Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2022, nr. MBO/34894943, houdende wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 in verband met wijzigingen in de indeling in RMC-regio’s

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8.22, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 en artikel 4 van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 2 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder Regio 21. Agglomeratie Amsterdam vervalt de zinsnede ‘Beemster,’.

2. Regio 24. Noord-Kennemerland komt te luiden:

Regio 24. Noord-Kennemerland

Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Uitgeest.

3. Regio 29. Rijnmond komt te luiden:

Regio 29. Rijnmond

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle, aan, den, IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee.

4. Regio 36. Noord-Oost-Brabant komt te luiden:

Regio 36. Noord-Oost-Brabant

Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel, Vught.

ARTIKEL II

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel 3.

  • 2. Artikel I, onderdeel 3, treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling wordt de indeling van een aantal RMC-regio’s, zoals opgenomen in bijlage 2 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024, gewijzigd als gevolg van gemeentelijke herindelingen.

Op basis van de gemeentelijke herindelingen wordt bijlage 1 bij de regeling op de volgende punten gewijzigd:

  • Per 1 januari 2022 is de gemeente Beemster samengevoegd met de gemeente Purmerend.1 Dit is gewijzigd in regio 21.

  • Per 1 januari 2022 is de gemeente Dijk en Waard ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.2 Dit is gewijzigd in regio 24.

  • Per 1 januari 2023 zal de gemeente Voorne aan Zee ontstaan uit Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Dit is gewijzigd in regio 29.

  • Per 1 januari 2022 is de gemeente Land van Cuijk ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis.3 Dit is gewijzigd in regio 36.4

  • Per 1 januari 2022 is de gemeente Maashorst ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden.5 Dit is eveneens gewijzigd in regio 36.

Het betreffen slechts wijzigingen binnen RMC-regio’s, dus deze wijzigingsregeling heeft geen gevolgen voor de verdeling van gemeenten over de RMC-regio’s.

Het is eveneens niet nodig om de specifieke uitkeringen voor 2022 te wijzigen. Deze zijn eind 2021 aan de RMC-regio’s verstrekt en in augustus 2022 bijgesteld. De specifieke uitkering voor 2023 wordt eind 2022 aan de RMC-regio’s verstrekt. Daarvoor kan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nog rekening houden met de wijzigingen in de regio-indeling voortvloeiend uit de gemeentelijke herindelingen die reeds in 2022 hebben plaatsgevonden en de gemeentelijke herindeling die zal plaatsvinden in 2023.6

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen die het gevolg zijn van de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022, treden de dag na bekendmaking in werking. Dit is in afwijking van de vaste verandermomenten, maar het legt slechts de juiste gemeenten per regio vast. Dit is te beschouwen als reparatieregelgeving.

De wijziging die het gevolg is van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2023, treedt in werking op 1 januari 2023. Logischerwijs kan deze wijziging niet eerder in werking treden en op die manier is ook duidelijk dat DUO er voor het eerst rekening mee houdt in de beschikkingen voor 2023.

Uitvoering en handhaving

De regeling is voorgelegd aan DUO. DUO acht de regeling uitvoerbaar.

Omdat het alleen technische reparatieregelgeving betreft, is de regeling niet voorgelegd voor internetconsultatie.

Financiële gevolgen

Deze wijzigingsregeling heeft geen financiële gevolgen voor de Rijksbegroting.

Administratieve lasten en regeldruk

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Daarom is de regeling niet ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf


X Noot
1

Stb. 2021, 264.

X Noot
2

Stb. 2021, 372.

X Noot
5

Stb. 2021, 373.

X Noot
6

Behalve de samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot Voorne aan Zee zijn er ten tijde van het opstellen van deze regeling nog geen andere herindelingen in 2023 (definitief) bekend.

Naar boven