Kennisgeving concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ)-Eemshaven, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 30 september 2022 tot en met donderdag 10 november 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) ter inzage voor het programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ)-Eemshaven. In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport voor PAWOZ- Eemshaven. Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een reactie binnen de boven genoemde periode.

Wat houdt het programma in?

Het PAWOZ – Eemshaven onderzoekt de aansluitingsroutes voor de windparken Ten noorden van de Waddeneilanden en Doordewind op de Eemshaven. Het streven is om deze parken uiterlijk eind 2031 aan te sluiten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aansluitingen van windparken in Eemshaven na 2031 door middel van elektriciteitskabels en/of waterstofleidingen.

Waarom is dit programma nodig?

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderden de klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen wij Nederland.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Daarom wordt voor PAWOZ vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet wordt het instrument ‘structuurvisie’ vervangen door het instrument ‘programma’. Dit programma is zelfbindend voor het Rijk en is daarmee kaderstellend voor opvolgende besluiten van het Rijk, zoals de rijksinpassingsplannen/projectbesluiten. De Minister voor Klimaat en Energie stelt dit programma vast.

Wilt u reageren?

U kunt de cNRD van 30 september 2022 tot en met 10 november 2022 inzien op www.rvo.nl/pawoz-eemshaven. Op papier kunt u de documenten in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij de onderstaande gemeenten:

 • Gemeente Ameland, Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum

 • Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat W70, 9951 AC Winsum

 • Gemeente Noardeast-Fryslân, Van Limburg Stirumweg 18 9291 KB Kollum

 • Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, 9166 LX Schiermonnikoog

 • Stadt Borkum, Neue Strasse 1, 26757 Borkum (D)

 • Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, 26736 Krummhörn (D)

U kunt op drie manieren reageren:

 • Digitaal: via www.rvo.nl/pawoz-eemshaven.

 • Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 • Per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt “PAWOZ cNRD”, Postbus 111, 9200 AC Drachten.

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom bij de informatiebijeenkomsten die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert. Deze bijeenkomsten zijn met vrije inloop van 19.30 uur tot 21.30 uur. Bij de informatiebijeenkomsten vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers van het Ministerie van EZK aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen. Ook is er de mogelijkheid om een reactie in te dienen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 10 oktober 2022 op Schiermonnikoog in Hotel van der Werff – Teensmazaal, Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog

 • 11 oktober 2022 op Ameland in Ontmoetingscentrum Ons Hol, Oranjeweg 30, 9161 CC Hollum

 • 12 oktober 2022 in Uithuizermeeden, in Sportpark Meij, Grote Hadderstraat 1, 9982 AR Uithuizermeeden

 • 26 oktober 2022 in Dokkum in De IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Naast de reguliere informatiebijeenkomsten wordt er een extra bijeenkomst georganiseerd, specifiek gericht op grondeigenaren.

 • 25 oktober 2022 in Pieterburen in Dorpshuis Pieterburen, Hoofdstraat 105, 9968 AC Pieterburen

Deze bijeenkomst zal plenair worden gestart en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Wat is de verdere procedure?

De cNRD wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincies. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER komt samen met de daarmee samenhangende besluiten, ter inzage te liggen. Later kunt u daar ook weer op reageren.

Dit wordt onder andere aangekondigd in de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.rvo.nl/pawoz-eemshaven.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over PAWOZ en alle bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/pawoz-eemshaven. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Naar boven