Kennisgeving vaststelling Nationaal Water Programma 2022 – 2027, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op 18 maart 2022 hebben de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, voor Natuur en Stikstof en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 inclusief bijlagen vastgesteld. De bijlagen betreffen de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022 – 2027. In deze kennisgeving leest u meer over het Nationaal Water Programma 2022 – 2027.

In het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 (NWP) beschrijft de rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en rijksvaarwegen. Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein die in de toekomst groter en complexer worden, waaronder:

 • het anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland door een adequate bescherming tegen overstromingen, een waterrobuuste inrichting en een zoetwatervoorziening die ook bij toenemende droogte volstaat;

 • het blijvend werken aan de kwaliteit en kwantiteit van ons grond- en oppervlaktewater, herstel van biodiversiteit en een duurzame drinkwatervoorziening;

 • het met elkaar in balans brengen van de vele functies op de Noordzee, zoals windenergie, natuurontwikkeling, visserij, scheepvaart en zandwinning;

 • het in stand houden en, waar nodig, vervangen of renoveren van infrastructuur zoals waterkeringen, bruggen en sluizen.

De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie, de woningbouw en de transitie landelijk gebied, is noodzakelijk. Voor een integrale aanpak van de opgaven wordt het water- en bodemsysteem meegenomen als leidend principe.

In het NWP stelt het kabinet drie hoofdambities voor de toekomst:

 • een veilige en klimaatbestendige delta;

 • een concurrerende, duurzame en circulaire delta;

 • een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur.

Het Rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor de aanpak van nationale en regionale opgaven doet het Rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het NWP.

Eén gezamenlijk programma voor water

Voor 2009 – 2015 en 2016 – 2021 stelde de Rijksoverheid een Nationaal Water Plan én een Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 – 2027 zijn deze twee plannen samengebracht in één programma. Hiermee anticipeert de rijksoverheid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 zijn:

 • de stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027;

 • het overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027;

 • het Programma Noordzee inclusief het programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Mariene Strategie Deel 3).

Voor het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 is een milieueffectrapport opgesteld. Daarin is ook een Passende Beoordeling vanuit Natura 2000 opgenomen.

Tegen de vaststelling van het NWP is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voorgaand participatieproces en zienswijzeprocedures

Vanaf eind 2019 tot eind 2021 zijn medeoverheden en maatschappelijke partijen via een participatieproces betrokken bij het ontwikkelen van het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 en de bijlagen. Veel betrokken organisaties hebben input geleverd door deelname aan thema- en gebiedssessies en/of bestuurlijke organen.

Overheidsinstanties (uit binnen- en buitenland), maatschappelijke instellingen, burgers en bedrijven hebben input geleverd via zienswijzeprocedures op het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027 en het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027. Hun reacties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 en de bijlagen. In twee reactienota’s wordt de beantwoording op de ingediende zienswijzen en de wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen verder toegelicht.

STUKKEN BEKIJKEN

Alle documenten staan vanaf dinsdag 22 maart 2022 op: www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op papier kunt u de stukken van dinsdag 22 maart tot en met maandag 2 mei 2022 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag, telefoon 070 456 96 07 (uitsluitend op afspraak).

 • Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht, telefoon 088 797 11 11.

Daarnaast zijn de stukken op alle provinciehuizen in Nederland in te zien. Op de website www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma kunt u de adresgegevens vinden van alle inzagelocaties.

LET OP: Het kan voorkomen dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen wanneer u er terecht kunt.

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. U kunt hier ondersteuning vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project.

Vraag bij uw lokale bibliotheek naar de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

MEER INFORMATIE?

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en www.iplo.nl/water-nwp.

Vragen over de inhoud? Heeft u inhoudelijke vragen over het Nationaal Water Programma 2022 – 2027? Stel uw vraag via e-mailadres: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.

Naar boven