Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2023, nr. 37417750, houdende regels voor de subsidiëring van een verrijkte schooldag voor leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2023–2025 (Subsidieregeling School en omgeving 2023–2025)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra of artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

buitenschoolse opvang:

buitenschoolse opvang als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

categorie A-vestiging:

vestiging, opgenomen in bijlage 1;

categorie B-vestiging:

vestiging, opgenomen in bijlage 2;

convenant Rijke Schooldag:

document waarin een lokale coalitie de samenwerking voor het uitvoeren en uitbreiden van een lokale verrijkte schooldag heeft vastgelegd en waarin is vastgelegd aan welke ambities de lokale coalitie zich committeert;

DUS-I:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen;

GKA:

Gelijke Kansen Alliantie;

Kaderregeling:

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

kinderopvang:

kinderopvang als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang;

leerling:

leerling als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO 2022, artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC 2022, of artikel 6.7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020;

lokale coalitie:

groep van lokale partijen die gezamenlijk betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma verrijkte schooldag die in ieder geval bestaat uit een bevoegd gezag van ten minste één deelnemende vestiging, de gemeente waarin ten minste één van de deelnemende vestigingen gelegen is, en ten minste één maatschappelijke organisaties of lokale partij.

lokale partij:

organisatie die opereert in de fysieke omgeving van een school, zoals een zorginstelling, bibliotheek, instelling op het gebied van sociaal werk, welzijnsorganisatie, sportvereniging, cultuurinstelling of kinderopvang;

minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

ontwikkelgebied:

aanbod op het gebied van sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling of het gebied van oriëntatie op jezelf of op de wereld;

programma verrijkte schooldag:

lokaal programma met activiteiten buiten de reguliere onderwijstijd van een school, aangeboden door een lokale coalitie ten behoeve van leerlingen op scholen met relatief veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand;

regievoerder:

regievoerder als bedoeld in artikel 4;

school:

school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra of artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

vestiging:

hoofdvestiging of nevenvestiging als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, hoofdvestiging of nevenvestiging als bedoeld in artikel 76a van de Wet op de expertisecentra, hoofdvestiging als bedoeld artikel 4.13 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.14 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 of tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.16 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

voorloper:

lokale coalitie die op grond van de Regeling selectie voorlopers Rijke Schooldag door de minister als voorloper is aangemerkt.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling.

Artikel 3. Doel van de regeling en te subsidiëren activiteiten

 • 1. De minister kan voor de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025 subsidie verstrekken aan een bevoegd gezag van een school met een categorie A-vestiging of categorie B-vestiging, als deelnemer aan een lokale coalitie voor het uitvoeren van een programma verrijkte schooldag, dat aansluit bij het curriculum van de desbetreffende school.

 • 2. De minister kan voor het schooljaar 2024–2025 uitsluitend aan een bevoegd gezag van een school met een categorie A-vestiging subsidie verstrekken voor het uitvoeren van een programma verrijkte schooldag, dat aansluit bij het curriculum van de desbetreffende school.

 • 3. De subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een programma verrijkte schooldag voor de volgende ontwikkelgebieden:

  • a. sport;

  • b. cultuur;

  • c. cognitieve ontwikkeling;

  • d. sociale ontwikkeling;

  • e. oriëntatie op jezelf; of

  • f. oriëntatie op de wereld.

 • 4. Van het programma verrijkte schooldag kunnen geen deel uitmaken: uren die behoren tot de onderwijstijd;

  • a. uren die betrekking hebben op bijles, trainingen voor de eindtoets of examentraining; of

  • b. buitenlandse reizen.

 • 5. Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt aan:

  • a. een bevoegd gezag dat als starter subsidie heeft ontvangen op grond van artikel 3 van de Subsidieregeling School en omgeving en niet vóór 1 augustus 2023 heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van die regeling;

  • b. een bevoegd gezag van een school die deel uitmaakt van een coalitie waarvoor middelen heeft aangevraagd op grond van de specifieke uitkering Kansrijke wijk, te weten de coalities: RSOV22003 Leeuwarden, RSOV22018 Heerlen, RSOV22019 Zaanstad, RSOV22026 Groningen stad en RSOV22034 Rotterdam Zuid.

Artikel 4. Regievoerder

 • 1. Eén bevoegd gezag treedt namens de lokale coalitie op als regievoerder. Uitsluitend het bevoegd gezag van één van de deelnemende vestigingen in de lokale coalitie kan als regievoerder optreden.

 • 2. Een lokale coalitie bestaat uit een bevoegd gezag van ten minste één deelnemende vestiging, de gemeente waarin ten minste één van de deelnemende vestigingen gelegen is, en ten minste één maatschappelijke organisaties of lokale partij.

 • 3. De regievoerder dient namens de lokale coalitie bij DUS-I het plan van aanpak in, bedoeld in artikel 5, tiende lid. Indien een bevoegd gezag dat aan een coalitie deelneemt, op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, van deze regeling een subsidieaanvraag doet, wordt het plan van aanpak aangemerkt als onderdeel van deze aanvraag.

 • 4. De regievoerder draagt er zorg voor dat op een publiek toegankelijke plaats een kwaliteitsplan wordt gepubliceerd.

 • 5. Indien de regievoerder zijn taken aan een nieuwe regievoerder overdraagt, maakt de oorspronkelijke regievoerder daar melding van bij DUS-I.

Artikel 5. Aanvraag subsidie

 • 1. De subsidie wordt door het bevoegd gezag van een vestiging aangevraagd. Het bevoegd gezag kan per vestiging maximaal één aanvraag indienen.

 • 2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kan worden ingediend van 28 augustus 2023 tot en met 29 september 2023. Aanvragen die worden ingediend na 29 september 2023 worden afgewezen.

 • 3. Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, tweede lid, kan worden ingediend van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024. Aanvragen die worden ingediend na 30 april 2024 worden afgewezen.

 • 4. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier dat daartoe op de website van de DUS-I beschikbaar wordt gesteld. In dit aanvraagformulier vermeld de aanvrager:

  • a. de naam van de vestiging;

  • b. het in RIO geïdentificeerde nummer van de vestiging waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

  • c. de contactpersoon van de vestiging;

  • d. indien van toepassing: het referentienummer van de lokale coalitie waar de vestiging deel van uitmaakt;

  • e. het geschatte aantal leerlingen op vestigingsniveau dat zal deelnemen aan de activiteiten;

  • f. het geschatte totaal aantal klokuren van de activiteiten, verdeeld over schooljaar 2023–2024 en schooljaar 2024–2025, of, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, tweede lid, schooljaar 2024–2025;

  • g. indien het een aanvraag betreft als bedoeld in het tweede lid, of de activiteiten starten met ingang van 1 augustus 2023 of met ingang van 1 januari 2024.

 • 5. In aanvulling op het vierde lid vermeldt de aanvrager, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid, die betrekking heeft op een categorie A-vestiging, in het aanvraagformulier:

  • a. voor hoeveel klokuren activiteiten per week subsidie wordt aangevraagd in het schooljaar 2023–2024 met een minimum van vier uur en een maximum van tien uur per week;

  • b. met hoeveel klokuren het aanbod zal worden uitgebreid in het schooljaar 2024–2025, met een minimum van één klokuur per week en tot een maximum van tien uur aanbod per week in totaal.

 • 6. In aanvulling op het vierde lid, vermeldt de aanvrager, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, tweede lid, in het aanvraagformulier aangegeven voor hoeveel klokuren activiteiten per week subsidie wordt aangevraagd in het schooljaar 2024–2025 met een minimum van vier uur en een maximum van tien uur per week;

 • 7. In aanvulling op het vierde lid dient de aanvrager, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid, die betrekking heeft op een categorie B-vestiging, een aanvraag in voor tien klokuren activiteiten per week in de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025.

 • 8. De klokuren, bedoeld in het vijfde, zesde lid en zevende lid, zijn gericht op één of meer van de in artikel 3, derde lid, bedoelde ontwikkelgebieden.

 • 9. In aanvulling op het vierde lid levert de regievoerder bij een aanvraag het plan van aanpak in van de lokale coalitie.

 • 10. Het plan van aanpak bevat voor de periode waarop dit betrekking heeft, in aanvulling op artikel 3.4 van de Kaderregeling in ieder geval een beschrijving van:

  • a. de contactgegevens van de regievoerder;

  • b. indien sprake is van een nieuwe lokale coalitie, de samenwerkende partijen die deelnemen aan de lokale coalitie, met vermelding van een contactpersoon, de naam van de organisatie, het e-mailadres van de organisatie en indien beschikbaar het RIO geïdentificeerde nummer;

  • c. indien er categorie A vestigingen worden toegevoegd dient de regievoerder bij de aanvraag de naam van de vestiging op te geven, met vermelding van een contactpersoon, het e-mailadres van de vestiging en het RIO geïdentificeerde nummer;

  • d. het geschatte totaal aantal leerlingen dat deelneemt aan activiteiten in de lokale coalitie.

Artikel 6. Subsidieplafond, maximale hoogte subsidie

 • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is voor de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025 in totaal een bedrag beschikbaar van € 563.103.423,–.

 • 2. Van het bedrag, bedoeld in het eerste lid is:

  • a. € 303.703.011,– beschikbaar voor subsidieverstrekking aan bevoegde gezagsorganen van categorie A-vestigingen;

  • b. € 259.010.412,– beschikbaar voor subsidieverstrekking aan bevoegde gezagsorganen van categorie B-vestigingen; en.

  • c. € 390.000,– beschikbaar voor verstrekking van subsidie als bedoeld in artikel 10.

 • 3. Indien een subsidieplafond als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, ontoereikend is om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen te kunnen toewijzen, wordt het subsidiebedrag per aanvraag binnen het desbetreffende subsidieplafond naar rato naar beneden bijgesteld.

 • 4. Als de middelen na afloop van de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 5, derde lid, niet volledig zijn benut, wordt het resterende bedrag beschikbaar gesteld voor subsidieaanvragen van de coalities voor activiteiten die betrekking hebben op kennisdeling, of ten behoeve van het landelijke programma School en Omgeving. Subsidie kan in september 2024 worden aangevraagd.

Artikel 7. Subsidiebedrag

 • 1. Het subsidiebedrag voor een categorie A-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de desbetreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van € 236,– per aangevraagd klokuur, per schooljaar.

 • 2. Het subsidiebedrag voor een categorie B-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de desbetreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van € 118,– per klokuur, per schooljaar voor tien uur per week.

Artikel 8. Subsidieverplichtingen

 • 1. In aanvulling op hoofdstuk 5 van de Kaderregeling worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a. de activiteiten voor het schooljaar 2023–2024 en 2024–2025 bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025, en beslaan ten minste 55 weken;

  • b. in afwijking van onderdeel a, worden de activiteiten van de subsidieontvangers, die een aanvraag hebben gedaan, als bedoeld in artikel 3, eerste lid en die uitstel hebben gekregen op grond van artikel 12, tweede lid, van de Subsidieregeling School en omgeving, uitgevoerd in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025, en beslaan zij ten minste 40 weken;

  • c. de activiteiten voor het schooljaar 2024–2025, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025, en beslaan ten minste 30 weken;

  • d. de aanvrager kan verlenging van de looptijd van de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2025 indien de activiteiten door onvoorziene omstandigheden niet binnen de in de onderdelen a, b of c gestelde periodes kunnen worden afgerond;

  • e. de activiteiten vinden plaats op reguliere schooldagen, buiten de reguliere onderwijstijd, en vinden uitsluitend plaats in schoolvakanties voor zover dit gebeurt in combinatie met activiteiten op reguliere schooldagen, buiten de reguliere onderwijstijd;

  • f. de subsidieontvanger ziet erop toe dat de personen die werken met de leerlingen in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag;

  • g. de subsidieontvanger spant zich in om het aantal opgegeven leerlingen een programma verrijkte schooldag aan te bieden;

  • h. indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, die betrekking heeft op een categorie A-vestiging dan spant de subsidieontvanger zich in om het aantal opgegeven uren aanbod aan te bieden;

  • i. indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid, die betrekking heeft op een categorie B-vestiging dan spant de subsidieontvanger zich in om ten minste vijf klokuren aan te bieden;

  • j. de subsidieontvanger deelt de inhoud van het programma verrijkte schooldag met onderzoekers die in opdracht van de minister de subsidieregeling evalueren met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 9. Vaststelling, betaling, besteding en verantwoording

 • 1. De subsidie, bedoeld in de artikelen 7 en 10, worden direct vastgesteld op uiterlijk:

  • a. 31 december 2023, voor een categorie B-vestiging indien het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

  • b. 31 januari 2024, voor een categorie A-vestiging indien het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

  • c. 31 juli 2024, indien het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 5, derde lid.

 • 2. De minister bepaalt het betaalritme in de beschikking.

 • 3. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, onderdeel 1.

 • 4. Na afloop van de periode, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b of c wordt op basis van het daartoe door DUS-I beschikbaar gestelde format van DUS-I uiterlijk op 1 november 2025 een eindverslag ingediend bij DUS-I. In het eindverslag vermeldt de subsidieontvanger aantallen deelnemende leerlingen en aantal aangeboden uren, als bedoeld in artikel 5, vierde of vijfde lid, en neemt de subsidieontvanger een verwijzing op naar de vindplaats van het in artikel 4, vierde lid, bedoelde kwaliteitsplan.

 • 5. De subsidieontvanger meldt schriftelijk indien het daadwerkelijke aantal deelnemende leerlingen of het aantal aangeboden uren aan activiteiten minder is dan 75% van het opgegeven aantal deelnemers of aantal aangeboden uren, in welk geval de subsidie door de minister naar rato lager kan worden vastgesteld. Waarbij de uren die meetellen activiteiten betreffen die vallen onder de ontwikkelgebieden bedoeld in artikel 3, vierde lid.

 • 6. De activiteiten waarvoor op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, subsidie is verstrekt aan een categorie A-vestiging, gelden als volledig verricht, indien ten minste 75% van de leerlingen, bedoeld in artikel 5, vierde lid, onderdeel e, aan het programma verrijkte schooldag heeft deelgenomen en indien ten minste 75% van het aantal uren, bedoeld in artikel 5, vierde lid, onderdeel f, daadwerkelijk is aangeboden.

 • 7. Indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid, die betrekking heeft op een categorie B-vestiging, dan gelden de activiteiten als volledig verricht wanneer ten minste 75% van de uren als bedoeld in artikel 8 eerste lid, onderdeel i daadwerkelijk is aangeboden.

 • 8. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het eventueel niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 9. Indien de activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd of niet aan de verplichtingen is voldaan, kan de minister de subsidie lager vaststellen.

 • 10. De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 10. Subsidie kosten lerende aanpak

 • 1. De minister kan bovendien voor de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025 aan de regievoerder, bedoeld in artikel 4, eerste lid, indien de lokale coalitie als voorloper is aangewezen, een eenmalige subsidie verstrekken als tegemoetkoming in de kosten om een actieve bijdrage te leveren aan de kennisopbouw en kennisdeling in het kader van de lerende aanpak.

 • 2. In de beschikking wordt opgenomen wanneer de minister de in het eerste lid bedoelde subsidie ambtshalve verstrekt.

 • 3. De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 10.000,–, indien de deelnemende bevoegde gezagsorganen van de lokale coalitie van de regievoerder subsidie hebben aangevraagd als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 4. De regievoerder is verplicht om namens de lokale coalitie in het kader van de lerende aanpak:

  • a. een actieve bijdrage te leveren aan de kennisopbouw en kennisdeling van het programma School en Omgeving, bestaande uit een verplichting om één keer per schooljaar deel te nemen aan of te organiseren van een kennisdelingsactiviteit; en

  • b. uiterlijk 1 augustus 2025 een bewijsstuk overleggen van deelname aan of het organiseren van een kennisdelingsactiviteit.

 • 5. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, onderdeel 1.

 • 6. De regievoerder toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

 • 7. Indien de regievoerder wijzigt moet de initiële regievoerder de resterende middelen aanwenden om de nieuwe regievoerder in staat stellen om aan de subsidieverlichtingen bedoeld in het vierde lid te voldoen.

 • 8. Indien activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd of niet aan de verplichtingen is voldaan, kan de minister de subsidie lager vaststellen.

 • 9. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het eventueel niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 11. Hardheidsclausule

De minister kan één of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 juni 2027, met dien verstande dat zij van toepassing blijft ten aanzien van subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling School en Omgeving 2023–2025.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

BIJLAGE 1. CATEGORIE A-VESTIGINGEN, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE SUBSIDIEREGELING SCHOOL EN OMGEVING 2023–2025

Deze bijlage is gebaseerd op de bekostigingsgegevens van 2022.

