-1,4,9(11)-trieen-3,17-dion

 

15375-21-0

2

   

arseen

 

7440-38-2

1B

1B

x

arseen verbindingen anorganische, waaronder:

 

–-

1B

1B

x

– arseen trioxide

 

1327-53-3

1B

1B

x

– lood arseniet

 

10031-13-7

1B

1B

x

– calcium arseniet

 

52740-16-6

1B

1B

x

– natrium dioxoareseniet

 

7784-46-5

1B

1B

x

– kalium arseniet

 

13464-35-2

1B

1B

x

– tricalcium diarsenite

 

27152-57-4

1B

1B

x

– koper arsenaat

 

10290-12-7

1B

1B

x

– kalium arsenaat

 

10124-50-2

1B

1B

x

avermectine B1a

 

65195-55-3

 

2

 

azafenidin

 

68049-83-2

2

1B

 

B

         

bariumdiboortetraoxide

 

13701-59-2

1B

1B

 

benfuracarb (ISO)

ethyl N-[2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy- carbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninaat

82560-54-1

2

   

benomyl

methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat

17804-35-2

1B

1B

 

bentazon (ISO)

3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine- 4-on-2,2-dioxide

25057-89-0

 

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur

di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters

68515-42-4

2

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur

di-C6-8-vertakte alkylesters, C7 rijk

71888-89-6

 

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur

dihexylester, vertakt en lineair

68515-50-4

1B

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur

dipentylester, lineair en vertakt

84777-06-0

1B

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur

di-n-pentylftalaat

131-18-0

1B

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur

diisopentylftalaat

605-50-5

1B

1B

 

benzo(a)pyreen

benzo(def)chryseen

50-32-8

1B

1B

 

benzylbutylftalaat

BBP

85-68-7

2

1B

 

benzyl-2,4-dibroombutanoaat

 

23085-60-1

2

   

2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon

 

119313-12-1

 

1B

 

binapacril

2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl- 3-methylcrotonaat

485-31-4

 

1B

 

bis(η5-cyclopentadieenyl)-bis(2,6- difluor-3-[pyrryl]fenyl)titaan

 

125051-32-3

2

   

bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide

 

80-43-3

 

1B

 

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan

TEGDME; triethyleenglycoldimethyl­ ether; triglyme

112-49-2

2

1B

 

bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether

tetraglyme

143-24-8

1B

1B

 

bisfenol A

4,4’-isopropylideendifenol

80-05-7

1B

   

bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel

 

71957-07-8

2

1B

x

reactiemassa van: 4,7-bis(mercaptomethyl)- 3,6,9-trithia-1,11-undecaandithiol

4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecaandithiol;

5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecaandithiol

–-

2

   

bis(2-methoxyethyl)ether

 

111-96-6

1B

1B

 

bis(2-methoxyethyl)ftalaat

 

117-82-8

2

1B

 

reactiemassa van: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool

1-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazool

–-

 

1B

 

boorzuur

 

10043-35-3

11113-50-1

1B

1B

 

boriumoxide

diboortrioxide

1303-86-2

1B

1B

 

brodifacoum (ISO)

4-hydroxy-3-(3-(4’-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafytyl)cumarine

56073-10-0

 

1A

 

bromadiolon (ISO)

3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromeen-2-on

28772-56-7

 

1B

 

bromoxynil; bromoxynilfenol

3,5-dibroom-4- hydroxybenzonitril en zouten

1689-84-5

 

2

 

bromoxyniloctanoaat

2,6-dibroom-4-cyano- fenyloctanoaat

1689-99-2

 

2

 

bromoxynilheptanoaat

2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat

56634-95-8

 

2

 

(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool

 

143322-57-0

2

   

1-broompropaan

n-propylbromide

106-94-5

1B

1B

 

2-broompropaan

 

75-26-3

1A

   

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde

 

80-54-6

1B

2

 

2-(4-tert-butylfenyl)ethanol

 

5406-86-0

2

   

butroxydim (ISO)

5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3- hydroxycyclohex-2-een-1-on

138164-12-2

2

2

 

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-yl-cyclohex-2-een-1-on

 

94723-86-1

1B

   

C

         

cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor

 

7440-43-9

1B

1B

x

cadmiumverbindingen, behalve de hieronder genoemde:

 

–-

2

2

x

– cadmiumcarbonaat

 

513-78-0

1B

1B

x

– cadmiumchloride

 

10108-64-2

1B

1B

x

– cadmiumfluoride

 

7790-79-6

1B

1B

x

– cadmiumhydroxide

 

21041-95-2

1B

1B

x

– cadmiumnitraat

 

10022-68-1

10325-94-7

1B

1B

x

– cadmiumoxide

 

1306-19-0

1B

1B

x

– cadmiumsulfaat

 

10124-36-4

1B

1B

x

– cadmiumsulfide

 

