Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 juni 2022, nr. 1280054, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 in verband met een verhoging van de subsidieplafonds

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 21, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘€ 15,439 miljoen’ vervangen door ‘€ 18,421 miljoen’.

2. In onderdeel a wordt ‘€ 8,561 miljoen’ vervangen door ‘€ 9,772 miljoen’.

3. In onderdeel b wordt ‘€ 6,878 miljoen’ vervangen door ‘€ 8,649 miljoen’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 in verband met een verhoging van de subsidieplafonds van de regeling. De directe aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor de regionale aanpak personeelstekorten 2020 en 2021 voor het primair en voortgezet onderwijs voor aanvraagperiode 2022 overschreden zouden worden. De beschikbare bedragen waren ontoereikend om alle regionale plannen van aanpak die aan de voorwaarden voldoen, het volledige subsidiebedrag toe te kennen. Bij het primair onderwijs zou, op basis van de ingediende plannen van aanpak die aan de voorwaarden voldoen, het beschikbare budget met € 1,211 miljoen worden overschreden. Bij het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ging het om een tekort van € 1,771 miljoen.

Omdat de beschikbare bedragen ontoereikend waren om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen te kunnen toewijzen, zouden de subsidiebedragen op grond van artikel 22, tweede lid, naar rato naar beneden bijgesteld moeten worden.

Met deze regeling worden de subsidieplafonds verhoogd, zodat voor alle aanvragen alsnog het volledige subsidiebedrag kan worden toegekend.

De conceptregeling is voorgelegd aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I heeft aangegeven dat alle betrokken aanvragers uiterlijk op 31 juli 2022 een beschikking ontvangen. Aanvragers hoeven daarvoor dus niets te doen.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven