Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 december 2021, nr. VO/29106277 houdende een technische wijziging van verschillende regelingen in verband met de totstandkoming van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (Aanpassingsregeling WVO 2020)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de Wet voortgezet onderwijs 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING AANVULLENDE SUBSIDIEREGELING PILOT PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR GL EN TL

De Aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de wet of artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘gemengde leerweg’ wordt ‘artikel 10d van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.22, eerste lid, onderdeel d, van de WVO 2020’.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ‘artikel 1 WVO’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

4. De begripsbepaling van het begrip ‘vestiging’ komt te luiden:

vestiging:

hoofdvestiging als bedoeld in artikel 4.13 van de WVO 2020, nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.14 van de WVO 2020 of tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.16 van de WVO 2020;

5. In de begripsbepaling van het begrip ‘theoretische leerweg’ wordt ‘artikel 10 WVO’ vervangen door ‘artikel 2.22, eerste lid, onderdeel a, van de WVO 2020’.

6. De begripsbepaling van het begrip ‘vmbo’ komt te luiden:

vmbo:

de leerwegenfase vanaf het derde leerjaar op scholen voor mavo en aan scholen voor vbo, bedoeld in artikel 2.22 van de WVO 2020.

7. De begripsbepaling van het begrip ‘WVO’ vervalt.

8. Na de begripsbepaling van het begrip ‘vmbo’ wordt de volgende begripsbepaling ingevoegd:

WVO 2020:

Wet voortgezet onderwijs 2020.

B

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. een licentie heeft als bedoeld in artikel 74b, eerste lid, onderdelen e en f, juncto artikel 10b, derde lid, onderdelen a tot en met d en h en i, WVO, zoals luidend op 1 september 2021, voor het gelijknamige profiel en het daarbij behorende beroepsgerichte programma.

C

In artikel 13, vierde lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 76 van de wet’ vervangen door ‘artikel 6.2 van de wet’.

ARTIKEL II. WIJZIGING AANVULLENDE SUBSIDIEREGELING PILOT TWEEDE LICENTIEGEBONDEN PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR GL EN TL

De Aanvullende subsidieregeling pilot tweede licentiegebonden praktijkgericht programma voor gl en tl wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de wet of artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘gemengde leerweg’ wordt ‘artikel 10d van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.22, eerste lid, onderdeel d, van de wet’.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘theoretische leerweg’ wordt ‘artikel 10 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.22, eerste lid, onderdeel a, van de wet’.

5. De begripsbepaling van het begrip ‘vmbo’ komt te luiden:

vmbo:

onderwijs als bedoeld in artikel 2.22 van de wet;.

6. De begripsbepaling van het begrip ‘schoolvestiging’ komt te luiden:

schoolvestiging:

hoofdvestiging als bedoeld in artikel 4.13 van de wet, nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.14 van de wet of tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.16 van de wet;.

7. In de begripsbepaling van het begrip ‘wet’ wordt ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. In deze subsidieregeling wordt met licentie bedoeld de toestemming als bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, onderdeel e en f van de wet, die het bevoegd gezag heeft om een profiel aan te bieden als bedoeld in artikel 2.26, tweede lid, onderdelen a tot en met d en h en i van de wet.

2. In het vierde lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 76c van de wet’ vervangen door ‘artikel 6.2 van de wet’.

ARTIKEL III. WIJZIGING BESLUIT EINDEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS 2020

Het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘artikel 59 van het EB VO’ vervangen door ‘artikel 3.56 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

B

In artikel 21, tweede lid, wordt ‘de artikelen 49, eerste lid, onderdeel a, en 50, eerste lid, onderdeel a, van het EB VO’ vervangen door ‘de artikelen 3.35, eerste lid, onderdeel a en 3.34, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

Na artikel 21 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 21a. Omhang

Deze regeling berust op de artikelen 2.58, vierde lid, 2.61, derde lid en 2.65 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL IV. WIJZIGING BESLUIT EINDEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES 2020

Het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs BES 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘artikel 47 van het EB VO BES’ vervangen door ‘artikel 3.56 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

B

In artikel 21, tweede lid, wordt ‘de artikelen 37, eerste lid, onderdeel a, en 37a, eerste lid, onderdeel a, van het EB VO BES’ vervangen door ‘de artikelen 3.35, eerste lid, onderdeel a en 3.34, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

Na artikel 21 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 21a. Omhang

Deze regeling berust op de artikelen 2.58, vierde lid, 2.61, derde lid en 2.65 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL V. WIJZIGING BESLUIT VASTSTELLING BELEIDSKADER SUBSIDIES DOORSTROOMPROGRAMMA’S VMBO-MBO EN VMBO-HAVO

Na artikel 3 wordt in het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 5.11 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL VI. WIJZIGING DOORSTROOMREGELING VMBO-MBO 2020

De Doorstroomregeling vmbo-mbo 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘gemengde leerweg’ wordt ‘artikel 10d van de WVO’ vervangen door ‘artikel 2.22, eerste lid, onderdeel d, van de WVO 2020’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘theoretische leerweg’ wordt ‘artikel 10 van de WVO’ vervangen door ‘artikel 2.22, eerste lid, onderdeel a, van de WVO 2020’.

3. De begripsbepaling van het begrip ‘WVO’ komt te luiden: WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020.

B

In artikel 2 wordt ‘artikel 10b, derde lid, onderdelen f tot en met h en j, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 2.26, tweede lid, onderdelen f tot en met h en j, van de WVO 2020’.

C

In artikel 3 wordt ‘artikel 10d, derde lid, onderdelen f tot en met h en j, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 2.27, tweede lid, onderdelen f tot en met h en j, van de WVO 2020’.

D

In artikel 4 wordt ‘artikel 10, derde lid, onderdelen b en c, van de WVO’ vervangen door 'artikel 2.25, tweede lid, onderdelen b en c, van de WVO 2020’.

ARTIKEL VII. WIJZIGING KADERREGELING SUBSIDIES OCW, SZW EN VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onderdeel q1 verletterd tot onderdeel r, en worden de onderdelen q2 tot en met z vervangen door:

 • s. artikel 2.46, vierde en vijfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020,

 • t. artikel 3.37, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020,

 • u. artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020,

 • v. artikel 5.11 van de Wet voortgezet onderwijs 2020,

 • w. artikel 11.20 van de Wet voortgezet onderwijs 2020,.

2. In het tweede lid wordt het woord ‘en’ toegevoegd aan het slot van onderdeel f, en worden de onderdelen g en h vervangen door ‘g. artikel 5.10, eerste tot en met derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Artikel 11.4a komt te luiden:

Artikel 11.4a. Omhangbepaling

Deze regeling berust mede op de artikelen 3.37, tweede lid, 5.9 en 5.11 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING ORGANISATIE- EN MANDAATBESLUIT OCW 2008

Artikel 7 van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 104 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 10.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

2. In het vierde lid, onderdeel c, wordt ‘de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

ARTIKEL IX. WIJZIGING REGELING AANMELDING EN TOELATING HOGER ONDERWIJS

De Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van het begrip ‘profiel’ komt te luiden:

profiel:

profiel als bedoeld in artikel 2.20, tweede en derde lid, van de WVO 2020.

2. De begripsbepalingen van de begrippen ‘WVO’ en ‘WVO BES’ worden vervangen door ‘WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Artikel 2.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 8 van de WVO of artikel 14 van de WVO BES’ vervangen door ‘artikel 2.5 van de WVO 2020’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 8 van de WVO of artikel 14 van de WVO BES’ vervangen door ‘artikel 2.5 van de WVO 2020’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 8 van de WVO of artikel 14 van de WVO BES’ vervangen door ‘artikel 2.5 van de WVO 2020’.

ARTIKEL X. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE EN BIJZONDERE BEKOSTIGING EINDEXAMENS 2021

De Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

2. De begripsbepaling van het begrip ‘deeleindexamen’komt te luiden:

deeleindexamen:

examen in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken;.

3. De begripsbepaling van het begrip ‘deelstaatsexamen’komt te luiden:

deelstaatsexamen:

examen in één of meer van de voor het staatsexamen voorgeschreven vakken;.

4. De begripsbepaling van het begrip ‘eindexamen’ komt te luiden:

eindexamen:

examen in het geheel van de op grond van hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 voorgeschreven vakken;.

5. In onderdeel 2 van de begripsbepaling van het begrip ‘kandidaat’ wordt ‘artikel 7 van het Bekostigingsbesluit WVO’ vervangen door ‘artikel 5.8 van de WVO 2020’.

6. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ´artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs´ vervangen door ´artikel 1.1 van de WVO 2020´.

7. In plaats van de begripsbepaling van het begrip ‘WVO’ wordt de volgende begripsbepaling ingevoegd:

WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020;

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘artikel 14a, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO’ vervangen door ‘artikel 6.12, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 85a, tweede lid, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 5.10, eerste lid, van de WVO 2020’ en wordt ‘artikel 14a, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO’ vervangen door ‘artikel 6.12, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op de artikelen 5.9 en 5.10 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XI. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE BEKOSTIGING NIEUWE SCHOLEN EN SAMENVOEGING VO

De Regeling aanvullende bekostiging nieuwe scholen en samenvoeging vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘leerling’ wordt ‘artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

3. De begripsbepaling van het begrip ‘nieuwe school’ komt te luiden:

nieuwe school:

school of scholengemeenschap als bedoeld in artikel 4.2, eerste of tweede lid, van de wet, niet zijnde een school als bedoeld in artikel 4.3, tweede lid, van de wet.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘samenvoeging’ wordt ‘artikel 72, eerste lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 4.10, eerste lid, van de wet’.

5. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

6. In de begripsbepaling van het begrip ‘splitsing’ wordt ‘artikel 64, derde lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 4.2, derde lid, van de wet’.

7. In de begripsbepaling van het begrip ‘wet’ wordt ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

In artikel 3, vijfde lid, wordt ‘artikel 65, tweede lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 4.3, tweede lid, van de wet’.

C

In artikel 4 wordt ‘artikel 79, eerste lid, onderdeel b, van de wet’ telkens vervangen door ‘artikel 5.4, eerste lid, onderdeel b, van de wet’.

D

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘artikel 65, tweede lid’ vervangen door ‘artikel 4.3, tweede lid’.

E

In artikel 6, derde en vijfde lid, wordt ‘artikel 79, eerste lid, onderdeel a, van de wet’ telkens vervangen door ‘artikel 5.4, eerste lid, onderdeel a, van de wet’.

F

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a. Omhang

Deze regeling berust op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en artikel 6.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

ARTIKEL XII. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE BEKOSTIGING EERSTE OPVANG NIEUWKOMERS VO

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘nieuwkomer’ wordt ‘als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 1.1 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘schoolplan’ wordt ‘artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘de artikelen 2.88 tot en met 2.91 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8. Omhangbepaling

Deze regeling berust mede op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE BEKOSTIGING GEÏSOLEERDE VESTIGINGEN VO

De Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘havo’ wordt ‘artikel 8 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.5 van de wet’.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘leerling’ wordt ‘artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2020’ vervangen door ‘artikel 5.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘mavo’ wordt ‘artikel 9 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.6 van de wet’.

5. In de begripsbepaling van het begrip ‘pro’ wordt ‘artikel 10f van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.8 van de wet’.

6. In de begripsbepaling van het begrip ‘scholengemeenschap’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

7. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

8. In de begripsbepaling van het begrip ‘vbo’ wordt ‘artikel 10a van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.7 van de wet’.

9. De begripsbepaling van het begrip ‘vestiging’komt te luiden:

vestiging:

hoofdvestiging als bedoeld in artikel 4.13 van de wet of nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.14 van de wet, die voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020;

10. In de begripsbepaling van het begrip ‘voortgezet onderwijs’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

11. In de begripsbepaling van het begrip ‘vwo’ wordt ‘artikel 7 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.4 van de wet’.

12. In de begripsbepaling van het begrip ‘wet’ wordt ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘artikel 2, eerste lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

In artikel 8, eerste lid, wordt ‘artikel 99 van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.39 van de wet’.

D

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 5.9 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE BEKOSTIGING STRATEGISCH PERSONEELSBELEID, BEGELEIDING EN VERZUIM VO

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepalingen van de begrippen ‘bevoegd gezag’ en ‘school’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ steeds vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘leerling’ wordt ‘artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

B

Artikel 7a komt te luiden:

Artikel 7a. Omhangbepaling

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XV. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE BEKOSTIGING VO-SCHOLEN IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

De Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

cursus internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs:

International Baccalaureate Career-Related Programme, International Baccalaureate Diploma Programme, International Baccalaureate Middle Years Programme of een cursus die gericht is op het behalen van het International General Certificate of Secondary Education, als bedoeld in de Beleidsregel IGVO 2021, niet zijnde het International Baccalaureate Diploma Programme Dutch Residents of IB Career Related Programme Dutch Residents;

gemengde leerweg:

gemengde leerweg als bedoeld in artikel 2.22, eerste lid, onderdeel d, van de wet;

havo:

hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onderdeel a, van de wet;

hoofdvestiging:

hoofdvestiging als bedoeld in artikel 4.13 van de wet;

leerling:

leerling als bedoeld in artikel 6.7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 of artikel 2.1.2, onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

nevenvestiging:

nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.14 van de wet;

school:

school of scholengemeenschap als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

teldatum:

1 oktober voorafgaand aan het jaar waar in de aanvullende bekostiging wordt verstrekt;

vestiging met een breed onderwijsaanbod:

hoofdvestiging als bedoeld in artikel 4.13 van de wet of nevenvestiging als bedoeld in artikel 4.14 van de wet, waarop onderwijs in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs en onderwijs in de laatste leerjaren van het vbo, mavo, havo en vwo, al dan niet in combinatie met praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de wet wordt aangeboden;

wet:

Wet voortgezet onderwijs 2020.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘artikel 108, vierde lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 4.25, vierde lid, van de wet’.

C

In artikel 3, vierde lid, wordt ‘artikel 2, eerste lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

D

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘artikel 10b, derde lid, onderdeel e, van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.26, tweede lid, onderdeel e, van de wet’.

E

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE EISEN TOELATING MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

In artikel 1 van de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs wordt ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’.

ARTIKEL XVII. WIJZIGING REGELING AANWIJZING INTERNATIONALE EN BUITENLANDSE SCHOLEN

In bijlage 2 bij de Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen wordt in het eerste lid, onderdeel a, ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING REGELING BEKOSTIGING LEERLINGEN DIE TIJDELIJK BUITEN DE SCHOOL WORDEN GEPLAATST

De Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.7, eerste lid, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. onderdeel c komt te luiden:

 • c. artikel 2.47, tweede en twaalfde lid van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

B

Artikel 1a komt te luiden:

Artikel 1a. Omhangbepaling

Deze regeling berust op artikel 6.7, eerste lid, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING REGELING BEKOSTIGING VO-SCHOLEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN VO

De Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘gemengde leerweg’ wordt ‘artikel 10d van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.22, eerste lid, onderdeel d, van de wet’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘havo’ wordt ‘artikel 8 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.5 van de wet’.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘hoofdvestiging’ wordt ‘artikel 73a van de wet’ vervangen door ‘artikel 4.13 van de wet’.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘leerling’ wordt ‘artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

5. In de begripsbepaling van het begrip ‘lwoo’ wordt ‘artikel 10e van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.42 van de wet’.

6. In de begripsbepaling van het begrip ‘mavo’ wordt ‘artikel 9 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.6 van de wet’.

7. In de begripsbepaling van het begrip ‘nevenvestiging’ wordt ‘artikel 73b van de wet´ vervangen door ‘artikel 4.14 van de wet’.

8. In de begripsbepaling van het begrip ‘pro’ wordt ‘artikel 10f van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.8 van de wet’.

9. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ‘artikel 1 van de wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

10. In de begripsbepaling van het begrip ‘vbo’ wordt ‘artikel 10a van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.7 van de wet’.

11. In de begripsbepaling van het begrip ‘vwo’ wordt ‘artikel 7 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.4 van de wet’.

12. In de begripsbepaling van het begrip ‘wet’ wordt ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 79, eerste lid, onderdeel a, van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.4, eerste lid, van de wet’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 79, eerste lid, onderdeel b, van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.4, eerste lid, onderdeel b, van de wet’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de artikelen 79a, eerste en tweede lid, 85, tweede en derde lid, en 90, tweede en derde lid, van de wet, alsmede het op de bekostiging van het samenwerkingsverband in mindering te brengen bedrag, bedoeld in de artikelen 85, zesde en zevende lid, en 90, vijfde en zesde lid, van de wet,’ vervangen door ‘de artikelen 5.5, 5.13, derde en vierde lid, en 5.20, tweede en derde lid, van de wet, alsmede het op de bekostiging van het samenwerkingsverband in mindering te brengen bedrag, bedoeld in de artikelen 5.20, vijfde en zesde lid van de wet.

2. In het tweede lid wordt ‘de artikelen 85, eerste en vierde lid, en 90, eerste en vierde lid van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.20, eerste en vierde lid van de wet’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 79, eerste lid, onderdeel a, van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.4, eerste lid, onderdeel a, van de wet’.

In het tweede lid wordt ‘artikel 79, eerste lid, onderdeel b, van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.4, eerste lid, onderdeel b, van de wet’.

E

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘de artikelen 85, zesde en zevende lid, en 90, vijfde en zesde lid, van de wet’ vervangen door ‘artikel 5.4, eerste lid, onderdeel b, van de wet’.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepalingen van de begrippen ‘gemengde leerweg’, ‘havo’, ‘leerling’, ‘mavo’, ‘minister’, ‘school’, ‘vbo’, vwo’ en ‘wet’ komen te vervallen.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘leerling met een specifieke onderwijsbehoefte’ wordt ‘artikel 149 van de Wet voortgezet onderwijs BES’ vervangen door ‘artikel 11.23 van de wet’.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 152, eerste lid, onderdeel a, van de wet’ vervangen door ‘artikel 11.56, eerste lid, onderdeel a, van de wet’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 152, eerste lid, onderdeel b, van de wet’ vervangen door ‘artikel 11.56, eerste lid, onderdeel b, van de wet’.

3. In het vierde lid wordt ‘artikel 9, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel c, van het Bekostigingsbesluit WVO BES’ vervangen door ‘artikel 9.25, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

4. In het vijfde lid wordt ‘artikel 9, tweede lid, onderdeel d, van het Bekostigingsbesluit WVO BES’ vervangen door ‘artikel 9.25, tweede lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

5. In het zesde lid wordt ‘artikel 9, tweede lid, onderdeel e, van het Bekostigingsbesluit WVO BES’ vervangen door ‘artikel 9.25, tweede lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 152, eerste lid, onderdeel a, van de wet’ vervangen door ‘11.56, eerste lid, onderdeel a, van de wet’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 152, eerste lid, onderdeel b, van de wet’ vervangen door ‘artikel 11.56, eerste lid, onderdeel b, van de wet’

I

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op de artikelen 5.6, tweede en vierde lid, 5.13, achtste lid, en 5.20, vierde lid van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de artikelen 6.11, derde lid, 9.25 en 9.35, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

ARTIKEL XX. WIJZIGING REGELING BELEGGEN, LENEN EN DERIVATEN OCW 2016

De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de bepaling van het begrip ‘instellingen’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van de onderwijsaanbieders, bedoeld in titel II, afdeling II, van die wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, met uitzondering van de onderwijsaanbieders, bedoeld in de artikelen 2.66 en 3.27 van die wet’.

2. In de bepaling van het begrip ‘interne toezichthouder’ wordt ‘de artikelen 24e en 24e1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13a. Omhang

Deze regeling berust mede op artikel 5.43 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXI. WIJZIGING REGELING BEROEPSGERICHTE KEUZEVAKKEN VMBO

De Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De bepaling van het begrip ‘beroepsgericht keuzevak’ komt te luiden:

beroepsgericht keuzevak:

vak als bedoeld in artikel 2.24, derde lid, onderdeel b van de WVO 2020;

2. In de bepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de WVO of artikel 1 van de WVO BES’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

De bepaling van het begrip ‘minister’ komt te luiden:

minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

4. In de bepaling van het begrip ‘profielvak’ wordt ‘artikel 10b, zesde lid, of 10d, zesde lid, van de WVO, of artikel 18, zesde lid, of 29, zesde lid, van de WVO BES’ vervangen door ‘artikel 2.21, eerste lid, of 2.25, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

5. In de bepaling van het begrip ‘vbo’ wordt ‘artikel 10a van de WVO of artikel 17 van de WVO BES’ vervangen door ‘artikel 2.7 van de WVO 2020’.

6. De bepalingen van de begrippen ‘WVO’ en ‘WVO BES’ worden vervangen door de volgende begripsbepaling:

WVO 2020:

Wet voortgezet onderwijs 2020.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Postbus 606, 2700ML te Zoetermeer’ vervangen door ‘Postbus 30205, 2500 GE, Den Haag’.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het formulier voor de melding, bedoeld in artikel 2.30, vijfde lid, Uitvoeringsbesluit WVO 2020, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

3. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De minister kan zich bij het advies, bedoeld in artikel 2.30, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, laten adviseren door een onafhankelijke adviescommissie.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het bevoegd gezag dient een aanvraag tot goedkeuring van een nieuw ontwikkeld beroepsgericht keuzevak, als bedoeld in artikel 2.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, voor 1 oktober van enig jaar in bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 30205, 2500 GE te Den Haag.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 26l, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, dan wel artikel 28a, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES’ vervangen door ‘artikel 2.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

D

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a. Omhang

Deze regeling is gebaseerd op de artikelen 2.29, eerste lid, 2.30, vijfde lid, en 2.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

ARTIKEL XXII. WIJZIGING REGELING BIJZONDERE EN AANVULLENDE BEKOSTIGING UITVOERING NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS PO EN VO

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van het begrip ‘aanvullende bekostiging’ komt te luiden:

aanvullende bekostiging:

aanvullende bekostiging als bedoeld in artikelen 116, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 113, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 5.9, eerste lid, en 5.15, zevende lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 98, eerste lid van de Wet primair onderwijs BES, of artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en voor een school voor varende kinderen een subsidie als bedoeld in artikel 2, in samenhang met artikel 4, van de Wet overige OCW-subsidies;.

2. De begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ komt te luiden:

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES of artikel 1.1.1 van de Wet educatie beroepsonderwijs BES;.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘hoofdvestiging’ wordt ‘artikel 73a van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 4.13 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

4. In de begripsbepaling van het begrip ‘leerling’ wordt ‘artikel 8 Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 5.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

5. In de begripsbepaling van het begrip ‘nevenvestiging’ wordt ‘artikel 73b en artikel 73d van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 4.14 en artikel 4.16 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

6. In de begripsbepaling van het begrip ‘praktijkonderwijs’ wordt ‘artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 2.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

7. In de begripsbepaling van het begrip ‘samenwerkingsverband vo’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

8. In de begripsbepaling van het begrip ‘school voor voortgezet onderwijs’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

In artikel 11, derde lid, wordt ‘artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 5.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

C

Na artikel 14 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op de artikelen 5.9 en 5.10 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXIII. WIJZIGING REGELING BIJZONDERE EN AANVULLENDE BEKOSTIGING VOOR AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘aanvullende bekostiging praktijkonderwijs’ wordt ‘artikel 82, eerste lid, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 5.9, eerste lid, van de WVO 2020’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de WVO’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

3. In de begripsbepaling van het begrip ‘school voor praktijkonderwijs’ wordt ‘artikel 10f, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 2.8 van de WVO 2020’.

4. De begripsbepaling van het begrip ‘WVO’ komt te vervallen.

5. Onder vervanging van de punt aan het slot van de begripsbepaling van het begrip ‘WEB’ door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

WVO 2020:

Wet voortgezet onderwijs 2020.

B

In artikel 3, vijfde lid, wordt ‘artikel 99 van de WVO’ vervangen door ‘artikel 5.39 van de WVO 2020.

C

Artikel 5a komt te luiden:

Artikel 5a. Omhangbepaling

Deze regeling berust mede op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXIV. WIJZIGING REGELING CONVERSIETABEL GETUIGSCHRIFTEN EN VAKKEN VO

De Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

beroepsgericht keuzevak:

vak als bedoeld in artikel 2.24, derde lid, onderdeel b van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

leraar:

leraar als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020;

vho:

voorbereidend hoger onderwijs als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, van de Wet voorgezet onderwijs 2020;

vmbo-profiel:

profiel als bedoeld in de artikelen 2.26 en 2.27 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

vo:

praktijkonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en de eerste drie leerjaren van het havo en vwo, bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020.

B

Na artikel 2a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2b. Omhang

Deze regeling berust op artikel 7.11, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXV. WIJZIGING REGELING EN BELEIDSREGELS FUSIETOETS IN HET ONDERWIJS 2017

De Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘artikel 53h, vierde lid, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 3.30, zesde lid, van de WVO 2020.

2. Onderdeel e komt te luiden:

e. WVO 2020:

Wet voortgezet onderwijs 2020;.

3. In onderdeel h wordt ‘artikel 1 van de WVO’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

4. In onderdeel j wordt ‘artikel 53e van de WVO’ vervangen door ‘artikel 3.30 van de WVO 2020’.

B

In artikel 2, derde lid, wordt ‘artikel 53g, eerste lid, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 3.31, eerste lid, van de WVO 2020’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De noodzaak tot advisering ten aanzien van de goedkeuring, bedoeld in artikel 64c, tweede lid, van de WPO, artikel 3.30, vijfde lid, van de WVO 2020 en artikel 66c, tweede lid, van de WEC, en voor bestuurlijke fusies als bedoeld in artikel 17 van de WPO, artikel 3.16 van de WVO 2020, of artikel 28 van de WEC, ontbreekt.

2. In het tweede lid wordt ‘art. 1 van de WVO’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de WVO 2020’.

D

In artikel 8 wordt ‘artikel 53h, vierde lid, van de WVO’ vervangen door ‘artikel 3.30, vijfde lid, van de WVO 2020’.

E

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op de artikelen 3.30, zesde lid, en 3.31, vierde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXVI. WIJZIGING REGELING ERKENNING EG-BEROEPSKWALIFICATIES ONDERWIJSPERSONEEL

In artikel 2, onderdeel a, onder 3°, van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel, wordt ‘de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

ARTIKEL XXVII. WIJZIGING REGELING EXAMENPROGRAMMA’S VOORTGEZET ONDERWIJS

Artikel 1a van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs komt te luiden:

Artikel 1a. Omhangbepaling

Deze regeling berust op artikel 2.54 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXVIII. WIJZIGING REGELING GEGEVENSLEVERING PO/VO BES

De Regeling gegevenslevering PO/VO BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de bepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba;’

2. In de bepaling van het begrip ‘school voor voortgezet onderwijs’ wordt ‘artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba’.

B

Artikel 5b komt te luiden:

Artikel 5b. Omhangbepaling

Deze regeling berust mede op artikel 4 van het Besluit informatievoorziening WPO BES en de artikelen 2.68, tweede lid, 6.23, derde lid en 6.24 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

ARTIKEL XXIX. WIJZIGING REGELING GEGEVENSVERSTREKKING BIJ OVERSTAP NAAR HET MBO

De Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsbepaling van het begrip ‘leerling’ ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Het eerste lid van artikel 2 komt te luiden:

 • 1. Ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 42b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, 8.31, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en artikel 8.0.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, levert het bevoegd gezag van de school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, school als bedoeld in de Wet voorgezet onderwijs 2020 of de instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs aan het college van burgemeester en wethouders van de woon- of verblijfplaats van de overstappende leerling of vavo-student:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. de postcode en het huisnummer;

  • c. het registratienummer van de school of instelling waar de leerling of vavo-student op dat moment staat ingeschreven.

C

In het vierde lid van artikel 3 wordt ‘artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 2.4 en 2.5 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

D

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 8.31, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXX. WIJZIGING REGELING INFORMATIEVOORZIENING WVO

De Regeling informatievoorziening WVO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘accountantsverklaring’ wordt ‘artikel 18, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.12, tweede lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit WVO’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘school’ wordt ‘artikel 56 van de wet’ vervangen door ‘artikel 2.66 van de wet’.

3. In de begripsverklaring van het begrip ‘schooljaar’ wordt ‘artikel 1 van het Bekostigingsbesluit WVO’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de wet’.

4. De begripsbepaling van het begrip ‘vakken’komt te luiden:

vakken:

algemene vakken, profielvakken, beroepsgerichte keuzevakken en andere programmaonderdelen.

5. De begripsbepaling van het begrip ‘wet’ komt te luiden:

wet:

wet voortgezet onderwijs 2020.

B

In artikel 15 wordt ‘de artikelen 3, 4 en 4e van het Besluit informatievoorziening WVO’ vervangen door ‘de artikelen 2.68, 2.69, 6.23 en 7.2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

In artikel 16 wordt ‘de artikelen 2 en 4e van het Besluit Informatievoorziening WVO’ vervangen door ‘de artikelen 2.68, 6.23 en 7.2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

D

Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op de artikelen 6.23 en 6.23 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

E

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘WVO’ wordt telkens vervangen door ‘WVO 2020’.

2. De alinea ‘ordening van de gegevens’ komt te luiden:

Ordening van de gegevens

In deze bijlage worden gegevens gespecificeerd die bevoegde gezagsorganen, krachtens de artikelen 2.111, 5.48, 7.50, 7.51, 7.59 en 7.60 van de wet, verplicht zijn om aan de Minister te leveren.

3. In paragraaf 1.1.1 tot en met 2.1.5 wordt ‘artikel 103a’ telkens vervangen door ‘artikel 2.111’ en wordt ‘artikel 103a1’ telkens vervangen door ‘artikel 5.48’.

4. Paragraaf 2.1.6 komt te luiden:

2.1.6. Onderdeel Lerarenregister en registervoorportaal

nr

veld

formaat

Definitie/toelichting

68

burgerservicenummer

nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer als bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Het burgerservicenummer dient om een persoon uniek te identificeren binnen de totale set van personele gegevens die door de gegevensleverancier wordt aangeleverd.

69

code administratie

nummer van maximaal 6 cijfers (N6)

Een code die aanduidt uit welke administratie de gegevens afkomstig zijn.

70

geslacht

code van 1 letter (A1)

De sekse van het personeelslid, zoals vastgelegd bij de burgerlijke stand: een aanduiding die aangeeft dat de ingeschrevene een man of een vrouw is, of dat het geslacht (nog) onbekend is. De codes zijn:

M Man

V Vrouw

O Onbekend

71

geboortedatum

getal van 8 cijfers JJJJMMDD (N8)

De datum waarop het personeelslid is geboren.

72

organisatienummer bevoegd gezag

nummer van 5 cijfers (N5)

Het door de Minister gehanteerde nummer van het bevoegd gezag.

73

organisatienummer school

code van 2 cijfers, 2 letters (A4)

Het door de Minister toegekende nummer van de school, voor koppeling naar de school van de arbeidsrelatie.

74

organisatievolgnummer school

nummer van maximaal 10 cijfers (N10)

Volgnummer dat samen met het burgerservicenummer, de code salarisadministratie en school de arbeidsrelatie uniek identificeert.

75

begindatum arbeidsovereenkomst

getal van 8 cijfers JJJJMMDD (N8)

De begindatum van de arbeidsrelatie.

76

Einddatum arbeidsovereenkomst

getal van 8 cijfers JJJJMMDD (N8)

De einddatum van de arbeidsrelatie.

77

Naam

 

De achternaam van de leraar en eventueel toevoeging.

78

voornaam

 

De voornamen van de leraar.

80

adresregelbuitenland1

 

Alleen gebruiken bij een buitenlands adres.

81

adresregelbuitenland2

 

Alleen gebruiken bij buitenlands adres.

82

adresregelbuitenland3

 

Alleen gebruiken bij buitenlands adres.

83

landcode

 

De landcode zoals deze ook door het BRP wordt gebruikt. Alleen nodig bij een buitenlands adres.

86

benoemingsgrondslag

 

Het artikel(lid) van de WVO 2020 op grond waarvan de leraar is benoemd.

87

onderwijs waarvoor is benoemd

 

In geval de benoemingsgrondslag leidt tot opname in het registervoorportaal: het soort onderwijs waarvoor de leraar is benoemd maar (nog) niet over het bewijs beschikt dat is voldaan aan de bekwaamheidseisen.

88

begindatum benoeming

getal van 8 cijfers JJJJMMDD (N8)

De begindatum van de benoeming.

89

einddatum benoeming

getal van 8 cijfers JJJJMMDD (N8)

De einddatum van de benoeming.

De categorieën van de benoemingsgrondslag zijn op grond van de wet:

 

Formele basis

Aanduiding

Lerarenregister

(Artikel 7.45)

Artikel 7.11, eerste lid, onderdeel a

WHW-getuigschrift1

 

Artikel 7.11, eerste lid, onderdeel b

Erkende EU-kwalificatie

 

Artikel 7.12

Educatieve minor

 

Artikel 7.11, vierde lid

Pabo in het praktijkonderwijs

 

artikel 7.11, zevende lid

Ministeriële ontheffing

 

Artikel 7.11, derde lid

Ministeriële verklaring

 

Artikel 7.11, eerste lid, onderdeel c

Ministeriële bevoegdheid

 

Artikel 7.11, vijfde lid

Geschiktheidsverklaring WEB igv entreeopleiding

Registervoorportaal

(Artikel 7.60)

Artikel 7.28

Geschiktheidsverklaring

 

Artikel 7.14

Tijdelijke vervanging/vacatures

 

Artikel 7.15

Overige gronden

 

Artikel 7.13 en 7.20

Geschikt bevonden leraar

 

Artikel 7.17

LIO-er

 

Artikel 35a jo. artikel 3.1 Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Tijdelijk onbevoegd in bovenbouw vho

X Noot
1

Dit is met inbegrip van het overgangsrecht o.b.v. artikel XI Wet BIO (Stb. 2004, 344; inwtr. Per 1 augustus 2008, Stb. 2005, 672) alsook de Overgangsregeling leraren lom en mlk van 5 oktober 1998.

 • Onderwijs waarvoor benoemd (registervoorportaal)

  In het geval dat de benoemingsgrondslag leidt tot opname van de leraar in het registervoorportaal, levert het bevoegd gezag tevens aan: het onderwijs waarvoor de leraar is benoemd.

  Dit onderwijs wordt aangegeven in termen van ten minste een van de vakken of vakgebieden, genoemd in hoofdstuk 2, paragrafen 1 tot en met 4, 6, 7 of 9, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, daaronder tevens begrepen het onderwijs dat wordt aangeboden teneinde leerlingen in staat te stellen te voldoen aan het relevante referentieniveau rekenen.

5. In paragraaf 2.2 komt de alinea ‘bevoegdheid’ te luiden:

 • bevoegdheid

  Bevoegdheid wordt bepaald op basis van de criteria zoals genoemd in de wet (WPO, WVO 2020, WEB, Wet BIO). In relatie tot de bevoegdheid tot lesgeven worden in ieder geval de volgende categorieën onderwijsgevend personeel onderscheiden:

  • 1. volledig bevoegd

  • 2. benoembaar

  • 3. onbevoegd of benoembaar onder artikel 7.14 van de WVO 2020 (of het corresponderende artikel 4.2.1., vijfde lid van de WEB).

  In het streven de administratieve lasten voor de bevoegde gezagsorganen zoveel mogelijk te beperken, benut OCW bij de Integrale Personeelstelling Onderwijs (kortweg IPTO) mogelijkheden om gegevens direct uit bestaande (basis)registraties te halen. Zodoende wordt bijvoorbeeld het Centraal Register Inschrijvingen Hoger onderwijs (CRIHO) benut voor de bepaling van bevoegdheden.

F

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De alinea ‘Wijze van beschikbaarstelling van gegevens’ komt te luiden:

Wijze van beschikbaarstelling van gegevens

In deze bijlage worden voorschriften gegeven omtrent de wijze van beschikbaarstelling van de gegevens die bevoegde gezagsorganen, krachtens de artikelen 2.111 en 5.48 van de WVO 2020, verplicht zijn om aan de overheid te leveren.

2. Paragraaf 2.4 komt te luiden:

2.4. Lerarenregister en registervoorportaal

Nieuwe gegevens genoemd in tabel 2.1.6 van bijlage 4 worden maandelijks volledig en correct door het bevoegd gezag aan de Minister aangeleverd.

Gegevens die op grond van artikel 7.57, tweede lid, onder a, of artikel 7.62, tweede lid, onder a, van de wet en artikel 7.4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 aan het bevoegd gezag worden verstrekt, betreffen alleen de gegevens die op grond van artikel 7.50, eerste lid, of artikel 7.60, eerste en tweede lid, van de wet en artikel 7.1, eerste of tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 door het bevoegd gezag zijn verstrekt en niet zijn verkregen uit de basisregistratie personen.

Op de wijze van aanlevering van gegevens genoemd in tabel 2.1.6 van bijlage 4 is paragraaf 2.2 van deze bijlage van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat gegevens niet op cd-rom worden aangeleverd.

Gegevens die een leraar op grond van artikel 7.50, derde lid, van de wet verstrekt, worden door de betreffende leraar aan de Minister verstrekt, waarbij hij het bewijsstuk als bedoeld in de artikelen 7.11, eerste lid, onderdelen a en b, 7.12, eerste lid en 7.11, eerste lid, onderdeel c, derde, vierde, vijfde of zevende lid van de wet digitaal aanlevert in de vorm van een gewaarmerkte kopie.

ARTIKEL XXXI. WIJZIGING REGELING INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 2018

In artikel 1 van de Regeling Inspectie van het onderwijs 2018 wordt in de begripsbepaling van het begrip ‘instelling’ ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

ARTIKEL XXXII. WIJZIGING REGELING JAARVERSLAGGEVING ONDERWIJS

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘onderwijsinstelling’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van de scholen, bedoeld in titel II, afdeling II, van die wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, met uitzondering van de scholen, bedoeld in de artikelen 2.66 en 3.27 van die wet’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

Artikel 5a komt te luiden:

Artikel 5a. Omhang

Deze regeling berust mede op artikel 6.19, zesde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

ARTIKEL XXXIII. WIJZIGING REGELING JAARVERSLAGGEVING ONDERWIJS BES

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs BES’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

2. In de begripsbepaling van het begrip ‘onderwijsinstelling’ wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van de scholen, bedoeld in titel II, afdeling II, van die wet’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, met uitzondering van de scholen, bedoeld in de artikelen 2.66 en 3.27 van die wet’.

B

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a. Omhang

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 6.19, zesde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

ARTIKEL XXXIV. WIJZIGING REGELING LEERPLUSARRANGEMENT VO

De Regeling leerplusarrangement vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’

2. In onderdeel f wordt ‘artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

3. Onderdeel i komt te luiden:

i. apc-leerling:

de leerling, die op grond van artikel 6.7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 of op grond van artikel 2.3.2 Uitvoeringsbesluit WEB voor bekostiging wordt meegeteld en die woonachtig is in een postcodegebied dat valt in een armoedeprobleemcumulatiegebied;

4. In onderdeel k wordt ‘artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs’ vervangen door ‘artikel 2.88 van de Wet voortgezet onderwijs 2020’.

B

In artikel 3, vijfde lid, wordt ‘artikel 18, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit bekostiging WVO 2021’ vervangen door ‘artikel 6.12, tweede lid, onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19. Omhangbepaling

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

ARTIKEL XXXV. WIJZIGING REGELING LEERRESULTATEN VO 2016

De Regeling leerresultaten VO 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Berekening en correctie indicatoren; normering resultaten

De berekening van de in artikel 2.52, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 bedoelde indicatoren, daaronder mede begrepen de correcties, bedoeld in het derde lid van dat artikel, alsmede de normering waarop de inspectie het oordeel voldoende dan wel onvoldoende resultaat baseert als bedoeld in artikel 2.94, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, geschieden volgens het bepaalde in bijlage A.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3. Benodigde gegevens; meting onmogelijk of gegevens incompleet

De aard en de aantallen benodigde gegevens, bedoeld in artikel 2.53, tweede lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, volgen uit het bepaalde in bijlage B.

C

Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a. Omhang

Deze regeling berust op de artikelen 2.53 en 2.54 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020

D

Bijlage A wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift ‘Algemeen’ wordt ‘Het Inrichtingsbesluit WVO’ vervangen door ‘Het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. Onder het opschrift ‘Voorstel inspecteur-generaal van het onderwijs’ wordt ‘artikel 37b Inrichtingsbesluit WVO’ vervangen door ‘artikel 2.54 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

3. Onder het opschrift ‘Correctie’ wordt ‘de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school, zoals bedoeld in artikel 37 Inrichtingsbesluit WVO’ vervangen door ‘de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school, genoemd in artikel 2.52 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

ARTIKEL XXXVI. WIJZIGING REGELING MODELLEN DIPLOMA’S VO

De Regeling modellen diploma’s VO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. WVO 2020:

Wet voortgezet onderwijs 2020;

2. Onderdeel b komt te luiden:

b. vmbo:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 2.93 van de WVO 2020;

3. Onderdeel c komt te luiden:

c. vwo:

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 2.4 van de WVO 2020;

4. Onderdeel d komt te luiden:

d. havo:

hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.5 van de WVO 2020;

5. Onderdeel e komt te luiden:

e. praktijkonderwijs:

praktijkonderwijs als bedoeld in artikel in artikel 2.8 van de WVO 2020;

6. Onderdeel j komt ter luiden:

j. schoolexamen rekenen:

schoolexamen rekenen als bedoeld in artikel 12.45, eerste lid, van de WVO 2020;

7. Onderdeel k komt te luiden:

k. college-examen rekenen:

college-examen rekenen als bedoeld in artikel 12.46, eerste lid, van de WVO 2020.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO’ vervangen door ‘de artikelen 3.47 en 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. In het derde lid wordt ‘artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO’ vervangen door ‘de artikelen 3.47 en 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 30a van het Staatsexamenbesluit VO’ vervangen door ‘de artikelen 4.30 en 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 30a van het Staatsexamenbesluit VO’ vervangen door ‘de artikelen 4.30 en 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

D

In artikel 11a wordt ‘artikel 31 WVO’ vervangen door ‘artikel 2.59, eerste lid, WVO 2020’.

E

Artikel 12a komt te luiden:

Artikel 12a. Omhang

Deze regeling is gebaseerd op de artikelen 2.58, vierde en vijfde lid en 2.80, derde lid van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en de artikelen 3.48, 3.49. 3.67, vijfde lid en 4.9, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

F

Artikel 13, tweede lid, vervalt.

G

Bijlage 1 komt te luiden:

Bijlage 1. Richtlijnen voor het invullen van de modellen en beveiligen waardepapier

Richtlijnen voor het invullen van de modellen en beveiligen waardepapier

Algemeen
Veiligheidseisen papier waardedocumenten

Het is noodzakelijk dat de waardedocumenten gedrukt worden op papier dat namaak en vervalsing tegengaat. Het papier dient daarom te voldoen aan: een uniek watermerk, UV-vezels, een vloeiend kleurverloop, microtekst en een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting. Met dit papier moet zorgvuldig worden om gegaan om te borgen dat het niet in handen van onbevoegden komt.

Gebruik van de modellen

Per vak wordt één regel gebruikt.

Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken op de cijferlijst:

 • of ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt;

 • of hun aantal wordt aangepast aan het aantal vakken van de examenkandidaat.

Naamvermelding van de school

Op de examendocumenten wordt steeds – voor zover van toepassing – achter het woord ‘aan’ vermeld: de naam van de school voor voortgezet onderwijs of instelling voor educatie en beroepsonderwijs (ROC). Indien het een ROC betreft komt er na ‘aan’ te staan: de opleiding vavo van....

De naam van de school of de instelling is de naam zoals gebruikt door het bestuur in het dagelijks maatschappelijk verkeer en zoals geregistreerd bij DUO. In het geval van een nevenvestiging is het toegestaan dat na de officiële naam van de school een komma volgt en het woord ‘locatie’ gevolgd door de naam van de locatie. Indien de onderwijsaanbieder in het dagelijkse verkeer echter een andere naam hanteert dan bij DUO is geregistreerd, is het toegestaan deze naam te vermelden, echter alleen onder toevoeging van: ‘onderdeel van’ met daaropvolgend de naam zoals bij DUO geregistreerd, met inachtneming van artikel 2.93 WVO 2020. Omdat alle diploma’s/cijferlijsten worden opgenomen in het diplomaregister is het belangrijk dat de naamgeving van de school op het daadwerkelijk uitgereikte diploma direct te relateren is aan de naam van de school zoals opgenomen in het diplomaregister. Scholen moeten er voor zorgen dat de correcte naam van de school bij DUO staat geregistreerd, waarbij in het geval van een (neven)vestiging duidelijk wordt uit de naam van welke school c.q. scholengemeenschap deze deel uit maakt.

Naamvermelding examenkandidaat

Er is niet voorgeschreven dat de naam van de examenkandidaat op exact dezelfde wijze vermeld wordt als in het BRP c.q. zoals op ID/paspoort is vermeld. Echter, als de examenkandidaat in de praktijk wil aantonen dat het diploma van hem/haar is, is dit wel aan te bevelen. Slechts het hanteren van voorletter(s) of de roepnaam is ook toegestaan.

Vermelding geboorteplaats/ -gemeente

Achter ‘te’ wordt geacht de officiële gemeentenaam geplaatst te worden, waar de aangifte van geboorte destijds is gedaan, echter dit is geen voorschrift, maar wederom handig i.v.m. de gegevens op het ID (waar immers deze gemeentenaam ook op staat).

Datering

Op de examendocumenten wordt steeds achter het woord ‘datum’ vermeld: de datum (dd-mm-jjjj) waarop het document is ondertekend. Wanneer het examendocument een diploma, getuigschrift of certificaat betreft wordt in de regel de datum van uitreiking aan en ondertekening door de kandidaat gebruikt. Bij het staatsexamen, of in andere gevallen waar het niet mogelijk is om als directeur bij de ondertekening van de kandidaat aanwezig te zijn, wordt wanneer het examendocument een diploma, getuigschrift of certificaat betreft de datum van de vaststelling van de uitslag en/of de ondertekening van het examendocument door de staatsexamencommissie dan wel directeur gebruikt.

Wanneer het examendocument een (voorlopige) cijferlijst, bewijs van ontheffing, of verklaring behorend bij het bewijs van ontheffing betreft wordt de datum van de ondertekening door de directeur dan wel de staatsexamencommissie VO gebruikt. Dit kan betekenen dat een cijferlijst een andere datering heeft dan het bijbehorende diploma.

Ondertekening

Ingevolge de artikelen 3.40 en 3.46 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 ondertekenen de directeur en de secretaris van het eindexamen de diploma’s en de cijferlijsten.

Ingevolge de artikelen 4.25, 4.26, 4.29 en 4.32van het Uitvoeringsbesluit WVO ondertekent het College voor toetsen en examens de diploma’s, de certificaten en bijbehorende cijferlijsten.

De functionarissen die de examendocumenten moeten tekenen zijn en blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de ondertekening. Tenzij anders bepaald door het bevoegd gezag, mogen zij, mits het bevoegd gezag hen die bevoegdheid heeft gegeven, een andere functionaris, die door hen daartoe schriftelijk gemandateerd is, laten tekenen, doch slechts met vermelding van ‘namens deze’ gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de ondertekenaar. De handtekening moet feitelijk (met pen) geschreven worden. Een gescande of gekopieerde handtekening is niet toegestaan.