1306-23-6

1B

1B

x

reactiemassa van: Ca-salicylaten (vertakt C 10-14 en C 18-30 gealkyleerd)

Ca-fenolaten (vertakt C 10-14 en C 18-30 gealkyleerd); Ca-gesulfureerde fenolaten (vertakt C 10-14 en C 18-30 gealkyleerd)

 

2

   

carbendazim

methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

10605-21-7

1B

1B

 

carbetamide (ISO)

(R)-1-(ethylcarbamoyl) ethyl carbanilaat; (2R)-1- (ethylamino)-1-oxopropaan-2-yl phenylcarbamaat

16118-49-3

 

1B

 

N-carboxymethyliminobis (ethyleennitrilo) tetraazijnzuur

 

67-43-6

 

1B

 

chinolin-8-ol

8-hydroxychinoline

148-24-3

 

1B

 

chinomethionaat

6-methyl-1,3-dithiolo- (4,5-b)chinoxaline-2-on

2439-01-2

2

   

2-chlooraceetamide

 

79-07-2

2

   

chlooramfenicol

 

56-75-7

 

1B

 

chloorfacinon (ISO)

2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion

3691-35-8

 

1B

 

6-(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)- 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan

etacelasil

37894-46-5

 

1B

 

2-chloor-6-fluorfenol

 

2040-90-6

2

   

chloormethaan

methylchloride

74-87-3

1B

   

chloorpromazine

 

50-53-3

1B

1B

 

chlorofeen

chloropheen; 2-benzyl-4-chloorphenol

120-32-1

2

   

chloroform

 

67-66-3

 

2

 

5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on

 

17630-75-0

2

   

4-[(3-chloorfenyl)(1H-imidazol-1- yl)methyl]-1,2-benzeendiaminedihydrochloride

 

159939-85-2

2

   

chloortoluron

3-(3-chloor-p-tolyl)-1,1- dimethylurea

15545-48-9

 

2

 

cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

 

51229-78-8

 

2

 

chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

 

3724-43-4

 

1B

 

chroom(VI) verbindingen, behalve de hieronder genoemde:

 

–-

2

1B

 

– ammoniumchromaat

 

7788-98-9

1B

1B

x

– ammoniumdichromaat

 

7789-09-5

1B

1B

x

– calciumchromaat

 

13765-19-0

1B

1B

x

– chroomtrioxide

chroom(VI)oxide

1333-82-0

1B

1B

x

– chroomzuur

 

7738-94-5

1B

1B

x

– dichroom tris(chromaat)

 

24613-89-6

1B

1B

x

– kaliumdichromaat

 

7778-50-9

1B

1B

x

– natriumdichromaat

 

10588-01-9

1B

1B

x

– natriumchromaat

 

7775-11-3

1B

1B

x

C.I. direct black 38

 

1937-37-7

 

2

 

C.I. direct blue 6

 

2602-46-2

 

2

 

C.I. direct red 28

 

573-58-0

 

2

 

C.I. Pigment Red 104

loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

12656-85-8

2

1A

 

C.I. Pigment Yellow 34

loodsulfochromaat yellow, C.I. 77603

1344-37-2

2

1A

 

cortison

17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione

53-06-5

 

1B

 

cumatetralyl (ISO)

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine

5836-29-3

 

1B

 

cyaanamide

carbanonitril

420-04-2

2

2

 

cyclohexanol

 

108-93-0

2

   

cycloheximide

 

66-81-9

 

1B

 

cyclohexylamine

 

108-91-8

2

   

cyfluthrin (ISO)

α-cyaan- 4-fluor-3-fenoxybenzyl- 3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat

68359-37-5

   

x

bèta-cyfluthrin (ISO)

reactiemassa van: rel-(R)- cyaan(4-fluor- 3-fenoxyfenyl)methyl (1S,3S)- 3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-1-carboxylaat en rel- (R)-cyaan(4-fluor- 3-fenoxyfenyl)methyl (1S,3R)- 3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-1-carboxylaat

1820573-27-0

   

x

trans-4-cyclohexyl-L-prolinemonohydrochloride

 

90657-55-9

2

   

1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro- 4-oxochinoline-3-carbonzuur

 

93107-30-3

2

   

cycloxydim

2-(N- ethoxybutanimidoyl)-3- hydroxy-5-(tetrahydro- 2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1-one

101205-02-1

 

2

 

cymoxanil

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2- (methoxyimino)acetamide

57966-95-7

2

2

 

cyproconazool

 

94361-06-5

 

1B

 

cytarabine

 

147-94-4

 

1B

 

D

         

desmedifam

ethyl-3-fenylcarbamoyloxyfenylcarbamaat

13684-56-5

 

2

 

2,4-diaminotolueen

4-methyl-m-fenyleendiamine; 2,4-DAT

95-80-7

2

   

diammonium-1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyfenylazo)-2,5-dimethoxyfenylazo)-7-amino-3-naftaleensulfonaat