Bevoegd gezag

Vestigingsnummer

Schooltype

Referentienummer coalitie

20281

09WY00

po

RSOV22001

20281

13EK00

po

geen

20281

13TA00

po

geen

20281

13ZE00

po

geen

20281

15VU00

po

RSOV22001

20281

15XZ00

po

geen

20281

16FS00

po

RSOV22001

22725

09ST00

po

geen

22725

17RO00

po

geen

23128

04NU00

po

RSOV22030

23128

21BM00

po

RSOV22002

24597

05JC00

po

geen

24597

17TZ00

po

geen

24597

17UE00

po

geen

24597

17ZI00

po

geen

24597

17ZO00

po

RSOV22011

24597

17ZU00

po

geen

24597

18AK00

po

RSOV22011

24597

18AP00

po

RSOV22011

27770

09JY00

po

geen

29810

11IP01

po

RSOV22040

29810

15MO00

po

RSOV22040

29810

15RK00

po

RSOV22040

29810

15TV00

po

RSOV22040

30010

11AT00

po

RSOV22010

30240

07UU00

po

RSOD22029

30582

08WC00

po

RSOV22008

30709

23UP00

po

geen

30725

30WY00

po

geen

30731

27YJ00

po

geen

31076

23RT00

po

RSOV22032

31076

24EY00

po

geen

31076

24TL00

po

geen

31076

29UC00

po

geen

31076

30JV00

po

RSOV22030

31088

23VF00

po

geen

34932

04ON00

po

geen

35466

10FU00

po

RSOS22086

40077

28BL00

po

RSOV22044

40189

24ZK00

po

geen

40269

24PB00

po

geen

40272

23GV00

po

geen

40272

31PG00

po

geen

40278

04TF00

po

geen

40278

11JR00

po

geen

40307

24UE00

po

geen

40377

15UT00

po

RSOV22022

40378

13TN00

po

geen

40378

17PV00

po

geen

40378

18AB00

po

RSOV22021

40400

31LC00

po

RSOV22023

40517

05KQ00

po

geen

40517

17YE00

po

geen

40662

14MX00

po

geen

40662

15XA00

po

geen

40712

07NJ00

po

geen

40717

15BR00

po

RSOV22042

40740

25GH00

po

geen

40774

11CJ00

po

RSOS22013

40803

08JW00

po

RSOD22007

40803

13DO00

po

geen

40812

07TM00

po

RSOV22041

40812

15TP00

po

RSOV22041

40888

07QO00

po

geen

40928

05HD00

po

RSOV22039

40928

07AK00

po

geen

40928

07UO00

po

RSOV22039

40928

13WS00

po

geen

40950

12HU00

po

geen

40971

09JP00

po

RSOV22027

40971

10EZ00

po

RSOV22027

40971

10WH00

po

RSOV22027

41001

12WE00

po

RSOV22025

41023

15YE00

po

RSOV22017

41023

17BB00

po

RSOV22017

41052

10YA00

po

geen

41154

09WB00

po

geen

41223

10EW00

po

geen

41248

14BT00

po

geen

41270

11RR00

po

geen

41338

17PH00

po

geen

41345

14CY00

po

geen

41362

20BW00

po

geen

41371

13MN00

po

geen

41373

04KM00

po

RSOV22042

41375

12YB00

po

geen

41376

12RE00

po

geen

41390

15PJ00

po

geen

41390

15UC00

po

geen

41390

16CC00

po

geen

41400

16EJ00

po

RSOV22036

41400

16NM00

po

RSOV22037

41400

17ER00

po

RSOV22038

41400

17QH00

po

RSOV22038

41400

17RK00

po

RSOV22038

41407

14KN00

po

RSOV22025

41407

15ZM00

po

RSOV22025

41421

06AP00

po

geen

41435

08SY00

po

geen

41435

10KX00

po

geen

41447

20UO00

po

RSOD22027

41461

18RA00

po

geen

41471

10BV00

po

geen

41481

11RU00

po

geen

41491

18PJ00

po

geen

41496

12YM00

po

geen

41506

15YD00

po

RSOV22028

41514

14MK00

po

RSOV22010

41514

15WT00

po

RSOV22010

41514

16CI00

po

RSOV22010

41518

12JX00

po

RSOV22008

41518

18NV00

po

RSOV22008

41518

18RJ00

po

RSOV22008

41518

18YS00

po

RSOV22008

41522

15RZ00

po

RSOV22002

41527

15AN00

po

geen

41535

15EQ00

po

geen

41545

14DZ00

po

geen

41545

14DZ01

po

geen

41560

13RI00

po

geen

41565

16UE00

po

geen

41565

16ZT00

po

geen

41565

17EL00

po

RSOD22034

41565

17LM00

po

geen

41565

17NH00

po

geen

41566

20FB00

po

geen

41567

14EC00

po

geen

41567

14GW00

po

RSOS22180

41567

15EJ00

po

geen

41572

17NF00

po

geen

41572

17PJ00

po

geen

41572

18PQ00

po

geen

41572

19MH00

po

geen

41572

19MU00

po

geen

41572

19MZ00

po

geen

41572

19NW00

po

RSOD22025

41572

19NZ00

po

RSOV22039

41572

19OC00

po

geen

41572

19QD00

po

RSOV22039

41572

19UK00

po

RSOS22157

41572

19VB00

po

RSOV22039

41572

19WO00

po

geen

41572

19YL00

po

geen

41572

19ZF00

po

geen

41572

19ZJ00

po

geen

41579

18WD00

po

geen

41579

18WK00

po

RSOV22014

41579

19CD00

po

RSOD22028

41579

20SE00

po

RSOD22028

41579

20SL00

po

RSOV22014

41579

21AG00

po

geen

41582

14FX00

po

geen

41611

10VR00

po

geen

41616

17MD00

po

geen

41616

17PK00

po

geen

41616

17TJ00

po

geen

41617

13XP00

po

geen

41617

15HS00

po

geen

41629

05ZH00

po

geen

41630

03EJ00

po

geen

41630

13LB00

po

geen

41630

18OQ00

po

geen

41630

24BA00

po

geen

41633

10BZ00

po

geen

41638

10UK00

po

geen

41638

18LZ00

po

geen

41645

19OM00

po

geen

41645

19OR00

po

geen

41645

19RD00

po

RSOV22041

41645

19UB00

po

RSOV22041

41645

19US00

po

RSOV22041

41663

20YF00

po

RSOD22020

41674

18WL00

po

geen

41674

19BA00

po

geen

41676

16YS01

po

geen

41676

17DK00

po

geen

41676

25KV00

po

geen

41692

05DF00

po

geen

41692

09LJ00

po

RSOD22038

41692

10GL00

po

RSOD22038

41716

11WV00

po

RSOV22006

41716

12WS00

po

RSOV22014

41716

13RO00

po

RSOV22006

41716

18TV00

po

RSOV22006

41716

18YT00

po

RSOV22006

41716

20SC00

po

RSOV22006

41716

20XR00

po

RSOV22006

41716

20XS00

po

RSOV22014

41735

14LR00

po

geen

41772

16HV00

po

RSOS22181

41774

19AI00

po

geen

41774

19AQ00

po

geen

41774

19CH00

po

geen

41774

20ZG00

po

geen

41775

09GQ00

po

geen

41775

10UF00

po

geen

41775

11UB00

po

geen

41775

12DY00

po

geen

41775

13BC00

po

RSOV22011

41775

13LW00

po

geen

41775

16JC00

po

geen

41775

18QZ01

po

geen

41775

18WX00

po

RSOV22011

41775

19DQ00

po

RSOV22011

41775

19DS00

po

RSOV22011

41775

20HQ00

po

geen

41778

11ZM00

po

geen

41780

14IM00

po

RSOV22031

41813

11OD00

po

geen

41820

30XB00

po

geen

41820

31LM00

po

geen

41840

07ML00

po

geen

41852

19AG00

po

geen

41853

16NG00

po

RSOV22023

41853

16NG01

po

RSOV22023

41858

14LQ00

po

geen

41858

15RP00

po

geen

41863

24PV00

po

RSOV22027

41869

12LV00

po

RSOV22025

41871

12XW00

po

geen

41876

13AQ00

po

geen

41891

27CD00

po

geen

42504

15PX00

po

RSOD22004

42504

15WV00

po

RSOD22004

42514

15WW00

po

geen

42552

15PG00

po

RSOV22044

42552

16DM00

po

RSOV22044

42552

16ZC00

po

RSOV22044

42553

20ZB00

po

geen

42553

20ZT00

po

geen

42553

20ZU00

po

geen

42553

20ZW00

po

geen

42553

20ZX00

po

geen

42553

21AH00

po

geen

42553

21AI00

po

geen

42557

13AZ00

po

geen

42594

14KG00

po

RSOV22030

42610

15LA00

po

RSOD22022

42623

15UF00

po

RSOV22020

42709

12ID00

po

geen

42719

15KJ00

po

geen

42761

13TY00

po

RSOV22031

42795

31MX00

po

RSOD22048

42830

16MA00

po

geen

42830

16XQ00

po

geen

44397

08MK00

po

geen

45000

03ON00

po

RSOV22031

45000

07UC00

po

geen

47100

14DI00

po

RSOV22040

47595

04UT00

po

geen

47595

13HY00

po

geen

47595

14FC00

po

geen

47595

14KK00

po

geen

48101

09MN00

po

RSOV22027

48101

09VB00

po

RSOV22027

48101

10HG00

po

RSOV22027

48101

11DG00

po

RSOV22027

48101

11PW00

po

RSOV22027

48101

17LF00

po

RSOV22027

48101

17MQ00

po

RSOV22027

57266

20VD00

po

geen

57266

20VF00

po

RSOD22004

58761

19NE00

po

geen

60985

14KM00

po

RSOV22044

60997

16EQ01

po

geen

62662

17PA00

po

RSOV22036

62662

17QE00

po

geen

62662

17TC00

po

geen

62662

17ZR00

po

RSOV22036

62662

17ZR02

po

RSOV22038

69447

03IX00

po

RSOD22042

69669

18BM00

po

geen

70176

16XN00

po

geen

70176

17SU00

po

geen

70176

17TT00

po

geen

70176

17TY00

po

RSOV22039

70176

17YA00

po

geen

70176

17YO00

po

geen

70176

17ZH00

po

geen

70176

17ZM00

po

geen

74049

12ZR00

po

geen

74049

13WW00

po

RSOV22032

74049

15MN00

po

RSOV22032

74154

17CT00

po

RSOV22037

74531

04FI00

po

geen

74531

08GN00

po

geen

74531

09TC00

po

geen

74531

12XS00

po

geen

74531

13DM00

po

geen

74531

13NX00

po

geen

74531

15FO00

po

RSOV22035

75388

09HI00

po

RSOD22001

75388

09IS00

po

geen

75388

20KT00

po

geen

75597

11YA00

po

RSOV22016

77052

07VW00

po

RSOV22037

77195

06GN00

po

RSOV22037

77195

08KK00

po

RSOV22037

77195

09VY00

po

RSOV22036

77195

15DK00

po

geen

77195

15PD00

po

RSOV22038

77195

15RL00

po

RSOV22038

79874

07AZ00

po

geen

81316

09ZI00

po

RSOS22188

81316

12ZS00

po

geen

81316

13PR00

po

RSOV22005

81316

13TM00

po

geen

81316

13WX00

po

geen

81316

14AI00

po

geen

81316

14LP00

po

geen

82526

17NM00

po

geen

83228

15AL00

po

geen

85255

16IC00

po

RSOV22023

12975

01XN07

vo

geen

12975

01XN10

vo

geen

13273

20LO08

vo

geen

13554

12NW00

vo

geen

13554

20TZ07

vo

geen

13554

25GL04

vo

RSOV22041

13586

04YE08

vo

geen

13603

20DL16

vo

geen

13603

20DL21

vo

geen

13693

16YV10

vo

geen

20151

04IK00

vo

RSOV22033

20151

07HF00

vo

RSOV22033

20151

18CH02

vo

RSOV22033

20151

18CH09

vo

RSOV22033

20281

04NF00

vo

geen

20281

17HR00

vo

geen

20281

17HR05

vo

geen

20281

20MM00

vo

RSOS22221

20281

20MM06

vo

geen

20281

21GU00

vo

geen

20281

21GU06

vo

RSOD22052

20281

21GU09

vo

RSOD22053

20281

21GU11

vo

geen

20281

21KM00

vo

geen

20281

31HN01

vo

geen

20281

31HN02

vo

geen

30742

26JY00

vo

geen

30882

18PR00

vo

RSOV22044

31087

20GD01

vo

geen

31107

02HI08

vo

geen

31107

15NY00

vo

geen

31107

25LX48

vo

geen

31127

05EA16

vo

geen

31137

17WQ08

vo

RSOD22006

35647

01VJ06

vo

RSOV22030

35647

01VJ12

vo

geen

35647

02LG08

vo

geen

35647

17VN00

vo

geen

40094

01EK00

vo

geen

40094

07BM00

vo

geen

40094

18AN00

vo

geen

40180

14RC06

vo

geen

40180

28CA00

vo

RSOV22010

40304

03XS08

vo

geen

40334

30FF00

vo

RSOD22032

40365

20CM10

vo

geen

40517

15IS00

vo

geen

40586

17YS00

vo

geen

40586

17YS04

vo

geen

40608

26HV00

vo

geen

40619

23HH00

vo

geen

40681

01GH04

vo

geen

40696

14SM14

vo

geen

40810

01AA60

vo

geen

40810

01AA62

vo

geen

40854

25MB36

vo

geen

40856

00NE02

vo

geen

40876

26LL01

vo

geen

40956

04HR07

vo

geen

40956

19UP00

vo

geen

41071

02VG04

vo

RSOV22035

41071

02VG05

vo

geen

41071

02VG08

vo

geen

41071

02VG10

vo

geen

41071

17YF00

vo

geen

41071

17YF02

vo

geen

41071

29VW00

vo

geen

41071

29VX00

vo

geen

41071

29VZ00

vo

geen

41100

01OE22

vo

geen

41100

01OE23

vo

geen

41152

23HC00

vo

geen

41152

23HC02

vo

geen

41158

02EX07

vo

geen

41163

09VS00

vo

geen

41164

26JR00

vo

geen

41195

20CR06

vo

geen

41195

20CR07

vo

geen

41203

03XF05

vo

geen

41208

20EI01

vo

RSOV22010

41208

20EI04

vo

geen

41211

16OX09

vo

geen

41211

16OX10

vo

geen

41211

19RX05

vo

geen

41211

20AT05

vo

geen

41211

20JX11

vo

geen

41211

23FY00

vo

RSOV22032

41217

01TC00

vo

geen

41285

01VN03

vo

geen

41298

20AB05

vo

geen

41298

20AB08

vo

geen

41300

26JT00

vo

geen

41313

17MA00

vo

RSOV22032

41360

20CQ00

vo

RSOV22009

41360

20CQ04

vo

RSOV22009

41360

20KD00

vo

geen

41360

20KD01

vo

geen

41360

20MJ00

vo

RSOS22080

41360

20MJ04

vo

geen

41360

20MJ05

vo

geen

41360

20MJ12

vo

geen

41360

20MJ14

vo

geen

41386

24TP03

vo

RSOV22015

41386

24TP05

vo

geen

41391

02IB05

vo

geen

41391

05GV00

vo

geen

41391

18DD06

vo

geen

41391

25GF01

vo

geen

41391

26HL00

vo

geen

41391

27ZH03

vo

geen

41397

24PY02

vo

RSOD22010

41397

24PY08

vo

geen

41442

16FP05

vo

geen

41466

27VF00

vo

RSOD22036

41475

17AO00

vo

geen

41475

24TJ00

vo

geen

41475

24TR02

vo

geen

41475

24TR12

vo

geen

41545

20BH02

vo

geen

41568

18VX00

vo

geen

41568

19KM00

vo

geen

41568

20CJ04

vo

geen

41568

20CJ10

vo

geen

41581

20EY10

vo

geen

41664

01KL08

vo

geen

41664

19TI06

vo

geen

41671

07YU00

vo

geen

41676

16AW06

vo

geen

41676

17JI00

vo

geen

41676

28BU00

vo

geen

41737

12IR11

vo

geen

41775

02LB01

vo

geen

41775

02LB08

vo

geen

41775

15KR10

vo

geen

41804

00AH11

vo

geen

41804

00AH17

vo

RSOD22017

41804

19NG00

vo

geen

41854

14RL00

vo

geen

41854

14RL06

vo

geen

41854

21AS03

vo

geen

42506

20DF09

vo

geen

42508

16IH03

vo

geen

42510

17SG00

vo

geen

42510

20EM01

vo

geen

42534

25GM02

vo

geen

42571

02NZ10

vo

geen

42571

17AA03

vo

geen

42571

20DH11

vo

geen

42590

30JM00

vo

geen

42590

30PP02

vo

geen

42621

14RF03

vo

geen

42621

14RF04

vo

RSOV22045

42621

14RF05

vo

geen

42621

17HB00

vo

geen

42621

17HB06

vo

geen

42621

17HB07

vo

geen

42621

17VF02

vo

geen

42621

17VF03

vo

geen

42621

17VF06

vo

geen

42621

21ET04

vo

geen

42621

26JZ00

vo

geen

42623

19UO00

vo

geen

42818

20KQ06

vo

geen

44813

17UX00

vo

geen

53990

02KB06

vo

geen

70176

07MZ00

vo

geen

73114

12PR00

vo

RSOV22027

77690

09PY00

vo

geen

77690

10JY00

vo

RSOD22041

77690

26HP00

vo

geen

77690

27VH00

vo

geen

99048

13FB00

vo

geen

99048

26KZ00

vo

geen

20281

02DE00

sbao en (v)so

geen

20281

19HE00

sbao en (v)so

geen

21679

20WR00

sbao en (v)so

geen

21679

20WR04

sbao en (v)so

geen

21679

20WR09

sbao en (v)so

geen

21679

20WR11

sbao en (v)so

geen

21679

20WR12

sbao en (v)so

geen

24597

18YD00

sbao en (v)so

geen

24597

19HS00

sbao en (v)so

geen

38209

00PZ02

sbao en (v)so

geen

41008

04YK01

sbao en (v)so

geen

41314

01JO09

sbao en (v)so

geen

41314

01JO15

sbao en (v)so

geen

41314

01JO21

sbao en (v)so

geen

41400

21GQ00

sbao en (v)so

geen

41400

26LF00

sbao en (v)so

RSOV22036

41448

05XA03

sbao en (v)so

geen

41479

20WU00

sbao en (v)so

geen

41572

20JF00

sbao en (v)so

geen

41572

20JG00

sbao en (v)so

geen

41572

20JJ00

sbao en (v)so

geen

41579

20XC00

sbao en (v)so

geen

41716

21DE00

sbao en (v)so

RSOV22006

41774

20WT00

sbao en (v)so

geen

41775

20RI00

sbao en (v)so

geen

41775

20RJ00

sbao en (v)so

geen

42553

20YX00

sbao en (v)so

geen

47595

05YM00

sbao en (v)so

geen

47595

20KH00

sbao en (v)so

geen

54679

17GW05

sbao en (v)so

geen

54679

17GW11

sbao en (v)so

geen

62077

07IQ02

sbao en (v)so

geen

70176

02GA00

sbao en (v)so

geen

70176

18XS00

sbao en (v)so

geen

74531

03AF00

sbao en (v)so

geen

74531

06RV00

sbao en (v)so

geen

77690

01VF00

sbao en (v)so

geen

77690

12QB00

sbao en (v)so

geen

77690

12QB02

sbao en (v)so

geen

77690

14UA00

sbao en (v)so

geen

77690

18YA00

sbao en (v)so

geen

BIJLAGE 2. CATEGORIE B-VESTIGINGEN, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE SUBSIDIEREGELING SCHOOL EN OMGEVING 2023–2025

Deze bijlage is gebaseerd op de vestigingsnummers die bekend zijn bij het Ministerie op basis van de subsidieregeling School en omgeving en die niet onder Categorie A-vestigingen vallen. Op grond van deze regeling zijn in deze lijst de coalities niet opgenomen die reeds middelen ontvangen op grond van de specifieke uitkering Kansrijke wijk, vestigingen die bij het Ministerie bekend zijn als toetslocatie en waar geen leerlingen staan ingeschreven, en vestigingen op Caribisch Nederland. Ook kan alleen aan vestigingen subsidie worden verstrekt die als starter bij het Ministerie bekend zijn en voor 1 augustus 2023 hebben voldaan aan de subsidieverplichtingen.

Bevoegd gezag

Vestigingsnummer

Schooltype

Referentienummer coalitie

20233

02ZX00

po

RSOV22027

20281

04ZT00

po

RSOV22001

20281

08QB00

po

RSOV22039

20281

15ZZ00

po

RSOD22052

20281

18CQ00

po

RSOS22219

20281

19VU00

po

RSOV22039

20281

27ZD00

po

RSOV22001

23128

08UP00

po

RSOV22030

23128

09TM00

po

RSOV22030

23128

11BS00

po

RSOV22030

23128

12JD00

po

RSOV22030

23128

21EI00

po

RSOV22002

24597

17CB00

po

RSOV22011

24597

17TU00

po

RSOV22011

24597

17ZD00

po

RSOD22035

24597

18AA00

po

RSOV22011

24597

18AH00

po

RSOV22011

24597

18AU00

po

RSOV22011

24844

08UT00

po

RSOD22034

26158

06FF00

po

RSOD22018

27910

11OR00

po

RSOV22024

28601

12RU00

po

RSOV22012

28601

13XG00

po

RSOV22012

29810

07DB00

po

RSOV22040

29810

09YW00

po

RSOV22040

29810

10CV00

po

RSOV22040

29810

10MR00

po

RSOV22040

29810

11CC00

po

RSOV22040

29810

11IP00

po

RSOV22040

29810

15WF00

po

RSOV22040

30010

08TE00

po

RSOV22010

30240

08LC00

po

RSOD22029

30240

10FM00

po

RSOD22029

30240

10IU00

po

RSOD22029

30582

07IH00

po

RSOV22008

30582

09SW00

po

RSOV22008

32073

03WU00

po

RSOD22014

32073

05RC00

po

RSOD22014

32073

05RD00

po

RSOD22014

32073

14ZS00

po

RSOD22014

32177

11WB00

po

RSOD22001

32177

12OS00

po

RSOD22001

32177

22JY00

po

RSOD22001

37428

07LW00

po

RSOD22029

40077

24EJ00

po

RSOV22038

40114

12PM00

po

RSOV22029

40114

13NH00

po

RSOV22029

40342

15XD00

po

RSOD22012

40377

14YX00

po

RSOV22022

40377

15NR00

po

RSOV22022

40377

15NR01

po

RSOV22022

40377

15RM00

po

RSOV22022

40377

15ZD00

po

RSOV22022

40377

16DI00

po

RSOV22022

40378

05LL00

po

RSOV22021

40378

14DN00

po

RSOV22021

40378

17RZ00

po

RSOV22021

40378

17TG00

po

RSOV22021

40378

18BK00

po

RSOV22021

40378

19BJ00

po

RSOV22021

40400

24MW00

po

RSOV22043

40400

27PR00

po

RSOV22043

40517

03MW00

po

RSOS22164

40765

08KA00

po

RSOD22005

40803

03SE00

po

RSOD22007

40803

04VM00

po

RSOD22007

40803

08DX00

po

RSOD22007

40803

13NZ00

po

RSOD22007

40803

18FH00

po

RSOD22007

40812

03VQ00

po

RSOV22041

40812

15VY00

po

RSOV22041

40812

16AB00

po

RSOV22041

40862

14AH00

po

RSOD22014

40876

00MY00

po

RSOD22007

40888

09VJ00

po

RSOS22195

40888

20QP00

po

RSOV22020

40934

12WL00

po

RSOV22020

40950

12QA00

po

RSOV22044

40950

13IP00

po

RSOV22044

40950

13IU00

po

RSOV22029

41018

05DV00

po

RSOV22016

41023

08ZE00

po

RSOV22017

41023

16DF00

po

RSOV22017

41023

16HF00

po

RSOV22017

41023

16LX00

po

RSOV22017

41194

09BY00

po

RSOD22005

41248

13BP00

po

RSOV22021

41248

13HD00

po

RSOV22021

41248

13RA00

po

RSOV22021

41248

17LW00

po

RSOV22021

41274

19RE00

po

RSOV22030

41282

04RK00

po

RSOD22003

41282

10GM00

po

RSOD22003

41338

17SY00

po

RSOS22166

41349

10UB00

po

RSOV22029

41371

12NX00

po

RSOS22053

41373

03OP00

po

RSOV22042

41373

05KP00

po

RSOV22042

41373

16UN00

po

RSOV22042

41373

19VJ00

po

RSOV22042

41386

13XL00

po

RSOV22015

41398

08FU00

po

RSOV22016

41398

10AF00

po

RSOV22016

41400

16BL00

po

RSOV22036

41400

16BL01

po

RSOV22038

41400

16IJ00

po

RSOV22036

41400

16JP00

po

RSOV22036

41400

17RK01

po

RSOV22038

41407

03JC00

po

RSOV22025

41407

07TY00

po

RSOV22025

41407

08JT00

po

RSOV22025

41407

09JT00

po

RSOV22025

41407

10JP00

po

RSOV22025

41407

14CI00

po

RSOV22025

41407

21PQ00

po

RSOV22025

41414

19ZN00

po

RSOV22031

41434

09ES00

po

RSOD22013

41434

16AJ00

po

RSOD22047

41434

16HK00

po

RSOD22016

41434

16MC00

po

RSOD22024

41434

18QD00

po

RSOS22115

41434

18TA00

po

RSOS22098

41434

27NZ00

po

RSOD22046

41471

18DT00

po

RSOS22171

41472

17JV00

po

RSOV22002

41472

17NB00

po

RSOV22002

41506

05JL00

po

RSOV22028

41514

15KT00

po

RSOV22010

41514

15PV00

po

RSOV22010

41516

05HV00

po

RSOV22028

41516

08RD00

po

RSOV22028

41516

16PB00

po

RSOV22028

41516

17XQ00

po

RSOV22028

41516

18MR00

po

RSOV22028

41518

12AP00

po

RSOV22008

41518

18MO00

po

RSOV22008

41522

15ND00

po

RSOV22002

41522

21QH00

po

RSOV22002

41527

15XO00

po

RSOD22005

41573

14JW00

po

RSOS22143

41573

14ML00

po

RSOS22147

41573

14YF00

po

RSOS22144

41579

20VN00

po

RSOD22044

41579

20ZZ00

po

RSOD22044

41613

03DW00

po

RSOV22031

41613

09DO00

po

RSOV22031

41613

09EU00

po

RSOV22031

41613

10BG00

po

RSOV22031

41613

11RY00

po

RSOV22031

41613

13HB00

po

RSOV22031

41617

19QL00

po

RSOV22021

41631

14KY00

po

RSOD22003

41631

15AO00

po

RSOD22003

41638

09HC00

po

RSOS22043

41645

19OY00

po

RSOV22041

41645

19VX00

po

RSOV22041

41663

18VB00

po

RSOD22020

41663

18zx00

po

RSOV22014

41663

19AZ00

po

RSOV22014

41663

20TQ00

po

RSOD22020

41663

20VG00

po

RSOD22020

41663

20VX00

po

RSOD22020

41672

18MZ00

po

RSOV22032

41676

16KK00

po

RSOV22029

41676

16ML00

po

RSOV22029

41676

16UK00

po

RSOV22029

41676

16ZX00

po

RSOD22015

41676

17DA00

po

RSOD22015

41676

21KO00

po

RSOD22015

41692

05YC00

po

RSOD22038

41692

06JZ00

po

RSOD22038

41693

18RU00

po

RSOS22097

41716

12GF00

po

RSOV22006

41716

13HX00

po

RSOV22006

41716

13MZ00

po

RSOV22006

41716

18VV00

po

RSOV22006

41716

18ZL00

po

RSOV22006

41716

20VI00

po

RSOV22006

41716

20XZ00

po

RSOV22006

41735

14XM00

po

RSOD22012

41775

13QN00

po

RSOD22009

41775

14EJ00

po

RSOV22011

41775

17EO00

po

RSOV22011

41775

18LX00

po

RSOV22011

41780

08SW00

po

RSOV22031

41780

13UO00

po

RSOV22031

41785

10CT00

po

RSOS22110

41820

24ZJ00

po

RSOV22036

41845

05PH00

po

RSOV22031

41845

05XB00

po

RSOV22031

41845

08NW00

po

RSOV22031

41845

15LG00

po

RSOV22031

41853

16KG00

po

RSOV22023

41853

16LF00

po

RSOV22023

41862

15LC00

po

RSOV22030

41862

15SM00

po

RSOV22030

41862

16DV00

po

RSOV22030

41862

30AK00

po

RSOV22030

41863

24RZ00

po

RSOV22025

41869

11SJ00

po

RSOV22025

41886

12MF00

po

RSOS22038

42486

06BC00

po

RSOS22073

42538

07RQ00

po

RSOD22011

42538

09VZ00

po

RSOD22011

42552

14AK00

po

RSOV22044

42552

15WK00

po

RSOV22044

42552

16YM00

po

RSOV22044

42554

13XE00

po

RSOD22014

42554

18TP00

po

RSOD22014

42554

18UV00

po

RSOD22014

42610

14EX00

po

RSOD22022

42610

14MT00

po

RSOD22022

42623

14XR00

po

RSOV22020

42623

16AP00

po

RSOV22020

42623

17BZ00

po

RSOV22020

42632

05QU00

po

RSOS22019

42669

10LX00

po

RSOV22042

42669

24NK00

po

RSOS22031

42754

08AB00

po

RSOS22149

42858

11FB00

po

RSOS22034

45000

03SL00

po

RSOV22031

45000

05DB00

po

RSOD22014

45000

05KB00

po

RSOV22031

47100

12JY00

po

RSOV22040

47100

13WR00

po

RSOV22040

47100

14AB00

po

RSOV22040

48101

12AT00

po

RSOV22027

50819

05JY00

po

RSOD22011

50819

08ON00

po

RSOD22011

57266

17MJ00

po

RSOD22004

58761

19LU00

po

RSOS22113

60061

05BO00

po

RSOD22029

60985

15FM00

po

RSOV22044

60985

15QG00

po

RSOV22044

60985

15UW00

po

RSOV22044

62662

14RZ00

po

RSOV22038

62662

16QI00

po

RSOV22036

62662

17XB00

po

RSOV22036

62662

17YN00

po

RSOV22038

65287

15JC00

po

RSOV22024

65287

17QN00

po

RSOV22024

65287

17SZ00

po

RSOV22024

65287

23RX00

po

RSOV22024

65287

30VC00

po

RSOV22024

71008

16XK00

po

RSOD22049

71488

15HB00

po

RSOV22010

71488

15ML00

po

RSOV22010

71488

15OZ00

po

RSOV22010

73114

04BX00

po

RSOV22027

73114

09PC00

po

RSOV22027

73114

11XT00

po

RSOV22027

73283

09PD00

po

RSOD22029

73919

11DX00

po

RSOD22021

73919

11RG00

po

RSOD22021

73919

12SY00

po

RSOD22021

73919

12ZL00

po

RSOD22021

74049

14VM00

po

RSOV22032

74049

15RJ00

po

RSOV22032

74531

05SR00

po

RSOV22035

74531

14CL00

po

RSOV22035

74531

14HY00

po

RSOV22035

75597

11MR00

po

RSOV22016

75597

12PY00

po

RSOV22016

77052

05JQ00

po

RSOV22037

77195

06UJ02

po

RSOV22037

77195

16AF00

po

RSOV22036

77195

16DH00

po

RSOV22036

78197

07AA00

po

RSOV22044

79874

15QL02

po

RSOS22024

80433

15NZ00

po

RSOD22023

80433

15SZ00

po

RSOD22023

80433

15VH00

po

RSOD22023

80433

22LK00

po

RSOD22023

82526

17EQ00

po

RSOV22037

83280

01DM00

po

RSOV22013

83280

02RS00

po

RSOV22013

83280

06BA00

po

RSOV22013

83280

15FU00

po

RSOV22013

83280

18ES00

po

RSOV22013

85255

12BV00

po

RSOV22023

85255

12KZ00

po

RSOV22023

85255

16LQ00

po

RSOV22023

85255

16MO00

po

RSOV22023

12975

01XN00

vo

RSOS22017

13554

05FF00

vo

RSOV22041

20151

19GY00

vo

RSOV22033

20151

19GY05

vo

RSOV22033

20151

19GY08

vo

RSOV22033

20151

20AM00

vo

RSOV22033

20151

20FR02

vo

RSOV22033

20151

20FR04

vo

RSOV22033

20151

20FR07

vo

RSOV22033

20151

20FR12

vo

RSOV22033

20151

26HR00

vo

RSOV22033

20151

28DF00

vo

RSOV22033

20151

31CG03

vo

RSOV22033

20151

31CH01

vo

RSOV22033

20151

31EX00

vo

RSOV22033

20151

31EX01

vo

RSOV22033

20281

21GU08

vo

RSOD22051

35647

01VJ03

vo

RSOV22030

35647

01VJ05

vo

RSOV22030

35647

05AV00

vo

RSOD22026

35647

05AV01

vo

RSOD22026

35647

05AV05

vo

RSOD22026

35647

17VN09

vo

RSOD22017

40180

00ML02

vo

RSOV22010

40180

00ML09

vo

RSOV22010

40334

14sf00

vo

RSOD22032

40336

25cv02

vo

RSOD22031

40687

25GV07

vo

RSOV22044

40842

19HR00

vo

RSOV22016

40876

04EY08

vo

RSOD22007

40876

26LL00

vo

RSOD22007

40931

00MV02

vo

RSOV22004

41063

21FF00

vo

RSOV22045

41071

02VG11

vo

RSOV22035

41071

02vg14

vo

RSOV22035

41071

02VG22

vo

RSOV22035

41071

02VG25

vo

RSOV22033

41071

17KY00

vo

RSOV22033

41100

01OE12

vo

RSOD22037

41203

03XF04

vo

RSOS22077

41208

20EI02

vo

RSOV22010

41211

17KF00

vo

RSOV22032

41285

21SK00

vo

RSOD22033

41285

21SK01

vo

RSOD22033

41300

07PK05

vo

RSOV22041

41386

24TP02

vo

RSOV22015

41475

17BI06

vo

RSOS22183

41537

10AN03

vo

RSOV22012

41572

20IX00

vo

RSOD22029

41659

00ZO00

vo

RSOV22044

41659

18DQ00

vo

RSOV22044

41676

17DN00

vo

RSOV22029

41775

15EO00

vo

RSOV22033

41775

15EO01

vo

RSOV22033

41775

15HX00

vo

RSOV22033

41775

15KR12

vo

RSOV22033

41854

21AS07

vo

RSOV22014

41883

25DA04

vo

RSOD22040

42571

14UM02

vo

RSOS22173

42595

03AQ00

vo

RSOV22045

42620

01FP05

vo

RSOD22050

42621

14RF00

vo

RSOV22014

42635

27PM00

vo

RSOD22039

42770

31JW00

vo

RSOD22007

42770

31JW01

vo

RSOD22007

42817

19IP00

vo

RSOS22114

42992

14SZ00

vo

RSOV22025

42992

25GC01

vo

RSOV22025

49778

18CV00

vo

RSOD22039

58722

05AX00

vo

RSOD22049

73114

01FX00

vo

RSOV22027

73114

23JU00

vo

RSOV22027

85256

01UC15

vo

RSOD22006

99048

17JB01

vo

RSOV22028

99048

17JB02

vo

RSOV22028

40631

23GK00

sbao en (v)so

RSOV22041

40876

05HS00

sbao en (v)so

RSOD22007

41349

01UB00

sbao en (v)so

RSOV22027

44813

22OG00

sbao en (v)so

RSOV22016

TOELICHTING

Algemeen

De Subsidieregeling School en omgeving 2023–2025 (hierna: de subsidieregeling) regelt de activiteiten waarvoor en de voorwaarden waaronder de minister subsidie kan verstrekken voor de daarin beschreven activiteiten. De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (hierna: de Kaderregeling) en de Wet overige OCW-subsidies (hierna: WOOS) vormen de juridische grondslag voor deze subsidieregeling.

Inleiding

Kansengelijkheid houdt in dat elk kind zijn talenten ten volle moet kunnen ontplooien, ongeacht de thuissituatie of omgeving waarin het opgroeit. In kwetsbare gebieden lopen kinderen echter sneller en vaker onderwijsachterstanden op, is er een hoge criminaliteit en is de levensverwachting structureel lager. De gelijke kansen vergroten is een brede maatschappelijke opgave en vraagt om een integrale aanpak. Dit moet bereikt worden door het versterken van de verbindingen binnen de driehoek school – thuis – omgeving.1 Hiervoor is samenwerking tussen lokale partijen en betrokkenheid vanuit de gemeente noodzakelijk. De school dient voor leerlingen en ouders een veilige haven te zijn en soms de enige plek om leerlingen te bereiken en te stimuleren en behoeften te signaleren. Tegelijkertijd kan een school deze verantwoordelijkheid niet alleen dragen. Om de omgeving van een kind te versterken is een coalitie met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties en eventueel andere partijen noodzakelijk. De gemeente kan het onderwijsbeleid, sportbeleid, zorgbeleid en cultuurbeleid bij elkaar brengen. Binnen het sociaal domein heeft de gemeente verantwoordelijkheden in ondersteuning op het gebied van zorg, jeugd, participatie en werk. Zij ondersteunt gezinnen en kinderen zodat deze zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Kinderopvang en maatschappelijke organisaties kunnen met name in het organiseren van aanbod en het ondersteunen van de school een belangrijke rol spelen.

Op diverse locaties in Nederland gebeurt al veel op het vlak van de verrijkte schooldag. Afgelopen jaar konden coalities van voorlopers en doorgroeiers met een subsidie hun aanbod uitbreiden of doorontwikkelen. Deze subsidieregeling is de opvolger van de Subsidieregeling School en omgeving (2022–2023). De Subsidieregeling School en omgeving 2023–2025 maakt het mogelijk dat coalities hun programma kunnen continueren, verbeteren en verduurzamen in de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025. In deze subsidieregeling wordt nog gerichter geïnvesteerd in de scholen waar de nood het hoogst is. Deze subsidieregeling wordt specifiek ingezet voor de financiering van gebieden met als bereik vijf procent van alle leerlingen op scholen met de relatief hoogste achterstandsscores op basis van de CBS-indicator voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs op basis van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Op basis van de voorgaande subsidieregeling is er ook een subsidie verstrekt voor drie jaar aan startende gebieden om een programma op te zetten. Een deel daarvan is nog bezig met het uitvoeren van de toen gegeven subsidie. Een ander deel van deze starters hebben al wel een coalitie gevormd en een activiteitenplan opgesteld. Zij geven aan toe te zijn aan de doorontwikkeling van hun aanbod. Zij krijgen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Voor Caribisch Nederland wordt ook ingezet op het programma School en Omgeving, hiervoor wordt een aparte aanpak ontworpen die aansluit bij de specifieke situatie op de eilanden.

Proces en fasering

Het programma School en Omgeving gaat een volgende fase in waarin wordt toegewerkt naar een structureel programma. De ambitie is dat alle scholen waar dit het hardste nodig is (de categorie A-vestigingen), op termijn een programma van tien uur per week aanbieden. Middels deze regeling worden scholen gestimuleerd om al zoveel mogelijk uren aan te bieden en een groei te laten zien in het aantal uren. In het schooljaar 2024–2025 wordt besloten over het vervolg op deze regeling en hoe er verder toegewerkt wordt naar de ambitie van een aanbod van 10 uur. Vestigingen in categorie B worden ook gestimuleerd om zoveel mogelijk uren aan te bieden. Middels deze regeling krijgen ze subsidie voor het aanbieden van 5 extra uren. We stimuleren en adviseren de coalities om ook voor deze scholen toe te werken naar meer uren aanbod bekostigd vanuit andere financieringsvormen dan vanuit OCW, zodat ook zij stapsgewijs toewerken naar het gewenste aanbod van tien uur per week. Hierin is de lerende aanpak, waarin OCW nauw samenwerkt met coalities, van groot belang om het programma gezamenlijk door te ontwikkelen. Het leren van de praktijk en wetenschap geeft vorm aan een effectieve verrijkte schooldag en hoe deze er in de toekomst uit moet komen te zien.

Preselectieregeling voorlopers

In schooljaar 2022–2023 zijn enkele ‘voorlopers’ middels een preselectie-regeling geselecteerd. Zij zijn essentieel in de lerende aanpak die gezamenlijk wordt vormgegeven. De ervaringen en kennis die worden opgedaan, worden benut voor het vervolgtraject. Tegelijkertijd werd van deze voorlopers verwacht dat zij meedoen aan kennisopbouw en kennisdeling, en meedenken over een duurzame, structurele vormgeving van de verrijkte schooldag.

Subsidieregeling School en omgeving (2022–2023)

Met de Subsidieregeling School en omgeving (2022–2023) ontvingen naast de groep ‘voorlopers’ ook ‘doorgroeiers’ middelen voor één jaar voor het verder ontwikkelen van hun programma voor het schooljaar 2022–2023. De doorgroeiers zijn gebieden die goed op weg zijn een programma neer te zetten, maar bijvoorbeeld te klein waren om als een voorloper te classificeren.

Daarnaast is een groep ‘starters’ ruimte geboden om een samenwerking met lokale partijen te organiseren waarmee gewerkt wordt aan het opstellen van een convenant Rijke schooldag. Hierbij kan geleerd worden van de ervaringen van anderen om te komen tot meer lokale samenwerking met partijen in de omgeving van de school, het opstellen van een projectplan en de rolverdeling, bijvoorbeeld als het gaat om de verantwoordelijkheid van de school en de ondersteuning door de gemeente. Starters ontvingen met de vorige subsidieregeling een eenmalige subsidie die besteed kan worden in de schooljaren 2022–2023, 2023–2024 en 2024–2025. Tijdens deze schooljaren krijgen starters de ruimte tot een goed projectplan en convenant te komen en gaandeweg te leren.

Subsidieregeling School en omgeving 2023–2025

Voor de financiering van het programma 2023–2025 is gekozen om voort te bouwen op de voorgaande regeling, maar omdat er is gekozen voor een andere manier van verdeling van middelen, een nieuwe doelgroep is toegevoegd en andere voorwaarden worden toegepast, is voor een nieuwe subsidieregeling gekozen. Ook wordt via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid voor een beperkt aantal coalities de keuze voorgelegd om de middelen te ontvangen via de interdepartementale specifieke uitkering Kansrijke wijk (hierna: SPUK). Hiervoor komen enkele coalities in aanmerking die vallen onder de focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en waarvan 85% van de scholen uit de coalitie in het gebied staan. De scholen die hieronder vallen, kunnen niet via deze subsidieregeling geld ontvangen en worden daarom niet genoemd in de bijlagen. In de komende jaren wordt bezien en gemonitord welk financieringsinstrument het meest passend is voor hoe het programma in de toekomst eruit moet komen te zien.

Deze subsidieregeling heeft als doel om een bijdrage te leveren in de kosten van een verrijkte schooldag op basis van het aantal leerlingen dat daadwerkelijk deelneemt aan het programma. Hiervoor hanteren we twee categorieën aanvragers:

 • A. Schoolvestigingen met de relatief 5% hoogste onderwijsachterstandsscores (in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs) of relatief hoogste aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (in het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs) kunnen een aanvraag indienen (hierna: categorie A-vestiging).

 • B. Schoolvestigingen die met de Subsidieregeling School en omgeving zijn geselecteerd als voorlopers en doorgroeiers en in een coalitie een convenant Rijke Schooldag voor drie jaar zijn aangegaan, kunnen per schoolvestiging een aanvraag indienen. Daarnaast kunnen voormalige starters (volgens subsidieregeling School en omgeving (2022–2023)) die voor 1 september 2023 een convenant hebben gesloten en een projectplan hebben ingediend bij DUS-I een aanvraag indienen (hierna: categorie B-vestiging). De termen starters en doorgroeiers worden in deze regeling niet meer gehanteerd als zijnde aparte categorieën.

Het is mogelijk dat onder de coalities die vielen onder de groep starters, doorgroeiers of voorlopers van de Subsidieregeling School en omgeving (2022–2023) zich ook vestigingen bevinden die deel uitmaken van de schoolvestigingen met de relatief 5% hoogste onderwijsachterstandsscores, deze vestigingen kunnen een aanvraag indienen onder categorie A-vestiging.

Reikwijdte

Met deze subsidieregeling kunnen de scholen die op grond van de Subsidieregeling School en omgeving (2022–2023) subsidie hebben ontvangen de activiteiten in de omgeving van de school continueren zoals gedefinieerd in hun convenant en activiteitenplan. Vestigingen die vallen onder categorie A, en die nog geen coalitie hebben gevormd of een convenant of een plan van aanpak hebben opgesteld, kunnen met de ontvangen middelen een aanbod opzetten. Vestigingen die vallen onder categorie A geven aan of ze willen starten met minimaal vier uur per week tot maximaal tien uur per week en dienen in het tweede jaar een groei van minimaal één uur per week door te maken. De ambitie is dat uiteindelijk alle scholen waar dit het hardste nodig is (de categorie A-vestigingen), op termijn een programma van tien uur per week aanbieden.

Tabel met overzicht van voorwaarden uit de subsidieregeling
 

Categorie A-vestiging

Categorie B-vestiging

Doelgroep

Schoolvestiging met de relatief hoogste achterstandssscores op basis van de CBS indicator voor onderwijsachterstanden of relatief hoogste aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (zie lijst in bijlage 1)

Alle overige scholen die reeds als onderdeel van een coalitie deelnemen aan het landelijke programma School en Omgeving die op grond van de subsidieregeling School en omgeving (2022–2023) zijn aangeduid als voorloper, doorgroeier en starter (zie lijst in bijlage 2)

Aanvraagperiode

• September 2023

• April 2024 (alleen voor nieuwe aanvragers)

• September 2023

Looptijd

• 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025; minimaal 55 weken

• 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025; minimaal 40 weken

• 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025; minimaal 30 weken (voor aanvragen vanaf 1 april 2024)

• 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025; voor minimaal 55 weken

• 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025; voor minimaal 40 weken

Subsidiebedrag

Per deelnemende leerling ontvangen scholen een bedrag van € 236,– per klokuur per week, per schooljaar.

Regievoerders van een voorloperscoalitie ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van € 10.000 voor het voorloperstraject

Per deelnemende leerling ontvangen scholen een bedrag van € 118,– per klokuur, voor 10 uur per week, per schooljaar, waarbij we uitgaan van 50% cofinanciering.

Regievoerders van een voorloperscoalitie ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van € 10.000 voor het voorloperstraject

Indienen bij DUS-I

door bevoegd gezag van schoolvestiging

• De naam van de vestiging

• RIO-nummer

• Contactpersoon van de vestiging

• Eventueel referentienummer coalitie

• Verwachte aantal deelnemende leerlingen op schoolvestigingsniveau

• Het aantal uren van de activiteiten per schooljaar

• Groei in aantal uren

• Aanvangsperiode activiteiten

• De naam van de vestiging

• RIO-nummer

• Contactpersoon van de vestiging

• Eventueel referentienummer coalitie

• Verwachte aantal deelnemende leerlingen op schoolvestigingsniveau

• Het aantal uren van de activiteiten

• Aanvangsperiode activiteiten

Regievoerder

van lokale coalitie

• Levert plan van aanpak in bij DUS-I

• In geval van voorloperscoalitie; minimaal 1 kennisdelingsactiviteit

• Levert plan van aanpak in bij DUS-I

• In geval van voorloperscoalitie; minimaal 1 kennisdelingsactiviteit

Plan van aanpak vanuit coalitie

Aangeleverd door regievoerder

• Contactgegevens regievoerder

• Indien nieuwe coalitie: de deelnemende partijen aan de coalitie; contactpersoon, naam van de organisatie, e-mailadres van de organisatie en eventueel RIO geïdentificeerde nummer

• De visie en doelen van het programma verrijkte schooldag

• Aantal leerlingen dat in totaal in de coalitie bereikt wordt

• Naar welk aanbod, welke ontwikkelgebieden en naar welke kwaliteit wordt gestreefd

• Beschrijving activiteiten om de doelen te bereiken

• Procesafspraken

• Contactgegevens regievoerder

• de visie en doelen van het programma verrijkte schooldag

• Aantal leerlingen dat in totaal in de coalitie bereikt wordt

• Naar welk aanbod, welke ontwikkelgebieden en naar welke kwaliteit wordt gestreefd

• Beschrijving activiteiten om de doelen te bereiken

• Procesafspraken

Resultaatverplichting

voor bevoegd gezag van schoolvestiging

• Deelnemende leerlingen (25% marge)

• Minimaal 4 uur en groeipad, maximaal 10 uur (25% marge)

• Toewerken naar kwaliteitsplan

• Deelnemende leerlingen (25% marge)

• Minimaal 5 uur (25% marge)

• Toewerken naar Kwaliteitsplan

Inspannen voor

• Ambitie naar uiteindelijk programma van 10 uur

• Toezien op VOG

• Deelname onderzoek en monitoring

• Ambitie naar uiteindelijk programma van 10 uur

• Toezien op VOG

• Deelname onderzoek en monitoring

Controle

• Een deelwaarneming op leerlingenaantallen en urenregistratie per week

• Aanleveren eindverslag uiterlijk 1 november 2025

• Publiceren van een kwaliteitsplan op openbaar toegankelijke plek

• Een deelwaarneming op leerlingenaantallen en urenregistratie per week

• Aanleveren eindverslag uiterlijk 1 november 2025

• Publiceren van een kwaliteitsplan op openbaar toegankelijke plek

Nieuwe subsidieaanvragers

Voor scholen die voor de eerste keer subsidie aanvragen gelden de voorwaarden onder categorie A-vestigingen. Omdat zij nog startende zijn en nog een plan van aanpak moeten indienen en coalitie moeten vormen, wordt hen de mogelijkheid geboden om op een later moment een aanvraag in te dienen, namelijk in april 2024 voor het schooljaar 2024–2025. Belangrijk is dat nieuwe subsidieaanvragers een lokale coalitie hebben gevormd vormen. Een lokale coalitie dient te bestaan uit minimaal één school, één gemeente en één (maatschappelijke) organisatie. In het plan van aanpak dienen nieuwe coalities aan te geven wie tot de lokale coalitie behoren.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

De lokale coalitie gaat over de samenwerking tussen vestigingen, gemeenten en lokale partijen. Het kan om één of meerdere vestigingen gaan, zowel uit het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Het kan een verrijkte schooldag op een specifieke vestiging, de samenwerking van vestigingen in een wijk, dorp of een stadsdeel zijn. Het kan ook gaan om een initiatief van een gemeente die de samenwerking met vestigingen binnen en buiten de gemeente aangaat. Het betreft minimaal de gemeente waarin de vestiging is gevestigd, gemeenten uit de regio mogen tevens aansluiten. De lokale partijen betreffen partijen in de fysieke omgeving van de vestiging die een bijdrage kunnen leveren aan de verrijkte schooldag. Het is aan de lokale coalitie om te bepalen welke partijen daarvoor in aanmerking komen. Voorbeelden die worden genoemd zijn kinderopvangorganisaties, (jeugdgezondheids-) zorginstellingen, bibliotheken, sociaal werk, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en cultuurinstellingen. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend bedoeld. Belangrijk is dat de vestiging in samenwerking met de gemeente bepaalt welke organisatie een goede bijdrage kan leveren aan de verrijkte schooldag. De vestiging kent de doelgroep het beste en kan samen met de gemeente bepalen welke verbinding met lokale partijen nuttig is om aan te gaan. De kinderopvang kan bijvoorbeeld een rol betekenen met hun pedagogisch didactische expertise en kan een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering en kwaliteitservaring van het aanbod.

In de regeling wordt gesproken over het programma verrijkte schooldag (voorheen rijke schooldag). Daarmee wordt het lokale programma bedoeld. Het landelijke programma heeft de naam School en Omgeving (hierna: programma School en Omgeving). Met het landelijke programma School en Omgeving wordt onder andere een kennisinfrastructuur en onderzoekslijn opgezet. Via de regiocoördinatoren van de Gelijke Kansen Alliantie kunnen coalities OCW benaderen worden voor ondersteuning, advies en kennisdeling.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (is van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt.

In de Kaderregeling zijn algemene subsidieregels opgenomen over onder andere de verplichtingen van subsidieontvangers. De Kaderregeling kan worden gezien als algemene subsidieregeling, terwijl in de regeling de bijzondere regels staan die specifiek voor de subsidie voor verrijkte schooldag gelden. Het is daarom niet noodzakelijk deze algemene regels ook in de subsidieregeling op te nemen.

Artikel 3. Doel van de regeling en te subsidiëren activiteiten

Doel van het landelijke programma School en Omgeving

Het programma School en Omgeving en deze subsidieregeling is opgezet om de kansengelijkheid te stimuleren voor leerlingen die vanwege ongunstige omgevingskenmerken minder kans hebben op een goede onderwijsloopbaan in het funderend onderwijs. Het programma School en omgeving heeft twee doelen:

 • Zorgen voor een ondersteunende en stimulerende omgeving zodat alle leerlingen hun talenten in de volle breedte kunnen ontplooien en vaardigheden kunnen ontwikkelen ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij; en

 • de samenwerking tussen de vestigingen, gemeenten en lokale partijen te bevorderen en een toename van het buitenschools aanbod te bewerkstelligen ter bevordering van kansengelijkheid.

Doel van de subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is om lokale coalities te ondersteunen met middelen, zodat zij een kwalitatief goed aanbod met diverse activiteiten kunnen aanbieden. Het aanbod dat leerlingen ontvangen moet bijdragen aan de brede talentonwikkeling van kinderen. Dit zijn extra activiteiten die moeten compenseren wat deze doelgroep leerlingen niet vanuit hun omgeving aangeboden krijgt. In de subsidie wordt onderscheid gemaakt tussen vestigingen die vallen onder categorie A en categorie B. In de bijlagen bij van de regeling worden de vestigingen onderverdeeld naar categorieën.

Doelgroep

Kansenongelijkheid speelt overal, maar niet altijd in gelijke mate of op dezelfde manier. Geografische en demografische verschillen maken de uitdagingen per vestiging verschillend. Het optimaal ontwikkelen van de talenten van leerlingen vraagt dan ook op iedere plek iets anders en op die plekken waar de uitdaging het grootste is een grotere inzet.2 De subsidieregeling School en omgeving 2023–2025 geeft ruimte voor maatwerk met activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de doelgroep leerlingen op plekken waar dit het hardste nodig is. Deze subsidieregeling wordt daarom ingezet voor vestigingen die vallen onder categorie A, met de relatief 5% hoogste achterstandsscores op basis van de CBS-indicator. Daarnaast wordt voortgezet op de coalities van voorlopers en doorgroeiers waar relatief veel leerlingen zitten met een risico op een onderwijsachterstand.

Om de leerlingen die opgroeien in een ongunstige omgeving optimaal te bereiken is het belangrijk om te stimuleren dat alle leerlingen van de vestiging die een beroep doen op de subsidie deelnemen aan de activiteiten. Hiermee wordt de kans op deelname, van de leerlingen die opgroeien in een ongunstige omgeving, aan de activiteiten vergroot, wordt bijgedragen aan cohesie en het ‘leren van elkaar’ binnen de groep. De deelname van alle leerlingen op de vestiging is geen verplichting, de activiteiten vallen immers buiten de onderwijstijd. Het is belangrijk in de aanvraag en het projectplan een realistische prognose op te geven van het aantal leerlingen dat daadwerkelijk aan de activiteiten deelneemt, want alleen leerlingen die daadwerkelijk deelnemen worden gesubsidieerd (minimaal 75% van het opgegeven aantal leerlingen moet hebben deelgenomen aan het aanbod).

Van de aanvragende partijen wordt wel verwacht dat zij de activiteiten zoveel mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling, door de activiteiten te laten aansluiten bij het landelijk vastgestelde curriculum. Door te zorgen voor de aansluiting met het curriculum en de ontwikkeling van een leerling in de klas kan het maximale effect worden behaald uit het bevorderen van de brede leerlijn. Verzocht wordt de extra activiteiten zoveel mogelijk in en rond de school en de wijk te laten plaatsvinden vanwege de verbinding met de school en de omgeving en om de deelname laagdrempelig te houden en waar mogelijk te verduurzamen (bijvoorbeeld doordat leerlingen zich gaan aanmelden bij een vereniging).

Vestigingen die vallen onder categorie A

De subsidie die categorie A-vestigingen ontvangen ondersteunt scholen om een goed draaiend programma op te richten, te continueren of het aanbod door te ontwikkelen. In de aanvraag wordt aangegeven voor hoeveel uur subsidie wordt aangevraagd: minimaal vier uur per week en een groeipad met minimaal één uur per week van hoe de coalitie jaarlijks willen doorgroeien in aantal uren tot maximaal tien uur als stip op de horizon. Coalities kunnen de middelen gebruiken om met de gemeente(n) en lokale partners samen een programma aan te bieden. Bij het opzetten van een programma en het verbinden van alle betrokken partijen heeft de gemeente een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol. De betrokken school of scholen kunnen ervoor zorgen dat het programma aansluit bij de behoefte van de doelgroep en het curriculum, zodat er sprake is van een doorlopende leerlijn. Vanwege het integrale karakter van het programma, is het wenselijk dat nieuwe scholen in deze categorie zich aansluiten bij bestaande coalities, maar nieuwe coalities vormen is tevens mogelijk.

Vestigingen die vallen onder categorie B

Categorie B-vestigingen zijn alle scholen die reeds deel uitmaken van het programma School en Omgeving, maar die niet onder de categorie A-vestigingen vallen. Zij kunnen met de subsidie die ze ontvangen hun programma continueren, uitbreiden met leerlingen, soorten activiteiten en het aanbod uitbreiden naar maximaal tien uur per week. Deze scholen moeten minimaal een aanbod van gemiddeld vijf uur per week realiseren.

Om te bepalen of er sprake is van een categorie A-vestiging is een analyse van scholen gemaakt waar de nood het hoogste is. Voor het primair en het voorgezet onderwijs is hiervoor gebruik gemaakt van de achterstandsscore zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS). Met de achterstandsscore zonder drempel en het aantal leerlingen waarmee de achterstandsscore is berekend is een relatieve achterstandsscore berekend. Vervolgens zijn de vestigingen met de hoogste relatieve achterstandsscore die samen 5% van het totaal aantal leerlingen hebben geselecteerd. Voor het basisonderwijs is de selectie gebaseerd op basis van de achterstandsscores van 1 februari 2022, die op 24 maart 2023 zijn gepubliceerd door het CBS.3 Voor het voortgezet onderwijs is bij de selectie van vestigingen uitgegaan van de achterstandsscores die ook voor het Nationaal programma onderwijs zijn gebruikt. Dit zijn de scores die gepubliceerd zijn op 8 april 2022 door het CBS.4 In het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is voor de selectie gebruik gemaakt van het relatief hoogste aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Deze selectie is gemaakt op basis van de telling van 1 februari 2022 zoals die luidde op 24 maart 2023. In de bijlagen worden twee lijsten met schoolvestigingen gepubliceerd die onder categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen vallen.

Activiteiten

Inzet is dat de activiteiten van de verrijkte schooldag bijdragen aan de brede (talent) ontwikkeling. Vanuit het kansengelijkheidsperspectief moeten de activiteiten ten doel hebben om de brede ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Op basis hiervan zijn de ontwikkelgebieden gekozen. De invulling van de activiteiten binnen de ontwikkelgebieden is vrij gelaten aan lokale initiatieven hierdoor kan er worden aangesloten bij de lokale problematiek en behoeften. Voorbeelden zijn sport- en muziekactiviteiten, hulp bij huiswerk, ouderbetrokkenheid, bezoeken aan musea of andere wijken, de kennismaking met toekomstige beroepen of techniek, zorg en natuur, deelname aan activiteiten van verenigingen zoals scouting. Het is aan de lokale coalitie om na te denken hoe de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdragen aan een brede talentontwikkeling. Binnen proportie kan een deel van de middelen ook gebruikt worden voor het aanschaffen van ondersteunend materiaal, monitor en evaluatie, projectleiding, professionalisering, doorontwikkeling en uitbreiding van het typen aanbod.

Uitgesloten activiteiten

Activiteiten van de verrijkte schooldag zijn extra activiteiten die gericht zijn op het compenseren van wat deze doelgroep leerlingen niet vanuit hun omgeving aangeboden krijgen. Activiteiten die niet gericht zijn op brede talentontwikkeling, denk aan buitenlandse reizen, cito- of examentraining zijn uitgesloten van deze regeling.

Doeltreffendheid

Door het bieden van activiteiten gericht op een stimulerende en ondersteunende omgeving aan leerlingen draagt het bij aan het ontwikkelen en benutten van zijn talenten en vaardigheden in de volle breedte. De verwachting is dat de activiteiten binnen het buitenschools aanbod bijdragen aan factoren als motivatie, zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en het fysiek en mentaal goed voelen van leerlingen. Ook versterken leerlingen hun cognitieve, sociaal-emotionele en burgerschapsvaardigheden. Ze ontdekken hun (brede) talenten en interesses en verbreden hun toekomstperspectief. Daarnaast is de verwachting dat het zorgt voor een betere aansluiting tussen thuis, omgeving en school. Op de lange termijn moet dit bijdragen aan een betere voorbereiding van de leerling op het verwerven van een volwaardige positie in de maatschappij. Uiteindelijk kan dit leiden tot onder andere verminderde armoede, een geschikte baan, voldoende zelfstandigheid en het voorkomen van uitval.

(Voormalige) Starters

In de subsidieregeling School en omgeving is er ook een subsidie voor drie jaar gegeven aan startende gebieden om een programma op te zetten. Een deel daarvan heeft nog niet de activiteiten afgerond en zijn nog niet in staat om een programma uit te voeren. Deze starters kunnen geen subsidie aanvragen. De voormalige starters die de subsidie al hebben uitgevoerd en afgerond en dit voor 1 augustus 2023 bij DUS-I hebben aangegeven, kunnen op grond van deze subsidieregeling subsidie aanvragen.

