Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 24 juni 2022, nr. WJZ/ 22268147, tot wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 in verband met herstel van een omissie

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikel 55c van het Besluit duurzame energieproductie en klimaattransitie;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 65, eerste lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 komen de onderdelen b en c te luiden:

  • b. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 3.500 vollasturen per jaar bedraagt en de productie-installatie beschikt over een seizoensopslag voor warmte en uitsluitend warmte levert voor verwarming van gebouwde omgeving;

  • c. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 6.000 vollasturen per jaar bedraagt en de productie-installatie uitsluitend warmte levert voor verwarming van gebouwde omgeving; of

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2022

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

TOELICHTING

1. Inleiding

Op 1 juni 2022 is de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 (hierna: aanwijzingsregeling 2022) in werking getreden (Stcrt. 2022, 11407). Daarin wordt de mogelijkheid tot stimulering van de productie van hernieuwbare elektriciteit, de productie van hernieuwbaar gas, de productie van hernieuwbare warmte en andere technieken ter vermindering van broeikasgas ingevuld voor de SDE++-openstelling in 2022. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend tussen 28 juni 2022 en 6 oktober 2022, afhankelijk van de subsidie-intensiteit van het betreffende project van de subsidieaanvrager.

2. Wijziging

In onderhavige regeling wordt een wijziging in de aanwijzingsregeling 2022 aangebracht. In artikel 65, eerste lid, waren per abuis de onderdelen b en c omgedraaid. Met onderhavige regeling wordt deze omissie hersteld.

3. Regeldruk

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Omdat het een herstel van een omissie betreft behoefde de regeling ook geen voorafgaande toetsing door het Adviescollege toetsing regeldruk.

4. Inwerkingtreding

De met deze regeling doorgevoerde wijziging van de aanwijzingsregeling 2022 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst. Dat is niet in lijn met het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten. Deze inwerkingtreding is echter noodzakelijk ten behoeve van de SDE++-openstelling in 2022 die op 28 juni 2022 start, en is in het belang van de doelgroep.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Naar boven