Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 september 2022, nr. 4000005900-B, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2022, nr. 4000005900, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede wijziging Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1,

Gelet op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20062,

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2022, nr. 4000005900, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen)3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Hoofdstuk 1. Inleiding wordt als volgt gewijzigd:

a. In de laatste alinea wordt de laatste zin ‘Aanvragers worden gestimuleerd zich te richten op de BHOS-focusregio’s voor ontwikkelingssamenwerking zoals genoemd in de BHOS-nota 2022.’ vervangen door ‘Aanvragers worden gestimuleerd zich te richten op de focuslanden voor ontwikkelingssamenwerking zoals genoemd in de BHOS-nota 2022.’.

b. In voetnoot 14 wordt ‘Beleidsnotitie 2022 - Doen waar Nederland goed in is | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl – De focusregio’s zijn West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA).’ vervangen door ‘Beleidsnotitie 2022 - Doen waar Nederland goed in is | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl – Deze landen zijn: Mali, Niger, Burkina Faso, Jemen, Palestijnse gebieden, Oeganda, Ethiopië, Zuid-Soedan, Soedan, Burundi, Mozambique, Benin, Bangladesh, Egypte, Kenia, Jordanië, Libanon, Irak, Afghanistan, Somalië, Tsjaad, Tunesië.’.

2. Hoofdstuk 6. Selectieproces wordt als volgt gewijzigd:

a. In de laatste alinea worden de eerste twee zinnen ‘Op de aanvragen die in de kwalitatieve beoordeling minimaal 650 punten behaald hebben, worden na deze kwalitatieve beoordeling punten toegekend voor de inzet in landen in de focusregio’s genoemd in de BHOS-nota. De toekenning zal plaatsvinden naar rato van de mate waarin een aanvraag zich richt op landen in de focusregio’s.’ vervangen door ‘Op de aanvragen die in de kwalitatieve beoordeling minimaal 650 punten behaald hebben, worden na deze kwalitatieve beoordeling punten toegekend voor de inzet in de 22 focuslanden voor ontwikkelingssamenwerking, zoals benoemd in de BHOS-nota. De toekenning zal plaatsvinden naar rato van de mate waarin een aanvraag zich richt op deze focuslanden voor ontwikkelingssamenwerking.’.

b. In voetnoot 24 wordt ‘De focusregio’s zijn West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA).’ vervangen door ‘Deze landen zijn: Mali, Niger, Burkina Faso, Jemen, Palestijnse gebieden, Oeganda, Ethiopië, Zuid-Soedan, Soedan, Burundi, Mozambique, Benin, Bangladesh, Egypte, Kenia, Jordanië, Libanon, Irak, Afghanistan, Somalië, Tsjaad, Tunesië.’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de waarnemend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, B. Tazelaar


X Noot
3

Stcrt. 2022, nr. 18683; gewijzigd bij besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 augustus 2022, nr. 4000005900-A, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2022, nr. 4000005900, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen), Stcrt. 2022, nr. 23114.

Naar boven