Specifieke uitkering Kansrijke Wijk

Vijf coalities die grotendeels in de focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid staan hebben ervoor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheid om de middelen aan te vragen via de specifieke uitkering Kansrijke wijk. Vestiging die deelnemen aan een coalitie die middelen ontvangt op grond van de SPUK kunnen geen aanspraak maken op subsidie op grond van deze subsidie regeling. Deze vestiging zijn dan ook niet opgenomen in de bijlagen.

Artikel 4. Regievoerder

De regievoerder treedt namens de coalitie op als een coördinator en dient het plan van aanpak in, zodat de vestigingen dit niet individueel hoeven in te dienen. Bij voorkeur dient de regievoerder als eerste, tijdens de aanvraagperiode, namens de coalitie bij DUS-I het plan van aanpak in, dit zit geïntegreerd in het aanvraagformulier. Bij voorkeur dienen de individuele vestigingen hun aanvraag in nadat de regievoerder het plan van aanpak heeft ingediend. De regievoerder is niet verantwoordelijk voor de resultaatverplichtingen en verantwoording per individuele schoolvestiging. De verantwoording van bijvoorbeeld de uren en leerlingen gebeurt per schoolvestiging. De regievoerder dient wel zorg te dragen dat de coalitie een gezamenlijk kwaliteitsplan ontwikkeld en dat die wordt gepubliceerd op een website.

Samenwerken in coalities

Om een kwalitatief goed en doeltreffend aanvullend aanbod neer te kunnen zetten, is de samenwerking tussen vestigingen, gemeente en maatschappelijke organisaties essentieel. De kennis en expertise van verschillende lokale partijen dient samengebracht te worden, zodat er goed ingespeeld kan worden op de verschillende behoeften van de kinderen en jongeren. De subsidieaanvraag loopt via de betrokken schoolbesturen, maar bij de aanvraag dient een plan van aanpak ingediend te worden dat gedragen wordt door alle deelnemende partijen in de coalitie. Hiervoor wordt een aanvraagformulier door DUS-I beschikbaar gesteld. Aanbieders van activiteiten kunnen een belangrijke rol spelen in het vormgeven van het aanbod. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk samen te werken met maatschappelijke organisaties. Er zijn veel maatschappelijke organisaties die een rol kunnen vervullen, bijvoorbeeld in de cultuursector kunnen coalities een samenwerking opzoeken met bestaande netwerken zoals de penvoerders van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, combinatiefunctionarissen cultuur (de cultuurcoaches) en bibliotheken. Ook op het vlak van leefstijl, jeugd en welzijn kan met diverse partijen worden samengewerkt, zoals met buurtwerk, buurtsportcoaches, zwembaden en speelverenigingen. De kinderopvang is een belangrijke partner vanwege de pedagogische expertise. Op coalities wordt een moreel appel gedaan om zich bewust te zijn dat ze gebruik maken van publieke middelen en het publieke geld niet te besteden aan het vergroten van winsten van commerciële partijen. Partijen met een winstoogmerk zijn echter niet uitgesloten in deze regeling. Zo zijn er commerciële sportaanbieders die een betekenis kunnen hebben in het aanbod rond de school of schoolvestiging, en is er ook buitenschoolse opvang met een winstoogmerk. Partijen die aan de verrijkte schooldag deelnemen worden verzocht dit zoveel mogelijk tegen kostprijs aan te bieden. Scholen en gemeenten kunnen hier bij het aangaan van lokale coalities op letten. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met Europese regelgeving ten aanzien van staatssteun en aanbesteding.

Kwaliteitsplan

Om eigenaarschap te vergroten dienen aanvragers na te denken over de kwalitatieve doorontwikkeling van hun coalitie programma voor een verrijkte schooldag. Een nieuwe resultaatverplichting is het hebben van een kwaliteitsplan als onderdeel van een kwaliteitscyclus (bijvoorbeeld Plan, Do, Check, Act). Als onderdeel van de kwaliteitscyclus kan bijvoorbeeld een monitor worden ingericht waarmee de voortgang wordt bijgehouden. Ook kan een veiligheidsplan of pedagogische didactische visie hier onderdeel van uitmaken.

Aanvragers dienen aan het eind van de subsidieperiode het kwaliteitsplan op de website van de school of die van de coalitie te publiceren. Aan DUS-I wordt een link naar de website doorgegeven. Gedurende de subsidieperiode ontwikkelt OCW in co-creatie met de voorlopers handreikingen of standaarden hiervoor. De aanvrager dient de link naar de website op te nemen in het eindverslag.

Artikel 5. Aanvraag subsidie

De subsidieaanvraag wordt gedaan door het bevoegd gezag van de vestiging. Per vestiging kan slechts één aanvraag worden ingediend. Wel kan het zijn dat een bevoegd gezag meerdere aanvragen indient omdat er sprake is van verschillende vestiging.

De eerste aanvraagronde loopt van 28 augustus 2023, 9.00 uur tot 29 augustus, 23.59 uur. In deze aanvraagronde kunnen zowel categorie A-vestigingen als categorie B vestigingen een aanvraag indienen.

In de tweede aanvraagronde dat loopt van 1 april 2024, 9.00 uur tot 30 april 2024, 23.59 uur, kunnen uitsluitend categorie A vestigingen een aanvraag indienen. Dit kan een categorie A school aan wie geen subsidie is verleend in de eerste aanvraagronden, maar het kan ook een categorie A vestiging zijn die zich nu aansluit bij een bestaande coalitie of een categorie A vestiging die zich aansluit bij een nieuw gevormde coalitie.

Het aanvraagformulier

Voor aanvraag van subsidie wordt een door de minister vastgesteld aanvraagformulier gebruikt dat de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) beschikbaar stelt op haar website www.dus-i.nl/subsidies/school-en-omgeving. Het bevoegd gezag van de schoolvestiging dient de aanvraag in.

Plan van aanpak

Elke coalitie maakt één plan van aanpak (activiteitenplan), die de regievoerder indient via het aanvraagportaal bij DUS-I. Wanneer er sprake is van een bestaande coalitie, kan het activiteitenplan dat is ingediend bij de subsidieregeling School en omgeving 2022–2023 als basis dienen en eventueel worden aangevuld en gewijzigd.

Het is hierbij belangrijk dat de coalitie als geheel het plan van aanpak zullen uitvoeren en dat dit in gezamenlijkheid wordt opgepakt. In het plan van aanpak dienen nieuwe coalities aan te geven wie tot de lokale coalitie behoren. Denk in het plan goed na over de rolverdeling, bijvoorbeeld als het gaat om de verantwoordelijkheid van de school en de ondersteuning door de gemeente en uitvoering door maatschappelijke organisaties. DUS-I controleert of iedere coalitie een plan van aanpak opstuurt.

In het plan van aanpak wordt ook ingegaan op:

 • a. de visie en doelen van het programma verrijkte schooldag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b. naar welk aanbod, welke ontwikkelgebieden en naar welke kwaliteit wordt gestreefd;

 • c. de activiteiten die worden verricht om de doelen te bereiken;

 • d. procesafspraken.

Coalitie

Om een kwalitatief goed en doeltreffend buitenregulier onderwijstijd aanbodneer te kunnen zetten, is de samenwerking tussen scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties essentieel. Lokale coalities hebben met de subsidieregeling School en omgeving (2022–2023) een Convenant Rijke Schooldag opgesteld, deze is voor drie jaar afgesloten en daarom nog steeds van toepassing op deze regeling. Wijzigingen kunnen bij DUS-I met een addendum doorgegeven worden met naam persoon, organisatie, eventueel RIO vestigingsnummer en e-mailadres van de organisatie. Alleen categorie A-vestigingen kunnen aan een coalitie worden toegevoegd.

Nieuwe coalities

Nieuwe aanvragers wordt ook gevraagd om een lokale coalitie te vormen of aan te sluiten bij een bestaande coalitie. Een nieuwe coalitie bestaat uit een samenwerking tussen minimaal een school of schoolvestiging, gemeente en lokale partij. In het plan van aanpak wordt opgenomen wie deel neemt aan de coalitie: naam persoon, organisatie, eventueel RIO vestigingsnummer en e-mailadres van de organisatie. Zoals bestuurder organisatie, schooldirecteur, lid college van bestuur van schoolvestiging, wethouder, beleidsmedewerker gemeente, bestuurder maatschappelijke organisatie, etc.

Artikel 6. Subsidieplafond, maximale hoogte subsidie

Subsidieplafonds

Er zijn subsidieplafonds ingericht voor categorie A vestiging en categorie B vestiging en de vergoeding voor de lerende aanpak. Enkel voor categorie A vestigingen geldt dat er twee aanvraagmomenten zijn. Het budget wat overblijft na het eerste aanvraagmoment september 2023 wordt meegenomen naar het tweede aanvraagmoment in april 2024.

Overvraging

Wanneer er meer leerlingen worden opgegeven dan er middelen voor beschikbaar zijn, zal het beschikbare budget evenredig over de opgegeven leerlingen worden verspreid. Dit betekent dat het bedrag per leerling, per uur naar beneden zal worden bijgesteld. Om te voorkomen dat overvraging onder categorie B-vestigingen te hoog wordt, worden nieuwe scholen die niet onder categorie A-vestigingen vallen, uitgesloten zich aan een coalitie toe te voegen.

Onderuitputting

Wanneer er na de tweede aanvraagperiode, sprake is van onderuitputting, dan zal het resterende bedrag beschikbaar worden gesteld voor activiteiten die in het voordeel van alle coalities zijn. Met een vast bedrag van € 10.000 per coalitie. Deze aanvragen kunnen worden ingediend in september 2024. De voorwaarden hiervoor zullen worden gepubliceerd in juli 2024.

Artikel 7. Subsidiebedrag

Bij de berekening van het bedrag wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het programma. Hier wordt gedoeld op de leerlingen waar daadwerkelijk kosten voor worden gemaakt. Een bevoegd gezag van een vestiging kan niet meer leerlingen opgeven dan er zijn opgegeven in de DUO telling van 1 februari 2022, voor het primair onderwijs en de voorlopige telling van 1 oktober 2022 voor het voortgezet onderwijs. Op basis van leerlingen uren registratie dient het deelnemende aantal leerlingen aan activiteiten te worden bijgehouden en dit zal de basis zijn van de verantwoording. Er mag worden gerekend met een gemiddeld aantal leerlingen. In het eindverslag zal er worden gevraagd om totalen.

De bedragen zijn berekend per schooljaar. Wanneer er uitstel is aangevraagd op grond van de subsidieregeling School en omgeving, dan wordt de subsidie verleend per 1 januari 2024 om dubbelfinanciering te voorkomen. De hoogte van het toegekende subsidiebedrag zal dan ook worden berekend over achttien maanden. Voor een bevoegd gezag van een categorie A vestiging die een aanvraag doet voor enkel het schooljaar 2024–2025 wordt het subsidiebedrag berekend over een periode van twaalf maanden.

Voorbeeldberekeningen

Situatie 1:

 • Categorie A-vestiging

 • Verlengingsverzoek gebruikt RSO 22: Ja, dus inzetbaar vanaf 1 januari 2024

 • Schooljaar 1 aantal uren: 4

 • Schooljaar 2 aantal uren: 5

 • Gemiddelde aantal leerlingen over de gehele activiteitenperiode: 100

Eerste jaar: € 236* 100 leerlingen* 4 uur* 0,5 jaar

= € 47.200

Tweede jaar: € 236* 100 leerlingen* 5 uur* 1 jaar

= € 118.000

Totaal

= € 165.200

Situatie 2:

 • Categorie B-vestiging

 • Verlengingsverzoek gebruikt RSO 22: Nee, dus inzetbaar vanaf 1 augustus 2023 (terugwerkende kracht)

 • Schooljaar 1 en 2 aantal uren: 10

 • Gemiddelde aantal leerlingen over de gehele activiteitenperiode: 7.500

Totaal: € 118* 7500 leerlingen* 10 uur* 2 jaar

= € 17.700.000

Situatie 3:

 • Categorie A-vestiging

 • Aanvraag tweede tijdvak

 • Schooljaar 1 aantal uren: 6

 • Gemiddelde leerlingen over de gehele activiteitenperiode: 500

€ 236* 500 leerlingen* 6 uur* 1 jaar

= € 708.000

De bedragen zijn maximale bedragen: wanneer er meer leerlingen worden opgegeven dan er middelen voor beschikbaar zijn, zal het beschikbare budget evenredig over de opgegeven leerlingen worden verspreid zoals bij artikel 6 beschreven.

Cofinanciering

Voor categorie B-vestigingen is de subsidie een bijdrage in de kosten en is gerekend met een vast aantal uren. Coalities kunnen naast deze subsidie andere middelen inzetten: zoals de werkdrukmiddelen, een deel van de basisvaardighedensubsidie, andere rijksmiddelen, gemeentelijke, provinciale en private middelen kunnen een deel van de kosten dekken wanneer dit een duidelijke doelverbinding heeft. Met de aanvullende middelen kan het aanbod in aantal uren worden uitgebreid. Dit draagt bij aan een integrale aanpak die in de kwetsbare gebieden nodig is. Gezien het feit dat het programma zich op het snijvlak van gemeentelijk beleid bevindt, gaan we er vanuit dat de gemeente bijdraagt, dan wel in natura, dan wel in middelen. Waarbij de ambitie is om toe te werken naar een aanbod van tien uur.

