Besluit van het College voor toetsen en examens van 28 november 2022, met nummer CvTE-22.00982, houdende wijziging van het besluit Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken, voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg en van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt ‘donderdag 22 juni’ vervangen door ‘vrijdag 30 juni’

2. In het derde lid, wordt ‘7 juli’ vervangen door ’21 juli’

3. In het vierde lid, wordt ‘7 juli’ vervangen door ’21 juli’.

B

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste tabel zevende regel wordt ‘7 juli’ vervangen door ‘21 juli’

2. In de eerste tabel negende regel wordt ‘7 juli’ vervangen door ‘21 juli’.

C

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel ‘Digitale centrale examens bb en kb’ wordt ‘7 juli 2023’ vervangen door ‘21 juli 2023’

2. In onderdeel ‘Centraal schriftelijke en praktische examens’ wordt ‘7 juli 2023’ vervangen door ‘21 juli 2023’.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

TOELICHTING

Algemeen

Steeds jaarlijks stelt het College voor toetsen en examens het rooster vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs ruim één jaar voor aanvang van de examenperiode. Ook voor 2023 is het rooster vastgesteld. Op het moment van het vaststellen van het rooster is ervan uit gegaan dat de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 niet langer aan een goede voorbereiding van het centraal examen in de weg zouden staan.

In zijn brief van 21 november 20221 kondigt de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs aan dat het examenrooster van de centrale examens voor 2023 zal worden aangepast. De afnameperiodes van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg worden door deze regeling verlengd. Het tweede tijdvak wordt door deze regeling uitgebreid van vier tot tien dagen.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

Naar boven