Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 30 juni 2023, nr. WJZ/39195684, houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een eenmalige verhoging van het subsidieplafond voor groene monumenten voor 2023

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.5, eerste lid, van de Erfgoedwet;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN

In artikel 42g, tweede lid, van de Subsidieregeling instandhouding monumenten wordt ‘€ 5 miljoen’ vervangen door € ‘8 miljoen’.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu

TOELICHTING

Met deze regeling wordt het subsidieplafond voor groene monumenten in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: Sim) eenmalig met € 3 miljoen verhoogd, namelijk voor de aanvraagronde 2023.

Sinds 2020 wordt meer subsidie aangevraagd dan er op basis van de subsidieplafonds in de Sim kan worden verstrekt. In 2022 bedroeg de overvraag in totaal € 41,6 miljoen. Overvraag is er vooral in de categorieën ‘groene monumenten’ en grote monumenten (rijksmonumenten met een herbouwwaarde van € 8,3 miljoen of meer) in de categorie ‘overige rijksmonumenten’. De categorie overige rijksmonumenten bestaat vooral uit gebouwde rijksmonumenten.

Om het aantal subsidieafwijzingen wegens budgetuitputting terug te dringen is het budget voor 2023 in januari 2023 al met € 22 miljoen verhoogd.1 € 5 miljoen hiervan is ingezet voor groene monumenten en € 17 miljoen voor de grote monumenten in de categorie ‘overige rijksmonumenten’.

Vanuit de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO) voor de bekostiging van de monumentenzorg is het mogelijk om het budget voor de Sim nog eens met structureel € 3 miljoen te verhogen. Met deze wijziging van de Sim wordt de budgetverhoging voor 2023 gerealiseerd. Dit betekent dat er in 2023 in totaal (met inbegrip van de budgetverhoging die in februari 2023 is doorgevoerd) € 8 miljoen extra voor groene monumenten beschikbaar is.

De extra € 3 miljoen wordt geheel ingezet voor het verhogen van het budget voor de categorie ‘groene monumenten’. Reden hiervoor is dat het uitblijven van tijdig onderhoud voor groene monumenten relatief schadelijker is dan voor gebouwde monumenten, doordat beplanting onverminderd doorgroeit. Daarnaast is het verdienvermogen van veel groene monumenten gering.

Op dit moment voert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verkenning uit naar de financiering van de monumentenzorg als geheel. Daarin wordt ook gekeken naar de financiële behoefte van de verschillende monumentencategorieën in de Sim op de langere termijn. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning zal worden bepaald hoe de extra € 3 miljoen structureel met ingang van het aanvraagjaar 2024 zal worden ingezet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu


X Noot
1

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 januari 2023 nr. WJZ/35549948, houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een eenmalige verhoging van de subsidieplafonds voor 2023 en een wijziging van de aanwending van eventuele restbedragen (Stcrt. 2023, 4101).

Naar boven