Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2023, nummer CvTE-23.00879, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2025, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van het examenjaar 2024 tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi ten behoeve van het examenjaar 2026 (Regeling syllabi centrale examens vo 2025)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de Wet College voor toetsen en examens, gegeven op 3 juli 2023, kenmerk 39303926,

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2025

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2025, worden vastgesteld dan wel nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 1a, 1b en 1c bij deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo die bij de Regeling syllabi centrale examens vo 2024 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Preliminaire vaststelling van syllabi ten behoeve van het examenjaar 2026

De syllabi voor de centrale examens in het vwo ten behoeve van het examenjaar 2026 worden vastgesteld voor de vakken vermeld in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Bekendmaking syllabi

De syllabi, bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel 1 en de daarbij behorende bijlagen vervallen met ingang van 1 januari 2026.

  • 3. Artikel 2 en de daarbij behorende bijlage vervallen met ingang van 1 januari 2025.

  • 4. Artikel 3 en de daarbij behorende bijlage vervallen met ingang van 1 januari 2027.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens vo 2025.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

BIJLAGE 1A SYLLABI VWO 2025

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vwo 2025 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

aardrijkskunde-Cariben

bedrijfseconomie

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

muziek

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

BIJLAGE 1B SYLLABI HAVO 2025

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens havo 2025 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

aardrijkskunde-Cariben

bedrijfseconomie

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

BIJLAGE 1C SYLLABI VMBO 2025

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vmbo 2025 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

BIJLAGE 2 NADERE VASTSTELLING SYLLABI

(Bijlage als bedoeld in artikel 2)

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2024:

bedrijfseconomie

filosofie

natuurkunde

Syllabi voor de centrale examens 2025:

natuurkunde

havo

De syllabi voor de centrale examens havo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2024:

bedrijfseconomie

biologie

natuurkunde

vmbo

De syllabi voor de centrale examens vmbo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2024:

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

BIJLAGE 3 PRELIMINAIRE VASTSTELLING SYLLABI 2026

(Bijlage als bedoeld in artikel 3)

vwo

Voor de centrale examens vwo 2026 wordt een syllabus voor het volgende vak vastgesteld:

aardrijkskunde

muziek

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.

In de examenprogramma’s wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak in het centraal examen zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het deel dat bestaat uit centrale examens wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

De examenprogramma’s en de syllabi zijn te raadplegen op http://www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi zelf worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2025

Met dit artikel en de bijlagen worden de syllabi voor de centrale examens van 2025 vastgesteld dan wel nader vastgesteld. In de syllabi 2025 (http://www.examenblad.nl, jaarring 2025) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2024 duidelijk zichtbaar geel gemarkeerd. Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2025 nog niet kan worden vastgesteld. Van de vakken waarvan de syllabus al eerder werd vastgesteld, wordt de syllabus bij deze regeling nader vastgesteld.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

Zoals ook in de toelichtingen bij eerdere regelingen syllabi centrale examens vo is vermeld, kunnen bijstellingen gegeven worden op vastgestelde syllabi. Dat volgt ook uit de bevoegdheid tot vaststelling van de syllabi, die is neergelegd in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens. De syllabi voor de vakken genoemd in bijlage 2 worden bijgesteld.

Artikel 3. Preliminaire vastgestelde syllabi voor 2026

Voor het examenjaar 2026 is het reeds nu mogelijk inzicht te geven in het resultaat van de ontwikkelingen van twee van de syllabi voor dat jaar. Voor de centrale examens in de vakken aardrijkskunde en muziek vwo kan de syllabus reeds vastgesteld te worden, zodat in de voorbereiding op die centrale examens hier alvast rekening mee kan worden gehouden.

Op http://www.examenblad.nl (kies de juiste jaarring) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd. De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar blauw gemarkeerd.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

Naar boven