Besluit beperking openbaarheid

Logo Zeeland

Drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning te Middelburg.

 

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 9 februari 2022 met kenmerk 1113304.

 

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van Commissaris van de Koning, 1970-1991 (inventarisnummers 1-1589), Provincie Zeeland.

 

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

 

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

247

2061

248

2053

257

2042

289

2057

290

2058

291

2058

292

2059

293

2059

294

2060

295

2056

296

2063

297

2056

298

2064

299

2053

300

2064

301

2050

302

2063

303

2049

304

2065

305

2062

306

2061

307

2063

308

2061

309

2066

310

2059

311

2065

312

2061

313

2058

314

2053

315

2060

316

2062

317

2051

318

2061

319

2056

320

2053

321

2061

322

2064

323

2060

324

2060

325

2056

326

2064

327

2062

328

2066

329

2055

330

2062

333

2049

334

2061

335

2050

336

2057

337

2065

338

2057

339

2064

340

2046

341

2054

342

2065

343

2047

344

2053

345

2065

346

2045

347

2058

348

2065

349

2051

350

2055

351

2063

352

2057

353

2064

354

2058

355

2061

356

2066

357

2061

358

2066

359

2054

360

2062

361

2052

362

2059

363

2048

364

2055

365

2046

366

2061

367

2049

368

2055

369

2046

370

2055

371

2063

372

2052

373

2063

374

2048

375

2063

376

2048

377

2057

378

2046

379

2056

380

2064

381

2052

382

2065

383

2047

384

2054

385

2061

386

2049

387

2061

388

2050

389

2058

390

2065

391

2048

392

2061

393

2055

394

2066

395

2048

396

2057

397

2047

398

2062

399

2056

402

2052

420

2056

810

2056

816

2056

898

2057

1085

2023

1087

2024

1089

2025

1091

2025

1093

2026

1095

2027

1097

2029

1099

2029

1101

2030

1103

2031

1105

2031

1107

2032

1109

2032

1111

2033

1113

2033

1115

2034

1117

2035

1119

2036

1121

2036

1123

2037

1125

2037

1127

2038

1129

2038

1131

2039

1133

2039

1135

2040

1137

2040

1139

2041

1141

2041

1143

2042

1145

2042

1147

2029

1149

2028

1151

2034

1153

2035

1155

2036

1157

2037

1159

2038

1161

2039

1163

2042

1165

2040

1169

2024

1171

2026

1173

2027

1175

2028

1176

2034

1177

2030

1179

2031

1181

2032

1183

2033

1185

2028

1187

2030

1189

2034

1191

2035

1193

2036

1194

2062

1195

2037

1197

2038

1199

2039

1201

2040

1203

2041

1205

2042

1209

2023

1211

2025

1213

2026

1214

2027

1215

2028

1216

2029

1217

2030

1218

2031

1219

2032

1220

2034

1221

2035

1222

2036

1223

2037

1224

2038

1225

2039

1226

2040

1227

2041

1228

2041

1229

2042

1230

2042

1231

2030

1232

2034

1233

2035

1234

2036

1235

2037

1236

2038

1237

2039

1238

2039

1239

2041

1240

2042

1241

2023

1242

2026

1244

2028

1245

2030

1246

2032

1247

2034

1248

2035

1249

2036

1250

2037

1251

2038

1252

2039

1253

2040

1254

2041

1255

2042

1258

2023

1259

2025

1260

2027

1261

2028

1262

2029

1263

2030

1264

2031

1265

2032

1266

2033

1267

2033

1268

2034

1269

2035

1270

2035

1271

2036

1272

2036

1273

2037

1274

2038

1275

2038

1276

2039

1277

2039

1278

2040

1279

2040

1280

2041

1281

2041

1282

2042

1284

2024

1285

2026

1286

2028

1287

2029

1288

2030

1289

2031

1290

2032

1291

2033

1292

2034

1293

2035

1294

2036

1295

2037

1296

2038

1297

2039

1298

2040

1299

2041

1300

2042

1304

2025

1305

2027

1306

2030

1307

2024

1308

2026

1309

2027

1310

2028

1311

2028

1312

2029

1314

2030

1315

2035

1316

2036

1317

2036

1318

2037

1319

2037

1320

2038

1321

2038

1322

2039

1323

2040

1324

2041

1325

2041

1326

2042

1327

2042

1329

2023

1330

2024

1331

2025

1332

2027

1333

2028

1334

2029

1335

2030

1336

2031

1337

2032

1338

2032

1339

2033

1340

2034

1341

2035

1342

2036

1343

2036

1344

2037

1345

2037

1346

2038

1347

2039

1348

2040

1349

2041

1350

2042

1351

