Besluit van 5 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de beroepen in het onderwijs en van het daarop berustende Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 29 november 2005, nr. WJZ/2005/ 53824 (6184), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel XX van de Wet op de beroepen op het onderwijs en op artikel 6.1 van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. De Wet op de beroepen in het onderwijs treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

  • 2. Het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven