Besluit tot het vaststellen van afspraken ten aanzien van de medische keuring executieve functies met specifieke inzetbaarheid

Besluitnummer: 2023-0028020

De Korpschef van politie

Gelet op:

 • Artikel 7 lid 2 onder d, lid 5 en lid 6 van het Besluit algemene rechtspositie politie;

 • De overeenstemming in het GOP van 5 april 2018 om een beleidskader op te stellen ten aanzien van medische keuring voor executieve functies met specifieke inzetbaarheid;

 • De toevoeging van het werkterrein Bijzondere opsporingsmethoden en -technieken aan het vakgebied Operationeel Specialismen, passend voor specifieke inzetbaarheid met ingang van 1 december 2022;

 • De herziening Leidraad Aanstellingskeuringen 2020.

Overwegende dat:

 • Indien aan de vervulling van de functie, dan wel voor bepaalde inzetten binnen de functie bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld, betrokkene wordt onderworpen aan een medische keuring;

 • De korps medisch adviseur adviseert over de bijzondere functie-eisen en de belastbaarheidseisen en over de inhoud van de medische (aanstellings-)keuring voor de inzet in functies waar sprake is van deze bijzondere functie-eisen;

 • Dit advies voor het bevoegd gezag leidend is voor de vraag of een medische keuring is vereist.

Besluit tot vaststelling van het volgende:

Ten aanzien van bijzondere functie-eisen en belastbaarheidseisen:

 • Op de door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen vakgebieden die passend zijn voor specifieke inzetbaarheid gelden alleen bijzondere functie-eisen voor de functies binnen het vakgebied Forensische Opsporing, voor de Operationeel Specialist met inzet Forensische Opsporing en voor de Operationeel Specialist met het werkterrein Bijzondere opsporingsmethoden en -technieken;

 • De bijzondere functie-eisen alsmede de daarbij behorende belastbaarheidseisen zijn opgenomen in het overzicht bijzondere functie-eisen, inzetten en belastbaarheidseisen, die als bijlage is opgenomen bij dit besluit.

Ten aanzien van de procedure medische keuring:

 • De teamchef vergelijkt de inzet van de medewerker met de inzet zoals deze is omschreven in het overzicht en bepaalt op basis daarvan voorafgaand aan de openstelling van de vacature of de medische keuring noodzakelijk is;

 • De inzet van de medewerker wordt bepaald door vanuit de functie te kijken naar het karakter van de te verrichten werkzaamheden zoals opgenomen in het bedrijfsvoeringsplan en de organisatie van het werk in de afdelingen en teams. Dit houdt in dat voor vergelijkbare teams met gelijke taakstelling dezelfde eisen zullen gelden;

 • Het bevoegd gezag bewaakt dat voor gelijksoortige werkzaamheden dezelfde eisen worden gesteld door dit voor de verschillende werkzaamheden, afdelingen en teams vast te leggen;

 • De medische keuring vindt plaats nadat alle overige beoordelingen van de geschiktheid van betrokkene hebben plaatsgevonden en het bevoegd gezag op grond daarvan voornemens is betrokkene op de functie aan te stellen;

 • De medische keuring wordt ingericht en uitgevoerd conform de Wet op de medische keuringen, het Besluit aanstellingskeuringen, de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling;

 • De medische keuring wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts, geregistreerd in een register als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, niet zijnde de behandelend arts van de kandidaat, met inachtneming van de vereisten die in bijgaand overzicht zijn opgenomen;

 • De medische keuring wordt verricht voorafgaande aan een met betrekking tot de betrokkene in te stellen onderzoek als bedoeld in artikel 8a van het Barp of veiligheidsonderzoek als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a van de Wet op de veiligheidsonderzoeken;

 • De uitslag van de medische keuring wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk meegedeeld;

 • De kosten van de medische keuring komen ten laste van het bevoegd gezag;

 • Indien aan de medische keuring voor de betrokkene een negatieve gevolgtrekking dan wel een positieve gevolgtrekking onder bepaalde bedenkingen wordt verbonden, heeft hij of zij recht op een herkeuring aan de hand van de vereisten die in bijgaand overzicht zijn opgenomen;

 • De betrokkene maakt zijn wens daartoe met reden omkleed aan het bevoegd gezag kenbaar binnen twee weken nadat de genoemde gevolgtrekking aan hem is meegedeeld;

 • In geval van herkeuring wordt de door het bevoegd gezag te nemen beslissing omtrent de aanstelling uitgesteld totdat de uitslag van de herkeuring aan het bevoegd gezag is meegedeeld;

 • De herkeuring geschiedt door een commissie van drie geneeskundigen;

 • Het bevoegd gezag en de betrokkene wijzen elk een geneeskundige aan voor de commissie. Deze geneeskundigen wijzen een derde geneeskundige voor de commissie aan;

 • De geneeskundige die de eerste medische keuring heeft verricht en de behandelend arts van betrokkene maken geen deel uit van de commissie;

 • De kosten van de herkeuring komen ten laste van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan van de betrokkene een redelijke bijdrage verlangen.

Intrekking regeling

De beleidsregel medische keuring executieve functies met specifieke inzetbaarheid van 1 juli 2018 (Staatscourant 2018, 47620) wordt ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel medische keuring executieve functies met specifieke inzetbaarheid 2023.

Aldus vastgesteld teDen Haag op 22 mei 2023

E.G.M. Huyzer plaatsvervangend korpschef

BIJLAGE BIJ BELEIDSREGEL MEDISCHE KEURING EXECUTIEVE FUNCTIES MET SPECIFIEKE INZETBAARHEID

Overzicht bijzondere functie-eisen, inzetten en belastbaarheidseisen Forensische Opsporing (incl. Operationeel Specialist inzet FO) en Operationeel Specialist met werkterrein Bijzondere opsporingsmethoden en -technieken

Bijzondere functie-eisen en inzetten

Belastbaarheidseisen conform Leidraad aanstellingskeuringen 2020-NVAB SER TNO

Nadere uitwerking belastbaarheidseisen, onderzoeksmethoden en normeringen

Klauteren en klimmen

Inzet:

– Bij het werken op een locatie, bijvoorbeeld een PD waar dit kan voorkomen

– Moet in staat zijn nek, rug, bovenste en onderste ledematen te gebruiken om te klauteren en te klimmen.

– Moet voldoende knijpkracht in de handen bezitten om bij het klauteren en klimmen het eigen lichaamsgewicht te houden.

– Moet in staat zijn het evenwicht te bewaren om te kunnen klimmen en klauteren.

– Bezit voldoende bewustzijn en gebruikt geen medicijnen die het bewustzijn negatief kunnen beïnvloeden om te kunnen klauteren en te klimmen.

– Heeft voldoende gezichtsvermogen om veilig te kunnen klauteren en te klimmen.

– Heeft voldoende mogelijkheden in het cardiorespiratoire systeem die werknemer in staat stellen om te klimmen en/of te klauteren.

– Vragenlijst 3.1 – 3.17 Leidraad aanstellingskeuringen 2020

– PAR Q vragenlijst

– Functionele test zoals binnen de branche aanwezig is: FVT of Chester Step Test

Besturen van een voertuig (komt niet voor bij het werkterrein Bijzondere opsporingsmethoden en -technieken)

Inzet:

– Bij inzet als 1e lijns VOA (VOA PD onderzoekers)

– Moet in staat zijn om voor langere tijd een voertuig te besturen (grootste deel van de werkdag) en/of met spoed

– Moet voldoen aan de keuringseisen zoals gesteld in de Regeling eisen geschiktheid 2000, voor de categorie van voertuigen waar in de functie gebruik van wordt gemaakt:

– groep1: rijbewijzen van de categorieën A1, A2, A, B, B+E en T;

– groep 2: rijbewijzen van de categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E.

Vragenlijst 31.1 – 31.3 Leidraad aanstellingskeuringen 2020

Gevaarlijke stoffen

Inzet:

– Bij inzet op een locatie, bijvoorbeeld een PD, met een kans op blootstelling aan prikkelende stoffen

– Heeft geen aangetoonde overgevoeligheid die zich uit in luchtweg- of longklachten, voor een agens dat in de werkomgeving aanwezig is

– Heeft geen astma of atopie bij blootstelling aan hoogmoleculaire allergenen104 in de werkomgeving

– Heeft geen astma bij niet goed te vermijden c.q. te beperken blootstelling aan luchtwegprikkelende stoffen in de werkomgeving

– Heeft een als normaal voor leeftijd en geslacht te beschouwen longfunctie

– Vragenlijst gericht op aanwezigheid verhoogde prikkelbaarheid luchtwegen

– Onderzoek: Spirometrie, uitslag moet passen bij leeftijd en geslacht

Waakzaamheid en oordeelsvermogen

Inzet:

– Bij het werken op een locatie, bijvoorbeeld een PD waar dit van toepassing kan zijn (de belastbaarheidseisen kunnen variëren per inzet)

– Moet in staat zijn tijdens de werkzaamheden en ongeacht het tijdstip van het etmaal de eigen veiligheid en/of die van anderen te waarborgen.

De keurling moet:

– prompt en adequaat informatie kunnen beoordelen en (non)verbaal kunnen reageren;

– een adequate staat van waakzaamheid, alertheid, oplettendheid, concentratievermogen en vigilantie kunnen opbrengen en handhaven;

– een adequaat oordeel kunnen vellen, complexe situaties kunnen inschatten, protocollair kunnen handelen, beslissingen kunnen nemen en beschikken over beslisvaardigheid gerelateerd aan zintuigelijke waarneming en cognitie.

– Is voldoende toerekeningsvatbaar en gebruikt geen medicijnen, alcohol of drugs die een negatieve invloed hebben op het waakzaamheids- en oordeelsvermogen.

– Vragenlijst 14.1 – 14.19 Leidraad aanstellingskeuringen 2020

– Op indicatie informatie opvragen bij behandelend arts

Zien

In arbeidstaken waarbij er een veiligheidsrisico is voor de werknemer zelf en/of derden:

– aard, grootte, positie en snelheid van objecten op afstand nauwkeurig kunnen waarnemen; en of

– details dichtbij kunnen waarnemen; en/of

– zicht in de ooghoeken hebben; en/of

– diepte kunnen zien; en/of

– kleuren kunnen waarnemen en van elkaar onderscheiden.

Scherp zien op afstand

Moet voldoende gezichtsvermogen hebben om, eventueel na correctie, op een afstand van ≥60 cm aard, grootte, positie en snelheid van objecten te kunnen waarnemen.

Scherp zien nabij

Moet voldoende gezichtsvermogen hebben om, eventueel na correctie, details waar te nemen en te lezen op een afstand van <60 cm.

Zicht in ooghoeken

Moet voldoende gezicht hebben om, eventueel na correctie, bewegingen en signalen in de periferie van het gezichtsveld te kunnen waarnemen.

Diepte zien

Moet voldoende diepte kunnen zien.

Kleurenonderscheidingsvermogen

Moet in staat zijn alle kleuren te onderscheiden die voor de functie van belang zijn.

– Vragenlijst 17.1 – 17.19 Leidraad aanstellingskeuringen 2020

– Functionele test gezichtsscherpte veraf:

Normering

Visus veraf (met eventuele correctie):

– VODS ≥0,8

– ≥0,5 voor het slechtste oog

Visus veraf (zonder correctie):

– VODS ≥0,1 (i.v.m. zelfredzaamheid)

– Functionele test gezichtsscherpte nabij:

Normering

Visus nabij (met eventuele correctie):

– VODS ≥0,8

– ≥0,5 voor het slechtste oog

– Functionele test kleurenzien:

Functionele test kleurenonderscheidingsvermogen

(17.23)

Normering Ishihara

– 0,1,2 fouten: GESCHIKT.

– >3 fouten: niet gehaald.

– Bij >3 fouten: Farnsworth D15 (saturated).

Additionele functionele test

kleurenonderscheidingsvermogen

Normering Farnsworth D15 (saturated)

– ≤3 randwisselingen

– ≤ 1 foute crossing

Horen

Het waarnemen en interpreteren van geluid in de vorm van menselijke spraak en/of signalen dat sturend is ten aanzien van het al of niet uitvoeren van acties in arbeidstaken waarbij er een veiligheidsrisico voor de werknemer zelf en/of derden aanwezig is.

Moet voldoende gehoorvermogen hebben om:

– geluid (gesproken woord en/of signalen) dat essentieel is voor de goede en veilige taakuitoefening waar te nemen (ook in een lawaaiige omgeving);

– waarschuwingssignalen te horen;

– richting te horen;

– te communiceren met anderen.

– Vragenlijst 18.1 – 18.7 Leidraad aanstellingskeuringen 2020

– Functionele testen

Normering Toonaudiogram

– Gemiddelde gehoordrempel bij 1000, 2000 en 4.000 Hz ≤35 dB(HL) voor het slechtste oor

Ruiken

Voor eigen veiligheid en/of veiligheid van derden is het herkennen van signaalgeuren noodzakelijk op een locatie (bijvoorbeeld een PD) waar dit voor kan komen

Geen beperkingen bij het kunnen onderscheiden en herkennen van geuren.

Het kunnen onderscheiden van geuren. Positieve score op specifieke geurtest

Bij overlappende belastbaarheidseisen moet de zwaarste eis als beoordelingscriterium genomen worden.

Naar boven