Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 16 oktober 2023, nr. WJZ/ 33987134, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer in verband met enkele correcties van de erkende maatregelenlijst en een technische wijziging

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Activiteitenregeling milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel van maatregel GB1, in de rij ‘technische randvoorwaarden’, wordt ‘De maatregel is niet van toepassing bij winkels en overige gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven worden, omdat er veel warmte vrij komt door de aanwezige processen en/of apparatuur.’ vervangen door ‘De maatregel is niet van toepassing in winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur).’.

2. In de tabel van maatregel GB5, in de rij ‘Huidige situatie’, wordt ‘Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen.’ vervangen door ‘Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste 15 °C).’.

3. De tabel van maatregel GC4 komt te luiden:

Onderwerp

Ruimteverwarming

Nummer maatregel

GC4

Toe te passen maatregel

Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.

Door het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes beperkt.

Huidige situatie

Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes.

Economische randvoorwaarden

Niet van toepassing

Technische randvoorwaarden

Niet van toepassing

Direct uitvoerbaar

(zelfstandig moment)

Ja

Aspecten van doelmatig beheer

en onderhoud

Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. Zorg dat het isolatiemateriaal goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.

4. De tabel van maatregel GC5 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de rij ‘Huidige situatie’ wordt ‘ruimten’ vervangen door ‘ruimtes’.

b. In de rij ‘Aspecten van doelmatig beheer en onderhoud’ wordt ‘Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal van de ventilatiekanalen.’ vervangen door ‘Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond de ventilatiekanalen, zorg dat het goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.’.

5. In de tabel van maatregel GD4, in de rij ‘Toe te passen maatregel’, wordt ‘Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficientie van de ventilatoren toe.’ vervangen door ‘Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficiëntie van de ventilatoren toe.’.

6. In de tabel van maatregel GG1, in de rij ‘Technische randvoorwaarden’, wordt ‘De verlichting hoeft om veiligheidredenen niet de gehele nacht aan te blijven.’ vervangen door ‘Niet van toepassing’.

B

Bijlage 10c wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel van maatregel GB5, in de rij ‘Huidige situatie’, wordt ‘Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen.’ vervangen door ‘Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste 15 °C).’.

2. De tabel van maatregel GC4 komt te luiden:

Onderwerp

Ruimteverwarming

Nummer maatregel

GC4

Toe te passen maatregel

Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.

Door het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes beperkt.

Huidige situatie

Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes.

Economische randvoorwaarden

Niet van toepassing

Technische randvoorwaarden

Niet van toepassing

Direct uitvoerbaar

(zelfstandig moment)

Ja

Aspecten van doelmatig beheer en onderhoud

Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. Zorg dat het isolatiemateriaal goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.

3. De tabel van maatregel GC5 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de rij ‘Huidige situatie’ wordt ‘ruimten’ vervangen door ‘ruimtes’.

b. In de rij ‘Aspecten van doelmatig beheer en onderhoud’ wordt ‘Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal van de ventilatiekanalen.’ vervangen door ‘Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond de ventilatiekanalen, zorg dat het goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.’.

4. In de tabel van maatregel GD4, in de rij ‘Toe te passen maatregel’, wordt ‘Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficientie van de ventilatoren toe.’ vervangen door ‘Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficiëntie van de ventilatoren toe.’.

5. In de tabel van maatregel GG1, in de rij ‘Technische randvoorwaarden’ wordt ‘De verlichting hoeft om veiligheidredenen niet de gehele nacht aan te blijven.’ vervangen door ‘Niet van toepassing’.

ARTIKEL II

In artikel 13 van de Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 30 juni 2022 houdende regels over het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht wordt ‘1 december 2023’ vervangen door ‘1 januari 2024’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 oktober 2023

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

De erkende maatregelenlijst (hierna: EML) waarmee op grond van artikel 2.16 van de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling) invulling gegeven kan worden aan de plicht ter verduurzaming van het energiegebruik is opgenomen in bijlage 10 en specifiek voor de glastuinbouwsector in bijlage 10c bij de Activiteitenregeling. Deze erkende maatregelenlijsten worden periodiek geactualiseerd. De geactualiseerde bijlagen zijn op respectievelijk 8 juni 2023 en 30 juni 2023 gepubliceerd in de Staatcourant en op 1 juli 2023 in werking getreden.1 Onderhavige wijzigingsregeling herstelt enkele onvolkomenheden in de geactualiseerde bijlage 10 en bijlage 10c en bevat een technische wijziging van de Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 30 juni 2022 houdende regels over het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht2 (SPUK energiebesparingsplicht).

