Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 13 september 2022, nr. VO/F/33598060, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo in verband met het vaststellen van nieuwe bedragen per leerling voor het kalenderjaar 2022

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 5.9, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 in de begripsbepaling ‘bevoegd gezag’ vervalt ‘of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs’.

B

In artikel 3, onderdeel a, wordt na ‘leraren en schoolleiders’ ingevoegd ‘alsmede de uitvoering van het onderwijsakkoord en het aanschaffen van CO2-meters’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 96,28’ vervangen door ‘€ 503,36’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 21,67’ vervangen door ‘€ 22,32’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

De bedragen in de regeling voor het verbeteren van het strategisch personeelsbeleid en het aanpakken van het verzuim worden aangepast vanwege de bijdrage van het kabinet voor loon- en prijsontwikkeling.

Daarnaast is op 22 april 2022 het onderwijsakkoord 1 gepubliceerd. In dit onderwijsakkoord zijn afspraken gemaakt om het onderwijs aantrekkelijker te maken en te zorgen voor erkenning en waardering voor het werk dat gedaan wordt in het funderend onderwijs. Deze afspraken komen uiteindelijk ook de kwaliteit van het onderwijs aan de leerling ten goede. De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo wordt gewijzigd om zo scholen in het voortgezet onderwijs nog in 2022 geld te verstrekken voor de uitvoering van het onderwijsakkoord. Voor de vo-scholen worden er middelen beschikbaar gesteld om te werken aan:

  • Werkdrukverlichting;

  • Professionalisering van leraren;

  • Professionalisering van schoolleiders;

  • De dag van het onderwijsondersteunend personeel (OOP);

Tot slot wordt het bedrag ook opgehoogd zodat scholen middelen ontvangen voor de aanschaf van CO2-meters.

De (bijgestelde) bedragen uit de regeling worden uiterlijk in november 2022 beschikt en betaald.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A

Het begrip bevoegd gezag wordt juridisch aangepast vanwege veranderingen door de invoering van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs.

Onderdeel B

Het doel in artikel 3, onderdeel a, van de regeling wordt uitgebreid. Het bedrag van € 503,36 per leerling is bedoeld voor het verbeteren van het strategisch personeelsbeleid, voor de uitvoering van het onderwijsakkoord en het aanschaffen van CO2-meters.

Onderdeel C

Het bedrag van € 503,36 per leerling (artikel 4, onderdeel a) is opgebouwd uit:

  • Een bedrag van € 99,16 per leerling voor het verbeteren van het strategisch personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Dit bedrag is aangepast vanwege de bijdrage van het kabinet voor loon- en prijsontwikkeling;

Daarnaast zijn er bedragen toegevoegd voor de toegevoegde doelen (zie onderdeel A):

  • Een bedrag van € 321,95 per leerling voor werkdrukvermindering. Over de besteding van deze middelen zijn afspraken gemaakt in het goedgekeurde onderhandelaarsakkoord voor de CAO voortgezet onderwijs2.

  • Een bedrag van € 56,88 per leerling voor extra tijd en geld voor leraren om hun professionaliteit, kennis en kunde op peil te houden en te verhogen. Het beschikbare budget is gebaseerd op gemiddeld 16 uur extra professionaliseringsruimte per leraar per schooljaar;

  • Een bedrag van € 10,73 per leerling voor de professionele ontwikkeling van de schoolleider;

  • Een bedrag van € 7,51 per leerling voor de dag van het onderwijsondersteunend personeel;

  • Een bedrag van € 7,13 per leerling voor de aanschaf van CO2-meters.

Het bedrag van € 22,32 per leerling (artikel 4, onderdeel b) is aangepast vanwege de bijdrage van het kabinet voor loon- en prijsontwikkeling.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten zodat DUO tijdig de betaling kan verrichten. De regeling werkt terug tot 1 januari 2022 omdat het bedrag dat scholen per leerling ontvangen betrekking heeft op het gehele kalenderjaar.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma


X Noot
2

Terug te vinden op de website van de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/cao-vo/praktijk-ondersteuning.

Naar boven