Bovenstaande geldt ook in het geval een school geen directeur kent maar een centrale directie. Op het diploma dient dan voor directeur te worden gelezen de centrale directie. De centrale directie is in dat geval verantwoordelijk voor het ondertekenen van de diploma’s. Het is echter ook mogelijk dat de centrale directie de tekenbevoegdheid overdraagt. Het is vanzelfsprekend dat de mandatering in het examenreglement van de school wordt vermeld om examenkandidaten en ouders hiervan op de hoogte te stellen.

Vaknamen

De te hanteren wettelijke benamingen van de vakken staan opgenomen in een bijlage bij de jaarlijks te publiceren Regeling codetabellen school- en studiejaar [20xx-20xx].

Cijferlijsten algemeen

De afgifte van cijferlijsten is voor scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft de door die instellingen verzorgde opleidingen vavo, geregeld in de artikelen 3.40 tot en met 3.43, en 3.73 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en voor staatsexamens in de artikelen 4.25 tot en met 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Teksten in de cijferlijsten die niet van toepassing zijn worden weggelaten en het aantal regels wordt aangepast aan het aantal vakken.

Op de cijferlijst wordt/worden in de cijfer- en beoordelingstabel voor zover van toepassing vermeld:

 • wanneer een vak zowel een schoolexamen/ college-examen en een centraal examen bevat moeten beide cijfers op één decimaal nauwkeurig worden opgenomen. De eindcijfers moeten zonder decimalen worden opgenomen. Zie de artikelen 3.13, 3.25, 3.32, 4.11, 4.16 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO.

 • wanneer het vak alleen een schoolexamen/ college-examen bevat en geen centraal examen kent moet het afgeronde schoolexamen-/ college-examencijfer zonder decimalen worden opgenomen. Dit cijfer wordt ook opgenomen als eindcijfer. Zie de artikelen 3.13, eerste lid, 3.32, derde lid, 4.11, eerste lid en 4.18, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

 • het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk havo of vwo,

 • het thema of de titel van het profielwerkstuk en de beoordeling van het profielwerkstuk in het vmbo,

 • de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding in het havo of vwo,

 • de beoordeling van het vak ‘kunstvakken inclusief ckv’ en het vak lichamelijke opvoeding in het vmbo,

 • de cijfers voor de examenvakken met inbegrip van de vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer en het eindcijfer voor het combinatiecijfer (voor havo en vwo inclusief het profielwerkstuk),

 • de beoordeling van de maatschappelijke stage, en

 • de uitslag van het eindexamen/staatsexamen (zie voor de uitslagbepaling de artikelen 3.34 en 3.35 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 of de artikelen 4.20 en 4.21 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Extra vakken

Indien in meer examenvakken examen is afgelegd dan in de vakken die ten minste samen een eindexamen/staatsexamen vormen, en deze vakken betrokken worden bij de uitslag, worden deze vakken vermeld in het vrije deel. Extra vakken die niet bij de vaststelling van de uitslag zijn betrokken worden (op grond van de artikelen 3.35, tweede lid, 3.40, tweede lid en 4.25, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) in het vrije deel op de cijferlijst vermeld, tenzij de examenkandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.

Vak aan andere school

Indien een vak aan een andere school is afgesloten op grond van artikel 2.53 van de WVO 2020 wordt achter het betreffende vak tussen haakjes de naam van de andere school, zoals deze in BRIN is opgenomen, vermeld.

Vrijstelling of ontheffing

De artikelen 3.42, 3.42, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 regelen de vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling heeft of ontheffing is verleend bij het eindexamen/staatsexamen. Op de plaats van het cijfer wordt bij de vakken waarbij er sprake is van vrijstelling zonder vermelding van een cijfer op de cijferlijst ‘Vr’ vermeld (zie ook profielen vwo en havo). Het is ook toegestaan op de plaats voor het cijfer wanneer daar sprake van is of het woord ‘Vrijstelling’ of het woord ‘Ontheffing’ voluit te vermelden.

Vermelding van vakken die niet met een eindcijfer beoordeeld worden

Bij vakken waarvoor de eindbeoordeling niet in de vorm van een cijfer maar als ‘voldoende’ of ‘goed’ is gegeven, wordt deze beoordeling vermeld in de plaats van het cijfer (in de kolom ‘in letters’).

Niet afgeronde onderdelen

Voor de onderdelen die niet naar behoren zijn afgerond en waarvoor geen cijfer, voldoende, onvoldoende of goed kan worden ingevuld, wordt de vermelding ‘n.a.’ (niet afgerond) ingevuld. Er kan alleen sprake zijn van niet afgeronde onderdelen indien toepassing is gegeven aan artikel 2.55, vierde lid, van de WVO 2020.

Vermelding van vakken die op een hoger niveau zijn afgelegd

Vakken waarin het examen op een hoger niveau is afgelegd, worden op de cijferlijst vermeld met de naam van het vak uit het betreffende niveau met de toevoeging van dat niveau tussen haakjes.

Uitslag

Bij ‘uitslag’ voor het eindexamen of staatsexamen wordt ingevuld (zie de artikel 2.57, tweede lid, en 2.79, derde lid, van de WVO 2020):

 • ‘geslaagd’ als de examenkandidaat geslaagd is en een diploma ontvangt,

 • ‘afgewezen’, in het geval een examenkandidaat is afgewezen.

Cijferlijst voor vso-examenkandidaten met beroepsgericht programma.

Vmbo scholen moeten een voorlopige cijferlijst meegeven aan vso-examenkandidaten die alleen een beroepsgericht programma (in symbiose) afsluiten op de vmbo-school. Deze cijferlijst wordt genoemd in artikel 3.41 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Scholen moeten voor deze voorlopige cijferlijst het model 4c (voorlopige cijferlijst) gebruiken.

Cijferlijst Leer-werktrajectkandidaten

Indien het een leer-werktraject van de basisberoepsgerichte leerweg betreft, dan worden minimaal de cijfers van het vak Nederlandse taal (gemeenschappelijk deel) en het beroepsgerichte programma (profieldeel en vrije deel) vermeld (zie artikel 2.103, vierde lid, van de WVO 2020) op de cijferlijst voor het vmbo.

Bijlage bij de cijferlijst in verband met het schoolexamen rekenen

Wanneer een kandidaat geen eindexamen heeft afgelegd in ten minste één van de varianten van het vak wiskunde moet de kandidaat het schoolexamen rekenen afleggen. Indien de kandidaat wel eindexamen heeft afgelegd in het vak wiskunde, maar dit vak niet bij de uitslagbepaling betrekt en bezwaar maakt tegen vermelding van het resultaat op de cijferlijst, dan wordt het resultaat voor wiskunde eveneens op de bijlage vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt het resultaat hiervan vermeld:

 • in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’: (het schoolexamen rekenen of het vak wiskunde);

 • in de vakjes met ‘eindcijfer’: het eindcijfer van het schoolexamen rekenen (zonder decimalen). Zie de artikelen 3.32 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Voorlopige cijferlijst

Indien de examenkandidaat een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in een of meer vakken heeft afgelegd in het (voor)voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te voltooien, ontvangt hij een ‘voorlopige cijferlijst’.

Een voorlopige cijferlijst wordt uitgereikt als de examenkandidaat de schoolverlaat voordat de uitslag van het betreffende eindexamen definitief kan worden vastgesteld (artikel 3.49 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Dit geldt ook bij een examenkandidaat die het gespreid centraal examen, bedoeld in artikel 3.56 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, aflegt. Daarnaast geldt dit ook voor leerlingen die aan een andere school of instelling worden uitbesteed om daar hun gespreid examen voort te zetten. Ook wanneer een vso-examenkandidaten die alleen een beroepsgericht programma (in symbiose) afsluit op de vmbo-school ontvangt een voorlopige cijferlijst van hun school.

De resultaten op de voorlopige cijferlijst kunnen worden betrokken bij de vaststelling van de uitslag van het betreffende eindexamen en overgenomen op de cijferlijst die op grond van de definitieve uitslag wordt uitgereikt. Ook als de examenkandidaat via staatsexamens of het vavo een diploma voortgezet onderwijs wenst te behalen kunnen eerder behaalde resultaten waar toepasbaar bij de uitslag worden betrokken. De voorlopige cijferlijst komt dan te vervallen, zodra de definitieve uitslag is vastgesteld.

Op de voorlopige cijferlijst wordt/worden (conform de cijferlijst) voor zover van toepassing vermeld:

 • wanneer een vak zowel een schoolexamen/ college-examen en een centraal examen bevat moeten beide cijfers op één decimaal nauwkeurig worden opgenomen. De eindcijfers moeten zonder decimalen worden opgenomen,

 • wanneer het vak alleen een schoolexamen/ college-examen bevat en geen centraal examen kent moet het afgeronde schoolexamen-/ college-examencijfer zonder decimalen worden opgenomen. Dit cijfer wordt herhaald als eindcijfer,

 • het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk havo of vwo,

 • het thema of de titel van het profielwerkstuk vmbo en de beoordeling van het profielwerkstuk,

 • de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding in vwo en havo in het regulier onderwijs,

 • de beoordeling van het vak ‘kunstvakken inclusief ckv’ en het vak lichamelijke opvoeding in vmbo in het regulier onderwijs, het vak waarin opnieuw centraal examen is afgelegd (waarbij het cijfer voor het schoolexamen wordt herhaald en het nieuwe cijfer voor het centraal examen en nieuwe eindcijfer wordt opgenomen). Indien er in het voorlaatste leerjaar geen herkansing heeft plaatsgevonden, wordt op de voorlopige cijferlijst achter ‘opnieuw centraal examen is afgelegd in’ niet van toepassing vermeld, als volgt: n.v.t.

Op de voorlopige cijferlijst wordt geen profiel vermeld.

Bijlage bij de voorlopige cijferlijst in verband met het schoolexamen rekenen

Wanneer een kandidaat geen eindexamen heeft afgelegd in ten minste één van de varianten van het vak wiskunde moet de kandidaat het schoolexamen rekenen afleggen. Indien de kandidaat wel eindexamen heeft afgelegd in het vak wiskunde, maar dit vak niet bij de uitslagbepaling betrekt en bezwaar maakt tegen vermelding van het resultaat op de cijferlijst, dan wordt het resultaat voor wiskunde eveneens op de bijlage vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt het resultaat hiervan vermeld:

 • in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’: (het schoolexamen rekenen of het vak wiskunde);

 • in de vakjes met ‘eindcijfer’: het eindcijfer van het schoolexamen rekenen (zonder decimalen). Zie de artikelen 3.32 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Cijferlijst deeleindexamen vavo en deelstaatsexamen

Op de cijferlijst van de examenkandidaat die deeleindexamen of deelstaatsexamen heeft afgelegd, worden vermeld:

 • de cijfers van alle vakken waarin deeleindexamen/deelstaatsexamen is afgelegd,

 • de eindcijfers voor de examenvakken,

 • voor zover van toepassing het profielwerkstuk.

 • De eisen aan de cijferlijst voor het deeleindexamen zijn geregeld in de artikelen 3.72 en 3.73 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020; voor het deelstaatsexamen is dat gebeurd in de artikelen 4.26 en 4.32 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Bijlage bij de cijferlijst deelstaatsexamen in verband met het college-examen rekenen

Wanneer een kandidaat geen eindexamen heeft afgelegd in ten minste één van de varianten van het vak wiskunde moet de kandidaat het college-examen rekenen afleggen. Indien de kandidaat wel eindexamen heeft afgelegd in het vak wiskunde, maar dit vak niet bij de uitslagbepaling betrekt en bezwaar maakt tegen vermelding van het resultaat op de cijferlijst, dan wordt het resultaat voor wiskunde eveneens op de bijlage vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt het resultaat hiervan vermeld:

 • in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’: (het college-examen rekenen of het vak wiskunde);

 • in de vakjes met ‘eindcijfer’: het eindcijfer van het schoolexamen rekenen (zonder decimalen). Zie de artikelen 3.32 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Certificaat

De examenkandidaat die definitief voor het eindexamen vmbo, vavo of staatsexamen is afgewezen, ontvangt een certificaat. Zie de artikelen 3.50, 3.73 en 4.32 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Op het certificaat wordt, voor zover van toepassing, vermeld:

 • het vak of de vakken waarvoor de examenkandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • het profielwerkstuk in het vwo of havo waarvoor de examenkandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • het profielwerkstuk in het vmbo, voor zover beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’,

 • Daarnaast wordt op het certificaat vermeld welk examen is afgelegd: op welk niveau, en waar van toepassing het betreffende schooltype c.q. de betreffende leerweg.

Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken op het certificaat aangepast, waarbij per vak één regel wordt gebruikt. De school of het College voor toetsen en examens kan wanneer nodig meer regels toevoegen, en moeten niet gebruikte regels ongeldig maken of weglaten.

Getuigschrift

Wanneer een kandidaat in de basisberoepsgerichte leerweg de school verlaat zonder dat er een uitslag kan worden bepaald, omdat slechts een deel van het eindexamen is afgelegd, wordt er aan deze leerlingen een getuigschrift uitgereikt. Op het getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg wordt het met goed gevolg afgesloten gedeelte van het examen vermeld.

Bewijs van ontheffing

Op het bewijs van ontheffing dient achter de regel: ‘recht heeft op ontheffing bij het verwerven van het diploma’, de schoolsoort voluit te worden vermeld en indien van toepassing: de leerweg.

Afwijkende/bijzondere vermeldingen:

 • 1. n.a. = niet afgerond

 • 2. (naam van een andere school)

 • 3. ‘vr’ = vrijstelling of ontheffing

 • 4. (afkorting leerweg of schoolsoort);

  basisberoepsgerichte leerweg: bb

  kaderberoepsgerichte leerweg: kb

  gemengde leerweg: gl

  theoretische leerweg: tl

  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: vmbo

  hoger algemeen voortgezet onderwijs: havo

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: vwo

 • 5. n.v.t. indien:

  • a. geen gebruik is gemaakt van het recht op herkansen (voorlopige cijferlijst)

  • b. meer cijferlijsten worden uitgereikt en het profielwerkstuk maar op één cijferlijst past

 • 6. toegestane afkortingen vaknaam: ckv

Profielen vwo en havo

Diploma vwo en havo

Als de examenresultaten voor twee of meer profielen leiden tot de uitslag ‘geslaagd’, dan worden de namen van de betreffende profielen vermeld op het diploma ingevolge de artikelen 3.46 en 4.29 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Op het diploma eindexamen/staatsexamen vwo wordt achter eindexamen/staatsexamen vermeld: gymnasium of atheneum.

Indien een examenkandidaat ingevolge artikel 3.47 of 4.30, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, is geslaagd met toekenning van het judicium cum laude, wordt het judicium cum laude vermeld op het diploma van deze examenkandidaat.

Op het diploma worden alleen vakken op een hoger niveau meegeteld wanneer deze meetellen bij de bepaling van de uitslag van het betreffende diploma.

Naar aanleiding van het advies Wetsvoorstel NLQF van de Onderwijsraad wordt op de diploma’s naast het vwo of havo niveau ook het corresponderend NLQF/EQF- niveau vermeld.

 • Voor het havo wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF4/EQF4

 • Voor het vwo wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF4+/EQF4

Er wordt geen NLQF/EQF-niveau vermeld voor onderdelen van opleidingen.

Cijferlijsten vwo en havo

Voor:

 • de verdeling van de vakken/onderdelen en het aantal behorend tot het gemeenschappelijk-, profiel- en (het minimum aantal van het) vrije deel,

 • welke (combinatie van) vakken/onderdelen deel mogen uitmaken van een eindexamen/staatsexamen vwo/havo en worden vermeld op de cijferlijst,

 • de vermelding van de maatschappelijke stage (indien van toepassing) onder het vrije deel van de cijferlijst,

wordt verwezen naar artikel 2.53, tweede en derde lid, van de WVO 2020, en de artikelen 3.1 t/m 3.3, en 3.10 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Alle andere vermeldingen maken de cijferlijst ongeldig.

Profielvermelding

Op de cijferlijst voor het eindexamen/staatsexamen wordt in het tekstgedeelte boven de cijfer- en beoordelingstabel achter de regel ‘heeft deelgenomen aan het eindexamen/staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs conform het profiel’, de officiële benaming van het profiel vermeld (zoals genoemd in het vierde lid van artikel 2.20 van de WVO 2020).

In het geval een examenkandidaat kan slagen voor twee of meer profielen, wordt voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst afgegeven. Om te kunnen slagen voor twee of meer profielen is het overigens voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te hebben gemaakt. Als dat profielwerkstuk ‘past’ in de betreffende profielen, wordt het op elk van de cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Combinatiecijfer

Onder het gemeenschappelijk deel wordt achter ‘combinatiecijfer’ het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de betreffende vakken/onderdelen, afgerond vermeld op de cijferlijst (in een cijfer en in letters). Deze afronding gebeurt overeenkomstig de vaststelling van het eindcijfer per vak, door het eerste cijfer achter de komma naar beneden af te ronden indien dat een 4 of lager is en naar boven, indien dat cijfer een 5 of hoger is (een 5,5 wordt dus een 6 en een 5,45 wordt een 5): zie de artikelen 3.34, vierde lid, en 4.20, derde lid van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. De onderdelen/vakken die het combinatiecijfer samenstellen mogen om te slagen geen van alle lager zijn dan een 4 (zie de artikelen 3.34, eerste lid, onder d en 4.20, eerste lid, onder d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Achter het ‘combinatiecijfer’ (tot slot van het gemeenschappelijk deel) is een asterisk *) opgenomen die verwijst naar de vakken/onderdelen die deel uitmaken van het combinatiecijfer (zie de artikelen 3.34, tweede lid, en 4.20, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) welke onder aan de cijferlijst worden genoemd. Onder ‘*) onderdelen van het combinatiecijfer’ worden de betreffende vakken/onderdelen opgenomen met vermelding van het afgeronde cijfer en het(zelfde) afgeronde eindcijfer (in een cijfer en in letters). Inclusief het profielwerkstuk, dat als laatste een plaats krijgt in de daarvoor bestemde regel met vermelding van de titel of het onderwerp en het vak of de vakken waarop het betrekking heeft.

Vakken die in het havo en vwo in ieder geval tot het combinatiecijfer behoren zijn maatschappijleer, ckv (op een reguliere school), en het profielwerkstuk. Daarnaast kan het bevoegd gezag de volgende vakken toevoegen aan het combinatiecijfer (zie voorwaarde: artikel 3.34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020):

 • Literatuur. Een school kan ervoor kiezen literatuur afzonderlijk te becijferen of dat dit onderdeel in het cijfer voor de talen wordt meegenomen. Als het apart wordt becijferd, dan moet het cijfer worden opgenomen in het combinatiecijfer. In dat geval dienen de namen van de talen (dus zonder literatuur) te worden vermeld op de cijferlijst.

 • Het vak Godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kan door bijzondere scholen worden toegevoegd aan het combinatiecijfer. Het gaat hier om één vak, maar de school kiest welke van beide benamingen wordt gehanteerd: godsdienst óf levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Niet te verwarren met het ‘grote’ vak godsdienst: een schooleigen vak dat de school alleen met toestemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als examenvak kan aanbieden.

 • Algemene natuurwetenschappen, kan deel uitmaken van het vrije deel. De school kan dit ter keuze laten aan de examenkandidaat, maar kan ook besluiten om het vak verplicht te stellen voor alle examenkandidaten of voor examenkandidaten met een bepaald profiel. Het cijfer voor dit vak telt dan mee in het combinatiecijfer (volgens artikel 3.34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vrijstelling of ontheffing vwo en havo op de cijferlijst

Ontheffing van een taal

Indien in het atheneum ontheffing is verleend voor het volgen van een taal (op grond van artikel 2.9, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) waarbij de taal moet worden vervangen door een ander examenvak (als bedoeld in het tweede lid van dat artikel), dan wordt dat vervangende examenvak vermeld op de cijferlijst in plaats van de taal (dus in het gemeenschappelijke deel).

Vrijstelling van maatschappijleer of ckv.

Indien een examenkandidaat vwo in het bezit is van een diploma havo, en vrijstelling is verleend voor maatschappijleer wordt het vak maatschappijleer niet vermeld op de cijferlijst vwo. Hetzelfde geldt voor een kandidaat vwo (atheneum) die in het bezit is van een diploma havo, en vrijstelling is verleend voor ckv. Het vak ckv wordt in dat geval ook niet vermeld op de cijferlijst vwo (atheneum).

Vermelding van vrijstelling aan vavo/staatsexamen voor eerder behaalde vakken.

Wanneer de examenkandidaat is vrijgesteld van examens in een vak/ vakken op grond van artikel 3.64 of 4.5 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het vak/ de vakken op de cijferlijst opgenomen met vermelding van het eerder behaalde cijfer/ de eerder behaalde cijfers (zie de artikelen 3.42, 3.43, 3.71, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vermelding van vrijstelling aan vavo/staatsexamen voor profielwerkstuk

Wanneer de examenkandidaat is vrijgesteld van het profielwerkstuk op grond van 3.64 of 4.5 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het profielwerkstuk op de cijferlijst opgenomen met vermelding van het eerder behaalde cijfer (zie de artikelen 3.42, 3.43, 3.71, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Hierop bestaat een uitzondering indien de examenkandidaat zijn profielwerkstuk volgens de ‘oude profielen’ heeft gedaan, dat is beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’, en vervolgens het diploma volgens de ‘nieuwe profielen’ aan het vavo of met het staatsexamen wil behalen. Het volgende is dan mogelijk:

 • in plaats van de vermelding van het eerder behaalde cijfer wordt achter het profielwerkstuk ‘vr’ vermeld,

 • het profielwerkstuk wordt opnieuw gewaardeerd,

 • of de examenkandidaat maakt geen gebruik van zijn vrijstellingsrecht en levert een nieuw profielwerkstuk in.

Er wordt vervolgens óók achter ‘het combinatiecijfer’ ‘vr’ vermeld wanneer er:

 • zoals hierboven beschreven achter het profielwerkstuk ‘vr’ wordt vermeld

 • het vak maatschappijleer geen deel hoeft maken van het eindexamen/staatsexamen,

 • daarnaast ook geen aanvullende onderdelen deel uitmaken van het combinatiecijfer.

Vrijstelling op basis van eerder behaalde resultaten op een hoger niveau

De artikelen 3.42, 3.43, 3.71 c.q. artikel 4.27van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, regelen dat de vakken waarvoor de examenkandidaat (met diploma) in het havo of vwo is vrijgesteld op grond van eerder afgelegd examen worden vermeld op de cijferlijst met overname van de eerder behaalde resultaten.

Vermelding bij twee kunstvakken (die naast elkaar gekozen mogen worden)

Indien de examenkandidaat met het profiel cultuur en maatschappij zowel in het profieldeel én in het vrije deel eindexamen aflegt in een van de vakken kunst (beeldende vormgeving, muziek, drama of dans), wordt bij het vak dat in het vrije deel staat het onderdeel kunst (algemeen) in het examen (en dus het centraal examen) vervangen door aanvullende verdiepende en/of verbredende onderdelen op het gebied van kunst als onderdeel van het schoolexamen. De onderdelen die het onderdeel kunst (algemeen) in het examen vervangen hebben een minimale normatieve studielast van 120 (havo) of 160 (vwo) studie klokuren. Omdat er voor dit kunstvak geen centraal examen is, wordt op de cijferlijst voor dit kunstvak alleen het cijfer voor het schoolexamen vermeld.

Leerwegen vmbo

Diploma vmbo

Op het diploma wordt niet alleen de leerweg, maar ook het profiel/de profielen vermeld. Dit houdt in dat op de regel die volgt na ‘aan het eindexamen/staatsexamen’ de officiële naam van de betreffende leerweg wordt ingevuld met daar achter ‘conform het profiel/de profielen’ met vermelding van de officiële naam/de namen van het profiel/de gevolgde profielen, zoals genoemd in:

 • artikel 2.26 WVO 2020 (beroepsgerichte leerwegen),

 • artikel 2.27 WVO 2020 (gemengde leerweg),

 • artikel 2.25 WVO 2020 (theoretische leerweg).

Indien de examenkandidaat slaagt voor meer dan één profiel, dan wordt ook de naam van het andere profiel dan wel de andere profielen vermeld.

Een examenkandidaat die de gemengde leerweg met goed gevolg heeft afgesloten op een scholengemeenschap die ook een school voor mavo omvat en daarnaast met een extra algemeen vak heeft afgerond kan op zijn verzoek een diploma vmbo theoretische leerweg ontvangen en een bijbehorende cijferlijst; zie artikel 3.45 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Het eindexamen van de theoretische leerweg kan op basis van artikel 2.24, vijfde lid, onderdeel b, van de WVO 2020 en artikel 3.4, vierde lid, onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, een extra vak omvatten dat behoort tot het eindexamen van de gemengde leerweg. Extra vakken kunnen vermeld worden op de cijferlijst bij de theoretische leerweg. In de theoretische leerweg tellen extra beroepsgerichte keuzevakken alleen mee in de uitslagbepaling als die vakken samen een beroepsgericht programma in de gemengde leerweg vormen.

Indien een examenkandidaat ingevolge de artikelen 3.48 of 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, is geslaagd met toekenning van het judicium cum laude, wordt het judicium cum laude vermeld op het diploma van deze examenkandidaat.

Op het diploma worden alleen vakken op een hoger niveau meegeteld wanneer deze meetellen bij de bepaling van de uitslag van het betreffende diploma

Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad inzake het Wetsvoorstel NLQF wordt op de diploma’s naast het vmbo niveau en leerweg ook het corresponderend NLQF/EQF- niveau vermeld.

 • Voor het vmbo-bb wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF1/EQF1

 • Voor het vmbo-kb, gl en tl wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF2/EQF2

Op de diploma’s moet per leerweg het passende NLQF/EQF-niveau vermeld worden, het andere niveau moet worden verwijderd/ongeldig worden gemaakt.

Er wordt geen NLQF/EQF-niveau vermeld voor onderdelen van opleidingen.

Cijferlijsten vmbo

Voor:

 • de verdeling van de vakken/onderdelen en het aantal behorend tot het gemeenschappelijk, profiel- en (het minimum aantal van het) vrije deel,

 • welke vakken deel moeten/mogen uitmaken van een eindexamen/staatsexamen vmbo en worden vermeld op de cijferlijst,

 • de vermelding van de maatschappelijke stage (indien van toepassing) onder het vrije deel van de cijferlijst,

wordt verwezen naar:

artikel 2.53, tweede en derde lid, van de WVO 2020 en de artikelen 3.4 t/m 3.7 en 3.10 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Alle andere vermeldingen maken de cijferlijst ongeldig.

Profielwerkstuk

De vermelding van ‘thema of titel van profielwerkstuk’ is alleen voor de theoretische en de gemengde leerweg van toepassing en dient bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg weggelaten te worden. Het profielwerkstuk krijgt een plaats in de daarvoor bestemde regel, onder vermelding van het thema of de titel ervan.

Combinatiecijfer

Onder de ‘vakken van het vrije deel’ wordt ‘het combinatiecijfer’ genoemd. Net als in havo/vwo al langer het geval is, is er voor elke leerweg van het vmbo bepaald dat de eindcijfers voor de kleine vakken, in het geval van het vmbo bepaalde onderdelen van het beroepsgerichte examenprogramma, worden gecombineerd tot één combinatiecijfer, zodat deze vakken op een evenredige wijze met de eindcijfers voor grotere vakken kunnen meewegen in de uitslagbepaling:

 • In de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het combinatiecijfer gevormd door het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor de vier (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken.

 • In de gemengde leerweg wordt het combinatiecijfer gevormd door het rekenkundige gemiddelde van het eindcijfer profielvak en de eindcijfers voor de twee (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken. Het eindcijfer profielvak telt in deze berekening net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte vakken dat in de berekening wordt betrokken.

Het combinatiecijfer wordt achter ‘combinatiecijfer’ aangemerkt als één vak conform het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de betreffende vakken/onderdelen. Het eindcijfer voor dit vak wordt afgerond vermeld op de cijferlijst (in een cijfer en een letter).

Deze afronding gebeurt overeenkomstig de vaststelling van het eindcijfer per vak, door het eerste cijfer achter de komma naar beneden af te ronden indien dat een 4 of lager is en naar boven, indien dat cijfer een 5 of hoger is (een 5,5 wordt dus een 6 en een 5,45 wordt een 5) (zie artikel 3.35, vijfde lid, en artikel 4.21, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Achter het ‘combinatiecijfer’ (tot slot van het vrije deel) is een asterisk *) opgenomen die verwijst naar de beroepsgerichte keuzevakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer (zie artikel 3.35, tweede en derde lid en artikel 4.21, derde en vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020), welke onder aan de cijferlijst worden genoemd. Onder ‘*) onderdelen van het combinatiecijfer’ worden de betreffende vakken/onderdelen opgenomen met vermelding van het afgeronde cijfer en het(zelfde) afgeronde eindcijfer (in een cijfer en in letters).

De onderdelen/vakken die het combinatiecijfer samenstellen mogen om te slagen geen van alle lager zijn dan een 4: artikel 3.35, eerste lid onder d en artikel 4.21, eerste lid, onder d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Indien een vmbo-tl leerling het volledige beroepsgerichte programma heeft gevolgd zoals aangeboden in het vmbo-gl, wordt er zoals gebeurd bij vmbo-gl een combinatiecijfer vastgesteld dat meetelt in de uitslagbepaling. De vakken die tezamen het combinatiecijfer vormen, worden op de cijferlijst vermeld in het vrije deel.

Vermelding leerweg én profiel(en)

Ook op de cijferlijst wordt nu in het tekstgedeelte boven de cijfer-/beoordelingstabel achter de regel ‘heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ de leerweg conform het profiel vermeld.

In het geval een examenkandidaat kan slagen voor twee of meer profielen, wordt voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst afgegeven. Om te kunnen slagen voor twee of meer profielen is het overigens voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te hebben gemaakt. Als dat profielwerkstuk ‘past’ in de betreffende profielen, wordt het op elk van de cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Op de voorlopige cijferlijst wordt geen profiel vermeld.

Vak of school/ college-examen rekenen op hoger niveau

Indien toepassing is gegeven aan de mogelijkheid één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten, dan wordt achter de desbetreffende vaknaam (uit dat niveau) tussen haakjes de leerweg (kb, gl of tl) of schoolsoort (vwo of havo), afgekort vermeld op de cijferlijst.

Indien toepassing is gegeven aan de mogelijkheid om het schoolexamen of college-examen rekenen op een hoger niveau af te leggen, wordt op de bijlage bij de cijferlijst in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’ achter het schoolexamen rekenen of het vak wiskunde tussen haakjes de leerweg of schoolsoort afgekort vermeld.

De artikelen 3.42, 3.43, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 regelen dat vakken waarvoor de examenkandidaat met diploma basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in de theoretische leerweg is vrijgesteld op grond van een eerder afgelegd examen in vakken van de theoretische leerweg of vwo/havo, op de cijferlijst worden vermeld met overname van de eerder behaalde resultaten.

Certificaat vmbo

Omdat op dit certificaat geen niveau aanduiding staat en leerlingen vakken op hoger niveau gevolgd kunnen hebben, wordt achter ieder vak tussen haakjes het niveau vermeld.