Artikel 8. Subsidieverplichtingen

Aansluiting bij de subsidieregeling School en omgeving

In de subsidieregeling School en omgeving is de mogelijkheid tot uitstel opgenomen. Wanneer er aan een coalitie uitstel is toegekend tot 31 december 2023, dan kan een coalitie subsidie aanvragen voor de uitvoeringsperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025.

Buiten reguliere onderwijstijd

De activiteiten binnen een verrijkte schooldag mogen gedurende de gehele schooldag worden aangeboden, maar niet gerekend worden als zijnde onderwijstijd; de wettelijke lesuren waar leerlingen recht op hebben om onderwijs te krijgen. Activiteiten kunnen dus bijvoorbeeld voorafgaand aan de onderwijstijd, of tussen de ochtend en middag in worden aangeboden zolang dit niet wordt geteld als wettelijke onderwijstijd. Daarnaast is het mogelijk om met deze regeling het programma te laten doorlopen in de schoolvakanties, wanneer het gaat om het continueren van het reguliere programma en leerlingen op vrijwillige basis deelnemen. Het is niet mogelijk dat het programma alleen in schoolvakanties wordt aangeboden. Uit onderzoek5 weten we dat om kansengelijkheid te vergroten continuering in de vakanties van belang is en dat dit effect het grootst is voor kwetsbare kinderen. Het is niet mogelijk om in het weekend activiteiten te organiseren.

Verklaring Omtrent het Gedrag

De school ziet erop toe dat alle personen die werken met leerlingen een Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG) kunnen overleggen. Het is niet noodzakelijk dat een school alle VOG’s in bezit heeft. Dit kan bijvoorbeeld ook worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Monitor en onderzoek

De subsidieregeling en het programma School en omgeving wordt via een landelijke monitor geëvalueerd. Een belangrijk doel van deze fase is kennis opbouwen over coalities die de samenwerking rond hun school of schoolvestiging gaan opbouwen. Daarmee wordt kennis en ervaring opgedaan voor het programma School en Omgeving en de deelnemende coalities.

De aanvragende partijen zijn verplicht om mee te werken aan de beantwoording van vragen en het aanleveren van gegevens in het kader van de monitoring en evaluatie van de subsidieregeling of aan de minister op diens verzoek. Daarnaast geven de aanvragers met een aanvraag toestemming om persoonsgegevens te mogen delen met een onderzoeksbureau.

Artikel 9. Vaststelling, betaling, besteding en verantwoording

Verantwoording

De aanvragers hebben hun gesubsidieerde activiteiten verricht als zij een aanbod met activiteiten voor alle leerlingen hebben bereikt en het aantal uren, die ze in hun aanvraag hebben opgegeven en voor minimaal 55 weken in twee schooljaren (of 40 weken in periode 1 jan 2024–31 juli 2025 of 30 weken in één schooljaar 2024–2025). Hiervoor dient in de verantwoording een urenregistratie (deelname van aantal leerlingen) overlegd te worden. Een uitdraai van een leerling registratie op geaggregeerd niveau voldoet. Scholen dienen geen persoonsgegevens met DUS-I te delen. Op basis van de leerlingen- en uurregistratie wordt subsidie teruggevorderd die te veel is uitgekeerd. De aanvragers voldoen aan hun verplichtingen als ze ook een kwaliteitsplan hebben opgesteld. De minister kan besluiten om eventueel na rato terug te vorderen, wanneer dit onderdeel niet is uitgevoerd. Als er niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan, kan de minister een herstelverzoek afgeven en uiteindelijk na beoordeling van het eindverslag (een deel van de) subsidie terugvorderen. Op zowel de aangeboden uren als de deelnemende leerlingen wordt een marge van 25% toegepast. Wordt er bijvoorbeeld 30% minder uren aangeboden dan wordt er 5% van het subsidiebedrag over dat schooljaar teruggevorderd.

Gekozen is met het verantwoordingsmodel G1 te werken. Dit betekent dat er niet verantwoord hoeft te worden op welke wijze de subsidie is besteed. Wel moet worden aangetoond dat er aan de resultaatverplichting is voldaan. Er wordt gewerkt met een vooraf vaststelling. De aanvragers verantwoorden zich volgens het vastgestelde regime en overhandigen een eindverslag voor 1 november 2025.

De minister kan ter controle een deelwaarneming uitvoeren (vergelijkbaar met een steekproef, waarbij een deel van de aanvragen wordt gecontroleerd om uiteindelijk een oordeel te kunnen vormen over de verantwoording van de ontvangen middelen) om te verifiëren of aan de voorwaarden van de subsidie is voldaan. Tijdens een deelwaarneming moeten vestigingen aan DUS-I kunnen aantonen dat hun leerling uren registratie wordt bijgehouden.

Resultaatverplichting

Bij de resultaatverplichting gaat het om het aantal leerlingen dat is bereikt en het aantal uur aanbod.

 • 1. Aantal leerlingen:

  De school geeft in de subsidieaanvraag aan voor hoeveel leerlingen zij subsidie aanvragen. Het gaat hier om leerlingaantallen die deelnemen aan activiteiten. Het kan voorkomen dat leerlingen niet aanwezig zijn bij een activiteit, vandaar dat gerekend wordt met een marge van 25% en dus minimaal 75% van het opgegeven aantal leerlingen moet hebben deelgenomen aan het aanbod.

 • 2. Aantal uur:

  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen categorie A- en B-vestigingen.

Categorie A-vestigingen geven in hun aanvraag aan voor hoeveel uur ze subsidie aanvragen: minimaal vier uur en geven aan met hoeveel uur het programma het volgende schooljaar groeit, tot maximaal tien uur per aanvraag. (Tenzij een aanvraag wordt ingediend voor alleen het schooljaar 2024–2025.) Vervolgens zijn deze vestigingen verplicht om dit aantal uur ook daadwerkelijk te realiseren. Vaststelling van de subsidie vindt plaats op het aantal uren dat daadwerkelijk is afgenomen of aangeboden. Het groeipad houdt in dat er in het eerste schooljaar een programma van het opgegeven aantal uren (minimaal vier) wordt gegeven en het tweede schooljaar minimaal één uur aan toe wordt gevoegd.

Specifiek voor categorie A-scholen wordt in het eindverslag gekeken naar aangevraagde aantal uren met een minimum van gemiddeld vier uur,

 • a. bij twee schooljaren aangeboden over 55 weken;

 • b. bij anderhalf schooljaar aangeboden over 40 weken; en

 • c. bij een schooljaar aangeboden over 30 weken.

En de groei in het aantal aangeboden uren met gemiddeld minimaal 1 uur per week per schooljaar.

Categorie B-vestigingen ontvangen een vast bedrag per leerling, en zijn dus niet afhankelijk van het aantal uur dat ze willen realiseren. Scholen moeten allemaal minimaal vijf uur aanbod hebben staan voor leerlingen. Scholen hebben een inspanningsverplichting om toe te werken naar tien uur per week, omdat in de berekening van het te ontvangen subsidiebedrag uit gegaan wordt van 10 uur. Voor deze scholen is de subsidie een bijdrage in de kosten en is gerekend met een cofinanciering van 50%, vandaar dat ze de helft hiervan gedekt krijgen. Wanneer er geen cofinanciering tot stand komt kunnen de scholen met de middelen vanuit OCW minimaal vijf uur aanbod tot stand brengen.

Specifiek voor categorie B-scholen wordt in het eindverslag gekeken naar aangevraagde aantal uren met een minimum van gemiddeld vijf uur,

 • a. bij twee schooljaren aangeboden over 55 weken;

 • b. bij anderhalf schooljaar aangeboden over 40 weken; en

 • c. bij een schooljaar aangeboden over 30 weken.

Voor beide categorieën geldt dat de scholen verantwoording dienen af te leggen op basis van een urenregistratie. Scholen dienen hierbij aan te tonen hoeveel uur aan activiteiten wordt aangeboden en aan hoeveel leerlingen, een uitdraai van een leerling registratie op geaggregeerd niveau voldoet. Tijdens een deelwaarneming moet DUS-I deze registratie kunnen inzien.

Deelwaarneming

De aanvrager verantwoord zich volgens het vastgestelde regime. De minister kan ter controle een deelwaarneming doen om te verifiëren of aan de voorwaarden van de subsidie is voldaan. Als er niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan, kan de minister (een deel van de) subsidie terugvorderen.

Inspannings- en meldplicht

De aanvrager spant zich in om het aantal opgegeven leerlingen een programma verrijkte schooldag aan te bieden. De aanvrager dient bij de minister in ieder geval schriftelijk te melden indien het daadwerkelijke aantal deelnemende leerlingen of het aantal aangeboden uren aan activiteiten waarop de hoogte van de subsidie is vastgesteld, minder is dan 75%. In dat geval stelt de minister de subsidie lager vast.

Indien de aanvrager overige wijzigingen wilt aan brengen tijden de looptijd van de subsidie meldt de aanvrager zich door een schriftelijk verzoek tot wijziging van de subsidie bij DUS-I in te dienen.

Ook wanneer scholen of coalities fuseren, dient dit aan DUS-I doorgegeven te worden via een verzoek tot wijziging. Splitsen van coalities is niet mogelijk.

Artikel 10. Tegemoetkoming kosten lerende aanpak

De lokale coalities die als voorlopers zijn aangewezen hebben een actieve positie in het ontwikkelen van het programma en de lerende aanpak. Hiervoor worden kosten gemaakt, bijvoorbeeld reiskosten, de kosten voor het organiseren van kennisdelingsactiviteiten, de uren die gemaakt worden door deel te nemen in de OCW werkgroepen op verzoek. De tegemoetkoming in de lerende aanpak is een vergoeding in de kosten daarvoor deze wordt overgemaakt naar de regievoerder. Als de activiteiten starten op 1 januari 2024, dan ontvangt de regievoerder € 5.000 voor het eerste schooljaar. De vergoeding wordt uitgekeerd aan een bevoegd gezag van de coalitie. De coalitie bepaalt onderling hoe de tegemoetkoming wordt verdeeld. Wanneer de regievoerder wijzigt is de initiële regievoerder verantwoordelijk dat de resterende middelen worden overgedragen aan de nieuwe regievoerder.

De regievoerder is er voor verantwoordelijk dat de coalitie een kennisdelingsactiviteit organiseert, of daaraan actief deelneemt. In het eindverslag maakt de regievoerder inzichtelijk of de coalitie heeft deelgenomen aan een kennisdelingsactiviteit of deze heeft georganiseerd. Dit kan door middel van een foto of uitnodiging van de georganiseerde activiteit, of een bewijs van deelname aan een activiteit, aan het eindverslag van het bevoegd gezag waar de regievoerder onder valt toe te voegen. Indien niet wordt voldaan aan deze resultaatsverplichting, wordt het gehele bedrag teruggevorderd.

Artikel 11. Hardheidsclausule

De hardheidsclausule is opgenomen om de minister de mogelijkheid te geven om in individuele gevallen van de regeling af te wijken. Om voor toepassing van de hardheidsclausule in aanmerking te komen, moet de toepassing van de regeling zelf in de eerste plaats tot een onbillijkheid van overwegende aard leiden. In de tweede plaats moet de toepassing van de hardheidsclausule het doel van de regeling dienen. Toepassing van de hardheidsclausule betreft een discretionaire bevoegdheid, waar zeer terughoudend gebruik van zal worden gemaakt. De aanvrager zal in ieder geval moeten aantonen dat zijn situatie zich onderscheidt van die van anderen. Er moet dus sprake zijn van bijzondere omstandigheden.

Regeldruk

Administratieve lasten betreffen de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie aan de overheid. Deze lasten doen zich voor bij de subsidieaanvraag en bij de verantwoording hiervan. Ook worden scholen gevraagd informatie te verstrekken ten behoeve van monitoring.

Ingeschat wordt dat voor het invullen van het aanvraagformulier bedoeld in artikel 5, een tijdsinvestering van 20 uur per aanvraag nodig is.

Voor het verstrekken van informatie ten behoeve van monitoring wordt vijf uur per aanvraag gerekend. Hierin zijn niet de uren voor het lerende aanpak traject en kennisdeling verwerkt. De verantwoording vindt plaats via e een eindverslag. De administratieve lasten voor de verantwoording wordt geschat op 10 uur. De minister kan een deelwaarneming nemen (vergelijkbaar met een steekproef, waarbij een deel van de aanvragen wordt gecontroleerd om uiteindelijk een oordeel te kunnen vormen over de verantwoording van de ontvangen middelen) om te controleren of een aanvrager heeft voldaan aan de subsidievoorwaarden. Ingeschat wordt dat deze activiteit de aanvrager een tijdsinvestering van 10 uur kost. Voor voorlopers gaan we uit van een tijdsinvestering voor het voorloperstraject, hiervoor ontvangen ze een tegemoetkoming in de kosten. Uitgaande van € 50 per uur bedragen de administratieve lasten per subsidieaanvraag dus maximaal € 2.000.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf


X Noot
2

Brief aan Minister MPVO, Gelijke Kansen Alliantie, Den Haag, 2 februari 2022.

X Noot
5

Cooper 1996, The Effects of Summer Vacation on Achievement Test Scores: A Narrative and Meta-Analytic Review en Luyten, Schildkamp en Verachtert (2009) Vooruitgang in technisch lezen gedurende het schooljaar en de zomervakantie.

Naar boven