Besluit van het College voor toetsen en examens van 27 juni 2022, met nummer CvTE-22.2200845, houdende het vaststellen van het tijdstip van de toetsen van de centrale examens voor 2024 (Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. Tijdvakken en examenrooster centrale examens 2024

 • 1. Het eerste tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op dinsdag 14 mei en eindigt op woensdag 29 mei. De dagen en uren waarop de toetsen van worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.

 • 2. Het tweede tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op maandag 17 juni en eindigt op donderdag 20 juni. De dagen waarop de toetsen worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2. In maart wordt een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt.

 • 3. De afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 5 juli.

 • 4. De afnameperiode voor de flexibele digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 5 juli.

 • 5. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding aan de kandidaat door het College voor toetsen en examens meegedeeld.

Artikel 2. Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, eerste lid, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden voor aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.

 • b. in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2023.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1. HET ROOSTER VOOR DE CENTRALE EXAMENS, EERSTE TIJDVAK 2024 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, EERSTE LID.

 

bb

kb

gl/tl

havo

vwo

1 januari – 21 mei

       

cpe beeldend

           

11 maart – 17 mei

   

cpe beeldend

   
           

1 april – 5 juli

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

   
           

1 april – 5 juli

flexibele digitale ce’s algemene vakken

flexibele digitale ce’s algemene vakken

     

Week 20

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

di 14 mei

   

9:00-11:00

9:00-11:30

9:00-12:00

     

geschiedenis

muziek

Grieks

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

Nederlands2

biologie2

Engels

wiskunde A,B

biologie

           

wo 15 mei

9:00-10:30

 

9:00-11:00

9:00-11:30

9:00-12:00

 

maatschappijkunde2

 

Duits

Duits

kunst algemeen

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:00

 

nask12

Nederlands2

biologie

economie

Engels

           

do 16 mei

 

9:00-11:00

9:00-11:00

9:00-12:00

9:00-12:00

   

Duits2

dans / drama

geschiedenis

maatschappij-wetenschappen

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

Engels2

economie2

Nederlands

scheikunde

natuurkunde

           

vr 17 mei

 

9:00-11:00

 

9:00-12:00

9:00-11:30

   

geschiedenis2

 

filosofie

Duits

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

economie2

nask12

nask1

Nederlands

aardrijkskunde

Week 21

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma 20 mei

Tweede pinksterdag

           

di 21 mei

9:00-10:30

 

9:00-11:00

9:00-12:00

9:00-12:00

 

aardrijkskunde2

 

beeldende vakken

maatschappij- wetenschappen

geschiedenis

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:00

13:30-16:30

 

wiskunde2

wiskunde2

economie

Engels

scheikunde

           

wo 22 mei

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-11:00

9:00-12:00

9:00-11:30

 

geschiedenis2

aardrijkskunde2

maatschappijkunde

kunst algemeen

tehatex

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:00

13:30-16:30

 

Frans

Frans

Frans

Frans

bedrijfseconomie

           

do 23 mei

9:00-10:30

 

9:00-11:00

 

9:00-12:00

 

Duits2

 

muziek

 

filosofie

   

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

   

Engels2

wiskunde

aardrijkskunde

wiskunde A,B, C

           

vr 24 mei

 

9:00-11:00

 

9:00-11:30

9:00-12:00

   

maatschappijkunde2

 

tehatex

Latijn

 

13:30-15:00

 

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

biologie2

 

aardrijkskunde

natuurkunde

economie

Week 22

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma 27 mei

   

9:00-11:00

 

9:00-11:30

     

Fries

 

muziek

     

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

     

nask2

bedrijfseconomie

Nederlands

           

di 28 mei

         
           
 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:00

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

biologie

Frans

           

wo 29 mei

     

9:00-11:30

9:00-11:30

       

Fries, Russisch

Fries, Russisch

       

13:30-16:00

13:30-16:00

       

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

           

do 30 mei

Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’3

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffen de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

Indien de flexibele digitale centrale examens bb en kb vanaf 2024 regulier zijn, komen deze papieren centrale examens op een vast moment te vervallen.

X Noot
3

Continuïteitsplan centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt het Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2024, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2023-2024 van het Ministerie van OCW).

BIJLAGE 2. HET ROOSTER VOOR DE CENTRALE EXAMENS, HET TWEEDE TIJDVAK 2024 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, TWEEDE LID.

Schriftelijke examens

Het tweede tijdvak begint voor de schriftelijke examens op maandag 17 juni. In maart 2024 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

Flexibele digitale centrale examens bb en kb

Voor de flexibele digitale centrale examens in algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 1 april 2024 en eindigt op vrijdag 5 juli 2024. In deze periode vindt zowel de eerste afname als de herkansing plaats.

Centraal schriftelijke en praktische examens

Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op maandag 1 april 2024 en eindigt op vrijdag 5 juli 2024. In deze periode vinden zowel de eerste afname als de herkansing plaats. Herkansing van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken in de gemengde leerweg kan pas vanaf woensdag 12 juni 2024 (bekendmaking normering algemene vakken) plaatsvinden, en alleen voor kandidaten uit het vierde leerjaar.

Aangewezen vakken

Donderdag 20 juni 2024 is de examenafname van de aangewezen vakken door de commissie staatsexamens vo van het College voor toetsen en examens. Het besluit welke vakken dit zijn, wordt in maart 2024 gepubliceerd.

TOELICHTING

Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens worden afgenomen van het eindexamen 2024. Uitgangspunten bij het vaststellen van het rooster voor de centrale examens waren de volgende:

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;

 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen;

 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt;

 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden, en

 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven