Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 mei 2023, nr. WJZ/26795833, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 in verband met de verlenging van de openstelling van de subsidiemodule Investeringen in SCR-katalysatoren

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel behorende bij artikel 4 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 wordt in de rij van paragraaf 3.3, Investeringen in SCR-katalysatoren, in de vijfde kolom ’13-04-2023’ vervangen door ’31-07-2023’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 april 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 mei 2023

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

TOELICHTING

1. Aanleiding

Met deze wijzigingsregeling wordt de openstellingsperiode van de subsidiemodule Investeringen in SCR-katalysatoren, opgenomen in paragraaf 3.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021, ten behoeve van de aankoop en installatie van een nabehandelingssysteem voor selectieve katalytische reductie (SCR-katalysator) verlengd.

2. Doel van de regeling

Garnalenvissers die in Natura 2000-gebieden voor de Nederlandse kust willen vissen dienden per 1 januari 2023 over een nieuwe vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te beschikken om te mogen vissen in en nabij Natura 2000-gebieden. Dergelijke vergunningen waren op die datum nog niet afgegeven. Eind december 2022 is daarom een gedoogbeschikking genomen, op grond waarvan de garnalenvisserij zonder een degelijke vergunning wordt gedoogd tot en met 30 september 2023. Gebleken is dat zonder maatregelen om de uitstoot van stikstofdioxide te beperken de vloot niet tot heel weinig kan vissen op de locaties waar zij de afgelopen jaren heeft gevist, in en nabij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Pas op een afstand van drie tot vier kilometer van de kust ontstaat er zonder verdere maatregelen ruimte om te vissen.

Met de aanschaf van een SCR-katalysator kan een belangrijke verduurzamingsslag door de sector worden gemaakt. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de emissies van stikstofdioxide en daarmee de depositie van stikstof op beschermde natuur aanzienlijk zal verminderen. Voor een uitgebreidere achtergrond van deze subsidiemodule wordt verwezen naar paragraaf 2 van de algemene toelichting van de wijzigingsregeling waarmee deze subsidiemodule is ingevoerd.1

De openstelling van deze subsidiemodule stond gepland van 16 januari 2023 tot en met 13 april 2023. Met deze wijzigingsregeling wordt de openstelling met drieënhalve maand verlengd tot en met 31 juli 2023. Deze aanpassing wordt gedaan omdat nog niet alle vissers een aanvraag hebben ingediend, maar de Nederlandse Vissersbond heeft aangegeven dat zij nog wel een beroep op de regeling willen doen. Sommige vissers hebben echter meer tijd nodig om een gewogen besluit te nemen over de benodigde investering in een katalysator. De verlenging van de openstellingsperiode van deze subsidiemodule geeft de mogelijkheid te geven meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of zij deze investering kunnen terugverdienen en ook nog financiering hiervoor te vinden. Hierdoor kan een groter deel van de vloot de gewenste verduurzamingsslag maken.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt zo spoedig mogelijk in werking, op de dag na publicatie in de Staatscourant. Hiermee wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten van regelgeving. De openstelling wordt met terugwerkende kracht tot en met 13 april 2023 verlengd. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd doordat de potentiële indieners gebaat zijn bij spoedige inwerkingtreding, omdat dit zekerheid biedt over de definitieve openstellingsperiode.

4. Adviescollege toetsing regeldruk

Dit dossier behoeft niet aan het Adviescollege toetsing regeldruk te worden voorgelegd, aangezien het een verlenging van een bestaande regeling betreft zonder inhoudelijke wijzigingen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema


X Noot
1

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 januari 2023, nr. WJZ/22088035, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de Regeling Openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 in verband met de introductie en openstelling van de subsidiemodule Investeringen in SCR-katalysatoren (installaties voor lagere stikstofuitstoot garnalenvissers) (Stcrt. 2023, 1248).

Naar boven