Kennisgeving terinzagelegging besluiten Porthos (fase 2), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 15 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022 liggen een tweetal besluiten gecoördineerd ter inzage voor Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage). Het betreft de 2e fase van de besluitvorming van het project. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op de ontwerpen van de desbetreffende besluiten kan in bovenstaande periode beroep instellen.

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Energie Beheer Nederland en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-infrastructuur. De infrastructuur bestaat uit een verzamelleiding en compressorstation in het Rotterdamse havengebied, leiding en opslagfaciliteiten op de Noordzee.

Waarom is dit project nodig?

De overgang van de huidige fossiele economie naar een duurzame economie inclusief een andere grondstoffenbasis neemt geruime tijd in beslag. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn maatregelen nodig die CO2-uitstoot op korte en middellange termijn beperken. CO2-afvang en -opslag is een technologie die hiervoor ingezet kan worden. Door CO2 bij de industrie af te vangen en ondergronds op te slaan, wordt voorkomen dat de CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

Het Rotterdamse havengebied (inclusief Moerdijk) heeft in het kader van het klimaatbeleid een opgave om te verduurzamen en te komen tot een CO2-arme haven, terwijl zij tegelijkertijd internationaal competitief moet blijven. Bedrijven in het havengebied hebben tijd nodig om nieuwe CO2-arme technieken te ontwikkelen en testen en om de installaties aan te passen.

In de tussentijd is het afvangen van CO2 en het gezamenlijk via de Porthos-infrastructuur transporteren en opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee noodzakelijk voor de Rotterdamse industrie en voor Nederland om de klimaatafspraken voor 2030 te realiseren. Het kabinet beschouwt CO2-opslag als een belangrijk onderdeel in de mix van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen in industriële sectoren waarvoor geen kosteneffectief alternatief is. Het project Porthos past daarmee binnen de afspraken in het regeerakkoord (2017) en het Klimaatakkoord (2019).

Welke procedure wordt gevolgd?

Het afgelopen jaar is fase 1 voor de besluitvorming over Porthos doorlopen. In september 2021 zijn de definitieve besluiten genomen over het inpassingsplan, omgevingsvergunningen en mijnbouwvergunningen voor de offshore pijpleiding, het platform en een wijziging van de vergunning voor opslagveld P18-4. Deze besluiten hebben van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met vrijdag 12 november 2021 ter inzage gelegen. Tegen deze besluiten is 1 beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 29 maart 2022 is vanuit de Raad van State de beroepszaak behandeld. De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan.

Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor fase 2 van de besluitvorming over Porthos ter inzage. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. De volgende besluiten liggen van 1 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022 ter inzage:

  • 1. Opslagvergunning voor opslagveld P18-2

  • 2. Wijziging van de opslagvergunnning voor opslagveld P18-4

Van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 lag het ontwerpbesluit voor fase 3 van de besluitvorming over Porthos ter inzage: een wijzigingsbesluit voor de omgevingsvergunning van het compressorstation. Er zijn in deze periode twee zienswijzen ingediend. In het 3de kwartaal van 2022 wordt dit besluit definitief ter inzage gelegd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 15 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022 de besluiten en de onderliggende stukken inzien op www.rvo.nl/porthos.

Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode inzien tijdens de reguliere openingstijden op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Voor het inzien van de papieren stukken kunt u een afspraak maken door contact op te nemen via telefoonnummer 070 379 89 79 of via e-mail bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en begint met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 16 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit, kan ook beroep instellen.

Beroepsgrond vermelden

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Wij vragen u vriendelijk om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter attentie van de directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Let op: het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • De naam en adres van de indiener;

  • De dagtekening;

  • Een omschrijving van het besluit;

  • De redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over de besluitvorming van het project vindt u op rvo.nl/porthos. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79.

Informatie over het project zelf, kunt u vinden op website van Porthos porthosCO2.nl

Naar boven