H

Bijlage 2a komt te luiden:

Bijlage 2a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ..................... te ...............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen .....................................................................

conform het profiel/de profielen ..................................................................

aan ...................................................................................................

te ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

I

Bijlage 2a1 komt te luiden:

Bijlage 2a1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ..................... te ............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen

......................................................................................................

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ................................................................................................

te ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

J

Bijlage 2b komt te luiden:

Bijlage 2b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ..................... te ...............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ................................................................................................

te ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

K

Bijlage 2b1 komt te luiden:

Bijlage 2b1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

.........................................................................................................,

geboren ..................... te ...................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ...................................................................................................

te .....................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

L

Bijlage 2b2 komt te luiden:

Bijlage 2b2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

.........................................................................................................,

geboren ..................... te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ..................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ...................................................................................................

te .......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

M

Bijlage 2b3 komt te luiden:

Bijlage 2b3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

...........................................................................................................,

geboren ........................ te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...........................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ......................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

N

Bijlage 2c komt te luiden:

Bijlage 2c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ..................... te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

......................................................................................................,

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ...................................................................................................

te ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

O

Bijlage 2c1 komt te luiden:

Bijlage 2c1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ..................... te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen .....................................................................

aan .........................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

P

Bijlage 2c2 komt te luiden:

Bijlage 2c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen ..................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ......................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Q

Bijlage 2c3 komt te luiden:

Bijlage 2c3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ........................ te ...........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen .....................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ............................................................................................................

te ............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

R

Bijlage 3a komt te luiden:

Bijlage 3a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs conform

het profiel .........................................................................................................

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

S

Bijlage 3b komt te luiden:

Bijlage 3b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs conform

het profiel ............................................................................................................

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

T

Bijlage 3 komt te luiden:

Bijlage 3c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ....................................................................................,

geboren ....................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...........................................................................................................................

conform het profiel ......................................................................................................

aan ....................................................................................................................

te ...........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

vakken van het profieldeel

       
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

U

Bijlage 3c2 komt te luiden:

Bijlage 3c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE CIJFERLIJST

SCHOOLEXAMEN REKENEN

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het schoolexamen rekenen of het examen in het vak wiskunde

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

V

Bijlage 4a komt te luiden:

Bijlage 4a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak / vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

W

Bijlage 4b komt te luiden:

Bijlage 4b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ..............................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

X

Bijlage 4c komt te luiden:

Bijlage 4c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ..............................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ..............................................................................

aan ..............................................................................................................................

te ...........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Thema of titel van profielwerkstuk:

Beoordeling:

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Y

Bijlage 4c2 komt te luiden:

Bijlage 4c2 behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE VOORLOPIGE CIJFERLIJST

SCHOOLEXAMEN REKENEN

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het schoolexamen rekenen of het examen in het vak wiskunde

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Z

Bijlage 5 komt te luiden:

Bijlage 5. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ........................ te ............................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

.................................

.................................

aan .........................................................................................................

te ............................................................................................................

Thema of titel van het profielwerkstuk ..................................................................

...............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

AA

Bijlage 6 komt te luiden:

Bijlage 6. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

GETUIGSCHRIFT

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ...................................... te .........................................................,

van ........................... tot ...........................................................................

onderwijs heeft gevolgd in de basisberoepsgerichte leerweg voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

aan .........................................................................................................

te .........................................................................................................

Hierbij is met goed gevolg een gedeelte van het examenpakket afgelegd volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020:

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit getuigschrift ongeldig.

BB

Bijlage 7 komt te luiden:

Bijlage 7. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

SCHOOLDIPLOMA

PRAKTIJKONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ...................................... te .........................................................,

van ........................... tot ..............................................................................

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 gevolgd aan

..................................................................................................................

te .........................................................................................................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit schooldiploma ongeldig.

CC

Bijlage 8a komt te luiden:

Bijlage 8a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELEINDEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

.............................................................................................,

geboren .................................. te ...................................................,

heeft deelgenomen aan het deeleindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

aan de opleiding vavo van ..................................................................

te ................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

DD

Bijlage 8b komt te luiden:

Bijlage 8b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELEINDEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

..........................................................................................,

geboren .................................... te ......................................................,

heeft deelgenomen aan het deeleindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

aan de opleiding vavo van ...............................................................

te ................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

EE

Bijlage 8c komt te luiden:

Bijlage 8c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELEINDEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

THEORETISCHE LEERWEG

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren ................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het deeleindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg aan de opleiding vavo van ..................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling:

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

FF

Bijlage 9 komt te luiden:

Bijlage 9a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

..............................

..............................

aan de opleiding vavo van .....................................................................

te .........................................................................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk ......................................................

.........................................................................................................

Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft .......................................

.........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

GG

Bijlage 9b komt te luiden:

Bijlage 9b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen hoger algemeen voortgezet onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

.................................

.................................

aan de opleiding vavo van .....................................................................

te ......................................................................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk ......................................................

.........................................................................................................

Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft ..........................................

.........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

HH

Bijlage 9c komt te luiden:

Bijlage 9c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

................................

................................

van het examen .......................................

aan de opleiding vavo van ........................................................................

te ......................................................................................................

Thema of titel van het profielwerkstuk .........................................................

.........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

II

Bijlage 10a komt te luiden:

Bijlage 10a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

............................................................................................................,

geboren ........................ te ...............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen

............................................................................................................

conform het profiel/de profielen

......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

JJ

Bijlage 10a1 komt te luiden:

Bijlage 10a1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

CUM LAUDE

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.............................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen

............................................................................................................

conform het profiel/de profielen

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.30 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

KK

Bijlage 10b komt te luiden:

Bijlage 10b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel /de profielen

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

LL

Bijlage 10b1 komt te luiden:

Bijlage 10b1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

............................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen

................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.30 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

MM

Bijlage 10b2 komt te luiden:

Bijlage 10b2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat .............................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ..............................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

NN

Bijlage 10b3 komt te luiden:

Bijlage 10b3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ...................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ....................................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.30 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

OO

Bijlage 10c komt te luiden:

Bijlage 10c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ..................................................................................................................,

geboren ........................ te ...........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

conform het profiel/de profielen

........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

PP

Bijlage 10c1 komt te luiden:

Bijlage 10c1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ......................................................................................................,

geboren ........................ te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

........................................................................................................

conform het profiel/de profielen

.................................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

QQ

Bijlage 10c2 komt te luiden:

Bijlage 10c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJSMET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ................................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ..........................................................................................

conform het profiel/de profielen ..............................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

RR

Bijlage 10c3 komt te luiden:

Bijlage 10c3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ...............................................................................................................,

geboren ........................ te ..........................................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ...................................................................................................

conform het profiel/de profielen

..............................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

SS

Bijlage 11a komt te luiden:

Bijlage 11a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

........................................................................................................................,

geboren .................................. te ..................................................................,

heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs conform

het profiel ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

TT

Bijlage 11b komt te luiden:

Bijlage 11b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

............................................................................................................,

geboren .................................. te ............................................................,

heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs conform

het profiel ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

UU

Bijlage 11c komt te luiden:

Bijlage 11c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................................,

geboren .................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

.........................................................................................................................

conform het profiel ..................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college -examen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

vakken van het profieldeel

       
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

VV

Bijlage 11c2 komt te luiden:

Bijlage 11c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE CIJFERLIJST

COLLEGE-EXAMEN REKENEN

STAATSEXAMEN

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

...........................................................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het college-examen rekenen of het examen in het vak wiskunde.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

WW

Bijlage 12a komt te luiden:

Bijlage 12a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELSTAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

..................................................................................................................,

geboren .................................. te ..................................................................,

heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

XX

Bijlage 12b komt te luiden:

Bijlage 12b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELSTAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................,

geboren .................................... te ......................................................,

heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

YY

Bijlage 12c komt te luiden:

Bijlage 12c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELSTAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................................,

geboren .................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

.........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

ZZ

Bijlage 12c2 komt te luiden:

Bijlage 12c2 behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE CIJFERLIJST

COLLEGE-EXAMEN REKENEN

DEELSTAATSEXAMEN

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

..............................................................................................................................,

geboren .................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het college-examen rekenen of het examen in het vak wiskunde.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

AAA

Bijlage 13a komt te luiden:

Bijlage 13a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................,

geboren ................................................ te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak).

................................................

................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk

...............................................................................................................

Vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

BBB

Bijlage 13b komt te luiden:

Bijlage 13b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

...............................................................................................................,

geboren ................................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak).

................................................

................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk

............................................................................................................

Vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

CCC

Bijlage 13c komt te luiden:

Bijlage 13c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

........................................................................................................,

geboren .......................... te ...................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak).

................................................

................................................

Thema of titel van het profielwerkstuk

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

DDD

Bijlage 14a komt te luiden:

Bijlage 14a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BEWIJS VAN ONTHEFFING

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart op grond van de artikelen 3.65, 3.66, 3.67, 4.7, 4.8 en 4.9 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 dat

........................................................................................................................,

geboren ..................... te ....................................................................................,

recht heeft op ontheffing bij het verwerven van het diploma ....................................................................................... voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Dit bewijs is gebaseerd op de hieronder genoemde documenten (het hieronder genoemde document), die (dat) betrekking hebben (heeft) op een onderwijs- of examenprestatie op het daarbij aangegeven tijdstip:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Verklaring bedoeld in de artikelen 3.67 en 4.9 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020:

bijgevoegd / niet van toepassing.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit bewijs ongeldig.

EEE

Bijlage 14b komt te luiden

Bijlage 14b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

Verklaring behorende bij het bewijs van ontheffing

Deze verklaring behoort bij het door het College voor toetsen en examens d. d. .............,

verstrekte bewijs van ontheffing te behoeve van

.........................................................,

geboren .................................... te ............................................................,

Het College voor toetsen en examens verklaart dat het op grond van artikel 3.66 en 4.8 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 een onderzoek heeft ingesteld.

Het College voor toetsen en examens verklaart hierover het volgende:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze verklaring ongeldig.

FFF

Bijlage 15 komt te luiden:

Bijlage 15. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VERKLARING

bedoeld in artikel 2.59, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020

De ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat

.........................................................................................................................,

geboren ..................... te ....................................,

laatstelijk onvoorwaardelijk is bevorderd tot het ......... leerjaar1

............................................................2

aan ...................................................... 3

te ......................................................,

deze school heeft verlaten op .....................

geschikt wordt geacht om te worden toegelaten tot het4:

....................................5............leerjaar 6

................................................leerjaar

................................................leerjaar

................................................leerjaar

Eventuele bijzonderheden:

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

(Namens) het bevoegd gezag

............................................................

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze verklaring ongeldig.

ARTIKEL XXXVII. WIJZIGING REGELING MODELLEN DIPLOMA’S VO BES

De Regeling modellen diploma’s VO BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Wet voortgezet onderwijs 2020;

instelling voor educatie en beroepsonderwijs:

een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES voor zover het betreft door die instelling verzorgde opleidingen vavo;

vavo:

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1., eerste lid, onderdeel a van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

waardepapier:

beveiligde papiersoort die wordt gebruikt voor de in deze regeling genoemde waardedocumenten;

waardedocumenten:

de volgende examendocumenten: diploma’s, (deel)cijferlijsten, voorlopige cijferlijsten, certificaten, getuigschriften en bewijs van ontheffing met bijbehorende verklaring.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘artikel 39a van het Eindexamenbesluit VO BES’ vervangen door ‘artikel 3.47 of 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. In het derde lid wordt ‘artikel 39a van het Eindexamenbesluit VO BES’ vervangen door ‘artikel 3.47 of 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 28a van het Staatsexamenbesluit VO BES’ vervangen door ‘artikel 4.30 of 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 28a van het Staatsexamenbesluit VO BES’ vervangen door ‘artikel 4.30 of 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020’.

D

In artikel 11a wordt ‘artikel 76 WVO BES’ vervangen door ‘artikel 2.59 WVO 2020’.

E

Het eerste lid van artikel 12 vervalt, evenals de aanduiding 2. voor het huidige tweede lid.

F

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12a. Omhang

Deze regeling berust op de artikelen 2.58, vierde en vijfde lid en 2.80, derde lid van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en de artikelen 3.48, 3.67, vijfde lid en 4.9, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

G

Bijlage 1 komt te luiden:

Bijlage 1. Behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

Richtlijnen voor het invullen van de modellen en beveiligen waardepapier

Algemeen

Veiligheidseisen papier waardedocumenten

Het is noodzakelijk dat de waardedocumenten gedrukt worden op papier dat namaak en vervalsing tegengaat. Het papier dient daarom te zijn voorzien van: een uniek watermerk, UV-vezels, een vloeiend kleurverloop, microtekst en een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting. Met dit papier moet zorgvuldig worden om gegaan om te borgen dat het niet in handen van onbevoegden komt.

Gebruik van de modellen

Per vak wordt één regel gebruikt.

Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken op de cijferlijst:

 • of ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt;

 • of hun aantal wordt aangepast aan het aantal vakken van de examenkandidaat.

Naamvermelding van de school

Op de examendocumenten wordt steeds – voor zover van toepassing – achter het woord ‘aan’ vermeld: de naam van de school voor voortgezet onderwijs of instelling voor educatie en beroepsonderwijs. Betreft het zo'n instelling, dan komt er na 'aan' te staan: de opleiding vavo van.... De naam van de school of de instelling is de naam zoals gebruikt door het bestuur in het dagelijks maatschappelijk verkeer en zoals geregistreerd bij DUO. In het geval van een nevenvestiging is het toegestaan dat na de officiële naam van de school een komma volgt en het woord ‘locatie’ gevolgd door de naam van de locatie. Indien de onderwijsaanbieder in het dagelijkse verkeer echter een andere naam hanteert dan bij DUO is geregistreerd, is het toegestaan deze naam te vermelden, echter alleen onder toevoeging van: ‘onderdeel van’ met daaropvolgend de naam zoals bij DUO geregistreerd. Omdat alle diploma’s/cijferlijsten worden opgenomen in het diplomaregister is het belangrijk dat de naamgeving van de school op het daadwerkelijk uitgereikte diploma direct te relateren is aan de naam van de school zoals opgenomen in het diplomaregister. Scholen moeten er voor zorgen dat de correcte naam van de school bij DUO staat geregistreerd, waarbij in het geval van een (neven)vestiging duidelijk wordt uit de naam van welke school c.q. scholengemeenschap deze deel uit maakt.

Naamvermelding examenkandidaat

Er is niet voorgeschreven dat de naam van de examenkandidaat op exact dezelfde wijze vermeld wordt als in het BRP c.q. zoals op ID/paspoort is vermeld. Echter, als de examenkandidaat in de praktijk wil aantonen dat het diploma van hem/haar is, is dit wel aan te bevelen. Slechts het hanteren van voorletter(s) of de roepnaam is ook toegestaan.

Vermelding geboorteplaats/ -gemeente

Achter ‘te’ wordt geacht de officiële gemeentenaam geplaatst te worden, waar de aangifte van geboorte destijds is gedaan, echter dit is geen voorschrift, maar wederom handig i.v.m. de gegevens op het ID (waar immers deze gemeentenaam ook op staat).

Datering

Op de examendocumenten wordt steeds achter het woord ‘datum’ vermeld: de datum (dd-mm-jjjj) waarop het document is ondertekend. Wanneer het examendocument een diploma, getuigschrift of certificaat betreft wordt de datum van uitreiking aan en ondertekening door de kandidaat gebruikt. Bij het staatsexamen wordt wanneer het examendocument een diploma, getuigschrift of certificaat betreft de datum van de vaststelling van de uitslag en/of de ondertekening van het examendocument door de staatsexamencommissie gebruikt.

Wanneer het examendocument een (voorlopige) cijferlijst, bewijs van ontheffing, of verklaring behorend bij het bewijs van ontheffing betreft wordt de datum van de ondertekening door de directeur dan wel de staatsexamencommissie VO gebruikt. Dit kan betekenen dat een cijferlijst een andere datering heeft dan het bijbehorende diploma.