2. Hoofdlijnen van het voorstel

Deze wijziging strekt tot herstel van enkele onvolkomenheden in de EML zoals opgenomen in bijlage 10 en bijlage 10c bij de Activiteiten regeling en een technische wijziging. Voor de duidelijkheid is de tekst die hoort bij een technische randvoorwaarde, huidige situatie of doelmatig beheer en onderhoud telkens opnieuw vastgesteld. De wijzigingen zullen hierna kort worden toegelicht.

2.1 Wijziging EML

Bij maatregel GB1 in bijlage 10 (Isoleer spouwmuren van gebouwen) is in de technische randvoorwaarde verduidelijkt dat de maatregel niet van toepassing is voor gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden. Een voorbeeld hiervan speelt bij gebouwen waarbij er veel warmte vrijkomt van processen en/of apparatuur. Met de wijziging is verduidelijkt dat het vrijkomen van warmte van processen en/of processen een voorbeeld is en dat er ook andere redenen kunnen zijn waardoor er beperkt bijverwarmd hoeft te worden.

Bij maatregel GB5 in bijlage 10 en in bijlage 10c (Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas) is in de tabel bij de huidige situatie verduidelijkt door een concrete ruimtetemperatuur toe te voegen van 15 graden Celsius.

Bij maatregel GC4 in bijlage 10 en in bijlage 10c (Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimtes) is verduidelijkt wat met onverwarmde ruimtes wordt bedoeld. De term ‘onverwarmde’ leek de toepassing van deze maatregel voor ruimtes die beperkt verwarmd worden of vorstvrij gehouden, uit te sluiten. De tekst is op dit punt verduidelijkt door op te nemen dat deze maatregel ook geldt voor beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. Deze aanpassing is in de verschillende rijen van de tabel doorgevoerd en er is daarom voor gekozen om de maatregeltabel te vervangen. Daarnaast is er een tekstuele wijziging doorgevoerd in de rij bij de beschrijving van de aspecten van doelmatig beheer en onderhoud.

Bij maatregel GC5 in bijlage 10 en in bijlage 10c (Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes) is het aspect van doelmatig beheer en onderhoud zo verduidelijkt dat helder is dat bij het uitvoeren van de maatregel ook het isolatiemateriaal rond ventilatiekanalen goed moet worden bevestigd en dat het materiaal moet worden hersteld bij eventuele schade. Ook is een tekstuele aanpassing gedaan in de regel waarin de huidige situatie wordt beschreven.

Bij maatregel GD4 in bijlage 10 en in bijlage 10c (Vervang indirect gedreven IE1 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren) zijn twee tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de rij ‘toe te passen maatregel’.

Bij maatregel GG1 in bijlage 10 en in bijlage 10c (Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen) is de technische randvoorwaarde gewijzigd naar ‘niet van toepassing’. De eerder opgenomen technische randvoorwaarde was per abuis toegevoegd.

2.2 Technische wijziging

De aanpassing van artikel 13 van de SPUK energiebesparingsplicht strekt ertoe het moment van de aanpassing van de verwijzingen naar regelgeving omtrent energiebesparing aan te laten sluiten bij het moment van inwerkingtreding van het stelsel van de Omgevingswet.

3. Gevolgen van de wijziging

Het betreft een herstel van enkele onvolkomenheden in de gepubliceerde geactualiseerde bijlage 10 en bijlage 10c bij de Activiteitenregeling. De gevolgen van de actualisatie zijn uiteengezet in de toelichting bij de wijzigingsregeling waarmee bijlage 10 en bijlage 10c zijn geactualiseerd. Deze wijzigingen hebben geen andere of aanvullende effecten dan daar is beschreven. Het herstel van deze onvolkomenheden zorgt voor een duidelijkere situatie voor zowel het bevoegd gezag als voor degene die de maatregel treft.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling heeft het karakter van een technisch herstel van onvolkomenheden. Het is wenselijk dat de aanpassingen van de EML zoals opgenomen in bijlage 10 en bijlage 10c bij de Activiteitenregeling zo snel mogelijk in werking treden. Daarom wordt afgeweken van het beleid rondom de vaste verandermomenten en treedt deze wijzigingsregeling in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Naar boven