Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 30 mei 2022, nr. VO/36880983, houdende de wijziging van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO in verband met de actualisering van de conversietabel

De Minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs,

Gelet op de artikelen 7.11, tweede lid, en 7.12, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

Besluit:

ARTIKEL I

De regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO wordt als volgt gewijzigd:

A.

Bijlage 1, horende bij artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In kolom I (Algemene gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan) wordt bij het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) in kolom III (mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor) ‘- Informatica’ toegevoegd.

B.

Bijlage 2, horende bij artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In kolom I (Profielvakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan) wordt de volgende voetnoot geplaatst bij het vak Dienstverlening en Producten: ‘Er is per september 2019 een tweedegraads lerarenopleiding beschikbaar voor het vak Dienstverlening en producten. Dat betekent dat de aangewezen route, waarbij het getuigschrift moet worden aangevuld met extra scholing aangeboden door hogescholen, kan vervallen. Bevoegdheden die via de conversietabel zijn verstrekt vóór schooljaar 2023–2024 blijven op grond van de conversietabel geldig.’

  • 2. In kolom V (Beperking/extra scholing) wordt bij het vak ‘Dienstverlening en Producten’ telkens de volgende tekst toegevoegd aan ‘Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.’: ‘Uitsluitend tot schooljaar 2023–2024 en voor zover de bezitter van het in de derde kolom genoemde getuigschrift tevens de bijscholing Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen tot schooljaar 2023–2024 heeft afgerond, blijkend uit een aantekening op het getuigschrift danwel uit een certificaat.’

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Op 19 juli 2012 is de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO (hierna: de conversietabel) in werking getreden (Stcrt. 2012, 14735). De conversietabel regelt met welke getuigschriften of bewijzen van bekwaamheid een leraar benoembaar is voor vakken waarvoor geen passende lerarenopleiding bestaat of waarvan de namen in de loop der tijd zijn gewijzigd, waardoor de vraag ontstaat of men met een oud getuigschrift ook dat nieuwe vak mag onderwijzen.

De conversietabel behoeft regelmatig actualisering. Met deze wijziging:

  • is het voortaan mogelijk om met een getuigschrift informatica les te geven in het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT);

  • vervalt de bijscholing per schooljaar 2023–2024 voor het vak Dienstverlening en producten in verband met het feit dat er per september 2019 een tweedegraads lerarenopleiding beschikbaar is.

Overwegingen

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

NLT is een interdisciplinair vak met elementen vanuit diverse vakrichtingen. Daarbij is er ook nadrukkelijk aandacht voor digitale technologieën. Die aandacht zal verder worden verstrekt door de ontwikkeling en implementatie van een leerlijn Digitale Technologieën in het vak NLT. Dit wordt mede ingegeven door de door het onderwijsveld onderschreven wens om digitale geletterdheid zo snel mogelijk een duidelijke positie in het voortgezet onderwijs te geven. Om deze redenen is het gewenst dat ook mensen met een getuigschrift informatica deel kunnen uitmaken van het team leraren dat NLT geeft op de scholen waar dit vak als keuzevak wordt aangeboden.

Dienstverlening en producten

Voor het vak Dienstverlening en Producten bestaat inmiddels een passende lerarenopleiding.

Totstandkoming gewijzigde tabel

De wijziging is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitvraag in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap ten behoeve van de actualisering van de conversietabel. De wijziging rondom het vak NLT is getoetst in het onderwijsveld door deskundigen van de lerarenopleidingen informatica en de vakverenigingen NLT en I&I (informatica en digitale geletterdheid) De wijziging rondom het vak Dienstverlening en Producten is afgestemd met de lerarenopleidingen die de monitor Dienstverlening en Producten aanbieden. De wijziging van de regeling in zijn geheel is voorgelegd aan de Landelijke Werkgroep Bevoegd1.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma


X Noot
1

In de werkgroep nemen de volgende partijen mee: AOb, CNV Onderwijs, FvOv, VO raad, VH, UNL, ADEF, LOBO, Sectorraad PRO, Sectorraad GO

Naar boven