Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 oktober 2023, nr. WJZ/ 36595838, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 in verband met de openstelling van subsidie voor het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies de artikelen 15 en 19 van de Landbouwwet en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 wordt als volg gewijzigd:

A

In artikel 5.1.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van ‘algemene de-minimisverordening’.

B

Artikel 5.1.12a, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Er is een Adviescommissie gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023–2027, ingesteld overeenkomstig artikel 2.8, die de minister adviseert omtrent aanvragen tot subsidie voor zover dat in dit hoofdstuk is bepaald.

C

Artikel 5.6.2, zevende lid, komt te luiden:

  • 7. Voor zover aan de operationele groep anderen dan landbouwers deelnemen bevat de subsidie, bedoeld in het eerste lid, staatssteun en wordt zij gerechtvaardigd door artikel 39 van de landbouwvrijstellingsverordening.

D

Artikel 5.6.4, derde lid, vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot derde tot en met vijfde lid.

E

Artikel 5.6.6, tweede lid, onderdeel c, vervalt, onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel c.

F

In artikel 5.6.10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met achtste lid tot derde tot en met zevende lid.

2. In het zesde lid (nieuw) wordt ‘het vierde lid’ vervangen door ‘het derde lid’.

ARTIKEL II

De tabel behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de eerste rij met betrekking tot Paragraaf 5.6, wordt een rij ingevoegd, luidend:

Titel 5.6

5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel b

 

b. het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij en naar aanleiding hiervan het opdoen van ervaring voor het opstellen van een nieuwe ecoregeling

01-11-2023 t/m 13-12-2023

€ 2.500.000

2. In de rij met betrekking tot Paragraaf 5.6 vervalt de aanduiding ‘Paragraaf 5.6’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 oktober 2023

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

TOELICHTING

1. Aanleiding en doel van de wijziging

Met de Regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV subsidies 2021 (hierna: REES 2021) en de Regeling openstelling EZK en LNV subsidies 2023 in verband met de invoering van een subsidiemodule voor EIP1 is een titel toegevoegd aan hoofdstuk 5: ‘Titel 5.6: Samenwerken aan innovatie door operationele groepen in het kader van het EIP’. In deze titel is aangenomen dat een deel van de te verstrekken steun gerechtvaardigd moest worden door gebruikmaking van de algemene de-minimisverordening.2 De steun kan echter op basis van enkel artikel 145, eerste lid, van verordening 2021/21153 en artikel 39 van de Landbouwvrijstellingsverordening worden gerechtvaardigd.4 Titel 5.6 wordt in verband hiermee aangepast.

Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om het werkterrein van de in artikel 5.1.12a van de REES 2021 voorziene Adviescommissie gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023–2027 te verduidelijken.

Daarnaast wordt door deze wijziging de submodule van titel 5.6 van de REES 2021 die ziet op het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij, opgenomen in artikel 5.6, eerste en tweede lid en zesde lid, onderdeel b, van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, opengesteld. De submodule wordt opengesteld van 1 november 2023 tot en met 13 december 2023. Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 2.500.000.

Het voornemen ten aanzien van fysieke ingrepen (waaronder het verwijderen van een deel van de staart bij biggen) is om de onder artikel 2.8. tweede lid, onderdeel b van de Wet dieren, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ingrepen te heroverwegen, gericht op het uitfaseren, dan wel maximaal inperken van resterende fysieke ingrepen die dienen om dieren aan te passen aan het houderij systeem (Kamerstukken II 2022/23, 28 286, nr.1265). Via deze subsidiemodule worden varkenshouders – vooruitlopend op bovengenoemde voorgenomen aanpassing van de regelgeving – ondersteund bij het geleidelijk stoppen met het verwijderen van een deel van de staart bij biggen.

2. Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft besloten om geen formeel advies uit te brengen, omdat er geen of beperkte gevolgen zijn voor de regeldruk.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt zo spoedig mogelijk in werking, op de dag na publicatie in de Staatscourant. Hiermee wordt afgeweken van de systematiek van vaste verandermomenten van regelgeving. Deze afwijking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de doelgroep van deze regeling gebaat is bij een spoedige inwerkingtreding.

4. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A

Gelet op het feit dat als gevolg van de onderhavige wijziging van de REES 2021 in hoofdstuk 5 van die regeling niet langer wordt verwezen naar de algemene de minimis verordening, wordt de definitie in artikel 5.1.1. van de REES 2021 geschrapt.

Artikel I, onderdeel B

Met artikel 5.1.12a van de REES 2021 is een adviescommissie als bedoeld in artikel 2.8 van de REES 2021 ingesteld. De bedoeling is dat deze commissie de minister desgewenst adviseert over aanvragen tot subsidie in het kader van hoofdstuk 5 van de REES 2021, het hoofdstuk dat betrekking heeft op subsidies op het terrein van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hierbij is de gedachte dat er per afzonderlijke subsidiemodule wordt bepaald of daadwerkelijk van de commissie gebruik gemaakt wordt. Voor de EIP-subsidiemodule is dit gebeurd in artikel 5.6.9. Om niettemin buiten twijfel te stellen dat enkel van de ingestelde commissie gebruik gemaakt wordt indien dat met zoveel woorden is bepaald, is in artikel 5.12a verduidelijkt dat de commissie tot taak heeft om de minister te adviseren over aanvragen tot subsidie voor zover dit in hoofdstuk 5 van de REES 2021 is bepaald.

Artikel I, onderdelen C tot en met F

Aan EIP-projecten kan zowel door landbouwers als door niet-landbouwers worden deelgenomen. Voor zover de steun die wordt verstrekt ten goede komt aan de landbouwsector wordt deze gerechtvaardigd door artikel 145 van Verordening 2021/2115 en is een afzonderlijke staatssteuntoets niet aan de orde.

Voor zover de steun echter ook ten goede komt aan deelnemers buiten de landbouwsector, wordt de steun gerechtvaardigd op grond van artikel 39 van de landbouwvrijstellingsverordening.

Bij het opstellen van de subsidiemodule is ervan uitgegaan dat de landbouwvrijstellingsverordening alleen van toepassing is op zogenaamde kleine, middelgrote en micro ondernemingen en dat voor grote ondernemingen derhalve een beroep zou moeten worden gedaan op de algemene de-minimis verordening. Op grond van die verordening mag tot een bedrag van 200.000 euro steun worden verleend op basis van een zogenaamde de-minimis verklaring.

Met het oog hierop zijn in de regeling verschillende specifieke bepalingen opgenomen in de artikelen die zien op de subsidieverlening, de hoogte van de subsidie, de afwijzingsgronden en de verplichtingen van de subsidieontvanger.

Inmiddels is echter geconstateerd dat het toepassingsgebied van de landbouwvrijstellingsverordening voor steun die ziet op onderzoek, ontwikkeling en innovatie niet beperkt is tot kleine, middelgrote en micro ondernemingen en dat de regeling op dit punt derhalve een onnodige beperking bevat.

Gelet hierop worden alle bepalingen die betrekking hebben op het toepassen van de algemene de-minimisverordening geschrapt; ook grote ondernemingen kunnen immers steun ontvangen op grond van en binnen de voorwaarden van artikel 39 van de landbouwvrijstellingsverordening waardoor een beroep op de algemene de-minimis verordening niet nodig is.

Artikel II

Dit artikel regelt de openstelling van de specifieke submodule die ziet op het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij.

Artikel III

Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar paragraaf 3 van deze toelichting.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema


X Noot
1

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 mei 2023, nr. WJZ/22520722, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV subsidies 2021 en de Regeling openstelling EZK en LNV subsidies 2023 in verband met de invoering van een subsidiemodule voor EIP (Stcrt. 2023, 12918).

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352).

X Noot
3

Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 (PbEU 2021, L 435).

X Noot
4

Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 4 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2022, L 327).

Naar boven