 

–-

2

   

diammoniumnikkelbis(sulfaat)

 

15699-18-0

2

1B

x

dexamethason

 

50-02-2

 

1B

 

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

 

96-12-8

1A

   

2,3-dibroom-1-propanol

 

96-13-9

2

   

dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin

 

22673-19-4

1B

1B

 

dibutylftalaat

DBP

84-74-2

2

1B

 

dibutyltinbis(2-ethylhexanoaat)

 

2781-10-4

1B

1B

 

dibutyltindi(acetaat)

 

1067-33-0

1B

1B

 

dibutyltindichloride

DBTC

683-18-1

1B

1B

 

dibutyltin dilauraat

dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannaan

77-58-7

1B

1B

 

dibutyltinwaterstofboraat

 

75113-37-0

1B

1B

 

dichloordioctylstannaan

 

3542-36-7

 

1B

 

dicyclohexylfthalaat

 

84-61-7

 

1B

 

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat

 

70225-14-8

 

1B

x

1,2-diethoxyethaan

 

629-14-1

2

1B

 

di(2-ethylhexyl)ftalaat

DEHP; bis(2-ethyl-hexyl)ftalaat

117-81-7

1B

1B

 

difenacum (ISO)

3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine

56073-07-5

 

1B

 

difenylether

octabroomderivaat

32536-52-0

2

1B

 

difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide

 

75980-60-8

2

   

1,3-difenylguanidine

 

102-06-7

2

   

difethialon (ISO)

3-{3-(4’-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydronaftaleen-1-yl}-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

104653-34-1

 

1B

 

reactiemassa van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide en 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam

 

881685-58-1

 

1B

 

dihexyl fthalaat

 

84-75-3

1B

1B

 

N,N’-dihexadecyl-N,N’-bis(2-hydroxyethyl)­propaandiamide

 

149591-38-8

2

   

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide

 

84245-12-5

1B

1B

 

(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur

 

79815-20-6

2

   

diisobutylftalaat

 

84-69-5

2

1B

 

diisohexylftalaat

 

71850-09-4

1B

1B

 

diisoöctylftalaat

 

27554-26-3

1B

1B

 

diisopentylftalaat

 

605-50-5

1B

1B

 

1,2-dimethoxyethaan

ethylglycoldimethyl-ether; EGDME

110-71-4

1B

1B

 

N,N-dimethylaceetamide

 

127-19-5

 

1B

 

reactiemassa van: dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-diënylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat

trinatrium-4- (3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl- 5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl) penta-2,4-diënylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat

–-

 

1B

 

dimethomorph (ISO)

4-(3-(4-chloorfenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)acryloyl)mortriazoline

110488-70-5

1B

   

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino) ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

 

82413-20-5

1B

   

N,N-(dimethylamino) thioaceetamidehydrochloride

 

27366-72-9

 

1B

 

dimethylformamide

 

68-12-2

 

1B

 

dimethyltin dichloride

 

753-73-1

 

2

 

dimoxystrobin (ISO)

(2E)- 2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy) methyl]fenyl}- 2-(methoxyimino)-N- methylaceetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide

149961-52-4

 

2

 

dinatrium octaboraat, watervrij

 

12008-41-2

1B

1B

 

dinatrium octaboraat, tetrahydraat

 

12280-03-4

1B

1B

 

dinatriumtetraboraat, watervrij

boorzuur, dinatriumzout

1330-43-4

1B

1B

 

dinatriumtetraboraat decahydraat

borax decahydraat

1303-96-4

1B

1B

 

dinatriumtetraboraat pentahydraat

borax pentahydraat

12179-04-3

1B

1B

 

2,3-dinitrotolueen

 

602-01-7

2

   

2,4-dinitrotolueen

dinitrotolueen, technisch

121-14-2

2

   

2,5-dinitrotolueen

 

619-15-8

2

   

2,6-dinitrotolueen

 

606-20-2

2

   

3,4-dinitrotolueen

 

610-39-9

2

   

3,5-dinitrotolueen

 

618-85-9

2

   

dinitrotolueen

 

25321-14-6

2

   

di-n-pentylftalaat

 

131-18-0

1B

1B

 

dinocap

 

39300-45-3

 

1B

 

dinoseb-zouten en -esters, waaronder:

 

–-

2

1B

 

– dinoseb acetaat

 

2813-95-8

2

1B

 

dinoseb

 

88-85-7

2

1B

 

dinoterb-zouten en -esters, waaronder:

 

–-

 

1B

 

– dinoterb acetaat

 

3204-27-1

 

1B

 

dinoterb

 

1420-07-1

 

1B

 

dioctyltindilauraat [1]

stannaan, dioctyl-, bis (kokos-acyloxy)derivaten [2]

3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]

 

1B

 

6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methyleendi-p-cresol

[DBMC]

119-47-1

1B

   

dodemorf(ISO)

4-cyclododecyl-2,6- dimethylmorpholine

1593-77-7

 

2

 

dodemorfacetaat

4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline-4-ium-acetaat

31717-87-0

 

2

 

E

         

epoxiconazool

(2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-tria-1-zyl)methyloxiraan

133855-98-8

2

1B

 

2,3-epoxy-1-propanol

glycidol; oxiraanmethanol

556-52-5

1B

   

R-2,3-epoxy-1-propanol

 

57044-25-4

1B

   

2,3-epoxypropylmethacrylaat

glycidylmethacrylaat

106-91-2

1B

   

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride

glycidyltrimethylammoniumchloride

3033-77-0

2

   

cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion

 

5571-36-8

1B

   

ethanol

ethylalcohol

64-17-5

1A

1A

x

ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten

 

97925-95-6

 

1B

 

o,o’-(ethenylmethylsilyleen)di[(4-methyl-pentan-2-on)oxim]

 

156145-66-3

2

   

2-ethoxyethanol

EGEE

110-80-5

1B

1B

 

2-ethoxyethylacetaat

EGEEA

111-15-9

1B

1B

 

(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan

 

105024-66-6

1B

   

ethyleenoxide

 

75-21-8

1B

2

 

ethyleenthioureum

ETU

96-45-7

 

1B

 

2-ethylhexaanzuur en zouten met uitzondering van specifiek genoemde stoffen in bijlage VI van CLP

     

1B

 

2-ethylhexyl-10-ethyl- 4,4-dioctyl-7-oxo-8- oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat

DOTE

15571-58-1

 

1B

 

2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat

 

7425-14-1

 

2

 

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel

 

84852-39-1

2

1B

x

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

85508-45-8

2

1B

x

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85135-77-9

2

1B

x

2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- tintetradecanoaat

MMT

57583-34-3

 

2

 

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

 

57583-35-4

 

2

 

2-ethylhexyl-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenylmethylthioacetaat

 

80387-97-9

 

1B

 

ethylmethaansulfonaat

EMS

62-50-0

1B

2

 

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

 

143860-04-2

1B

   

N-ethyl-2-pyrrolidone

 

2687-91-4

 

1B

 

etofenprox

2-(4- ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

80844-07-1

   

x

F

         

fenarimol

2,4’-dichloor-α(pyrimidyl)-benzhydrylalcohol

60168-88-9

2

2

x

fenol, dodecyl-, vertakt;

 

121158-58-5

1B

   

fenol, 2-dodecyl-, vertakt;

   

1B

   

fenol, 3-dodecyl-, vertakt;

   

1B

   

fenol, 4-dodecyl-, vertakt

 

210555-94-5

1B

   

fenol, (tetrapropenyl)- derivaten

 

74499-35-7

1B

   

fenolftaleïne

 

77-09-8

2

   

fenpropimorf

 

67564-91-4

 

2

 

fentinacetaat

trifenyltinacetaat

900-95-8

 

2

 

fentinhydroxide

trifenyltinhydroxide

76-87-9

 

2

 

(R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat

 

25383-07-7

2

   

trans-4-fenyl-L-proline

 

96314-26-0

2

   

4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol

 

13595-25-0

2

   

fenytoïne

 

57-41-0

 

1B

 

flocumafen, reactiemassa van cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine en trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine

 

90035-08-8

 

1B

 

fluazifopbutyl

butyl-2-[4-(5-trifluormethyl)-2- pyridyloxy)fenoxy]propionaat

69806-50-4

 

1B

 

fluazifop-P-butyl

(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat

79241-46-6

 

2

 

fluazinam

3- chloro-N-[3-chloro-2,6- dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5- (trifluoromethyl) pyridin-2-amine

79622-59-6

 

2

 

flufenoxuron

1-(4-(2-chloor-α,α,α-p-trifluortolyloxy)-2-fluorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzolyl)ureum

101463-69-8

   

x

flumioxazine (ISO)

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide)

103361-09-7

 

2

 

fluopicolide (ISO)

2,6-dichloor-N-[3-chloor- 5-(trifluormethyl)- 2-pyridylmethyl] benzamide

239110-15-7

 

2

 

flurochloridone (ISO)

3-chloor-4-(chloormethyl)-1-[3-(trifluormethyl)fenyl]pyrrolidine-2-on

61213-25-0

1B

1B

 

N-fluoreen-2-ylaceetamide

 

53-96-3

   

x

flusilazool

bis(4-fluorfenylmethyl-1H-1,2,4-triazylmethyl)silaan

85509-19-9

 

1B

 

fluxapyroxad

3-(difluormethyl)-1- methyl-N-(3”,4’,5'-trifluorbifenyl-2-yl)pyrazool-4-carboxamide

907204-31-3

   

x

formamide

 

75-12-7

 

1B

 

fosmet (ISO)

S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoïndool-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiofosfaat; O,O-dimethyl-S-ftaalimidomethyldithiofosfaat.

732-11-6

2

   

G

         

gallium arsenide

 

1303-00-0

1B

   

glufosinaat ammonium (ISO)

ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

77182-82-2

1B

2

 

H

         

halothaan

 

151-67-7

 

2

 

halosulfuronmethyl (ISO)

methyl 3-chloor-5-{[(4,6- dimethoxypyrimidine-2- yl)carbamoyl]sulfamoyl}- 1-methyl-1H-pyrazool-4-carboxylaat

100784-20-1

 

1B

 

n-hexaan

 

110-54-3

2

   

hexachloorbenzeen

 

118-74-1

1B

1B

x

hexachlorofeen

 

70-30-4

 

2

 

hexabromocyclododecaan

 

25637-99-4

 

2

x

1,2,5,6,9,10- hexabromocyclododecaan

 

3194-55-6

 

2

x

2-hexanon

methylbutylketon

591-78-6

2

   

2-[2-hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on

 

–-

 

1B

 

2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol

 

99610-72-7

2

   

hymexazol (ISO)

3-hydroxy-5-methylisoxazool

10004-44-1

 

2

 

hydroxyureum

 

127-07-1

1B

1B

 

I

         

ifosfamide

N,3-bis(2-chloroethyl)-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-oxide

3778-73-2

1B

1B

 

imazamox (ISO)

(RS)-2-(4-isopropyl- 4-methyl-5-oxo- 2-imidazoline-2-yl)- 5-methoxymethylnicotinezuur

114311-32-9

 

2

 

imidazool

 

288-32-4

 

1B

 

indium arsenide

 

1303-11-3

2

   

indium fosfide

 

22398-80-7

2

   

indium (3+) zouten, oplosbaar, waaronder:

 

–-

 

1B

 

– indium trichloride

 

10025-82-8

 

1B

 

– indium trinitraat

 

13770-61-1

 

1B

 

– diindium trisulfaat

 

13464-82-9

 

1B

 

– indium (3+) neodecanoaat

 

68310-35-0

 

1B

 

– indium (3+) perchloraat

 

13529-74-3

 

1B

 

– indium (3+) tetrafluoroboraat

 

27765-48-6

 

1B

 

– indium (3+) trisulfamaat

 

66027-93-8

 

1B

 

ioxynil

4-hydroxy-3,5-dijodiumbenzonitril en zouten

1689-83-4

 

2

 

ioxyniloctanoaat

4-cyano-2,6-dijodium-fenyloctanoaat

3861-47-0

 

2

 

ipconazool (ISO)

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chloorbenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1- ylmethyl)cyclopentanol

125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8

 

1B

 

4,4’-isobutylethylideendifenol

 

6807-17-6

1B

   

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

84852-36-8

2

1B

x

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85166-19-4

2

1B

x

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85508-46-9

2

1B

x

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85551-28-6

2

1B

x

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

84852-35-7

2

1B

x

isoflucypram

N-(5-chloor- 2-isopropylbenzyl)-N- cyclopropyl- 3-(difluormethyl)-5-fluor- 1-methyl-1H-pyrazool- 4-carboxamide

1255734-28-1

2

   

isopropylmethaansulfonaat

IPMS

926-06-7

2

2

 

isoxaflutol

5-cyclopropyl-1,2-oxazyl-α,α,α-trifluor-2-mesyl-p-tolylketon

141112-29-0

 

2

 

K

         

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazol-5-olate

[bevat ≥ 0,5% N,N-dimethylformamide (EC No 200-679-5)]

183196-57-8

 

1B

 

kaliumperfluoroctaansulfonaat

kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat

2795-39-3

 

1B

x

kaliumpermanganaat

 

7722-64-7

 

2

 

ketoconazool

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazin-1-yl]ethanon

65277-42-1

1B

   

kobalt

 

7440-48-4

1B

   

kobaltdi(acetaat)

 

71-48-7

1B

   

kobaltdicarbonaat

 

513-79-1

1B

   

kobaltdichloride

 

7646-79-9

1B

   

kobaltdinitraat

 

10141-05-6

1B

   

kobaltsulfaat

 

10124-43-3

1B

   

koolmonoxide

 

630-08-0

 

1A

 

koolstofdisulfide

 

75-15-0

2

2

 

kopernikkelzout van mierezuur

 

68134-59-8

2

1B

x

kwik, metallisch

 

7439-97-6

 

1B

 

kwik, methyl-

 

22967-92-6

 

1A

x

kwikdichloride

kwik(II)chloride

7487-94-7

2

   

L

         

lachgas

 

10024-97-2

2

2

 

lindaan; γ-HCH of γ-BHC

γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexaan

58-89-9

   

x

linuron

3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylurea

330-55-2

2

1B

 

lithiumcarbonaat

 

554-13-2

2

1A

x

lithiumchloride

 

7447-41-8

2

1A

x

lithiumoperfluoroctaansulfonaat

lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat

29457-72-5

 

1B

x

lood, metallisch

 

7439-92-1

1A

1A

x

loodverbindingen, waaronder:

 

–-

2

1A

 

– loodacetaat

 

15347-57-6

2

1A

 

– loodchromaat

 

7758-97-6

2

1A

 

– loodnikkelzout van kiezelzuur

 

68130-19-8

2

1A

x

– loodacrylaat

 

14466-01-4

2

1A

 

– loodcarbonaat

 

25510-11-6

2

1A

 

– loodchloride

 

12612-47-4

2

1A

 

– looddijodide

 

25659-31-8

2

1A

 

– loodioxide

 

1309-60-0

2

1A

 

– loodfumaraat

 

13698-55-0

2

1A

 

– looddinitraat

 

10099-74-8

2

1A

 

– tetraethyllood

 

78-00-2

2

1A

 

– tetramethyl lood

 

75-74-1

2

1A

 

loodchromaat

 

7758-97-6

2

1A

 

loodnikkelzout van kiezelzuur

 

68130-19-8

2

1A

x

M

         

malachietgroen, hydrochloride

 

569-64-2

 

2

 

malachietgroen, oxalaat

 

2437-29-8

 

2

 

mancozeb (ISO)

mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)complex met zinkzout

8018-01-7

 

1B

 

maneb (ISO)

mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)

12427-38-2

 

2

 

mangaan

 

7439-96-5

2

2

 

mangaanverbindingen, waaronder:

 

–-

2

2

 

– mangaan dibromide

 

13446-03-2

2

2

 

– mangaan carbonaat

 

598-62-9

2

2

 

– mangaan dichloride

 

7773-01-5

2

2

 

– mangaan fluoride

 

11113-71-6

2

2

 

– mangaan difluoride

 

7782-64-1

2

2

 

– mangaan trifluoride

 

7783-53-1

2

2

 

– mangaan hydroxide

 

12626-88-9

2

2

 

– mangaan dinitraat

 

10377-66-9

2

2

 

– mangaan oxalaat

 

640-67-5

2

2

 

– mangaan sulfaat

 

7785-87-7

2

2

 

margosa-extract [van het zaad van Azadirachta indica, geëxtraheerd met water en verder behandeld met organische oplosmiddelen]

 

84696-25-3

 

2

 

mesotrione (ISO)

2-[4-(methylsulfonyl)- 2-nitrobenzoyl]-1,3- cyclohexaandion

104206-82-8

 

2

 

4-mesyl-2-nitrotolueen

 

1671-49-4

2

   

metaflumizon (ISO)

(EZ)’ 2'-[2-(4-cyaanfenyl)-1- (α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [E-isomeer ≥ 90%, Z-isomeer ≤ 10% relatief gehalte] [1]; (E’-2'-[2-(4-cyaanfenyl)-1- (α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [2]

139968-49-3 [1] 852403-68-0 [2]

2

2

x

metconazool (ISO)

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chloorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

125116-23-6

 

2

 

methotrexaat

 

59-05-2

2

1A

 

methoxyazijnzuur

 

625-45-6

1B

1B

 

methoxyethanol

EGME

109-86-4

1B

1B

 

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

diëthyleenglycolmonomethylether; DEGME

111-77-3

 

1B

 

2-methoxyethylacetaat

methylglycolacetaat; EGMEA

110-49-6

1B

1B

 

2-methoxyethylacrylaat

 

3121-61-7

1B

1B

 

N-methoxy-N-[1-methyl- 2-(2,4,6-trichloorfenyl)- ethyl]-3-(difluormethyl)- 1-methylpyrazool- 4-carboxamide

pydiflumetofen

1228284-64-7

2

   

7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on

[met <0,5% formamide (EG-nr. 200-842-0]

199327-61-2

 

1B

 

2-methoxypropanol

 

1589-47-5

 

1B

 

2-methoxypropylacetaat

 

70657-70-4

 

1B

 

methylazoxymethylacetaat

 

592-62-1

 

1B

 

2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on

 

71868-10-5

1B

1B

 

N-methyl-2-pyrrolidon

1-methyl-2-pyrrolidon

872-50-4

 

1B

 

N-methylaceetamide

 

79-16-3

 

1B

 

3-methylcholantreen

1,2-dihydro-3-methy-benz[j]aceanthrylene

56-49-5

2

1B

x

N-methylformamide

 

123-39-7

 

1B

 

methylisocyanaat

 

624-83-9

 

2

 

methylkwikchloride

 

115-09-3

2

1A

x

2-methyl-5-tert-butylthiofenol

 

–-

 

2

 

2-methylimidazool

 

693-98-1

2

1B

 

3-methylpyrazool

 

1453-58-3

 

1B

 

methylsalicylaat

 

