Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2022, nr. WJZ/ 22286486, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 wordt na de rij betreffende titel 2.11, Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij, artikel 2.11.2, eerste lid, een rij ingevoegd, luidende:

       

15-07-2022 t/m 15-10-2022

€ 1.100.000

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

TOELICHTING

1. Inhoud van de regeling

Deze regeling bevat een openstelling van de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPC Vis). De subsidiemodule IPC Vis wordt opengesteld van 15 juli 2022 tot en met 15 oktober 2022. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, is vastgesteld op € 1.100.000.

2. IPC Vis

Op grond van de subsidiemodule IPC Vis wordt innovatiesubsidie verleend aan vissers, die projecten uitvoeren die gericht zijn op vangst- of vismethoden die selectiever vissen, minder bodemberoering veroorzaken of anderszins bijdragen aan een vermindering van negatieve effecten van de visserij op natuur en milieu. De visserijsector heeft te kampen met de negatieve effecten van de hoge brandstofprijzen, wat de noodzaak tot brandstof besparende en selectievere vismethoden vergroot. De verandering van het klimaat maakt het nog belangrijker dat de sector over een instrument beschikt om te innoveren. Daarom is het van belang dat er innovatie wordt gestimuleerd.

De subsidiemodule IPC Vis is in de jaren 2019, 2020 en 2021 opengesteld. In deze regeling zijn verschillende projecten gesubsidieerd om te komen tot een selectiever vistuig voor de demersale visserij. De openstelling van de subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EMFAF) kunnen pas plaatsvinden na instemming van de Europese Commissie met het Nederlands Programma. In de tussenliggende periode maakt deze subsidiemodule het mogelijk innovatieprojecten vanuit de visserijsector te ondersteunen. De IPC Vis sluit aan bij de doelstellingen van de nog te verschijnen Innovatieagenda. Die agenda, die de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt, heeft als doel om de visserij te ondersteunen richting een sector die minder CO2 uitstoot, selectiever vist en minder schade aan natuur en milieu aanricht.

Uit eerdere openstellingen van deze subsidiemodule volgt dat de deelname aan de subsidiemodule leidt tot meer aanvragen dan het subsidieplafond toelaat. Zo is in alle jaren dat de regeling openstond het budget voor de subsidiemodule verhoogd. Vanwege de noodzaak tot innovatie in verband met de klimaatopgave en de hoge brandstofprijzen, is de subsidiemodule verlengd tot en met 1 juli 2027, en wordt deze subsidiemodule opnieuw opengesteld.

3. Staatssteun

De subsidiemodule IPC Vis bevat staatssteun en wordt gerechtvaardigd door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

4. Regeldruk

De openstelling van de regeling heeft regeldrukeffecten. De regeling is al eerder opengesteld en de regeldrukeffecten zullen naar verwachting niet veranderen ten opzichte van de eerdere openstelling. De regeldrukkosten bedragen in totaal € 31.440 voor de subsidieperiode. Dit is 2,86 procent van het subsidiebudget van € 1.100.000. De berekening is gebaseerd op de inschatting dat 10 aanvragen worden ingediend en op de uitvoering van de volgende activiteiten: kennisname van de regeling en aanvraagprocedure, het invullen van het aanvraagformulier en het openstellen van de innovatieplannen door de Innovatieprestatiecontracten-deelnemers en het overkoepelende plan door de Innovatieprestatiecontracten-penvoerder. Voor projecten waarin in ieder geval één van de deelnemers meer dan € 25.000 subsidie ontvangt, wordt om een voortgangsrapportage, eindrapportage en vaststellingsverzoek gevraagd. Omdat dit naar verwachting voor alle aanvragen geldt, is de vergoeding voor de penvoerder bijgesteld naar € 4.000.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met deze datum wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien wordt bekendgemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

Naar boven