Ondertekening

Ingevolge de artikelen 3.40 en 3.46 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 tekenen de directeur en de secretaris van het eindexamen de diploma's en de cijferlijsten.

Ingevolge de artikelen 4.25, 4.26, 4.29 en 4.32 van het Uitvoeringsbesluit WVO ondertekent het College voor toetsen en examens de diploma’s, de certificaten en bijbehorende cijferlijsten.

De functionarissen die de examendocumenten moeten tekenen zijn en blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de ondertekening. Tenzij anders bepaald door het bevoegd gezag, mogen zij, mits het bevoegd gezag hen die bevoegdheid heeft gegeven, een andere functionaris, die door hen daartoe schriftelijk gemandateerd is, laten tekenen, doch slechts met vermelding van ‘namens deze’ gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de ondertekenaar. De handtekening moet feitelijk (met pen) geschreven worden. Een gescande of gekopieerde handtekening is niet toegestaan.

Bovenstaande geldt ook in het geval een school geen directeur kent maar een centrale directie. Op het diploma dient dan voor directeur te worden gelezen de centrale directie. De centrale directie is in dat geval verantwoordelijk voor het ondertekenen van de diploma's. Het is echter ook mogelijk dat de centrale directie de tekenbevoegdheid overdraagt.

Het is vanzelfsprekend dat de mandatering in het examenreglement van de school wordt vermeld om examenkandidaten en ouders hiervan op de hoogte te stellen.

Vaknamen

De te hanteren wettelijke benamingen van de vakken staan opgenomen in een bijlage bij de jaarlijks te publiceren Regeling codetabellen school- en studiejaar [20xx-20xx].

Cijferlijsten algemeen

De afgifte van cijferlijsten is voor scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft de door die instellingen verzorgde opleidingen vavo, geregeld in de artikelen 3.40 tot en met 3.43, en 3.73 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en voor staatsexamens in de artikelen 4.25 tot en met 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Teksten in de cijferlijsten die niet van toepassing zijn worden weggelaten en het aantal regels wordt aangepast aan het aantal vakken.

Op de cijferlijst wordt/worden in de cijfer-/beoordelingstabel voor zover van toepassing vermeld:

 • wanneer een vak zowel een schoolexamen/ college-examen en een centraal examen bevat moeten beide cijfers op één decimaal nauwkeurig worden opgenomen. De eindcijfers moeten zonder decimalen worden opgenomen. Zie de artikelen 3.13, 3.25, 3.32, 4.11, 4.16 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO.

 • wanneer het vak alleen een schoolexamen/ college-examen bevat en geen centraal examen kent moet het afgeronde schoolexamen-/ college-examencijfer zonder decimalen worden opgenomen. Dit cijfer wordt ook opgenomen als eindcijfer. Zie de artikelen 3.13, eerste lid, 3.32, derde lid, 4.11, eerste lid en 4.18, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO

 • het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk (zie ook de paragraaf over profielen vwo of havo);

 • het thema of de titel van het profielwerkstuk en de beoordeling van het profielwerkstuk vmbo;

 • de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding in het vwo of havo;

 • de beoordeling van kunstvakken I en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van de leerweg in het vmbo,

 • de eindcijfers voor de examenvakken inclusief de eindcijfers voor de vakken die samen het combinatiecijfer bepalen (voor wat betref havo of vwo inclusief het profielwerkstuk), en

 • de uitslag van het eindexamen (zie voor de uitslagbepaling de artikelen 3.34 en 3.35 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 of de artikelen 4.20 en 4.21 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Extra vakken

Indien in meer examenvakken examen is afgelegd dan in de vakken die ten minste samen een eindexamen/staatsexamen vormen, en deze vakken betrokken worden bij de uitslag, worden deze vakken vermeld in het vrije deel. Extra vakken die niet bij de vaststelling van de uitslag zijn betrokken, worden (op grond van de artikelen 3.35, tweede lid, 3.40, tweede lid en 4.25, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) in het vrije deel op de cijferlijst vermeld, tenzij de examenkandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.

Afronding onderdelen na aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen in het laatste leerjaar

Artikel 2.55 van de WVO 2020 noemt een uitzondering op de hoofdregel dat het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Het kan voorkomen dat een examenkandidaat uit het laatste leerjaar in alle vakken die met een eindcijfer worden beoordeeld examen heeft afgelegd op grond waarvan de uitslag kan worden vastgesteld, maar niet voldoet aan de aanvullende bepalingen. Het betreft hier een aanvullende bepalingen ten aanzien van de vakken of het profielwerkstuk waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, maar die ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten moeten zijn. Deze examenkandidaat kan in dit geval niet slagen, maar ontvangt wel een cijferlijst. De uitslag luidt: afgewezen. Voor de onderdelen die niet naar behoren zijn afgerond wordt de vermelding gegeven: 'n.a.' (niet afgerond). Betreft dit een vmbo-kandidaat die de school verlaat, dan ontvangt hij tevens een certificaat.

Vak aan andere school

Indien een vak aan een andere school is afgesloten op grond van artikel 2.53 van de WVO 2020, dan wordt achter het betreffende vak tussen haakjes de naam van de andere school vermeld zoals opgenomen in BRIN.

Vrijstelling of ontheffing

De artikelen 3.42, 3.43, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 regelen de vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling heeft of ontheffing is verleend bij het eindexamen/staatsexamen. Op de plaats het cijfer wordt bij de vakken waarbij er sprake is van vrijstelling zonder vermelding van een cijfer op de cijferlijst ‘Vr’ vermeld, (zie ook profielen vwo en havo). Het is ook toegestaan op de plaats voor het cijfer wanneer daar sprake van is of het woord ‘Vrijstelling’ of het woord ‘Ontheffing’ voluit te vermelden.

Vermelding van vakken die niet met een eindcijfer beoordeeld worden

Bij vakken waarvoor de eindbeoordeling niet in de vorm van een cijfer maar als ‘voldoende’ of ‘goed’ is gegeven, wordt deze beoordeling vermeld in de plaats van het cijfer (in de kolom in letters’).

Vermelding van vakken die op een hoger niveau zijn afgesloten

Vakken waarin het examen op een hoger niveau is afgelegd, worden op de cijferlijst vermeld met de naam van het vak uit het betreffende niveau met de toevoeging van dat niveau tussen haakjes. Een nadere uitwerking wordt gegeven onder de schoolsoorten.

Uitslag

Bij ‘uitslag’ voor het eindexamen of staatsexamen wordt het volgende ingevuld (zie de artikelen 2.57, tweede lid, en 2.79, derde lid, van de WVO 2020):

 • ‘geslaagd’ als de examenkandidaat geslaagd is en een diploma ontvangt,

 • ‘afgewezen’, in het geval een examenkandidaat is afgewezen.

Voorlopige cijferlijst

Indien de examenkandidaat een centraal examen, of een afsluitend schoolexamen in een of meer vakken of de rekentoets heeft afgelegd in het (voor)voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te voltooien, ontvangt hij een ‘voorlopige cijferlijst’.

Een voorlopige cijferlijst wordt dus uitgereikt als de examenkandidaat de school verlaat voordat de uitslag van het betreffende eindexamen definitief kan worden vastgesteld (artikel 3.49 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Dit geldt ook bij een examenkandidaat die het gespreid centraal examen, bedoeld in artikel 3.56 van het Uitvoeringsbesluit WVO, aflegt. Daarnaast geldt dit ook voor leerlingen die aan een andere school of instelling worden uitbesteed om daar hun gespreid examen voort te zetten.

De resultaten op de voorlopige cijferlijst kunnen worden betrokken bij de vaststelling van de uitslag van het betreffende eindexamen en overgenomen op de cijferlijst die op grond van de definitieve uitslag wordt uitgereikt. Ook als de examenkandidaat via staatsexamens of het vavo een diploma voortgezet onderwijs wenst te behalen kunnen eerder behaalde resultaten waar toepasbaar bij de uitslag worden betrokken. De voorlopige cijferlijst komt dan te vervallen, zodra de definitieve uitslag is vastgesteld

Op de voorlopige cijferlijst wordt/worden (conform de cijferlijst) voor zover van toepassing vermeld:

 • wanneer een vak zowel een schoolexamen/ college-examen en een centraal examen bevat moeten beide cijfers op één decimaal nauwkeurig worden opgenomen. De eindcijfers moeten zonder decimalen, worden opgenomen,

 • wanneer het vak alleen een schoolexamen/ college-examen bevat en geen centraal examen kent moet het afgeronde schoolexamen-/ college-examencijfer zonder decimalen worden opgenomen. Dit cijfer wordt herhaald als eindcijfer,

 • het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk;

 • het thema of de titel van het profielwerkstuk en de beoordeling van het profielwerkstuk vmbo;

 • de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding in vwo en havo, in het regulier onderwijs,

 • de beoordeling van kunstvakken I en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van de leerweg in vmbo en;

 • het vak waarin opnieuw centraal examen is afgelegd (waarbij het cijfer voor het schoolexamen wordt herhaald en het nieuwe cijfer voor het centraal examen en nieuwe eindcijfer wordt opgenomen). Indien er in het voorlaatste leerjaar geen herkansing heeft plaatsgevonden, wordt op de voorlopige cijferlijst achter 'opnieuw centraal examen is afgelegd in' niet van toepassing vermeld, als volgt: n.v.t.

Op de voorlopige cijferlijst wordt geen profiel vermeld.

Cijferlijst deeleindexamen vavo en deelstaatsexamen

Op de cijferlijst deeleindexamen vavo en deelstaatsexamen worden alle vakken vermeld waarin deeleindexamen/deelstaatsexamen is afgelegd en voor zover van toepassing het profielwerkstuk.

De eisen aan de cijferlijst voor het deeleindexamen zijn geregeld in de artikelen 3.72 en 3.73 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020; voor het deelstaatsexamen is dat gebeurd in de artikelen 4.26 en 4.32 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Deze cijferlijst kent geen verdeling in vakken van het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrij deel.

Certificaat

Ingevolge de artikelen 3.73 en 4.32 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 krijgt een definitief voor het eindexamen vmbo afgewezen examenkandidaat die de school verlaat, een certificaat.

Op het certificaat wordt voor zover van toepassing vermeld:

 • het vak of de vakken waarvoor de examenkandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • het profielwerkstuk in het vwo of havo de waarvoor de examenkandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • het profielwerkstuk in het vmbo, voor zover beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’,

Daarnaast wordt op het certificaat vermeld welk examen is afgelegd: op welk niveau, en waar van toepassing het betreffende leerwegschooltype c.q. de betreffende leerweg.

Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken op het certificaat, waarbij per vak één regel wordt gebruikt. De school of het College voor toetsen en examens kan wanneer nodig meer regels toevoegen, en moeten niet gebruikte regels ongeldig maken of weglaten.

Getuigschrift

Op het bewijs van ontheffing dient achter de regel: ‘recht heeft op ontheffing bij het verwerven van het diploma’, de schoolsoort voluit te worden vermeld met indien van toepassing: de leerweg.

Bewijs van ontheffing

Op het bewijs van ontheffing dient achter de regel: ‘recht heeft op ontheffing bij het verwerven van het diploma, de schoolsoort voluit te worden vermeld en indien van toepassing: de leerweg.

Afwijkende/bijzondere vermeldingen

 • 1. n.a. = niet afgerond

 • 2. (naam van een andere school)

 • 3. ‘vr’ = vrijstelling of ontheffing

 • 4. (afkorting leerweg of schoolsoort);

  basisberoepsgerichte leerweg: bb

  kaderberoepsgerichte leerweg: kb

  gemengde leerweg: gl

  theoretische leerweg: tl

  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: vmbo

  hoger algemeen voortgezet onderwijs: havo

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: vwo

 • 5. n.v.t. indien:

  • a. geen gebruik is gemaakt van het recht op herkansen (voorlopige cijferlijst)

  • b. meer cijferlijsten worden uitgereikt en het profielwerkstuk maar op één cijferlijst past

 • 6. toegestane afkortingen vaknaam: ckv

Profielen vwo en havo

Diploma vwo en havo

Als de examenresultaten voor twee of meer profielen leiden tot de uitslag ‘geslaagd’, dan worden de namen van de betreffende profielen vermeld op het diploma (zie de artikelen 3.46 en 4.29 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Op het diploma eindexamen/staatsexamen vwo wordt achter eindexamen/staatsexamen vermeld: gymnasium of atheneum.

Op het diploma van een examenkandidaat die is geslaagd wordt – indien van toepassing – ingevolge artikel 3.47 of 4.30, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, het judicium cum laude vermeld.

Op het diploma worden alleen vakken op een hoger niveau vermeld wanneer deze meetellen bij de bepaling van de uitslag van het betreffende diploma.

Naar aanleiding van het advies Wetsvoorstel NLQF van de Onderwijsraad wordt op de diploma’s naast het vwo of havo niveau ook het corresponderend NLQF/EQF- niveau vermeld.

 • Voor het havo wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF4/EQF4

 • Voor het vwo wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF4+/EQF4

Er wordt geen NLQF/EQF-niveau vermeld voor onderdelen van opleidingen.

Cijferlijsten vwo en havo

Voor:

 • de verdeling van de vakken/onderdelen en het aantal behorend tot het gemeenschappelijk-, profiel- en (het minimum aantal van het) vrije deel,

 • welke (combinatie van) vakken/onderdelen deel mogen uitmaken van een eindexamen/staatsexamen vwo/havo en worden vermeld op de cijferlijst,

wordt verwezen naar artikel 2.53, tweede en derde lid, van de WVO 2020, en de artikelen 3.1 t/m 3.3, en 3.10 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Alle andere vermeldingen dan de vermeldingen genoemd in bovenstaande artikelen maken de cijferlijst ongeldig.

Profielvermelding

Op de cijferlijst voor het eindexamen/staatsexamen wordt in het tekstgedeelte boven de cijfer- en beoordelingstabel achter de regel ‘heeft deelgenomen aan het eindexamen/staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs conform het profiel’, de officiële benaming van het profiel vermeld zoals genoemd in artikel 2.20, vierde lid van de WVO 2020.

In het geval een examenkandidaat kan slagen voor twee of meer profielen, wordt voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst afgegeven. Om te kunnen slagen voor twee of meer profielen is het overigens voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te maken. Als dat profielwerkstuk ‘past’ in de overige profielen, wordt het op elk van de cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Combinatiecijfer

Onder het gemeenschappelijk deel wordt achter combinatiecijfer’ het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de betreffende vakken/onderdelen, afgerond vermeld op de cijferlijst (in een cijfer en in letters). Deze afronding gebeurt overeenkomstig de vaststelling van het eindcijfer per vak, door het eerste cijfer achter de komma naar beneden af te ronden indien dat een 4 of lager is en naar boven, indien dat cijfer een 5 of hoger is (een 5,5 wordt dus een 6 en een 5,45 wordt een 5): zie de artikelen 3.34, vierde lid, en 4.20, derde lid van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

De onderdelen/vakken die het combinatiecijfer samenstellen mogen om te slagen geen van alle lager zijn dan een 4 (zie de artikelen 3.34, eerste lid, onder d en 4.20, eerste lid, onder d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Achter het ‘combinatiecijfer’ (tot slot van het gemeenschappelijk deel) is een asterisk *) opgenomen die verwijst naar de vakken/onderdelen die deel uitmaken van het combinatiecijfer (zie de artikelen 3.34, tweede lid, en 4.20, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020), welke onder aan de cijferlijst worden genoemd. Onder '*) onderdelen van het ‘combinatiecijfer’ worden de betreffende vakken/onderdelen opgenomen met vermelding van het afgeronde cijfer en het(zelfde) afgeronde eindcijfer (in een cijfer en in letters). Inclusief het profielwerkstuk, dat als laatste een plaats krijgt in de daarvoor bestemde regel met vermelding van de titel of het onderwerp en het vak of de vakken waarop het betrekking heeft.

Vakken die in het havo en vwo in ieder geval tot het combinatiecijfer behoren zijn maatschappijleer, ckv (op een reguliere school), en het profielwerkstuk.

Daarnaast kan het bevoegd gezag de volgende vakken toevoegen aan het combinatiecijfer (zie hiervoor de voorwaarde uit artikel 3.34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020):

 • Literatuur. Een school kan ervoor kiezen literatuur afzonderlijk te becijferen of dit onderdeel meenemen in het cijfer voor de talen. Als het apart wordt becijferd, dan moet het cijfer worden opgenomen in het combinatiecijfer. In dat geval dienen de namen van de talen (dus zonder literatuur) te worden vermeld op de cijferlijst.

 • Het vak Godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kan door bijzondere scholen worden toegevoegd aan het combinatiecijfer. Het gaat hier om één vak, maar de school kiest welke van beide benamingen wordt gehanteerd: godsdienst óf levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Niet te verwarren met het ‘grote’ vak godsdienst: een schooleigen vak dat de school alleen met toestemming van de minister als examenvak kan aanbieden.

 • Algemene natuurwetenschappen, dat bij het havo niet voorkomt in het gemeenschappelijke deel, kan bij die schoolsoort wel deel uitmaken van het vrije deel. De school kan dit ter keuze laten aan de examenkandidaat, maar kan ook besluiten om het vak verplicht te stellen voor alle examenkandidaten of voor examenkandidaten met een bepaald profiel. Het cijfer voor dit vak telt dan mee in het combinatiecijfer (volgens artikel 3.34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vrijstelling of ontheffing vwo en havo op de cijferlijst

Ontheffing van een taal

Indien in het atheneum op grond van artikel 2.9, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, ontheffing is verleend voor het volgen van een taal, waarbij de taal moet worden vervangen door een ander examenvak, dan wordt dat vervangende examenvak vermeld op de cijferlijst in plaats van de taal (dus in het gemeenschappelijke deel).

Vrijstelling van maatschappijleer of ckv

Indien een examenkandidaat vwo in het bezit is van een diploma havo, en vrijstelling is verleend voor maatschappijleer wordt het vak maatschappijleer niet vermeld op de cijferlijst vwo. Hetzelfde geld voor een kandidaat vwo (atheneum) in het bezit is van een diploma havo, en vrijstelling is verleend voor ckv. Het vak ckv wordt in dat geval ook niet vermeld op de cijferlijst vwo (atheneum).

Vermelding van vrijstelling aan vavo/staatsexamen voor eerder behaalde vakken.

Wanneer de examenkandidaat is vrijgesteld van examens in een vak/ vakken op grond van artikel 3.64 of 4.5 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het vak/ de vakken op de cijferlijst opgenomen met vermelding van het eerder behaalde cijfer/ de eerder behaalde cijfers (zie de artikelen 3.42, 3.43, 3.71, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vermelding van vrijstelling aan vavo/staatsexamen voor profielwerkstuk

Wanneer de examenkandidaat is vrijgesteld van het profielwerkstuk (op grond van artikel 3.64 of 4.5 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) wordt het profielwerkstuk op de cijferlijst opgenomen met vermelding van het eerder behaalde cijfer (zie de artikelen 3.42, 3.43, 3.71, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Hierop bestaat een uitzondering indien de examenkandidaat zijn profielwerkstuk volgens de ‘oude profielen’ heeft gemaakt, dat is beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’, en vervolgens het diploma volgens de ‘nieuwe profielen’ aan het vavo of met het staatsexamen wil behalen. Het volgende is dan mogelijk:

 • in plaats van de vermelding van het eerder behaalde cijfer wordt achter het profielwerkstuk ‘vr’ vermeld,

 • het profielwerkstuk wordt opnieuw gewaardeerd, of

 • de examenkandidaat maakt geen gebruik van zijn vrijstellingsrecht en levert een nieuw profielwerkstuk in.

Er wordt vervolgens óók achter ‘het combinatiecijfer’ ‘vr’ vermeld wanneer er:

 • zoals hierboven beschreven achter het profielwerkstuk ‘vr’ wordt vermeld

 • het vak maatschappijleer geen deel hoeft maken van het eindexamen/staatsexamen,

 • daarnaast ook geen aanvullende onderdelen deel uitmaken van het combinatiecijfer,

Vrijstelling op basis van eerder behaalde resultaten op een hoger niveau

De artikelen 3.42, 3.43, 3.71 c.q. artikel 4.27 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, regelen dat de vakken waarvoor de examenkandidaat (met diploma) in het havo of vwo is vrijgesteld op grond van eerder afgelegd examen worden vermeld op de cijferlijst met overname van de eerder behaalde resultaten.

Vermelding bij twee kunstvakken (die naast elkaar gekozen mogen worden)

Indien de examenkandidaat met het profiel cultuur en maatschappij zowel in het profieldeel én in het vrije deel eindexamen aflegt in een van de vakken kunst (beeldende vormgeving, muziek, drama of dans), wordt bij het vak dat in het vrije deel staat het onderdeel kunst (algemeen) in het examen (en dus het centraal examen) vervangen door aanvullende verdiepende en/of verbredende onderdelen op het gebied van kunst als onderdeel van het schoolexamen. De onderdelen die het onderdeel kunst (algemeen) in het examen vervangen hebben een minimale normatieve studielast van 120 (havo) of 160 (vwo) studie klokuren. Omdat er voor dit kunstvak geen centraal examen is, wordt op de cijferlijst voor dit kunstvak alleen het cijfer voor het schoolexamen vermeld.

Leerwegen vmbo

Diploma vmbo

Op het diploma wordt niet alleen de leerweg, maar ook het profiel/de profielen vermeld. Dit houdt in dat op de regel die volgt na ‘aan het eindexamen/staatsexamen’ de officiële naam van de betreffende leerweg wordt ingevuld met daar achter ‘conform het profiel/de profielen’ met vermelding van de officiële naam/de namen van het profiel/de gevolgde profielen, zoals genoemd in:

 • artikel 2.26 WVO 2020 (beroepsgerichte leerwegen),

 • artikel 2.27 WVO 2020 (gemengde leerweg),

 • artikel 2.25 WVO 2020 (theoretische leerweg).

Indien de examenkandidaat slaagt voor meer dan één profiel, dan wordt ook de naam het andere profiel dan wel de andere profielen vermeld.

Een examenkandidaat die de gemengde leerweg met goed gevolg heeft afgesloten op een scholengemeenschap die ook een school voor mavo omvat en daarnaast met een extra algemeen vak heeft afgerond kan op zijn verzoek een diploma vmbo theoretische leerweg ontvangen en een bijbehorende cijferlijst; zie artikel 3.45 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Het eindexamen van de theoretische leerweg kan, op grond van artikel 2.24, vijfde lid, onderdeel b, van de WVO 2020 en artikel 3.4, vierde lid, onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, een extra vak omvatten dat behoort tot het eindexamen van de gemengde leerweg. Extra vakken kunnen vermeld worden op de cijferlijst bij de theoretische leerweg. In de theoretische leerweg tellen extra beroepsgerichte keuzevakken alleen mee in de uitslagbepaling als die vakken samen een beroepsgericht programma in de gemengde leerweg vormen.

Indien een examenkandidaat ingevolge de artikelen 3.48 of 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is geslaagd met toekenning van het judicium cum laude, wordt het judicium cum laude vermeld op het diploma van deze examenkandidaat.

Op het diploma worden alleen vakken op een hoger niveau vermeld wanneer deze meetellen bij de bepaling van de uitslag van het betreffende diploma.

Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad inzake het Wetsvoorstel NLQF wordt op de diploma’s naast het vmbo niveau en leerweg ook het corresponderend NLQF/EQF-niveau vermeld.

 • Voor het vmbo-bb wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF1/EQF1

 • Voor het vmbo-kb, gl en tl wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF2/EQF2

Op de diploma’s moet per leerweg het passende NLQF/EQF-niveau vermeld worden, het andere niveau moet worden verwijderd/ongeldig worden gemaakt.

Er wordt geen NLQF/EQF-niveau vermeld voor onderdelen van opleidingen.

Cijferlijsten vmbo

Voor:

 • de verdeling van de vakken/onderdelen en het aantal behorend tot het gemeenschappelijk, profiel- en (het minimum aantal van het) vrije deel,

 • welke vakken deel moeten/mogen uitmaken van een eindexamen/staatsexamen vmbo en worden vermeld op de cijferlijst,

wordt verwezen naar artikel 2.53, tweede en derde lid, van de WVO 2020 en de artikelen 3.4 t/m 3.7 en 3.10 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Alle andere vermeldingen dan de vermeldingen genoemd in bovenstaande artikelen, maken de cijferlijst ongeldig.

Profielwerkstuk

De vermelding van ‘thema of titel van profielwerkstuk’ is alleen voor de theoretische en de gemengde leerweg van toepassing en dient bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg weggelaten te worden. Het profielwerkstuk krijgt een plaats in de daarvoor bestemde regel, onder vermelding van het thema of de titel ervan.

Combinatiecijfer

Onder de ‘vakken van het vrije deel’ wordt ‘het combinatiecijfer’ genoemd. Net als in havo/vwo al langer het geval is, is er voor elke leerweg van het vmbo bepaald dat de eindcijfers voor de kleine vakken, in het geval van het vmbo bepaalde onderdelen van het beroepsgerichte examenprogramma, worden gecombineerd tot één combinatiecijfer, zodat deze vakken op een evenredige wijze met de eindcijfers voor grotere vakken kunnen meewegen in de uitslagbepaling:

 • In de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het combinatiecijfer gevormd door het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor de vier (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken.

 • In de gemengde leerweg wordt het combinatiecijfer gevormd door het rekenkundige gemiddelde van het eindcijfer profielvak en de eindcijfers voor de twee (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken. Het eindcijfer profielvak telt in deze berekening net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte vakken dat in de berekening wordt betrokken.

Het combinatiecijfer wordt achter ‘combinatiecijfer’ aangemerkt als één vak conform het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de betreffende vakken/onderdelen. Het eindcijfer voor dit vak wordt afgerond vermeld op de cijferlijst (in een cijfer en een letter).

Deze afronding gebeurt overeenkomstig de vaststelling van het eindcijfer per vak, door het eerste cijfer achter de komma naar beneden af te ronden indien dat een 4 of lager is en naar boven, indien dat cijfer een 5 of hoger is (een 5,5 wordt dus een 6 en een 5,45 wordt een 5) (zie artikel 3.35, vijfde lid, en artikel 4.21, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Achter het ‘combinatiecijfer’ (tot slot van het vrije deel) is een asterisk *) opgenomen die verwijst naar de (beroepsgerichte keuze-)vakken/onderdelen die deel uitmaken van het combinatiecijfer (zie artikel 3.35, tweede en derde lid en artikel 4.21, derde en vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020), welke onder aan de cijferlijst worden genoemd. Onder ‘*) onderdelen van het combinatiecijfer’ worden de betreffende vakken/onderdelen opgenomen met vermelding van het afgeronde cijfer en het(zelfde) afgeronde eindcijfer (in een cijfer en in letters).

De onderdelen/vakken die het combinatiecijfer samenstellen mogen om te slagen geen van alle lager zijn dan een 4: artikel 3.35, eerste lid onder d en artikel 4.21, eerste lid, onder d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Indien een vmbo-tl leerling het volledige beroepsgerichte programma heeft gevolgd zoals aangeboden in het vmbo-gl, wordt er zoals gebeurd bij vmbo-gl een combinatiecijfer vastgesteld dat meetelt in de uitslagbepaling. De vakken die tezamen het combinatiecijfer vormen, worden op de cijferlijst vermeld in het vrije deel.

Vermelding leerweg én profiel(en)

Ook op de cijferlijst wordt nu in het tekstgedeelte boven de cijfer-/beoordelingstabel achter de regel ‘heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ de leerweg conform het profiel vermeld.

In het geval een examenkandidaat kan slagen voor twee of meer profielen, wordt voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst afgegeven. Om te kunnen slagen voor twee of meer profielen is het overigens voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te hebben gemaakt. Als dat profielwerkstuk ‘past’ in de betreffende profielen, wordt het op elk van de cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Op de voorlopige cijferlijst wordt geen profiel vermeld.

Vak op hoger niveau

Indien toepassing is gegeven aan de mogelijkheid één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten, dan wordt achter de desbetreffende vaknaam (uit dat niveau) tussen haakjes de leerweg (kb, gl of tl) of schoolsoort (vwo of havo), afgekort vermeld op de cijferlijst.

De vakken waarvoor de examenkandidaat met een diploma basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in de theoretische leerweg is vrijgesteld op grond van een eerder afgelegd examen in vakken van de theoretische leerweg of vwo/havo, worden op de cijferlijst vermeld met overname van de eerder behaalde resultaten (artikelen 3.42, 3.43, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Leer-werktraject

Indien het een leer-werktraject van de basisberoepsgerichte leerweg betreft, worden minimaal de cijfers van het vak Nederlandse taal (gemeenschappelijk deel) en het beroepsgerichte programma (vrije deel) vermeld (zie artikel 2.103, vierde lid, van de WVO 2020).

Certificaat vmbo

Omdat op dit certificaat geen niveau aanduiding staat en leerlingen vakken op hoger niveau gevolgd kunnen hebben, wordt achter ieder vak tussen haakjes het niveau vermeld.

H

Bijlage 2a komt te luiden:

Bijlage 2a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ...................... te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen .....................................................................

conform het profiel/de profielen ..................................................................

aan ....................................................................................................

te ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

I

Bijlage 2a1 komt te luiden:

Bijlage 2a1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ...................... te ...............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen

......................................................................................................

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ................................................................................................

te ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

J

Bijlage 2b komt te luiden:

Bijlage 2b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

.........................................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ...................................................................................................

te ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

K

Bijlage 2b1 komt te luiden:

Bijlage 2b1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

.........................................................................................................,

geboren ..................... te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ...................................................................................................

te ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

L

Bijlage 2b2 komt te luiden:

Bijlage 2b2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

.........................................................................................................,

geboren ...................... te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan .......................................................................................................

te .......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

M

Bijlage 2b3 komt te luiden:

Bijlage 2b3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

............................................................................................................,

geboren ........................ te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...........................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ......................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

N

Bijlage 2c komt te luiden:

Bijlage 2c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ...................... te ....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

........................................................................................................,

conform het profiel/de profielen ..................................................................

aan ...................................................................................................

te ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

O

Bijlage 2c1 komt te luiden:

Bijlage 2c1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ...................... te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

..............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen .....................................................................

aan .........................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

P

Bijlage 2c2 komt te luiden:

Bijlage 2c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen ..................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ......................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Q

Bijlage 2c3 komt te luiden:

Bijlage 2c3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ........................ te ...........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

.................................................................................................................,

conform het profiel/de profielen ......................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ............................................................................................................

te ............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

R

Bijlage 3a komt te luiden:

Bijlage 3a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs conform

het profiel ...............................................................................................................

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig

S

Bijlage 3b komt te luiden:

Bijlage 3b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

CIJFERLIJST

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs conform

het profiel ............................................................................................................

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

T

Bijlage 3c komt te luiden:

Bijlage 3c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ....................................................................................,

geboren ....................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...........................................................................................................................

conform het profiel ......................................................................................................

aan ....................................................................................................................

te ...........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

vakken van het profieldeel

       
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

U

Bijlage 4a komt te luiden:

Bijlage 4a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

V

Bijlage 4b komt te luiden:

Bijlage 4b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ..............................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

W

Bijlage 4c komt te luiden:

Bijlage 4c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO BES

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ..............................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ..............................................................................

aan ..............................................................................................................................

te ...........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Thema of titel van profielwerkstuk:

Beoordeling:

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................