119-36-8

 

2

 

mirex

 

2385-85-5

2

2

x

molinaat

 

2212-67-1

2

   

molybdaat verbindingen, waaronder:

 

–-

2

   

– ammonium molybdaat

 

13106-76-8

2

   

– barium molybdaat

 

7787-37-3

2

   

– calcium molybdaat

 

7789-82-4

2

   

– kobalt molybdaat

 

13762-14-6

2

   

– dinatrium molybdaat

 

7631-95-0

2

   

– lood molybdaat

 

10190-55-3

2

   

– magnesium molybdaat

 

13767-03-8

2

   

– kalium molybdaat

 

13446-49-6

2

   

– zink molybdaat

 

22914-58-5

2

   

perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout trihydraat

 

13517-20-9

2

1B

 

myclobutanil

 

88671-89-0

 

2

 

N

         

natrium nonadecafluordecanoaat

 

3830-45-3

2

1B

x

natriumperboraat

 

15120-21-5

2

1B

 

natriumperoxometaboraat

 

7632-04-4

2

1B

 

natriumzout van orthoboorzuur

 

13840-56-7

1B

1B

 

perboorzuur natriumzout

 

11138-47-9

2

1B

 

perboorzuur natriumzout, monohydraat

 

12040-72-1

2

1B

 

perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout, monohydraat

 

10332-33-9

2

1B

 

perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat

 

37244-98-7

2

1B

 

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat

 

10486-00-7

2

1B

 

nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2)

 

52625-25-9

2

1B

x

nikkelacetaat

 

14998-37-9

2

1B

x

nikkelbis(2-ethylhexanoaat)

 

4454-16-4

2

1B

x

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

 

3906-55-6

2

1B

x

nikkelbis(benzeensulfonaat)

 

39819-65-3

2

1B

x

nikkelbis(isononanoaat)

 

84852-37-9

2

1B

x

nikkelbis(sulfamidaat

nikkelsulfamaat

13770-89-3

2

1B

x

nikkelbis(tetrafluorboraat)

 

14708-14-6

2

1B

x

nikkelcarbonaat

koolzuur, nikkel(2+)zout

3333-67-3

2

1B

x

nikkelcarbonaat

koolzuur, nikkelzout

16337-84-1

2

1B

x

[μ-[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxytrinikkel

nikkelcarbonaathydroxide

65405-96-1

2

1B

x

[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel

nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)

12607-70-4

2

1B

x

nikkeldiacetaat

 

373-02-4

2

1B

x

nikkeldibenzoaat

 

553-71-9

2

1B

x

nikkeldibromaat

 

14550-87-9

2

1B

x

nikkeldibromide

 

13462-88-9

2

1B

x

nikkeldichloraat

 

67952-43-6

2

1B

x

nikkeldichloride

 

7718-54-9

2

1B

x

nikkeldichromaat

 

15586-38-6

2

1B

x

nikkeldifluoride

 

10028-18-9

2

1B

x

nikkeldiformiaat

 

3349-06-2

2

1B

x

nikkeldihydroxide

 

12054-48-7

2

1B

x

nikkeldijodide

 

13462-90-3

2

1B

x

nikkeldikaliumbis(sulfaat)

 

13842-46-1

2

1B

x

nikkeldilactaat

 

16039-61-5

2

1B

x

nikkeldinitraat [1]

salpeterzuur, nikkelzout [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]

2

1B

x

nikkeldiperchloraat

 

13637-71-3

2

1B

x

nikkeldithiocyanaat

 

13689-92-4

2

1B

x

nikkelhexafluorsilicaat

 

26043-11-8

2

1B

x

nikkelhydroxide

 

11113-74-9

2

1B

x

nikkel(II)isodecanoaat

 

85508-43-6

2

1B

x

nikkelisooctanoaat

 

27637-46-3

2

1B

x

nikkel(II)isooctanoaat

 

29317-63-3

2

1B

x

nikkelkaliumfluoride

 

11132-10-8

2

1B

x

nikkel(II)neononanoaat

 

93920-10-6

2

1B

x

nikkel(II)neodecanoaat

 

85508-44-7

2

1B

x

nikkel(II)neoündecanoaat

 

93920-09-3

2

1B

x

nikkel(II)octanoaat

 

4995-91-9

2

1B

x

nikkel(II)palmitaat

 

13654-40-5

2

1B

x

nikkel(II)propanoaat

 

3349-08-4

2

1B

x

nikkelselenaat

 

15060-62-5

2

1B

x

nikkel(II)stearaat

nikkel(II)octadecanoaat

2223-95-2

2

1B

x

nikkelsulfaat

 

7786-81-4

2

1B

x

nikkel(II)trifluoracetaat

 

16083-14-0

2

1B

x

nikkel(II)waterstofcitraat

 

18721-51-2

2

1B

x

nikkelzout van citroenzuur

 

22605-92-1

2

1B

x

nikkelzout van dimethylhexaanzuur

 

93983-68-7

2

1B

x

nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur

 

7580-31-6

2

1B

x

nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat

 

71720-48-4

2

1B

x

nikkelzout van mierezuur

 

15843-02-4

2

1B

x

nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur

 

72319-19-8

2

1B

x

nikkelzout van neodecaanzuur

 

51818-56-5

2

1B

x

nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren

 

84776-45-4

2

1B

x

nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren

 

91697-41-5

2

1B

x

nitrobenzeen

 

98-95-3

1B

   

nitrofen

2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether

1836-75-5

 

1B

 

N-(2-nitrofenyl) fosforzuurtriamide

 

874819-71-3

1B

2

 

2-nitrotolueen

 

88-72-2

2

   

nonadecafluordecaanzuur

 

335-76-2

2

1B

x

nonylfenol

 

25154-52-3

2

2

 

4-nonylfenol, vertakt

 

84852-15-3

2

2

 

O

         

octamethylcyclotetrasiloxaan

 

556-67-2

2

   

oxadiargyl

3-[2,4-dichloor-5-(2-propynyl-oxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on; 5-tert-butyl-3-[2,4-di-chloor-5-(2-propynyloxy)fenyl]1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on

39807-15-3

 

2

 

3-oxoandrost-4-een-17-β-carbonzuur

 

302-97-6

2

   

4,4’-oxydianiline en zouten

4,4- diaminodifenylether; 4,4'DDE

101-80-4

2

   

P

         

paclobutrazol (ISO)

(2RS,3RS)-1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-2- (1H-1,2,4-triazool-1-yl)pentaan-3-ol

76738-62-0

 

2

 

pek, koolteer

 

65996-93-2

1B

1B

 

penconazole

1- [2-(2,4-dichlorophenyl) pentyl]-1H-1,2,4-triazole

66246-88-6

 

2

 

pendimethaline (ISO)

N- (1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylideen

40487-42-1

 

2

 

penicillamine

3-mercapto-D-vaniline

52-67-5

 

1B

 

pentakalium 2,2”,2”,2"’,2""- (ethaan-1,2-diylnitrilo) penta-acetaat

 

7216-95-7

 

1B

 

pentanatrium (carboxylatomethyl) iminobis(ethyleennitrilo) tetraäcetaat

 

140-01-2

 

1B

 

perfluorheptaanzuur

tridecafluorheptaanzuur

375-85-9

 

1B

 

perfluoroctaanzuur

 

335-67-1

 

1B

x

perfluoroctaansulfonzuur

heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur

1763-23-1

 

1B

x

perfluorononaan-1 zuur

 

375-95-1

2

1B

x

perfluorononaan-1 zuur

natriumzouten

21049-39-8

2

1B

x

perfluorononaan-1 zuur

ammoniumzouten

4149-60-4

2

1B

x

N-pentyl-isopentylftalaat

 

776297-69-9

1B

1B

 

pinoxaden (ISO)

8-(2,6-diëthyl-4-methylfenyl)- 7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H- pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-9-yl-2,2-dimethylpropionaat

243973-20-8

 

2

 

piperazine

 

110-85-0

2

2

 

piperazinedihydrochloride

 

142-64-3

2

2

 

piperazinefosfaat

 

1951-97-9

2

2

 

piperazinehydrochloride

 

6094-40-2

2

2

 

3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride

 

87691-88-1

2

   

phoxim (ISO)

α-(diethoxyfosfinothioylimino) fenylacetonitril

14816-18-3

2

   

profoxidim (ISO) 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chloorfenoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-een-1-on

 

139001-49-3

 

2

 

propiconazool (ISO)

(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4- triazool

60207-90-1

 

1B

 

propyleenthioureum

 

2122-19-2

 

2

 

pymetrozine (ISO)

(E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethyleenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-on

123312-89-0

2

2

 

pyrithionzink

(T-4)-bis [1-(hydroxy-κ-O)pyridine-2-(1H)-thionato- κ-S]zink

13463-41-7

 

1B

 

Q

         

quinoclamin (ISO)

2-amino3-chloor-1,4-naftochinon

2797-51-5

 

2

 

quizalofop-P-tefuryl (ISO)

(±)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4- (6-chloorchinoxaline-2-yloxy)- fenyloxy]propionaat

200509-41-7

2

2

 

R

         

all-trans-retinoïnezuur

 

302-79-4

 

1B

 

ribavirine

1-β-D-ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazool-3-carboxamide;

1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazool-3-

carboxamide

36791-04-5

 

2

 

S

         

salicylzuur

 

69-72-7

 

2

 

seleen; selenium

 

7782-49-2

   

x

seleenverbindingen, waaronder:

 

–-

     

– selenium bromide

 

7789-52-8

   

x

– selenium chloride

 

10025-68-0

   

x

– selenium dioxide