Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 24 januari 2022, nr. 31169672, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met verplaatsing van één onderdeel van het centraal examen naar het schoolexamen in het examenprogramma biologie havo

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 2.54 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING EXAMENPROGRAMMA’S VOORTGEZET ONDERWIJS

In Bijlage 1 behorende bij artikel 1 van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, vervalt in de paragraaf Examenprogramma biologie havo, onder het kopje Het centraal examen ‘B7,’.

ARTIKEL II. OVERGANGSRECHT

  • 1. De paragraaf Examenprogramma biologie havo in Bijlage 1 behorende bij artikel 1 van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing:

    • a. tot en met het schooljaar 2022–2023 voor leerlingen die op 1 augustus 2022 of eerder zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo en in dat schooljaar centraal examen doen; en

    • b. tot en met het schooljaar 2022–2023 voor havoleerlingen die in dat schooljaar centraal examen doen op grond van artikel 2.56, vierde lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

  • 2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2024.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Algemene toelichting

Deze wijzigingsregeling wijzigt het Examenprogramma biologie havo door één subdomein van het examenprogramma te verplaatsen van het centraal examen naar het schoolexamen.

Het huidige examenprogramma en de bijbehorende syllabus biologie havo is van kracht sinds 2013. Het eerste centrale examen volgens deze syllabus is afgenomen in 2015. Bij de uitvoering van deze examenprogramma’s en het gebruik van de syllabi, zowel door docenten als examenmakers, is gebleken dat de syllabi in hun huidige vorm niet in alle opzichten goed bruikbaar zijn. Om die reden is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) eind 2018 gestart met een verkenning in het veld om nader in kaart te brengen welke verbeteringen nodig zijn. Bij deze verkenning zijn ervaringen opgehaald bij docenten, examenmakers en vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs. De aanbevelingen die de verkenningscommissie heeft gedaan waren het uitgangspunt voor een syllabuscommissie voor de herziening van de syllabus. De door de syllabuscommissie voorgestelde wijzigingen zijn in september 2021 voorgelegd aan onder andere docenten, examenmakers en vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs.

Eén van de aanbevelingen van de verkenningscommissie betrof het verminderen van de overladenheid van het examenprogramma. Om aan deze aanbeveling tegemoet te komen heeft de syllabuscommissie een aantal onderdelen geschrapt uit de syllabus. Daarnaast heeft de syllabuscommissie met instemming van het College voor Toetsen en Examens voorgesteld om subdomein B7 van het examenprogramma over te hevelen van het centraal examen naar het schoolexamendeel van het examenprogramma (oftewel de verzameling toetsen en praktische opdrachten die onder verantwoordelijkheid van de school zelf gemaakt worden door leerlingen in de bovenbouw en die meetellen voor hun eindcijfer). Het subdomein blijft hierdoor wel deel uitmaken van het examenprogramma, maar is geen onderdeel meer van het centraal examen. Deze verschuiving geeft de docent de gelegenheid om eigen keuzes te maken voor wat betreft de invulling binnen de globale beschrijving van het subdomein. Daarbij kan de docent kiezen voor een minder uitvoerige invulling dan op grond van de specificaties in de syllabus nodig was.

De beschrijving van subdomein B7 in het examenprogramma wijzigt niet en blijft als volgt luiden:

Subdomein B7: Waarneming door het organisme

  • 23. De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, waarneming en neurale regulatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze organismen waarnemen.

Wijziging regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

De verdeling van de subdomeinen over het centrale examen en het schoolexamen wordt geregeld in de Regeling Examenprogramma’s voortgezet onderwijs. Daarom is het nodig deze regeling aan te passen om subdomein B7 over te hevelen naar het schoolexamendeel van het examenprogramma. Dat wordt met onderhavige wijzigingsregeling gedaan.

Het centraal examen biologie havo heeft vanaf examenjaar 2024 geen betrekking meer op subdomein B7. Voor leerlingen die vanaf examenjaar 2024 centraal examen doen, maakt subdomein B7 geen deel meer uit van het centraal examen maar van het schoolexamen. Tot en met examenjaar 2023 maakt subdomein B7 nog wel deel uit van het centraal examen.

Overgangsrecht

De wijziging is van kracht met ingang van 1 augustus 2022 voor de leerlingen die vanaf dat moment in het vierde leerjaar havo zijn of worden toegelaten en dus in beginsel in of na examenjaar 2024 in het voor hen vijfde leerjaar centraal examen zullen doen. Dat geldt ook voor leerlingen die vanaf examenjaar 2024 in het voor hen voorlaatste leerjaar al een deel van hun centrale examens maken. De wijziging geldt niet voor leerlingen die op 1 augustus 2022 of eerder tot het vijfde leerjaar havo zijn toegelaten en in examenjaar 2023 regulier centraal examen zullen doen (artikel II, onder a), en ook niet voor leerlingen die in examenjaar 2023 in het voor hen voorlaatste schooljaar centraal examen doen (artikel II, onder b). Tot en met examenjaar 2023 heeft het centraal examen namelijk nog wel mede betrekking op subdomein B7, vanaf 2024 is dat niet meer het geval.

Uitvoerbaarheid en regeldruk

Leraren die het examenprogramma biologie havo verzorgen krijgen meer ruimte om subdomein B7 naar eigen inzicht in te vullen. Aangezien subdomein B7 deel gaat uitmaken van het schoolexamen moet het onderwerp – zo dat niet reeds het geval was – in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het vak op de desbetreffende school worden opgenomen. Het CvTE zal ervoor zorgen dat subdomein B7 vanaf examenjaar 2024 geen onderdeel meer uitmaakt van het centraal examen biologie havo. De wijziging is op initiatief en onder regie van het CvTE voorbereid op basis van signalen van leraren en examenmakers, juist met als doel de uitvoerbaarheid van het examenprogramma biologie havo te verbeteren. Deze wijzigingsregeling heeft geen uitvoeringconsequenties voor DUO.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven