Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie tot vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 37, vierde lid, van de Wet implementatie EETS-richtlijn (Tariefbesluit NIWO inzake EETS)

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 10 maart 2022, nr. IENW/BSK-2021/325033;

Besluit:

Artikel 1 (tarief bemiddeling)

  • 1. Het tarief voor de kosten van de bemiddeling, bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Wet implementatie EETS-richtlijn bedraagt € 300,– ex. btw per uur.

  • 2. Aan de tolheffer en EETS-aanbieder wordt een voorschot van € 4.800,– ex. btw in rekening gebracht.

  • 3. De werkelijke kosten voor de bemiddeling en het totaal te betalen bedrag voor de bemiddeling worden vastgesteld op basis van nacalculatie.

  • 4. De tolheffer en de EETS-aanbieder voldoen elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

Artikel 2 (start bemiddelingsprocedure)

Een bemiddelingsprocedure wordt niet eerder gestart dan nadat het daarvoor verschuldigde voorschot is ontvangen.

Artikel 3 (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 (citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Tariefbesluit NIWO inzake EETS.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, G.J. Olthoff, directeur.

TOELICHTING

I. Algemeen

In artikel 37, eerste lid van de Wet implementatie EETS-richtlijn is de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) aangewezen als de bemiddelende instantie die kan bemiddelen tussen de tolheffer en een EETS-aanbieder bij geschillen over de contractuele relatie of onderhandelingen. De NIWO is vrij en zal dat ook consequent doen om de bemiddeling feitelijk door een in te huren deskundige mediator te laten uitvoeren.

Voor wat betreft de financiering van haar bemiddelende taak wenst NIWO aan te sluiten bij de wijze waarop de NIWO reeds wordt gefinancierd. Dit betekent dat partijen die ervoor kiezen om voor een gerezen conflict de bemiddelaar in te roepen hiervoor dienen te betalen. Op grond van artikel 37, vierde lid van de Wet implementatie EETS-richtlijn stelt de NIWO daartoe de tarieven voor de in rekening te brengen vergoedingen voor de bemiddeling vast. Met dit besluit wordt daaraan invulling gegeven.

Dit besluit tot vaststelling van de tarieven is met toepassing van artikel 17 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen goedgekeurd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Ter dekking van de kosten van de bemiddeling zijn zowel de tolheffer als de EETS-aanbieder een vergoeding verschuldigd aan de NIWO. Het maakt daarbij niet uit door welke partij het bemiddelingsverzoek is ingediend bij de NIWO. De in rekening te brengen vergoeding voor de bemiddeling wordt gelijkelijk verdeeld over de tolheffer en de EETS-aanbieder.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1, eerste en tweede lid

De bemiddelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: de voorbereiding, de gesprekken en het opstellen van een bemiddelingsadvies. Hiervoor wordt een uurtarief van € 300,– ex. btw in rekening gebracht. Dit uurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd en zal onderdeel uitmaken van het tariefbesluit van de NIWO.

De voorbereiding zal circa 10 uur in beslag nemen. In de praktijk is voor mediation een minimum van drie gesprekken gangbaar. Een gesprek, zo leert de ervaring, duurt gemiddeld twee á drie uur en wordt gevoerd door twee deskundigen. Normaal gesproken wordt een mediation traject voltooid met een bemiddelingsadvies waarvan het opstellen circa 10 uur vergt. Dit betekent dat een mediation traject minimaal 10 uur + (6 x 2 =) 12 uur + 10 uur = 32 uur omvat. Gegeven het uurtarief van € 300,– ex. btw kost het volledig doorlopen van een mediation traject minimaal € 9.600,– ex. btw. Deze kosten wordt gelijkelijk verdeeld tussen de tolheffer en een EETS-aanbieder, zodat per partij een bedrag van € 4.800,– ex. btw. is verschuldigd. De hoogte van het voorschot zal na vijf jaar worden geactualiseerd.

De kosten die de NIWO in verband met het bemiddelingstraject maakt, zullen uit haar reguliere begroting worden bekostigd. De directie van de NIWO stuurt op kosteneffectiviteit met als gevolg stabiele, nominaal ongewijzigde tarieven sinds 2011.

Artikel 1, derde lid

Uitgangspunt is dat na het eerste mediatongesprek een indicatie zal worden gegeven van de omvang van het vervolgtraject, zodat vroegtijdig in het traject een goede indicatie kan worden gegeven van de totale kosten. Nadat de eerste factuur is betaald, zal op basis van nacalculatie een tweede factuur, na het opstellen van het eindadvies, worden verstuurd aan de tolheffer en de EETS-aanbieder. Afhankelijk van de omvang en duur van het gehele mediation traject zal op basis van voornoemde nacalculatie ofwel een factuur voor de meerkosten ofwel een factuur ter creditering van een deel van het voorschot worden verstuurd.

Artikel 2

Bemiddelingsverzoeken worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat het daarvoor verschuldigde voorschot ter hoogte van € 9.600,– is ontvangen. Dat betekent dat het voorschot van zowel de tolheffer als de EETS-aanbieder ontvangen dient te zijn, alvorens de behandeling van een bemiddelingsverzoek wordt gestart.

Naar boven