Kennisgeving Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Vergunning voor de aanpassing van de inrichtingsgrens, N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland

Op 12 december 2022 heeft de ANVS een Kernenergiewetvergunning verleend aan N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) in verband met de wijziging van de inrichtingsgrens (actualisatie van figuur 5.6/1 uit het Veiligheidsrapport). Tot en met 23 januari 2023 kunnen belanghebbenden hierop een bezwaarschrift indienen.

Achtergrond van de vergunning

EPZ bedrijft sinds 1973 de KCB en beschikt hiervoor over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). EPZ heeft een wijziging van de Kernenergiewetvergunning aangevraagd om de inrichtingsgrens (figuur 5.6/1 uit het Veiligheidsrapport) aan te passen.

Tot november 2015 heeft EPZ zowel de Kerncentrale Borssele (KCB) alsook een kolencentrale, de Conventionele Centrale Borssele (CCB), geëxploiteerd. Tijdens de exploitatie van de CCB deelden de KCB en de CCB een aantal installaties en voorzieningen. Die bevonden zich op het terrein van de CCB-inrichting en waren om die reden opgenomen in de omgevingsvergunning milieu van de CCB. Deze installaties en voorzieningen waren ook al opgenomen in de vergunning van de KCB, alleen de locatie was niet opgenomen.

De aangevraagde wijziging zorgt ervoor dat na de intrekking van de omgevingsvergunning van de CCB de gedeelde installaties en voorzieningen in de plattegrond van de KCB worden weergegeven, waardoor de inrichtingsgrens wijzigt.

Procedure

Op 17 oktober 2022 is de aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van EPZ ontvangen. Voor de behandeling van de vergunningaanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure doorlopen conform titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat na beoordeling van de aanvraag direct de definitieve vergunning is afgegeven door de ANVS.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tot en met 23 januari 2023 een bezwaarschrift op deze vergunning indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. Bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. In het bezwaarschrift dient duidelijk te staan waarom tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt.

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State verzenden (https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van de State.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

De vergunning en alle bijbehorende documenten zijn te downloaden via de website www.anvs.nl. Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met het informatiepunt Kernenergievergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: postbus.kerninstallatie@anvs.nl.

Naar boven