2026

1352

2029

1353

2030

1354

2031

1355

2033

1356

2030

1357

2035

1358

2036

1359

2037

1360

2038

1361

2039

1362

2040

1363

2041

1364

2042

1365

2033

1366

2034

1367

2034

1368

2034

1369

2035

1370

2035

1371

2036

1372

2036

1373

2037

1374

2037

1375

2038

1376

2038

1377

2039

1378

2039

1379

2040

1380

2040

1381

2041

1382

2042

1383

2042

1384

2030

1385

2030

1386

2030

1392

2027

1393

2030

1394

2031

1395

2032

1396

2034

1397

2035

1398

2036

1399

2037

1400

2038

1401

2039

1402

2040

1403

2042

1404

2042

1405

2042

1406

2042

1408

2042

1418

2042

1420

2030

1421

2030

1540

2061

1558

2060

       

 

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.   

 

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

   

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging archief Rijkstaken Commissaris van de Koning 1970-1991, Provincie Zeeland’.       

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissaris van de Koning van Zeeland van 11 juli 2022.

   

Drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning

                 

 

 

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de desbetreffende bezwaarinstantie.   

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst.

 

       

Toelichting

 

Artikel 12, eerste lid van de Archiefwet 1995 verplicht de zorgdrager de archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar, naar een archiefbewaarplaats over te brengen.

Bij de formele overbrenging van de archiefbescheiden van de Commissaris van de Koning van de periode van 1970 – 1991 wordt onderscheid gemaakt tussen de Commissaris van de Koning als provinciaal orgaan en als rijksorgaan. Over het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de archiefbescheiden die zijn ontstaan bij de uitoefening van de provinciale taken heeft de provinciearchivaris geadviseerd. Deze worden overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats, i.c. het Zeeuws Archief.

De bescheiden die zijn ontstaan bij de uitoefening van de rijkstaken, dienen te worden overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie, eveneens het Zeeuws Archief. Over het stellen van bovengenoemde beperkingen heeft de Algemeen Rijksarchivaris geadviseerd.   

De over te brengen archiefbescheiden zijn in 2016 bewerkt in opdracht van de provincie en daarmee in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht. Hierdoor voldoet dit archief tevens aan de eisen die worden gesteld aan materiële verzorging. Vervolgens is het archief tijdelijk uitgeplaatst, dus fysiek opgeslagen in de depots bij het Zeeuws Archief. De archiefbescheiden hoeven derhalve niet meer verhuisd te worden waardoor er geen extra kosten worden gemaakt.

De archiefbescheiden die formeel zijn overgebracht en in een archiefbewaarplaats berusten, zijn volgens artikel 14 van de wet in beginsel openbaar. Uitzonderingen hierop worden genoemd in de artikelen 15, 16 en 17 van de wet. Artikel 15 stelt dat bij de overbrenging van de in artikel 1, onder c1˚ en 2˚, bedoelde archiefbescheiden de zorgdrager, na advies van de Provinciearchivaris én de Algemeen Rijksarchivaris, slechts beperkingen aan de openbaarheid kan stellen voor een bepaalde termijn en met het oog op: 

 • 1.

  de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer;

 • 2.

  het belang van de Staat en zijn bondgenoten;

 • 3.

  het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken personen of rechtspersonen, dan wel van derden.

Artikel 10 van het Archiefbesluit eist vervolgens dat er, indien de zorgdrager ingevolge artikel 15, eerste lid, van de wet beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden stelt, een daartoe strekkend besluit bij de verklaring van overbrenging van de archiefbescheiden wordt gevoegd. Dit kan na advies van de Provinciearchivaris én de Algemeen Rijksarchivaris. Deze documenten zijn een adviesdocument zoals bedoeld in genoemde bepaling van de wet, waardoor GS en de Commissaris van de Koning in staat worden gesteld een zorgvuldig besluit te nemen.

Om te bepalen welke dossiers in aanmerking komen voor een dergelijke bepaling, op basis van de drie uitzonderingsgronden uit de wet, heeft de provincie, na advies van de Provinciearchivaris, een lijst met dossiers opgesteld. Als basis hiervoor zijn de dossierbeschrijvingen uit de inventaris gebruikt. De dossiers zijn tijdens een eerste controleslag voorlopig gewaardeerd met openbaar of niet openbaar. Bij de dossiers welke zijn gewaardeerd als niet openbaar is vervolgens de termijn van de beperking toegekend. Van de drie genoemde uitzonderingsgronden komt één uitzonderingsgrond voor, namelijk: de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer.

Vervolgens is advies gevraagd bij de Algemeen Rijksarchivaris. Uit het advies van de Algemeen Rijksarchivaris zijn enkele opmerkingen gekomen, welke de Provincie in overleg met de Provinciearchivaris heeft verwerkt. Hier is tevens een motivering aan toegevoegd waarom het advies wordt gevolgd.

Zodra de zorgdragers een besluit hebben genomen over het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de over te brengen archieven, moet dat besluit op grond van artikel 3:42 lid 2 Awb gepubliceerd worden in Staatscourant. Dit besluit is een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Op grond van artikel 3:45 Awb moet aan dit besluit een rechtsmiddelenclausule worden toegevoegd. Daarin wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt. De beperkingen aan de openbaarheid worden in het besluit kenbaar gemaakt. Uit artikel 3:46 Awb volgt dat de beperkingsgrond en de geldigheidsduur van de openbaarheidsbeperkingen deugdelijk onderbouwd moeten zijn, wat voort is gekomen uit de adviezen van de Provinciearchivaris en de Algemeen Rijksarchivaris en is onderbouwd in de Besluiten beperking openbaarheid over te brengen archief van de Commissaris van de Koning 1970 – 1991. 

Door de formele overbrenging naar de provinciale-, c.q. rijksarchiefbewaarplaats wordt het archief in beginsel openbaar en kan iedere burger die dat wil, het raadplegen. Met de gevolgde procedure is getracht zo min mogelijk beperkingen aan de openbaarheid te stellen hetgeen past bij de uitgangspunten transparantie en openbaarheid.

De inventarisnummers van archiefbescheiden betreffende de rijkstaken waaraan beperkingen aan de openbaarheid worden gesteld, zijn opgenomen in de bijlage bij de bijgevoegde Besluiten beperking openbaarheid over te brengen archief van de Commissaris van de Koning 1970 - 1991 naar de rijksarchiefbewaarplaats Zeeuws Archief. Hierbij is tevens vermeld wat de grond voor de beperking is en hoe lang de openbaarheid van de archiefbescheiden onder het betreffende inventarisnummer wordt beperkt. De archiefbescheiden onder de inventarisnummers ten aanzien waarvan een beperking aan de openbaarheid wordt gesteld, kunnen vanaf de datum waarop de besluiten ingaan tot het moment dat de termijn van de beperking eindigt, alleen met toestemming van de rijksarchivaris in Zeeland worden geraadpleegd.

  

Motivering advies Nationaal Archief

Het advies van het Nationaal Archief t.a.v. de voorgestelde openbaarheidsbeperkingen wordt in zijn geheel overgenomen. Ten aanzien van de Koninklijke onderscheidingen is onderstaande keuze gemaakt.

Het Nationaal Archief adviseert om de dossiers inzake Koninklijke onderscheidingen niet langer te beperken dan nodig. Aanvankelijk stelde de provincie voor deze dossiers te beperken voor een periode van 75 jaar, vanwege mogelijk nog in leven zijnde personen waarbij o.a. de Archiefwet en de AVG van toepassing zijn. Het Nationaal Archief adviseert echter om de openbaarheid van deze dossiers voor een kortere periode te beperken.

Na afstemming met de Provinciearchivaris neemt de provincie dit advies over met de volgende motivering:

 • 1.

  De praktijk leert dat Koninklijke onderscheidingen vaak pas op latere leeftijd worden toegekend. Hierdoor is het mogelijk dat veel personen niet meer in leven zijn;

 • 2.

  Daarnaast bevatten de persoonsgegevens voornamelijk algemene persoonsgegevens die geen belemmering vormen voor het openbaar maken op grond van de Archiefwet, dan wel de AVG.

Tot slot zijn er, na een extra controle, nog een reeks dossiers beperkt. Dit, omdat deze dossiers onder andere stukken inzake het functioneren en ontslag van gemeentesecretarissen bevat.

Naar boven