Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 december 2022, nr. IENW/BSK-2022/289518, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 in verband met toevoeging van een roetfilter, aanpassing van een subsidieplafond en aanpassing van het maximaal te subsidiëren bedrag

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, eerste lid, onder b en f, artikel 8, eerste lid en artikel 10, tweede lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepaling ingevoegd:

roetfilter:

gesloten nabehandelingssysteem voor het reduceren van de uitstoot van roet (Diesel Particulate Filter (DPF)), dat overeenkomstig artikel 9.09 van bijlage 1.1a bij de Binnenvaartregeling op een motor van een binnenvaartschip kan worden geplaatst, teneinde uitlaatgassen van die motor te ontdoen van fijnstof;.

B

In artikel 3, eerste lid, onder b, wordt na ‘aanschaf en installatie van een SCR-katalysator’ ingevoegd ‘of een combinatie van een SCR-katalysator met een roetfilter’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 22.800.000,−’ vervangen door ‘€ 30.800.000,−’.

b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. € 8.000.000,– voor het jaar 2023.

2. In het vijfde lid wordt ‘€ 200.000,−’ vervangen door ‘€ 400.000,−’.

D

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘de dag na inwerkingtreding tot en met uiterlijk 31 oktober 2022’ vervangen door ‘7 februari 2023, 09.00 uur tot en met 31 oktober 2023, 17.00 uur’.

2. In het vijfde lid, onder b, wordt ‘16 januari 2023’ vervangen door ‘7 februari 2023’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Algemeen

1. Inhoud van de wijzigingen

Deze regeling wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025. In combinatie met een SCR-katalysator kan ook een roetfilter worden gesubsidieerd. Daarnaast worden een subsidieplafond en het maximaal te subsidiëren bedrag aangepast.

De subsidie die in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 wordt verstrekt voor de verduurzaming en vervanging van oudere motoren tot Stage V motor of een aan Stage V motor gelijkwaardig erkende motor (motorvervanging) is in 2021 en 2022 succesvol gebleken. Als gevolg daarvan is besloten het ter beschikking staande subsidieplafond te verhogen met € 8.000.000,− van € 22.800.000,− naar € 30.800.000,− (artikel I, onderdeel C, onder 1, onder a). Financiering is afkomstig van het aanvullende pakket ‘Reservering extra bronmaatregelen Hordijk’.1 Deze € 8.000.000,− is in 2023 beschikbaar (artikel I, onderdeel C, onder 1, onder b).

De aanvragen voor uitsluitend een SCR-katalysator zijn sinds de start van deze regeling in 2021 ver achtergebleven. Op basis van TNO-onderzoek naar de kosteneffectiviteit van alternatieven2 en de tussentijdse evaluatie3 wordt deze regeling uitgebreid. Hiermee wordt het mogelijk om in combinatie met de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator ook de aanschaf en installatie van een roetfilter te subsidiëren (artikel I, onderdeel B).

Ook is de maximale subsidie per aanvraag verhoogd van € 200.000,− naar € 400.000,− (artikel I, onderdeel C, onder 2). Dit geldt voor beide subsidiabele activiteiten van deze regeling, dus zowel voor motorvervanging (artikel 3, eerste lid, onder a en c, van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025) als voor de aanschaf van een SCR-katalysator, plus roetfilter (artikel 3, eerste lid, onder b, van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025). Dit leidt er toe dat subsidie voor grotere motoren kan worden aangevraagd, waardoor de verduurzaming van dergelijke motoren wordt gestimuleerd.

Aanvragen voor beide onderdelen van deze subsidieregeling kunnen vanaf 7 februari 2023 09.00 uur bij de uitvoeringsinstantie worden ingediend (artikel I, onderdeel D).

2. Internetconsultatie en regeldruk

Er is in verband met de totstandkoming van deze wijzigingsregeling afgezien van internetconsultatie omdat deze regeling geen noemenswaardige gevolgen voor de regeldruk voor burgers, bedrijven en instellingen heeft en omdat deze consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel.

Omdat deze regeling geen gevolgen heeft voor de regeldruk is zij ook niet ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR).

3. Inwerkingtreding

Deze wijzigingsregeling treedt met ingang van 1 januari 2023 in werking. Hiermee wordt aangesloten bij de vaste verandermomenten, maar wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn van twee maanden.

Door af te wijken van de vaste invoeringstermijn kunnen subsidieaanvragers vanaf 7 februari 2023 al subsidie aanvragen (artikel I, onderdeel D). Hierdoor worden, gelet op de doelgroep en jaarindeling, aanmerkelijke ongewenste private nadelen voorkomen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Bijlage blg-1038876 bij Kamerstukken II 2021/22, 36 120-XII, nr. 3.

X Noot
2

Bijlage TNO rapport nummer 2022 R10353, ‘Effectiviteit subsidieregelingen Stage V motorvervanging en retrofit’ bij Kamerstukken II 2022/23, 31 409, nr. 366.

X Noot
3

Bijlage blg-1055386 bij Kamerstukken II 2022/23, 31 409, nr. 366 .

Naar boven